Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Страшимир Цанов
  Проф. д-р Страшимир Цанов

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: +359885337625

  Email: st.tsanov@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: вторник и сряда 10 - 18 (каб. 416, 3 корпус ); Втора седмица: сряда и четвъртък 10 - 18 (каб. 416, 3 корпус )


  1999 Религиозната аксиология на Яворовата поезия
  2016 Смъртта на цар Самуил в текстовете на българската култура. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016, 144 с.
  2013 Историята - събития и текстове. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2013, 189 с.
  2006 Историософски аспекти на българската литература. Шумен, 2006, 186 с.
  2006 Историософски аспекти на българската литература. Велико Търново – Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2006, 184 с., ISBN-10: 954-577-363-4 и ISBN-13: 978-954-577-363-1
  2016 Концептът Цар Симеон във „Видения из древна България” на Николай Райнов – историческата личност като обект на стилизация и деисторизация. – В: LIMES SLAVICUS. Славянството – граници на общността. Доклади от международна научна конференция, Шумен, юни 2015. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016, с.323 - 333
  2013 Лично и исторично в "Автобиография" на Григор Пърличев. //http://www.promacedonia.org/statii/tsanov_pyrlichev.htm - 2013
  2020 Петко Тодоровата „Приказка” – модернистичен синтез между фолклорна символика и Метерлинкови идеи. – В: Матеріали IX Міжнародного науково-методичного семінару болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2020 року.), Бердянськ : БДПУ, 2020, с.59 – 65, ISBN 978-966-197-723-4
  2020 Тъмният герой” на Вазов и неподчинението на авторитета. Limes Slavicus 5, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски, 2020, с.144 – 159, ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online), реферирано в CEEOL
  2019 Христо Огнянов. – В: Речник на българската литература след Освобождението. – http://www.dictionarylit-bg.eu/Христо-Дамянов-Огнянов
  2019 Пенчо-Славейковият епистоларен образ на руското православие. – В: LIMES SLAVICUS 4. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online)
  2019 Пенчо-Славейковият епистоларен образ на руското православие. – В: LIMES SLAVICUS 4. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2019, с. 52 – 79, ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online), реферирано в CEEOL
  2018 България в евразийския идеологически контекст на Николай Трубецкой – В: LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018, с. 192 – 209; ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online)
  2017 Метафората „турско робство“ – концепт на българската национална култура. – В: Проглас, 2017/том 26/бр.2, ISSN 2367-8585, 255 - 261
  2017 Osud, Smrt’ a Zmysel v Debeljanovovej poezii. – Bъв: Vertigo, 2017, №4, ISSN 1339-3820, s. 44 – 47
  2016 Смъртта на цар Самуил в българския исторически роман. - Dynamicke procesy v sucasnej slavistike. Presov: Vydavatelstvo Presovskej univerziti, 2016, ISBN 978-80-555-1638-7, 332 – 342 s.
  2016 Смъртта на цар Самуил у Емануил Попдимитров – контексти на смисъла. – Любословие, 2016, №16, 227 - 240
  2016 „Великият цар” на Николай Райнов или историята като референт на научно-популяризаторския дискурс. – В: IN HONOREM 3. QUADRIUM: Фабер, 2016, с.481-489
  2016 Константин Леонтьев – поэтика болгарофобии. – Toronto Slavic Quarterly. № 55 – Winter 2016. Academic Electronic journal in Slavic Studies. University of Toronto. Canada. - http://sites.utoronto.ca/tsq/55/index.shtml, ISSN 1925-2978
  2014 "Цар Симеон" на Петко Тодоров - историческа тема и модерност // сп. "Български език и литература", 2014, №2, с.131-145
  2014 Човекът и войната в поезията на Димитър Подвързачов.//сб. „Войните 1912-1918. Днешен поглед и интерпретации”. Велико Търново, 2014, с.220 – 231.
  2014 Хаджи Димитър и Ботев в българския исторически календар.// Календарът в литературата/културата. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014, с. 241-249.
