Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Александра Стефанова Александрова
  Гл. ас. д-р Александра Стефанова Александрова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: a.aleksandrova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: понеделник и четвъртък; II седмица: понеделник и сряда


  2017 Александрова, А. "Етноними, топоними и лични имена в английския език и в българския език (върху материали от медийни текстове)". Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “доктор“ Докторска програма: Германски езици (съвременен английски език) Професионално направление: 2.1.Филология Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки Научен ръководител: проф. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ Константин Преславски": Шумен
  2017 Александрова, А. "Ethonyms, Toponyms and Proper Names in English and Bulgarian Media Texts"- Дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен “доктор“ Докторска програма: Германски езици (съвременен английски език) Професионално направление: 2.1.Филология Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки Научен ръководител: проф. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ Константин Преславски": Шумен
  2020 Aleksandrova, A. (2020). Ethnonyms, toponyms and personal names in English and Bulgarian media texts. Шумен: Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. Pp.218. ISBN 978-619-201-432-2
  2021 Aleksandrova, A. 2021. COVID-BASED NEOLOGISMS IN MEDIA TEXTS. XXXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: THE TEACHER OF THE FUTURE\", JUNE 23-26. 2021, Budva, Montenegro. Knowledge International Journal Vol. 46.6, 993-996 ISSN 1857-923X (for e-version) ISSN 2545 - 4439 (for printed version)
  2021 Aleksandrova, A. 2021. Neologisms during the Corona Crisis. Knowledge International Journal Vol. 47.5, pp 833-836. ISSN 1857 - 923 (for e-version) ISSN 2545-2239 (for printed version)
  2020 Aleksandrova, A. (2020). FROM BREXIT TO MEGXIT - LEAVING BRITAIN IN (ROYAL) STYLE. Knowledge International Journal, 38(6), 1451 - 1454. ISSN:2545-439
  2020 Aleksandrova, A. (2020). Expressing negative attitude by the use of nicknames. Knowledge International Journal Scientific Papers Vol.42.6, pp. 1167-1170, ISSN 2545-4439
  2020 Aleksandrova, A. (2020).Brexit-based neologisms in media texts on international affairs. IV международная научная конференция „Язык в координатах массмедиа, этики и права”, Санкт Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 8–11 ноября 2020 года.(245-247)
  2019 Aleksandrova, A. From Watergate to Bremain: forming name-based neologisms from already existing ones. XX International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 29-30.03.2019 Vrnjacka Banja, Serbia. In: Dimitrovski, R (ed.) KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL Vol. 30.5, 1161- 1165
  2019 Aleksandrova, A. Ways of Expressing Disagrement in Media Texts on International Relations.In Dimitrovski R. (ed.) KNOWLEDGE International Journal Scientific papers. Vol. 32.1, July 2019.GRAFOPROM – Bitola.197-200
  2019 Source-in-target metonymy and target-in-source metonymy in texts on international affairs. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Volume 6. Sofia: Asenevtsi Publishing. ISSN 2534-9538
  2018 The Person for a Salient Feature Metonymy in English and Bulgarian Media Texts. KNOWLEDGE. International Journal, Vol. 22.1. Global Impact and Quality Factor 1.322. Vrnjacka Banja, Serbia. 2018. 1563-1566
  2018 Aleksandrova, A. “The Transition of Names: from Proper Names to Common Nouns”. In Todorova, R. et al (Eds.) Studies in Linguistics,Culture and FLT. Vol. 4 Trends and intersections in media studies, linguistics and FLT. Asenevtsi Trade Ltd. 70-77. (2018 IF = 4.685)
  2017 Aleksandrova, A. "Love and Friendship across Borders". In Dimitrovski R. (ed.) KNOWLEDGE International Journal Scientific papers. Vol. 16.1 Skopje, 2017. 261-267. ISSN 1857-923X. (Global IF 1.023)
  2017 Alesandrova, A. "I Know Them by Name". In Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 19.3, September, 2017. GRAFOPROM – Bitola. 1077-1081. IF 1.322 (2016)
  2017 Aleksandrova, A. "Family Beyond Borders" In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. – Series in Linguistics, Culture and FLT, issue 2. Assenevtsi, 2017. 21-28.
