Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р  Росица Жечкова Ангелова
  Проф. д-р Росица Жечкова Ангелова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: r.angelova@shu.bg

  Приемно време: І седмица - сряда 8.00 - 16. 00


  2003 Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911). Велико Търново, 2003, 304 с.
  2023 Шуменският периодичен печат в образи и неразказани истории. Велико Търново: Фабер, 2023, 392 стр.
  2022 Ангелова, Р. Историческото образование през Възраждането. Шумен, 2022 г., 238 стр.
  2021 Ангелова, Р. Шуменци, възпитаници на цариградски училища (ХІХ -30-те год. на ХХ век). ВТ, 2021, 312 стр.
  2014 Образователното дело в Шумен (1878-1919). Шумен, 2014, 131 с. В съавторство с Цв. Ризова.
  2013 Шуменското общество (1919-1944). Велико Търново, 2013, 608 с.
  2013 Образователното дело в Шумен (1919-1944). Шумен, 2013, 230 с. В съавторство с М. Жекова
  2012 Миналото на Шумен (1912-1919). Велико Търново, 2012, 290 с.
  2011 Миналото на Шумен (1878-1912). Велико Търново, 2011, 720 с.
  2007 Почетните граждани на Шумен (1942-2007). Велико Търново, 2007, 183 с. В съавторство с Донка Иванова.
  2007 Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). Велико Търново, 2007, 132 с. В съавторство с Виолета Папазова.
  2006 Стопанско развитие на Шумен (1878-1944). Велико Търново, 2006, 335 с.
  2023 Ангелова, Р. Иван Евстр. Гешов, Народната партия и съдбата на българите в Македония и Одринска Тракия (1901-1911). – В: Източен въпрос-български въпрос-македонски въпрос. Варна, 2023, 185-226.
  2023 Ангелова, Р. Шуменски възпитаници на френските училища в Цариград през 19. Век. – В: Книгата и образованието. Исторически аспекти и традиции. ВТ, 2023, 153-189.
  2022 Ангелова, Р. Шуменските „династии“ на учение в Робърт колеж. – В: Мемориалните музеи в България в контекста на общото европейско културно наследство. Шумен, 2022, 311-347.
  2022 Ангелова, Р. Занаятите в Шумен от Освобождението до войните за национално обединение. – В: Народна култура на балканджиите. Габрово, 2022, 234-268.
  2020 Битоля - консулски и протестантски център (средата на ХІХ-началото на ХХ век). - Историкии, Т. 13. ВТ, 2020, 137-164.
  2020 Петър Драгулев на кръстопътя между Тракия и Македония. - Известия на Тракийския научен институ - филиал Варна. Варна, 2020, 117-138.
  2020 Ангелова, Р. Битоля – консулски и протестантски център (средата на 19. – началото на 20.в). – Историкии, т. 13. ВТ, 2020, 137-164.
  2019 Фамилията Даскалови от Кавадарци: живот между евангелието и револвера. - Историкии. Т. 12. Велико Търново, 2019, 61-89.
  2019 Ангелова, Р. Фамилията Даскалови от Кавадарци: живот между евангелието и револвера. – Историкии. Т. 12. ВТ, 2019, 61-89. Бази данни: SCRIBD и НАЦИД.
  2017 Съюзът на Евангелските баптистки църкви в България (1920-1928). – В: IN HONOREM 3. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р В. Панайотов. Шумен, 2016, 585-607.
  2017 Баптизмът по българските земи (средата на ХІХ-началото на ХХ век). – Известия на Исторически музей Шумен. Книга 17. Шумен, 2017, 237-269.
  2017 Павел Мишков начело на Съюза на Евангелските баптистки църкви в България (1932-1937). – Годишник на Висшия евангелски богословски институт. С., 2017. Том 9, 7-54. ISSN:1313-6402.
  2016 Съюзът на Евангелските баптисти църкви в България при председателството на Христо Марчев (1921-1923). – Журналза исторически и археологически изследвания, 2016, кн. 1-2, 125-151.
  2015 Петдесятната църква в България от учредяването на СЕПЦ до влизането й в ОЕЦ (1928 – 1932). – В: Годишник на Висшия евангелски богословски институт. Т. 8. С., 2015, 7 – 99.
  2015 Подполковник Пенчо Шиваров и политическата криза от 1886 г. – В: Известия на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство. Т. 4. Варна, 2015, 56-93.
  2015 Съюзът на Евангелските петдесятни църкви между толерантността и гоненията. –В: Годишник на ШУ. ФХН. Т. ХХVІА, 2015, 284-330.
  2014 Учителските институти в Шумен (1919-1944). - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 10. Варна, 2014, 286-314.
  2014 Шумен по време на Първата световна война (1 септ. 1915-27 ноември 1919). - В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 976-1004.
  2014 Юнашкото движение в Шумен (1899 – 1944). – В: Известия на Историческия музей Шумен. Т. 15. Шумен, 2014, 245 – 274.
  2013 Приносът на Добрин Василев (1893-1957) за развитието на библиотечното дело във Варна. - В: Понятия, времена, ценности. Варна, 2013, 343-373. В съавторство с В. Бонева
  2013 Атанас Краев - неосъщественият министър. - Минало, 2013, кн. 3, 20-46.
  2013 Неизвестните герои, или тези, чийто имена останаха неизвестни за бъдещите поколения, но завинаги записани в българската история. - Историкии. Т. 6. ВТ, 2013, 107-160.
  2012 Лицата на руската дипломация в България (1879-1915). - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, 422-449.
