Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Александра Стефанова Александрова
  Гл. ас. д-р Александра Стефанова Александрова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: a.aleksandrova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: понеделник и четвъртък; II седмица: понеделник и сряда


  Завършен университет, специалност

  2002-2006 - Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"-английска филология, бакалавър

  2006-2007 - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"- конферентен превод, магистър (магистърска програма, осъществена съвместно с Генерална дирекция "Устни преводи" (SCIC) към Европейската комисия)

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2007-2008 - учител по английски език, ГПЧЕ "Никола Вапцаров", гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  от 2008- асистент

  от септември 2022 - главен асистент

  Придобити научни степени

  Доктор (2017)

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения по Практически английски език (слушане с разбиране и разговор, четене с разбиране, писмени упражнения, писане на есе, превод).

  Семинарни упражнения по История на английската литература (XIX век)

  Семинари упражнения по Лингвистика на текста

  Лекции по Избираема дисциплина ”Имената в медиите”

  Избираема дисциплина "Кой кой е в медийната реалност"

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  май 2016- едноседмична преподавателка мобилност в университета на Кордоба, Испания по програма Еразъм +

  май 2017- едноседмична преподавателка мобилност в университета на Бидгошч, Полша по програма Еразъм +

  април 2019- едноседична преподавателска мобилност в университета "Етвос Лоран" в Будапеща, Унгария по програма Еразъм +

  октомври 2022 - преподавателка мобилност в университета на Кордоба, Испания по програма Еразъм +

  Области на научни интереси

  лингвистика

  ономастика

  превод

  медиен дискурс

  културология

  съвременна британска литература

  Специализации

  юни 2014- участие в курс за университетски преподаватели ”Методи на преподаване и модернизация на учебния план” в Университета на Рейкявик, Исландия, спонсориран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

  март 2012– участие в курс по английски език за университетски преподаватели в Университета на Рейкявик, Исландия, спонсориран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

  2010 г. – посещение на семинар за повишаване на квалификацията в университета Айдън, Истанбул, Турция

  Август 2004- участие в едномесечен курс по немски език в град Аахен, Германия, със стипендия от Германската служба за академичен обмен (DAAD).

  Участия в проекти

  Университетски проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов.

  Унивеситетски проект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г.

  Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

  \\\"Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание\\\" (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ.(2014)

  Финансов механизъм на европейското икономическо пространство: Програма BG09 \\\"Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство\\\", мярка \\\"Проекти за мобилност във Висшето образование и науката\\\"- осъществена мобилност в университета на Рейкявик, Исландия, юни 2014

  \\\"Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода\\\" (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ, 2015

  Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (ръководене на курс по английски език - ниво А2);

  2016- Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език / Challenges in English teaching and research

  Проект „Студентски практики“ – Фаза I и чл. 15 от Договор за провеждане на практическо обучение по проект BG05M2OP001- 2.002-0001/2016

  2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език)

  2018 Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (участие в курс по немски език - ниво В1)

  2019 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - РД-08-97/01.02.2019, р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво A2.2)

  2019 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - РД-08-97/01.02.2019, р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (участие в курс по руски език ниво В1)

  2019- \\\"Гледни точки и перспективи в англицистиката\\\", РД-08-107/01.02.2019, р-л доц. д-р Ирина Иванова

  2020 Проект на катедра Английска филология ”Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education” РД-08-128/ 04.02.2020 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2021 Проект на катедра Английска филология \\\\\\\"Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО/Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT\\\\\\\" РД-08-94/ 01.02.2021 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2021- Националната програма за научни изследвания „Млади учени и постдокторанти“

  2023 - BG05M 2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, направление “1.3. Педагогика на обучението по...” , 03.04.2023- 03.07.2023г. (участие в курс по немски език)

  2023 - Националната програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители" - обучение по прилагане на компетентностен подход

  Организационна дейност

  курсов ръководител на студенти от специалност Английска филология от 2010

  Член на комисията по присъждане на кредити към катедра "Английска филология", ФХН за учебната 2018/2019 година

  участие в работата по акредитацията на университета

  Член на комисията по провеждане на изпит по чужд език (английски език) за докторанти.

  Член на ОС на ШУ