  2014 „Немили-недраги” на Вазов и субкултурата на българските хъшове. // Slovanske reminiscencie. Zbornik prispevkov venovany Dr. h. c. doc. PhDr. Lubici Babotovej, CSc., pri prilezitosti jej zivotneho jubilee. Presov, 2014.
  2012 Родина, патриотизъм и идеология в поезията на Вапцаров. - В: Одеска българистика, №7-8, 2009-2010. Одеса: "Одеський национальный унiверситет", 2012
  2011 Митът като смисъл на историята в „Записки по българските въстания” на Захарий Стоянов // Български годишник. Том VII, Киев, 2011
  2011 Религиозните кодове на българската литература – интерпретативни подходи. // Актуальнi проблеми слов’янськоi фi лологii .Серi я: Лiнгвiстика i лiтературознавство.Мiжвузiвський збi рник наукових статей. Випуск ХХIV. Частина 4. Бердянськ. БДПУ, 2011.
  2010 Социокультурная идентичност болгар в Украине и поэзия Дебелянова (проблемы преподавания) // Сборник научных статей I Международного образовательного форума. Часть 1 Конференция „Философия образования личности”. – Запорожье: ЛI ПС, 2010
  2010 Цариградски сонети” на Константин Величков – между традиционното и новаторското // Фiлологiчнi студii . Збiрник наукових праць. Випуск 1. Мелiтополь: ТОВ „Видавничий будинок ММД”, 2010
  2010 Патриотизъм и религиозност в Лилиевата поезия // Актуальнi проблеми слов’янськоi фiлологii . Серiя: Лингвiстика i лiтературознавство. Мiжвузiвський збiрник наукових статей. Випуск ХХIII . Частина 2. Бердянськ, БДПУ, 2010
  2010 Свинепасът цар Ивайло – поетика на харизмата. // Матерiали ХI Мiжнародноi науковоi конференцii “Болгари Пiвнiчного Причорномор’я”. Серiя „Болгари Пiвнiчного Приазов’я: iсторiя, мова та культура”. Книга II , 2010
  2009 Хаджи Димитър - историческа личност и митологема. В: http://literaturensviat.com/?p=11257 (9 май, 2009) и в: Концепти на българската култура. Шумен, 2010
  2009 Историческият наратив на „Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитра и Стефан Караджата” от З. Стоянов. В: Електронно списание LiterNet, 11.07.2009, № 7 (116)
  2009 Димитър Подвързачов – поетика на самотата. В: Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов. София, 2009
  2009 Хайдушки копнения» на Яворов – историчност и аисторичност на наратива // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІІІ
  2009 Прозата на Мишо Хаджийски – човекът в контекстите на патриархалното и историческото битие // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. На ук. ст. / відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2009.
  2008 Човекът и историята във "В темница" на К. Величков. - В: Любословие,№8, 2008.
  2008 Византинизм и современность // Полікультурність, діалог і влагода: українські реаліїї: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь: МДПУ, 2008.
  2008 Эпопея забытых» И. Вазова и национальная идентичность болгар в Украине // Висвітлення проблем етносоціалізації шкільної молоді в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін: Науково-методичний посібник. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2008.
  2007 Културно-историческият контекст на Яворовото противопоставяне Христос – Църква. // Златоструй, №11, 2007
  2006 Немили-недраги на Вазов – между бита и историята // Златоструй, №10, 2006.
  2005 Български балади” на Траянов – поетика на месианизма. // The tireless seeker. Неуморният търсач. Шумен, 2005.
  2004 Сонетистът Нико Стоянов. – Предговор към: Нико Стоянов. Сто сонета. София, Изд. „Захарий Стоянов”, 2004
  2004 Жанровата идентичност на сонета – между нормативността и свободата. // Литературна историография и възрожденска култура. Сборник, посветен на 65-годишнината на доц. Д-р Николай Димков. Шумен, 2004
  2004 „Векът” на Вазов и триадата България – Европа – Русия. В: Епископ-Константинови четения-9, Шумен, 2004.