  2012 Педагогическото образование в Шумен (1879-1944). - Любословие, 2012, кн. 12, 132-168.
  2012 Ангелова, Р. Български възпитаници на Одеското пехотно юнкерско училище (1865-1918) – професионална реализация и политическа съдба. – Историкии. Т. 5. ВТ, 2012, 135-167.
  2012 За Александър Редигер или за съдбата на един руски офицер в България. – Минало, 1912, кн. 4, 64-85.
  2012 Общественикът на Варна - Добрин Василев (1893-1957). В съавторство с В. Бонева. - http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=result_search, 2012.
  2012 Първоначалните училища в Шумен (1919-1944) - традиции и развитие. В съавторство с Мария Жекова. - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=106, 2012.
  2011 Шумен в началото на ХХ век (19. 01. 1901-16. 03. 1911). - В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. ВТ, 2011, 299-357.
  2011 Гражданското общество в Шумен (1879-1912). - В: Общности и идентичности в европейското пространство. Шн, 2011, 180-325.
  2011 Партийни проекти за промяна на Търновската конституция в навечерието и по време на Петото ВНС (1910-1911). - В: Историкии. Т. 4. Велико Търново, 2011, 369-395.
  2011 Политическата роля на военните министри в Княжество България (1879-1885). - В: Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски". ФХН. Т. ХХІІА. Шумен, 2011, 229-327.
  2008 Просветни институции в Шумен, регулиращи образователната система (1878-1912).- Педагогика, 2008, бр. 9, 74-103.
  2008 Шумен и шуменци в Балканските войни (1912-1913). - В: Годишник на Шуменския университет "Еп. Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2008. Т. ХІХ А, 240-317.
  2007 Занаятите в Шумен – традиция, изменение, състояние (1879-1944). – Историкии. Т. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2007, 235-254.
  2006 Хранително-вкусовата индустрия в Шумен (1878-1947). – В: Историкии. Т. 1. ВТ, 2006, 114-136.
  2005 Банково и кредитно дело в Шумен (1879-1947). Велико Търново, 2005, 64 с.
  2005 Идейно-политическо развитие на Народната партия (1899-1911) – В: Сборник в памет на проф. дин Радослав Попов, София, 2005, 107-135.
  2003 Периодичният печат на протестантските църкви в България (1844-1948). Библиографски обзор. Предговор, съставителство и бележки. София, 2003, 91 с.
  2003 Периодичният печат в Шумен /1844-1944/. Библиографски обзор. Предговор, съставителство и бележки. Велико Търново, 2003, 64 с.
  2023 Ангелова, Р. Шуменци, възпитаници на Киевски учебни заведения /1878-1912/.- Годишник на ШУ „Еп. Константин Преславски, ФХН, том XXХIV A. Шумен: УИ „К. Преславски“, 124-145.
  2023 Ангелова, Р. Шуменци, възпитаници на италиански учебни заведения /кра на 19. – началото на ХХ век/. – В: Будителският 19. век на българите. Велико Търново, 2023, 232-248.
  2023 Ангелова, Р. Европа в битието на фамилията Белчеви. – В: Места на памет и културни наследства. Известия на РИМ-Русе. Книга 27. Русе, 2023, 338-357.
  2023 Ангелова, Р. Европа в битието на фамилията Мутафови. – В: Известия на Исторически музей-Дряново. Том 2. Дряново, 2023, 38-49.
  2023 Ангелова, Р. Цариград в битието на фамилията Димитриеви. – Историкии. Том 16. ВТ: Фабер, 2023, 131-151.
  2022 Ангелова, Р. Круг жизни в биографии Димо Смядовского (1860-1939). – Культурный ландшафт регионов, том 4, № 5, 2022, 32-50.
  2022 Ангелова, Р. Протестантският колеж на остров Малта и неговите български възпитаници (1846-1861). -- Sociobrains, том 90, февруари 2022 г., ; http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/3._Rositsa_Angelova_2.pdf.
  2022 Ангелова, Р. Протестантският колеж на остров Малта и неговите български възпитаници (1862-1865). -- Sociobrains, том 90, февруари 2022, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/4._Rositsa_Angelova.pdf.
  2022 Ангелова, Р. Шуменци на учение в Цариград – обща характеристика и тенденции (ХІХ-30 –те години на ХХ век). - - Sociobrains, том 90, февруари 2022 г., http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/5._Rositsa_Angelova.pdf.
  2022 Ангелова, Р. Шуменски възпитаници на протестантския колеж на остров Малта. – В: Хармония в различията. С., 2022, 213-228.
  2022 Ангелова, Р. Шуменци в белгийски учебни заведения (края на 19. – началото на 20 в.). – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по Хуманитарни науки, том XXXIII A/2, Шумен, 2022, База данни: CEEOL, 141-158.
  2021 Шуменки в Американския девически колеж в Цариград. - Известия на Старозагорския исторически музей. Т. VІІ.Стара Загора, 2021, 43-55.
  2021 Семья Карамихайловых из Шумен в судьбах их детей. – Культурный ландшафт регионов. Том 3, № 2 (2021), 9-24.
  2021 Ангелова, Р. Семья Карамихайловых из Шумен в судьбах их детей. – Культурный ландшафт регионов. Том 3, № 2 (2021), 9-24. https://www.dialog-ru.ru/index.php/KLR/issue/view/18.
  2021 Ангелова, Р. Кумановската окръжна управа известува. – Македонски архивист, 2021, бр. 29-30, 133-152.
  2021 Ангелова, Р. „Ние бяхме първите българки”: Еленка Димитриева и Пенка Рачева в АДК в Цариград. – Историкии. Т. 14. ВТ, 2021, 26-48. 978-61900-1356-3.