  2016 Aleksandrova, A. "Understanding Name-based Neologisms". In Todorova et al. (eds.) “Challenges in English Teaching and Research”. Asenevtsi, 2016.
  2015 Aleksandrova, A. "Polysemy and Proper Names". In The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 5-13.
  2014 The Name of the Conflict. Сборник Епископ- Константинови четения. Шумен, 2014. (www.shu.bg)
  2014 What Does a Name Mean? In Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание (in print)
  2013 Aleksandra Aleksandrova. Associative Meaning of Proper Names in Media Texts. Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 10-15
  2012 Diminutives in English and Bulgarian Media Text . Сборник Епископконстантинови четения. Шумен, 2012. (www.shu.bg)
  2010 The Use of Proper Names in English and Bulgarian Phraseological Units, в сборник "Език, познание, комуникация", по проект "Език,познание,комуникация", Шумен 2010: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски
  2010 English Idioms Containing Ethnonyms, в сборник "Език, култура, идентичност" по проект "Език и култура във всекидневното общуване".Шумен: изд. Фабер, 2010
  2020 Aleksandrova, A. (2020). Проблеми и решения при обучението в дигитална среда. Доклад, изнесен на кръгла маса на катедра „Английска филология“: „Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education“, състояла се в ШУ “Епископ К. Преславски“ на 30 септември 2020.
  2020 Aleksandrova, A. (2020).Brexit-based neologisms in media texts on international affairs. IV международная научная конференция „Язык в координатах массмедиа, этики и права”, Санкт Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 8–11 ноября 2020 года.(245-247)
  2017 Aleksandrova A. Family beyond borders.// „Съвременни тенденции в обучението по английски език“, 7-9 юни 2017, гр. Панагюрище.
  2013 The Use of First Names inMedia Texts. Сборник Епископ - Константинови четения. Шумен, 2013. www.shu.bg
  2012 Nicknames in English and Bulgarian Media Texts. Сборник по проект „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“ на катедра Английска филология на ШУ „Епископ Константин Преславски”
  2011 Proper Names in English and Bulgarian Media Texts.Сборник от юбилейна научна конференция „40 години Шуменски университет”. Шумен, 2012
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 200 текста за превод от български и английски за бакалаври. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-80-9
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 120 текста за превод от български и английски за магистри. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-79-3
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-81-6
  2015 Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (в колектив)
  2011 120 български и английски текста за превод (съавтор). УИ „Епископ К. Преславски”. Шумен, 2011
  2023 Aleksandrova, A. Covid-Based Neologisms in Media Texts. KNOWLEDGE International Journal 46.6 (2021), 993-336 In Kang, Y. (2022). Morphological analysis and communicative effect on neologisms during covid-19 pandemic. Proceedings of the 2022 3rd International Conference on Language, Art and Cultural Exchange (ICLACE 2022)DOI 10.2991/assehr.k.220706.135
  2023 Aleksandrova, A. (2020). From Brexit to Megxit: Leaving Britain in (royal) style. Knowledge International Journal, 38(6), 1451–1454.In Vanguri, S. M., & Werner, M. M. (2023). Unpacking the portmanteau: Megxit’s implicit racist ideology. Western Journal of Communication, 1–16. https://doi.org/10.1080/10570314.2023.2234333
  2023 Aleksandrova, A. (2021): “Neologisms during the Corona Crisis”, in Knowledge International Journal, vol. 47.5, pp. 833-836. In Nedelcheva, S. (2023). 21st-Century Neologisms – Word-Formative Strategies and Adaptation (a Corpus Study of English and Bulgarian). Cultural Perspective - Journal for Literary and British Cultural Studies in Romania, (28) 187-212
  2023 Aleksandrova A. (2018) The transition of names: from proper names to common nouns. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, Vol. 04, 2017. p. 70–77. Цитирано в Воробел, М., Калимон, Ю., Юрко, Н. ТОРГОВІ МАРКИ ТА БРЕНДИ ЯК ЗАГАЛЬНІ ІМЕННИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. (2023). Наукові Праці Міжрегіональної Академії Управління Персоналом. Філологія, (2), 46–51. https://doi.org/10.32689/maup.philol.2023.2.7
  2021 Александрова А. Ст. «Understanding Name-based Neologisms». In Todorova et al. (eds.) «Challenges in English Teaching and Research». Asenevtsi, 2016, С. 65-77. Цитирано в: Терзиева Т.В. К вопросу о сопоставительных терминологических исследованиях. Болгарская русистика 2021 /1, София: Орган Общества русистов Болгарии, София, 2021, с. 5-19, ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online).