  2004 Митологизацията на историческата личност в "Христо Ботйов. Опит за биография" от З. Стоянов (Ботев като Ботев)
  2003 Един убит” на Дебелянов – между жестокостта и състраданието или отвъд тях (в съавторство със Светлана Топалова). // Годишник на ШУ, Т. ХVI-XVII A, Шумен, 2003
  2003 Един процес през 1914 г. (Леонид Андреев срещу България и драмата на българското русофилство). // Българската литература: история и съвременност. Шумен, 2003
  2003 Човекът и съдбата в “Прииждат, връщат се...” на Дебелянов. // Дебелянов. Съвременни интерпретации, Велико Търново, 2003
  2003 Образът на Априлското въстание и идеите за история и исторически факт в "Под игото" на Иван Вазов. – В: Епископ-Константинови четения, Шумен, 2003, №8
  2002 Философията на историята в „Горски пътник” на Г.С.Раковски – Епископ-Константинови четения, Шумен, 2002, №6-7
  2002 Паратекст и смысл “Эпопеи забитых” И. Вазова. // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. Баку, 2002 (в съавт. със Сн. Великова).
  2001 Смъртта на Ангел Кънчев и раждането на Захарий Стоянов.– сп. „Литературна мисъл”, №.1-2, 2001.
  2001 Болгарские общественные и культурные институции в Украйне и их роль в отношениях между государствами Болгарией и Украиной. // Социально-экономические направления развития украино-болгарских отношний в ХХІ веке. Одесса – София. София, 2001.
  2000 Парадоксалният психологизъм на патриотичната саможертва в творчеството на Иван Вазов. В: Слов’янський збiрник. Випуск VII, Одеса, 2000.
  2000 Поетизацията на християнски религиозни кодове при интерпретацията на смъртта в Яворовата поезия. – В: Доклади. Литературознание и методика на литературното обучение. Шумен, 2000.
  2000 „Превъплъщенията на Бай Ганьо. В: „Наша школа”(Науково-методичний журнал), №2-3, Одеса, 2000
  1999 Дебелянов – поетика на съдбата. В: Слов’янський.збiрник, Випуск VI, Одеса, 1999.
  1998 Мистическата същност на любовта в Яворовата поезия – сп. „Литературна мисъл”, 1997-1998, №1 (публикувано още в „120 години Пейо Яворов” (сборник материали от Международна научна конференция, София, 29-31.10.1998г.), С.,2000)
  1998 Идеята за изкуплението на свободата в „Кървава песен” на Пенчо Славейков. – сп. „Български език и литература” – 1998, №2
  1996 „Царици на нощта” от Кирил Христов като поетизация на българската средновековна история. – сп. „Български език и литература”, 1996, №6 / в съавторство с Н.Николов/
  1996 Първите Асеневци – идеологическа мотивация на политиката. В: Християнската традиция и царската институция в българската история. Пловдив, 1996
  1996 Амбивалентността като смислоизграждащ модел в поезията на П.К. Яворов. В: Как ехото не глъхне. Нов сборник с изследвания за П.К.Яворов. С., 1996
  1995 Молитва, молитвеност и мистика в поезията на Яворов. – сп.”Летописи”, 1995, №.9-10
  1995 Познанието-страдание и вярата-безверие в поезията на Яворов. – Епископ-Константинови четения - 2, Шумен, 1995
  1995 Образът на Христос в поезията на П.К.Яворов – сп. „Език и литература”, 1995, №5-6
  1994 „Хайдушки песни” на Яворов – поетика на фолклорната стилизация. – сп. „Български език и литература”, 1994, №6
  1994 Небиблейския Йов в поезията на П.К.Яворов /Наблюдения върху палинодията „Бежанци” – „Покаяние”/ - сп. „Литературна мисъл”, 1994, №2
  1994 Поетиката на Димитър Бояджиев – сп. „Летописи”, 1994, №3-4
  1993 „Вечерен трепет” – наблюдения върху структурата на творбата. – сп. „Български език и литература”, 1993, № 3 /в съавторство с Н. Николов/
  1993 Българий, майко мила. Българска възрожденска поезия. Антология. Chisinau – Шумен. 1993. Предговор (в съавторство със Снежана Пенчева).