  2021 Ангелова, Р. Шуменки в Американския девически колеж в Цариград. – Известия на Старозагорския исторически музей. Т. VІІ. Стара Загора, 2021, 43-55.
  2020 ”Кратки бележки за реда на преподаване вслято училище” или неизвестна методика на Пенка Ив. Сечанова. - В: Градивоза изследване на детето, децата, детството. Книга ІІ. Велико Търново, 2020, 100-115.
  2020 Църквата на адвентистите от седмия ден в България в първите следвоенни години (1920-1922). – Матерiали ІХ Мiжnapoдного науково-методичного семинару Болгарськоi мови, лiтератури, культури та исторii. Бердянск, 2020, 108-116.
  2020 Ангелова, Р. Битоля в спомените на Симеон Радев. – Sociobrains, февруари 2020 г, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2066,%20February%202020/Human%20Georgaphy/11_%20Rositsa%20Angelova.pdf.
  2020 Ангелова, Р. „Кратки бележки за реда на преподаване в слято училище” или за неизвестна методика на Пенка Ив. Сечанова. – В: Градиво за изследване на детето, децата, детството. Книга ІІ. ВТ, 2020, 100-115.
  2020 Ангелова, Р. Църквата на адвентистите от седмия ден в България в първите следвоенни години (1920-1922). – Матерiали ІХ Мiжnapoдного науково-методичного семинару Болгарськоi мови, лiтератури, культури та исторii. Бердянск, 2020, 108-116.
  2020 Ангелова, Р. Петър Драгулев на кръстопътя между Тракия и Македония. – Известия на Тракийския научен институт-филиал Варна. 2020, 117-138.
  2019 Кумаеновското окръжно управление съобщава ....- Минало, 2019, кн. 3, 34-53.
  2019 Неизвестен рапорт на протестантския пастор Пане Данаилов Темков. - Християнство и култура, 2019, кн. 2 (139), 64-78.
  2019 Създаване и развитие на Популярната банка в Шумен (1911-1951). - Минало, 2019, кн. 1, 30-43.
  2019 Ангелова, Р. Създаване и развитие на Популярната банка в Шумен (1911-1951). – Минало, 2019, бр. 1, 30-43.
  2019 Ангелова, Р. Неизвестен рапорт на протестантския пастор Пане Данаилов Темков. – Християнство и култура, 2019, кн. 2 (139), 64-78. ISSN 1311-9761
  2018 Организация и дейност на Съюза на Евангелските баптистки църкви в навечерието и по време на войните за национално обединение. - В: 90 години РИМ Хасково. Хасково, 2018, 113-127.
  2018 HE LETTERS OF HRISTO MARINOV A SOURCE OF KNOWLEDGE ON BULGARIAN LOCAL HISTORY. – SocioBrains, 41, януари 2018, http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2041,%20January%202018/Section%202/12_%20Rositsa%20Angelova%20-%20HE%20LETTERS%20OF%20HRISTO%20MARINOV%20-%20A%20SOURCE%20OF%20KNOWLEDGE%20ON%20BULGARIAN%20LOCAL%20HISTORY.pdf.
  2018 За войната, мечтите и смъртта. Александър Стоянов Димитров (1922-1944). - Материалы XV международной научно-практической конференции «Исследование по общественным наукам в 2018 году», Краматорск, 112-118.
  2018 Ангелова, Р. Организация и дейност на Съюза на евангелските баптистки църкви в навечерието и по време на войните за национално обединение (1908-1919). – 90 години РИМ Хасково. Хасково, 2018, 113-127.
  2017 Периодичният печат на Евангелските баптистки църкви в България (1908-1939)- В: Humanities and Social Science,V 21,ISSUE 130, 2017 38-43.
  2016 История на Петдесятната църква в България (1920-1928). – В: Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, 585-607.
  2016 Тодор Шишков и историческата образованост през Възраждането. – В: Посланията на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. С., 2016, 45-56.
  2015 Руският журналист Александър Молчанов за българо-руските отношения (1882). - Годишник на ШУ "Епископ К. Преславски". ФХН. ХХIА, 2013, 291-312.
  2015 Калю Малев – земеделец и парламентарист (1860 – 1946). – Минало, 2015, кн. 3, 37 – 48.
  2015 Периодичният печат на протестантските църкви в България (1876 – 1949). – Историкии. Т. 8. Велико Търново, 2015, 73 – 92.
  2015 За търговското образование, за милосърдието или за Марко Пенков Божилов (1877-1968). – В: България в европейската култура, наука, образование, религия. Част. 2. Шумен, 2015, 222-228.
  2014 Народният музей в Скопие (1941-1944)през погледа на Иван Венедиков. - Известия на ИМ Шумен. Шумен, 2014, том ХVІ, 124-134.
  2014 Шумен в пътеписите от края на ХVІІІ и началото на ХІХ в. - В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 889-895.
  2014 Руският журналист Александър Молчанов за българо-руските отношения (1882 г.). - В: Годишник на ШУ. ФХН. Т.ХХІVА, 2013, 290-311.
  2014 Възможности за религиозен туризъм в Шуменска област. - В: Сборник с материали от VІІ Черноморски туристически форум „Историко-археологически туризъм – наследство с перспектива”. Варна, 2014, 414-431.
  2013 Младен Синигерски, Русия и политическата криза от 1886 г. - Журнал за исторически и археологически изследвания.Шумен, 2013, 91-106.
