Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Преподаватели

  Проф. д-р Велка Александрова Попова
  Проф. д-р Велка Александрова Попова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: v.popova@shu.bg

  Приемно време: I-ва и II-ра седмица: сряда и четвъртък - К3


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет

  Специалност "Българска филология"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1984-1986 г. - Учителка по български език и литература в ЕСПУ „Никола Йонков Вапцаров” Шумен

  Заемани академични длъжности

  Асистентка в Шуменския университет от 1986 г.

  Главен асистент от 2002 г.

  Доцент от 2007 г.

  Професор от 2017 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ от 2000 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Увод в общото езикознание

  Езикознание

  Психолингвистика

  Социолингвистика

  Езиково разнообразие и билингвизъм

  Класификация на езиците

  Езикът на медиите

  Езикова типология

  Интердисциплинарни подходи в лингвистиката. I част

  Интердисциплинарни подходи в лингвистиката. II част

  Съвременен български език

  Лингвистика на детската реч

  Лексикология на съвременния български език

  Основи на езикоусвояването

  Морфология на съвременния български език

  Съвременен български език

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Лекции в Института по славянска филология на Мюнхенския университет „Людвиг Максимилиан” в рамките на програмата за мобилност на преподаватели ERASMUS през 2006 г.

  Лекции в Център по общо езикознание и типология на универсалиите в Берлин през 2003 г.

  Лекции в Института за лингвистични изследвания към РАН в Санкт-Петербург през 2016 г.

  Лекции в Института по експериментална фонетика и патология на говора (Белград, РСърбия) в рамките на реализирането на работните програми по договора за научно сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, РСърбия): в периода 25–26 октомври 2013; в периода 17–18 октомври 2015; в периода 27–29 октомври 2017.

  Области на научни интереси

  Психолингвистика, когнитивна лингвистика, корпусна лингвистика, медиалингвистика

  Специализации

  Специализация по корпусна лингвистика в Болонския университет (Италия) по линията на програмата ERAZMUS+ през май 2015 г.

  Участия в проекти

  Международен проект на тема „Pra- und Protomorphologie“ към Виенския университет – 1998 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия” - 1999-2002 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема проект “Езиковата ситуация – синхронни и диахронни аспекти” – 2004 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Изследвания на речта в норма и патология” – 2005 г.

  Международен проект на тема “Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” към (ZAS, Berlin) – 2002-2005 г.

  Международен проект на тема “Erwerb und Disambiguirung intersententialer pronominaler Referenz” (ZAS Berlin, Humboldt-Universitat Berlin) - 2006-2007 г.

  2012-2014 г.: Студентски практики; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; водеща организация Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\"

  2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение;Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020

  От октомври 2012 - Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов) От 2017 - CLaDA-BG: National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Bulgarian Language and Cultural Heritage Resources and Technologies integrated within European CLARIN and DARIAH infrastructures КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. Координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (ИИКТ-БАН), София, България

  Проект на ШУ \\\"Език, реч, комуникация\\\" - 2017

  Проект на ШУ \\\"Българският език – минало, настояще, бъдеще“ - 2018

  Проект на ШУ \\\"Limes slavicus 4. Културни концепти на славянството\\\" - 2019

  Проект на ШУ \\\"Отговорността пред езика - 6\\\" - 2020

  Проект на ШУ \\\"Отговорността пред езика -7\\\" - 2021

  От 2018-2022 - КЛаДА-БГ - Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.

  Заемани ръководни позиции

  Заместник-декан по научноизследователската и международната дейност на Факултета по хуманитарни науки при Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в периода 2008 - 2016 г.

  Организационна дейност

  • Член на Организационния комитет на международната конференция “Cognitive Modeling in Linguistics” (CML) – http://confcognresearch.ru/index.php/cml-home

  • Председател на Организационния комитет на международния конгрес “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 5-7 СЕПТЕМВРИ 2014 г. - http://labling.shu-bg.net/home.htm

  • Член на Организационния комитет на международната конференция \"Speech and Language\" – http://www.iefpg.org.rs/Conference/ 2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf

  •Председател на Организационния комитет на международната конференция \"Езикът в координатите на масмедиите\" – http://lcmm2016.com/

  •Член на Програмния комитет на Международна конференция CLaDA-BG 2021 (LTаDH-BG)

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България