  1993 Митологизацията на личността на Левски и националната история във „Васил Левски. Дяконът. Чърти из живота му” от Захари Стоянов. – сп. „Литературна мисъл”, 1993, №2
  1993 „Сферата на Паскал” или вариативната инвариантност на битието и културата в творчеството на Борхес. – в. „Литературен вестник”, 1993, №.7
  1993 „Химни за смъртта на свръхчовека” и някои проблеми на българското литературно съзнание. – сп. „Родна реч”, 1993, №.5
  1992 Под игото” като диалог между епическото и романното жанрово начало. – сп. „Език и литература”, 1992, №5
  1991 Кардашев на лов” в контекста на Вазовите „Драски и шарки”. – сп. „Родна реч”, 1991, №.3
  1991 Идейно-естетическите перипетии на П.Ю.Тодоров. – в. „Век 21”, 1991, №1(40)
  1989 Металингвистичното явление сказ в свтлината на сродните му явления стилизация и пародия. – II международен конгрес по българистика. Докади т.23, С., 1989
  2018 Раковски и аксиологизирането на хайдутството в българската културна памет – В: Матеріали VII Міжнародного науково-методичного семінару болгарської мови, літератури, культури та історії (25–26 травня 2018 року.), Бердянськ : БДПУ, 2018, с.55-60 /Украйна/
  2016 Поп Богомил и цар Самуил в контекста на Ботевото философско-историческо мислене. – В: Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару болгарської мови, літератури, культури та історії (19–20 травня 2016 р.); [збірник тез], Бердянськ : БДПУ, 2016, с.102-105
  2016 Смъртта на цар Самуил в българската историография от XVIII век. – В: Людина в мовному просторi: iсторична спадщина, проблеми, перспективи розвитку. Матерiали I Мiжнародної науково практичної конференцїi (з нагоди Року англiйської мови в Українi) 19-20 травня 2016 року. Бердянськ: БДПУ, 2016, с. 288 – 292
  2016 Цар Самуил в творчеството на Вазов – поетическа идентичност на историческата личност – В: Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VI Міжнародної наукової конференції молодих учених (20–21 жовтня 2016 р.); [збірник тез], Бердянськ : БДПУ, 2016, с.101-103
  2018 Библейски сюжети и символи в българската литература. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски”, 2018, 120 с., ISBN 978-619-201-264-9
  2017 Българската литература от Освобождението до Първата световна война(тематизации на миналото в прозата)/второ долълнено издание/. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017 – http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=247, 220 с.
  2017 Българската поезия от Освобождението до Първата световна война(модерни тенденции) /второ допълнено издание/. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2017 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=246, 241 с.
  2016 Българската поезия от Освобождението до Първата световна война(модерни тенденции). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016 - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=224, 215 с.
  2016 Българската литература от Освобождението до Първата световна война(тематизации на миналото в прозата). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2016 – http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=23, 216 с.
  1995 За религиозните кодове на българската литература. Шумен, 1995, 79 с.
  2009 За литературната приказка и не само…/ С. М. Цанов // Литературен вестник. – 2009. - № 29. – с.10 – за книгата на Светлана Стойчева „Приказката в българската литература през ХIХ век”, София, 2009
  2005 Срещи с чуждото и своето (рецензия за книгата на Христо Трендафилов „Завръщане в Санкт-Петербург) // Литературен вестник, бр. 33, 2005.
  1999 Книга – духовно приобщаване(рецензия за книгата на Михаил Дихан „Писатели-българи в Украйна). Одеса, 1998 // Литературен форум, 1999, бр.2
  2010 Цанов, С. Хаджи Димитър – историческа личност и митологема. – Концепти на българската култура. Шумен, 2010 Цитиране в: Чавдарова, Д. Хаджи Димитър. // Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 297, 299, 302
  2009 Современные тенденции изучения болгарского языка на Украине // Совещание-семинар преподавателей болгарского языка, болгарской литературы и культуры (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 27 – 28 октября 2009 года): тезисы докладов и сообщений / Под. ред. В. П. Гудкова, М. Димитровой, О. А. Ржанниковой, Е. В. Тимониной. – М.: Издательство Московского университета, 2009