  2013 Свещеник Иван Дочев (1879-1972) - между ежедневието и войната. - Журнал за исторически и археологически изследвания, 2013, кн. 2, 103-117.
  2013 От дипломати за дипломати (Петър Нейков). - В: Социокультурн,е проблемы развития регионов. Краснодар, 2013, 34-42.
  2013 Русская гимназия в Шумене и традиции преподавания руского языка в Болгарии. - В: Русское зарубежье и славянский мир. Белград, 2013, 194-204. В съавторство с Елена Стоянова.
  2013 Щрихи към дейността на Шуменското добруджанско дружество (1919-1942). - В: Добруджа на кръстопътя на историята. Тутракан, 2013, 279-284.
  2013 Константин Панайодов (1866-1944) - министър и дарител. - В: Традиционная культура славянских народов в современном социокультурном пространстве. Славянск - на - Кубани, 2013, 15-21.
  2013 Руският журналист Александър Молчанов за българо – руските отношения (1882). – Годишник на ШУ "Епископ Константин Преславски". Т. 24, 2013, 291-312.
  2012 Флигел-адютантът на княз Александър І разказва: Александър Мосолов и неговите спомени за следосвобожденска България. - В: Град и памет. Пазарджик, 2012, 262-272.
  2012 Должность "товарищ" болгарского военного министра (1879-1890) - функции и субекты. - В: Социокультурние проблемы истории регионов. Краснодар, 2012, 34-40.
  2012 Обществено-политическа дейност на Жечо Бакалов (1867-1921). – Епископконстантинови четения. Шумен, 2012, 269-284. - http://shu.bg/sites/default/files/EK_18_New_1.pdf.
  2012 Александър Мосолов и изграждането на българската гвардия (1879-1883). - В: Юбилеен сборник „40 години Шуменски университет”, Шумен, 2012, 619-631.
  2012 Ангелова, Р., П. Живкова Румъния в балканската политика на правителството на Андрей Ляпчев (1926-1931). – 2012, ; http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=86.
  2011 Поборническо-опълченското дружество в Шумен - създаване и дейност (1883-?). - Минало, 2011, бр. 1, 7-28.
  2011 Мисията на Николай В. Каулбарс в България (1886) чрез публицистичното кредо на Евгений Кочетов. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2011, Т. 7, 313-327.
  2011 Приносите на Христо Г. Данов за историческото образование през Възраждането. - Любословие, 2011, кн. 11, 56-66.
  2011 Дневник аристократа Александра Батенберга - ценный источник для истории. - В: Актуальные проблемы регионоведения. Част І. Славянск-на-Кубани, 2011, 15-23.
  2011 История на катедра "История и археология". - В: История на катедрите в ШУ "Епископ Константин Преславски" (1971-2011). Шумен, 2011, 56-66.
  2011 Велико Дюгмеджиев в аналите на българската музикална култура. - В: От тука започва България. Шумен, 2011, 567-600.
  2011 Шумен като политически феномен (1899-1901). - В: Епископконстантинови четения. Т. 15. Шумен, 2011, 68-79.
  2011 За Димитър Кънчев или за заспалата съвест на шуменци. - Известия на Исторически музей Кюстендил. Т. ХVІІ. Велико Търново, 2011, 481-493.
  2011 Етническите общности в Шумен и вписването им в образователните и културни процеси (1879-1912). - В: Краезнание. Т. І. Велико Търново, 2011, 96-114.
  2011 Организация на обучението по история през Възраждането. - Епископконстантинови четения. Т. 16. Шумен, 2011, 243-252.
  2011 Еманципацията на шуменки: Женско дружество "Родолюбие" (1872-1944). - В: Светът на българина през ХХ век. С., 2011, 335-352.
  2011 Българи, възпитаници на Новоросийския императорски университет. - В: Епископконстантинови четения. Т. 17. Шумен, 2011, 59-70.
  2010 Петър Драгулев, Македония и шуменския периодичен печат. - Македонски преглед, 2010, бр. 1, 103-116.
  2010 Историята и нейната дидактика в творческите търсения на Гогол. - Във: Вечният Гогол. Сборник с доклади от Международна научна конференция. Велико Търново, 2010, 157-168.
  2010 Любен Каравелов и историческото образование през Възраждането. - История, 2010, бр. 5-6, 1-14.
  2010 Учебниците по история на Османската империя през възрожденската епоха. - В: Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски". ФХН. Т. ХХІ А. Шн, 2010, 203-224.
  2009 Шумен и стенографското движение в България (1879-1944). – В: Шумен и шуменци в националната история. Велико Търново, 2009, 294-309.
  2009 Нумизматичните знания като компонент на историческата образованост. – Епископконстантинови четения, т. ХІІ. Шумен, 2009, 37-46.
  2009 Всекидневието на населението от Шуменско по данни на шуменския окръжен управител Васил Попов. – Във: Всекидневието - места, памет, езици. Велико Търново, 2009, 226-239.
  2009 Историята и нейната дидактика в творческите дирения на Гогол – ел. сп. „Аргументи” – http://www.argumenti.net/?cat=10
  2009 Патриарх Кирил за протестантството и „Зорница” (1953-1971). – В: Класически и модерни измерения на религиозното откровение. С., 2009, 198-208.
  2009 Дружества на професионална основа в Шумен (1879-1912). - В: Съвременната история: времена, реалности и промени. Варна, 2009, 248-260.
  2008 П. Р. Славейков в контекста на историческата образованост през Възраждането. – Педагогика, 2008, бр. 2, 70-80.
  2008 Частно писмо – универсална картина на североизточните български земи през 60-те години на ХІХ в. – В: Историкии. Т. 3. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Шумен, 2008, 253-262.
