Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Велка Александрова Попова
  Проф. д-р Велка Александрова Попова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: v.popova@shu.bg

  Приемно време: вторник, 12-14, К3/415


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет

  Специалност "Българска филология"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1984-1986 г. - Учителка по български език и литература в ЕСПУ „Никола Йонков Вапцаров” Шумен

  Заемани академични длъжности

  Асистентка в Шуменския университет от 1986 г.

  Главен асистент от 2002 г.

  Доцент от 2007 г.

  Професор от 2017 г.

  Придобити научни степени

  Доктор по ОБЩО И СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ от 2000 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  1. Езикова типология

  2. Езиково разнообразие и билингвизъм

  3. Езикознание

  4. Езикът на медиите

  5. Интердисциплинарни подходи в лингвистиката. I част

  6. Интердисциплинарни подходи в лингвистиката. II част

  7. Класификация на езиците

  8. Лексикология на съвременния български език

  9. Лингвистика на детската реч

  10. Морфология на съвременния български език

  11. Основи на езикоусвояването

  12. Психолингвистика

  13. Социолингвистика

  14. Съвременен български език

  15. Съвременен български език – втора част (лексикология и синтаксис)

  16. Съвременен български език с практикум по езикова култура

  17. Теория на детската реч

  18. Увод в общото езикознание

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Лекции в Института по славянска филология на Мюнхенския университет „Людвиг Максимилиан” в рамките на програмата за мобилност на преподаватели ERASMUS през 2006 г.

  Лекции в Център по общо езикознание и типология на универсалиите в Берлин през 2003 г.

  Лекции в Института за лингвистични изследвания към РАН в Санкт-Петербург през 2016 г.

  Лекции в Института по експериментална фонетика и патология на говора (Белград, РСърбия) в рамките на реализирането на работните програми по договора за научно сътрудничество между Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центъра за развитие на жизнените дейности (Белград, РСърбия): в периода 25–26 октомври 2013; в периода 17–18 октомври 2015; в периода 27–29 октомври 2017.

  Области на научни интереси

  Психолингвистика, когнитивна лингвистика, корпусна лингвистика, медиалингвистика

  Специализации

  Специализация по корпусна лингвистика в Болонския университет (Италия) по линията на програмата ERAZMUS+ през май 2015 г.

  Участия в проекти

  Международен проект на тема „Pra- und Protomorphologie“ към Виенския университет – 1998 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Тенденции в българския език на границата на две хилядолетия” - 1999-2002 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема проект “Езиковата ситуация – синхронни и диахронни аспекти” – 2004 г.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема “Изследвания на речта в норма и патология” – 2005 г.

  Международен проект на тема “Syntaktische Konsequenzen des Morphologieerwerbs” към (ZAS, Berlin) – 2002-2005 г.

  Международен проект на тема “Erwerb und Disambiguirung intersententialer pronominaler Referenz” (ZAS Berlin, Humboldt-Universitat Berlin) - 2006-2007 г.

  2012-2014 г.: Студентски практики; Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; № на договора BG051PO001-3.3.07-0002; водеща организация Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  2012-2014 г. - Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение;Национален проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, № на договора BG051PO001-4.3.04-0020

  От октомври 2012 - Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN) (Международен проект - инициатива на Европейския съюз за създаване на българска регионална инфраструктура, включена в Хартата на България за научни изследвания - ръководител: доц. д-р Кирил Симов) От 2017 - CLaDA-BG: National Interdisciplinary Research E-Infrastructure for Bulgarian Language and Cultural Heritage Resources and Technologies integrated within European CLARIN and DARIAH infrastructures КЛаДА-БГ: Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH. Координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (ИИКТ-БАН), София, България

  Проект на ШУ "Език, реч, комуникация" - 2017

  Проект на ШУ "Българският език – минало, настояще, бъдеще“ - 2018

  Проект на ШУ "Limes slavicus 4. Културни концепти на славянството" - 2019

  Проект на ШУ "Отговорността пред езика - 6" - 2020

  Проект на ШУ "Отговорността пред езика -7" - 2021

  От 2018-2022 - КЛаДА-БГ - Националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH - Споразумение № Д 01-164/ 28.08.2018 г.

  Проект на ШУ "Отговорността пред езика -8" - 2022

  От 2022 г. - Национален проект ННП „Развитие на българистиката в чужбина” (Договор за партньорство № ДСД-8/16.08.2022 г.) - локален координатор за ШУ

  Заемани ръководни позиции

  Заместник-декан по научноизследователската и международната дейност на Факултета по хуманитарни науки при Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" в периода 2008 - 2016 г.

  Организационна дейност

  • Член на Организационния комитет на международната конференция “Cognitive Modeling in Linguistics” (CML) – http://confcognresearch.ru/index.php/cml-home

  • Председател на Организационния комитет на международния конгрес “РАННА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИАГНОСТИКА НА ВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ“ - ВАРНА (БЪЛГАРИЯ), 5-7 СЕПТЕМВРИ 2014 г. - http://labling.shu-bg.net/home.htm

  • Член на Организационния комитет на международната конференция "Speech and Language" – http://www.iefpg.org.rs/Conference/ 2015/SL2015/2015_PROCEEDINGS_SPEECH_AND_LANGUAGE_2015.pdf

  •Председател на Организационния комитет на международната конференция "Езикът в координатите на масмедиите" – http://lcmm2016.com/

  •Член на Програмния комитет на Международна конференция CLaDA-BG 2021 (LTаDH-BG)

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България

  Член на Българския национален комитет на славистите към Международния комитет на славистите

  Държавни и/или научни награди

  2005г. – Трета награда на Научно-образователното ЕКСПО „Университетите – инкубатори на иновационни технологии“ за разработката „Система за прозодичен анализ на речеви сигнали“, Пловдивски панаир 2005 на изследователски екип в състав Димитър Попов и Велка Попова

  11.09.2023 г. – Наградата на ректора за 2022 година в рубриката „Високи постижения в науката“