  2021 Александрова, А. Ст. From Brexit to Megxit. Leaving Britain in (Royal) Style. KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC PAPERS, Vol. 38.6 ISSN 1857- 923 (for e-version) ISSN 2545-4439 (for printed version). 2020, 1451-1454. Цитирано в: Терзиева Т.В. К вопросу о сопоставительных терминологических исследованиях. Болгарская русистика 2021 /1, София: Орган Общества русистов Болгарии, София, 2021, с. 5-19, ISSN 0323-9160 (print), ISSN 1313-3713 (online).
  2020 Aleksandrova, A. (2017). I know them by name. In Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 19.3. GRAFOPROM – Bitola. 1313-1318.. In: Tsvetkova, M. (2020). A PALINDROME: A UNIT OF TWO SYMMETRICAL TAILS. Knowledge International Journal, 38(6), 1383 - 1389
  2020 Aleksandrova A. Associative Meaning of Proper Names in Media Texts. Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Konstantin Preslavsky University Press, 2012. С. 10—15. Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9
  2020 Aleksandrova A. The Person for a Salient Feature Metonymy in English and Bulgarian Media Texts // KNOWLEDGE. International Journal. 2018. Vol. 22.1. P. 1563—1566. Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9
  2020 Aleksandrova A. Diminutives in English and Bulgarian Media Text: сб. Епископконстантинови четения. Шумен, 2012.Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9
  2020 Aleksandrova, A. 2017. Ethonyms, toponyms, and proper names in English and Bulgarian media texts: Докторска дисертация. Шумен, 2017. Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Aleksandrova, A. (2020). Ethnonyms, toponyms and personal names in English and Bulgarian media texts. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. Pp.218. ISBN 978-619-201-432-2. Цитирано в: Чешмеджиева-Стойчева, Д. (2020). Етническият друг: образът на ромите, циганите и пътуващите хора в българския и британския печат. София: Асеневци. ISBN: 978-619-7586-18-3
  2019 Aleksandrova A. “The Transition of Names: from Proper Names to Common Nouns”. In Todorova, R. et al (Eds.) Studies in Linguistics,Culture and FLT. Vol. 4 Trends and intersections in media studies, linguistics and FLT. Asenevtsi Trade Ltd. 70-77. (2018 IF = 4.685). 2018.Цитирано в: Peneva D. A corpus-based study on the prepositional phrases in legal vocabulary in English and Bulgarian. XXth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.29-31.03.2019. Vrnjacka Banja, Serbia. In: KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 30.5; ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822 (2017). 1101-1106.
  2019 Aleksandrova, A. (2018). I Know Them by Name. In V. Kambovski et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 19.3. GRAFOPROM. Bitola. 1077-1081 Цитирано в: Peneva, D. “Means of expressing gratitude in English and Bulgarian – pragmatic dimensions. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vplume 5. Sofia: Asenevtsi Publishing.ISSN 2534-9538
  2021 Александрова, А. Стихия моя!. \"Моето синьо лято\" Алманах за стихове, бр. 6, Фондация \"Астика\", Бургас: 2021 . ISSN 2815-2778