  2008 Измеренията на другостта в „Кратка българска история” (1866) на Драган Цанков. – Минало, 2008, бр. 1, 42-51.
  2008 Градът и човекът в две епохи. Шумен през призмата на един човешки живот: Рафаил Мощев (1856-1931). – Известия на РИМ Русе. Русе, 2008, т. ХІІІ, 338-346.
  2008 Янко Сакъзов и участието на БРСДП (ш.с.) в Патриотичния блок от 1907 г. – Любословие, 2008, бр. 9, 189-200.
  2008 Следосвобожденският Шумен (1878-1881). – В: Университетски четения и изследвания по българска история. С., 2008, 358-377.
  2007 Парламентаристът Стилиян Чилингиров в защита на учителя и училището. – В: 125 години от рождението на Стилиян Чилингиров. Шн, 2007, 95-103.
  2007 За дидактическите средства в обучението през Възраждането или още за Александър Хаджи Русет. – Педагогика, 2007, бр. 2, 93-97.
  2007 Шуменски приноси в българската периодика през 1906 г. – Библиотека, 2007, бр. 1, 50-53.
  2007 Васил Йорданов – незаслужено забравен шуменец. – Библиотека, 2007, бр. 5-6, 60-71.
  2007 Двубоят Шумен - Стефан Стамболов (1887-1894). – В: Историята: време и реалности. Т. 4. Варна, 2007, 277-294.
  2007 Проверката и оценката в дистанционно обучение – състояние и перспективи.- ЕпископКонстантинови четения. 10, ч. ІІ, Шумен, 2007, 37-41.
  2007 Екатерина Златоустова за учебните програми по история. - Епископконстантинови четения. Т.10, ч. ІІ, Шумен, 2007, 56-60.
  2006 Депутатите от Шуменски окръг в Учредителното събрание. – Минало, 2006, бр. 1, 35-45.
  2006 Обществена и педагогическа дейност на Фотина Момирова. – Библиотека, 2006, бр. 1, 43-46.
  2006 Петко Горбанов за ролята на учителя в българското възрожденско училище. – Педагогика, 2006, бр. 4, 98-102.
  2006 За едно посвещение (за Никола Бацаров). – В: Будители народни от Шумен и Шуменско. Велико Търново, 2006, 53-60.
  2006 Занаятчийското образование в Шумен и ролята на Иван Моллов за утвърждаването му (1924-1944). – В: 170 години новобългарско образование. Габрово, 2006,199-205.
  2006 Териториален обхват и административно устройство на Шуменска околия (1879-1947). – В: Историята: време и реалност. Варна, 2006, 282-289.
  2006 Създаване и развитие на Шуменската библиотека (1922-2006). – В: Историята: време и реалности. Варна, 2006, 265-281. В съавторство с Жулиян Георгиев
  2006 Вътрешнопартийните проблеми на Народната партия (1894-1898).- В: Преломни времена. Сборник в чест на 65 годишнината на проф. Л. Огнянов. С., 2006,143-155
  2005 Шуменската полиграфическа индустрия – фактор в стопанския и обществения живот (1878-1947). – Библиотека, 2005, 61-67.
  2005 Ролята на Шумен за утвърждаване на историята като учебен предмет в новобългарското училище. – Педагогика, 2005, бр. 2, 72-81.
  2005 Развитие и дейност на Шуменския опитен педагогически институт (1935-1943). – Образование, 2005, бр. 3, 70-79.
  2005 Развитие на тютюневата индустрията в Шумен (1878-1947). – Известия на Регионален исторически музей Русе. Русе, 2005, кн. ІХ, 278-289.
  2005 За конфликта монарх-Народна партия през призмата на един документ. - В: Сборник в чест на 65-годишнина на проф. дин Д. Игнатовски, Шумен, 2005, 201-207.
  2005 Проф. Иван Шишманов за подобряване на педагогическата подготовка на бъдещи учители. - Педагогика, 2005, кн. 9, 72-81
  2004 Мемоарите на Михаил Маджаров като източник за дейността на Народната партия (януари 1899-февруари 1901 г.). – Исторически преглед, 2004, бр. 1-2, 188-200.
  2004 Ангелова, Р. , Г. Калайджийска Сарашкото училище в гр. Шумен (1922-1944). - В: Образование и изкуство. Шумен, 2004, т. І, 220-224.
  2004 Девическото педагогическо образование в Шумен (1922-1935). – В: Образование и изкуство. Шумен, 2004, т. І, 224-229.
  2004 Ангелова, Р., Д. Димов Списание “Утро” . – Библиотека, 2004, бр. 3-4, 65-68.
  2004 Народната партия в опозиция на правителствата (19.01.1899-12.01.1901) – Минало, 2004, бр. 3, 53-63.
  2004 Народната партия през призмата на Юбилейния събор от 1904 г. – В: Понятия, времена, ценности в историческото познание. Варна, 2004, 245-257.
  2004 Химическата индустрия в Шумен (1878-1944). – Химия, 2004, бр. 4, 75-81.
  2004 Българската 1907 г. в кореспонденцията на ген. Майор Стефан Паприков. – Любословие, 2004, 124-138.
  2004 За стопанската дейност на Георги Карамфилов (1929-1947). – ЕпископКонстантинови четения, 2004, т. ІХ, 361-366.
  2003 Народната партия и вътрешнополитическото развитие на България (1903-1908 ) – Исторически преглед, 2003, бр. 1, 3-31.
  2003 Народната партия и обявяването на Независимостта през 1908 г.– Любословие, 2003, бр. 4, 115-124.
  2003 Народната партия в опозиция на вътрешната политика на правителствата (12 януари 1901- 6 май 1903). – История, 2003, бр. 3-4, 61-72.
  2003 Мъжкото опитно педагогическо училище с пансион и стопанство в Шумен (1924-1935). – Педагогика, 2003, бр. 10, 101-107.
  2003 Народната партия за взаимоотношенията на България с балканските държави (1899-1911). – В: История, общество, религия. Шумен, 2003, 201-211.
  2003 Монархическата институция във възгледите на Константин Стоилов (1879-1886). – В: Християнската традиция и царската институция в българската култура. Шумен, 2003, 153-160.
  2002 Народната партия и национално-освободителното движение в Македония и Одринска Тракия. Част І. - Македонски преглед, 2002, бр. 2, 33-65.
  2002 Народната партия и национално-освободителното движение в Македония и Одринска Тракия. Част ІІ. - Македонски преглед, 2002, бр. 3, 31-55.
  2001 Войниковият учебник по родна история. – Образование, 2001, бр. 3, 72-78.
  2001 Църковно-народния събор на Българската православна църква (1921 –1922 ) на страниците на в. “Зорница”. - Българско богословие, 2001, бр. 3, 51-61.
  2001 Хараламби Буров и идеята за обединена България. - Македонски преглед, 2001, бр. 4, 61-73.
  2001 Народната партия и идеята за спестовността. - Архивен преглед, 2001, бр. 3-4, 56-70.
  2000 Царственикът на Христаки Павлович от 1844 г. - Образование, 2000, бр. 6, 51 - 60.
  2000 Фамилията Чакалови. - Българско богословие, 2000, бр. 2, 59 - 67.
  2000 Джорджо Момчев - виден търновски читалищен и партиен деец. - Участие, 2000, бр. 3-4, 53-55.
  1999 Някои възможности за формиране на система от понятия в обучението по история в V клас. - Образование, 1999, бр. 3, 15 - 26.
  1999 Протестантите - “другите” за шуменската общественост през втората половина на XIX столетие. – В: Религия и църква в България. София, 1999, 363 - 372.
  1998 Длъжност - народен учител. - Денница. Габрово, 1998, бр. 12, 30 - 40.
  1998 Историческият образ на Раковски в действащите у нас учебници по история. - Образование, 1998, бр. 4, 38 - 43.
  1998 XVIII и XIX век в балканските учебници по история. - Отворено образование, 1998, бр. 7 - 8, 30 - 40.
  1998 Укрепеният четириъгълник в румънските пътеписи от XIX век. – В: Научните трудове на ВВОУ “В. Левски”. Велико Търново, 1998, № 60, 186 - 193.
  1997 Населението на Шумен и Шуменска околия 1878 - 1900 /Демографско състояние/. - В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”. Велико Търново, 1997, № 54, 257 -264.
  1997 Населението на Шумен и Шуменска околия 1878 - 1900 /Демографски измерения на стопанските отношения/. – В: Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”. ВеликоТърново, 1997, № 54, 265 - 272.
  1997 Североизточните български земи през погледа на един австрийски офицер - кап. Щад /1740 -1741/. – В: Научни трудове на ВВУАПВО “Панайот Волов ”. Шумен,1998, № 4, 87 - 92.
  2008 Нова българска история (1878-1944). Велико Търново, 2008, 452 с.
  2007 Знанието за историята в българското възрожденско училище. Велико Търново, 2007, 256 с.
  2023 Ангелова, Р. Извори за Новата българска история. Четвърто издание. Велико Търново, 2023, ISBN 978-619-00-0598-8.
  2020 Извори за Новата българска история. Сборник с текстове и документи. ВТ, 2020, 2 изд, 227 с.
  2017 Извори за новата българска история. Сборник от текстове и документи. ВТ, 2017, 228 с.
  2014 Историческото образование през Възраждането. Модел 1- Теоретични аспекти. - http://cdo.shu.bg/file.php/268/modul1/contents.pdf
  2014 Историческото образование през Възраждането. Модул 2 - Възрожденски учебници и помагала. - http://cdo.shu.bg/file.php/7658/modul2/contents.pdf.
  2014 Нова българска история. Националноосвободителните борби на българите в Македония и Одринска Тракия (1878-1939). - http://cdo.shu.bg/file.php/314/modul1/contents.pdf.
  2014 Ангелова, Р. Нова българска история. - http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf, с. 142-175.
  2009 Тестове по история на България. В съавторство с Вера Бонева, Тодор Тодоров. Шумен, 2009, 140 с.
  2007 Шумен в европейската текстуалност ХV-ХІХ в. Велико Търново, 2007, 282 с.
  2006 Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съавторство с Г. Калайджийска.
  2004 Тестове по история на България. Велико Търново, 2004, 100 с. В съавторство с Вера Бонева.
  1999 Шумен в европейската текстуалност (ХV-ХІХ). Шумен, 1999, 150 с.
  2006 Професионалното образование в Шумен 1878-1944. Велико Търново, 2006, 86 с.
  2011 Преди англичаните да ни станат съседи. Параскевов, В. България и Великобритания преди и по време на Студената война: политика, икономика и пропаганда (1944-1953).Шумен, 2011, 372. – Любословие, 2012, кн. 12, 198-201.
  2010 Йордан Желев. Из всекиднението на Жеравна през Възраждането. Писма от родственици на Васил Д. Стоянов (1869-1885). С., 2009. - Котленски край, бр. 9, септември 2010, 4-5.
  2009 Генерал-майор Петър Хаджииванов – Един завет, 2009, бр. 1, 37-38.
  2009 Йордан Желев. Из всекиднението на Жеравна през Възраждането. Писма от родственици на Васил Д. Стоянов (1869-1885). С., 2009. - Архивен преглед, 2009, бр. 3-4, 127-130.
  2008 М. Радева. Училищното историческо образование в България (1878-1944). – Педагогика, 2008, бр.9, 104-107.
  2007 Петър Хаджииванов. Спомени. С., 2007. - http://edinzavet.wordpress.com/
  2002 Том първи от петтомната история на Стария свят. - Образование, 2002, бр. 6, 63-67.
  2002 Ново помагало по методика на историята. - Образование. София, 2002, бр. 4, 86-89.
  2000 Още един учебник по история за V клас. - История, София, 2000, 12 - 16.
  2020 Миналото на Шумен (1912-1919). ВТ, 2012. – Цитирано в: Минков, Ст. Участието на шуменските военни подразделения в първата световна война. – В: България и българите: бит, душевност, национална идентичност. Шумен, 2020, с. 20.
  2014 Ангелова, Р. За дидактическите средства в обучението по историа през Възраждането или още за Александър Хаджи Русет. – Педагогика, 2007, кн.2. Цитирано в: 1. Евтимова, Р. Историографски проблеми но Балканското възраждане. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 10. Варна, 2014, с. 173.
  2014 Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1878-1912). ВТ, 2011. Цитирано в: 1. Горчев, А. Родно място и начално образование на Стоян Данев (1857-1875)- В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 143. 2.Мирчева, Д. Спомените на Илия Петков като извор за историята на Добруджа. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 248
  2014 Ангелова, Р. Депутатите от Шуменски окръг в Учредителното събрание. – Минало, 2006, 35-45. Цитирано в: 1. Горчев, А. Родно място и начално образование на Стоян Данев (1857-1875)- В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 144. 2. Иванов, И. Христо Калфов – начело на българската дипломация (9 юни 1923-4 ян. 1926). Шумен, 2014, с. 49.
  2014 Ангелова, Р. Учебниците по история на Османската империя през възрожденската епоха. – Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”ФХН. Т.ХХІ.Шумен, 2010, 203-214. Цитирано в: 1. Горчев, А. Родно място и начално образование на Стоян Данев (1857-1875)- В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 144.
  2014 Ангелова, Р. Рачко Матев Рачев – виден шуменски педагог и общественик. – В: Българо-американски културни и политически връзки през ХІх и първата половина на ХХ в. с., 2004, 56-63. Цитирано в: 1. Горчев, А. Родно място и начално образование на Стоян Данев (1857-1875)- В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 153.
  2014 Ангелова, Р. Нова българска история (1878-1944). ВТ, 2008, 450 с. Цитирано в: 1. Мирчева, Д. Спомените на Илия Петков като извор за историята на Добруджа. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 248. 2.Симеонова, Т. България в годините на голямата депресия 1929-1934. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 265. 3. Иванов, И. Христо Калфов в битността му на председател на ХХV ОНС. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 281.
  2014 Ангелова, Р. Шумен като политически феномен (1899-1901). – Епископ-константинови четения. Т. 15. Шумен, 2011, 68-79. Цитирано в: Мирчева, Д. Спомените на Илия Петков като извор за историята на Добруджа. – В: Историкии. Т. 7. ВТ, 2014, с. 248
  2013 Ангелова, Р. Българското възраждане в балканските учебници по история. – В: Научните трудове на ВВОУ “В. Левски”. Велико Търново, 1998, № 63, 186 - 193. Цитирано в: Терзиев, П. Балканските войни в учебниците на държавите от Балканския регион. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2013, с. 150.
  2013 Ангелова, Р. Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съавторство с Г. Калайджийска. Цитирано в: Сакарска, Т. Характеристика на възможностите в обучението по история и цивилизация – наследство и съвременност. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2013, с. 236.
  2013 Ангелова, Р. Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съавторство с Г. Калайджийска. Цитирано в: Сакарска, Т. характеристика на възможностите в обучението по история и цивилизация – наследство и съвременност. - В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2013, с. 237.
  2012 Професионалното образование в Шумен (1878-1944). ВТ, 2006, 86 с. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 12.
  2012 Ангелова, Р., В. Папазова. Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). ВТ, 2007. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 12.
  2012 Ангелова, Р. Еманципацията на шуменки: Женско дружество „Родолюбие” (1872-1944). – В: Светът на българина през ХХ век. С., 2011. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 12.
  2012 Ангелова, Р. Миналото на Шумен (1878-1912). ВТ, 2011. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 12, 51, 54.
  2012 Ангелова, Р. Обществена и педагогическа дейност на Фотина Момирова. – Библиотека, 2006, бр., 43-46. Цитирано в: Женско дружество „Родолюбие”-Шумен 1872-1912. Библиографски указател. Съставител К. Николова. Шумен, 2012, с. 55.
  2012 Ангелова, Р. Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). ВТ, 2007, 132 с. В съавторство с Виолета Папазова. Цитирано в: Хараланова, Б., Д. Руменов, Ст. Славчева. Шуменци за Шумен. 199 био-библиографии. ВТ, 2012, с. 185.
  2012 Ангелова, Р. За стопанската дейност на Георги Карамфилов (1929-1947). – Епископ- Константинови четения, 2004, т. ІХ, 361-366. Цитирано в: Хараланова, Б., Д. Руменов, Ст. Славчева. Шуменци за Шумен. 199 био-библиографии. ВТ, 2012, с. 94.
  2012 Ангелова, Р. Васил Йорданов – незаслужено забравен шуменец. – Библиотека, 2007, бр. 5-6, 60-71. Цитирано в: 1Хараланова, Б., Д. Руменов, Ст. Славчева. Шуменци за Шумен. 199 био-библиографии. ВТ, 2012, с. 93.
  2012 Ангелова, Р. Българското възраждане в балканските учебници по история. – В: Научните трудове на ВВОУ “В. Левски”. Велико Търново, 1998, № 63, 186 - 193. Цитирано в: Терзиев, П. Развиване на критично отношение към миналото чрез използване на източници от учебници на балкански страни.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, с. 197.
  2012 Ангелова, Р. XVIII и XIX век в балканските учебници по история. - Отворено образование, 1998, бр. 7 - 8, 30 - 40. Цитирано в: Терзиев, П. Развиване на критично отношение към миналото чрез използване на източници от учебници на балкански страни.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, с. 197.
  2012 Ангелова, Р. XVIII и XIX век в балканските учебници по история. - Отворено образование, 1998, бр. 7 - 8, 30 - 40. Цитирано в: Терзиев, П. Развиване на критично отношение към миналото чрез използване на източници от учебници на балкански страни.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, с. 197.
  2012 Ангелова, Р. Помагало по методика на обучението по история. Шумен, 2006, 246 с. В съавторство с Г. Калайджийска. Цитирано в: Сакарска, Т. Възможности за учебна реализация на темите от цикъла „Средновековна българска култура” в обучението по история и цивилизация. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 8. Варна, 2012, с. 253.
  2011 Периодичният печат в Шумен (1844-1944). Библиографски обзор. Велико Търново, 2003. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 379, 535, 883, 887, 888,888,888,888,888.
  2011 Шумен в европейската текстуалност ХV-ХІХ в. ВТ, 2007, 282 с. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 883.
  2011 Стопанското развитие на Шумен (1878-1944). ВТ, 2006, 335 с. Цитирано в: Руменов, Д., Ст. Славчева Дружествени организации в Шумен 1878-1944 г. ВТ, 2011, - с. 34, 35, 36, 37, 44, 101,102, 107, 107, 109, 122,131,135,137, 150,152, 156,158, 164, 166, 166, 172, 173, 182, 187, 202, 213,
  2011 Стопанското развитие на Шумен (1878-1944). ВТ, 2006, 335 с. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с.491, 582, 780, 780.
  2011 Шумен и стенографското движение в България (1879-1944). – В: Шумен и шуменци в националната история. ВТ, 2009, 294-309. Цитирано в: Руменов, Д., Ст. Славчева Дружествени организации в Шумен 1878-1944 г. ВТ, 2011, с. 44.
  2011 Дружества на професионална основа в Шумен (1879-1912). – В: Съвременната история: времена, реалности, промени. Варна, 2009, Т. 6, 248-260. Цитирано в: Руменов, Д., Ст. Славчева Дружествени организации в Шумен 1878-1944 г. ВТ, 2011, с. 220.
  2011 Ангелова, Р., В. Папазова. Читалищната мрежа в Шумен (1878-1944). ВТ, 2007. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 709, 729.
  2011 Развитие и дейност на Шуменския опитен педагогически институт (1935-1943). – Образование, 2005, бр. 3, 70-79.. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 593.
  2011 Градът и човекът в две епохи. Шумен през призмата на един човешки живот: Рафаил Мощев (1856-1931). – Известия на РИМ Русе. Т. ХІІІ. Русе, 2008, 338-346. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 431.
  2011 Мъжко опитно педагогическо училище с пансион и стопанство в Шумен (1824-1935). – Педагогика, 2003, бр. 10, 101-107. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 500.
  2011 Почетните граждани на Шумен: Да си спомним за акад. Емил Георгиев. - Шуменска заря, бр. 5, 8 ян. 2010 г. Цитирано в: Енциклопедия Шуменска област. С., 2011, с. 503.
  2011 Ангелова, Р. Българското възраждане в балканските учебници по история. – В: Научните трудове на ВВОУ “В. Левски”. Велико Търново, 1998, № 63, 186 - 193. Цитирано в: Терзиев, П. Опит за критическо преосмисляне на историческото образование в балканския регион.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 7. Варна, 2011, с. 121.
  2011 Ангелова, Р. XVIII и XIX век в балканските учебници по история. - Отворено образование, 1998, бр. 7 - 8, 30 - 40. Цитирано в: Терзиев, П. Опит за критическо преосмисляне на историческото образование в балканския регион.– В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Т. 7. Варна, 2011, с. 119.
  2007 Шумен в европейската текстуалност ХV-ХІХ в. ВТ, 2007, 282 с. Цитирано в: Българските градове през Възраждането. Историческо, социологическо и политологическо изследване. Част І, С., 2007, с. 958.
  2004 Периодичният печат в Шумен (1844-1944). Библиографски обзор. Велико Търново, 2003, 64 с. Цитирано в: Б. Хараланова - Земеделският периодичен печат, издаван в град Щумен. – В: Земеделското движение в България – история, развитие, личности. Пазарджик, 2004 , с. 249.
  2014 Шумен в пътеписите от края на ХVІІІ и началото на ХХ век. - - В: България в световното културно наследство. Шумен, 2014, 889-895.
  2004 Био-библиография на проф. Елена Стателова. Съставителство и научна редакция (в съавторство с доц. В. Танкова). Шумен, 2004, 36 с.
  1999 120 години просветно дело в с. Драгоево. Шумен, 1999, 12 с.