Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д-р Велка Александрова Попова
  Проф. д-р Велка Александрова Попова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495 вътр. 319 К1

  Email: v.popova@shu.bg

  Приемно време: вторник, 12-14, К3/415


  2000 Попова, В. Лингвистични и когнитивни аспекти на синтактичната компетенция на българските деца: Автореферат. – София, 2000.
  2017 Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2017. ISBN 978-619-201-155-0.
  2017 Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 170 с. – ISBN 978-619-201-149-9
  2006 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. – ISBN-10: 954-775-562-5; ISBN-13: 978-954-775-562-8
  2000 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, ISBN 954-577-088-0.
  2013 Popova, V. Investigating speech interaction from holistic integrative point of view. – In: S. Jovicic, M. Subotic, M. Sovilj (Eds.). VERBAL COMMUNICATION QUALITY. Interdisciplinary Research II, Belgrade: LAAC & IEPSP, 2013, 373–396. (в съавт. с Д. Попов) – ISBN 978-86-81879-46-7
  2024 Колекция с българска детска реч в термините на корпусната лингвистика. Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 71 (2024), 328–346
  2023 Велка Попова. Появата на класове думи в ранната онтогенеза на българския език. Пилотно корпусно изследване. – Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 70 (2023), 290–308.
  2023 Popova, V., Popov, D. Computer-assisted transcription and analysis of Bulgarian child speech data using CHILDES and CLAN. – Journal of Computational and Applied Linguistics (JCAL), 2023, Volume 1, 66-77.
  2023 Popov, D., Popova V., Kordov K. and Zhelezov, S. Approaches to the protection of audio files in BULGARIAN LABLING CORPUS – Petya Osenova and Kiril Simov (Eds.). Proceedings of Internaonal CLaDA-BG Conference 2021 Language Technologies and Digital Humanies in Bulgaria. Shumen: Incoma Ltd., 2023, 52-68. ISBN 978-954-452-094-6
  2022 Димитър Попов, Велка Попова, Станимир Железов, Красимир Кордов. LABLASS – уеб-базирана система за проучване на словесните асоциации. – Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 2022). Светла Коева, Максим Стаменов (съставители). София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2022. 567–578. ISSN 2683-118Х (print). ISSN 2683-1198 (online).
  2022 Велка А. Попова, Димитър Д. Попов. Лингвистическая идентификация автора и фальсификация идентичности в сети – Science Journal of VolSU. Linguistics. 2022. Vol. 21. No. 3, 29-38 ISSN (Print) 1998-9911; ISSN (Online) 2409-1979; DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2022.3.3; индекс научного цитирования (РИНЦ). (Web of Science)
  2022 Попова, В., Попов, Д. Возможности веб-базированной системы LABLASS для исследования детских словесных ассоциаций. – ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛИНГВИСТИКИ – 2022: РЕЧЕВОЙ МИР РЕБЕНКА (УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ). Материалы ежегодной международной научной конференции. Санкт-Петербург: Издательство «ВВМ», 2022, 73–78.
  2022 Попова, В. Когнитивные метафоры и лингвистические постижения в онтогенезе. – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2022, 179–187. ISBN 978-54221-1615-7 (RINZ)
  2022 Popova V., V. Filipov. Acquisition of modal verbs in Bulgarian: Analysis of Longitudinal Data from CHILDES – Езиков свят, 2022, Том 20, кн. 3, 332–346
  2022 Попова В. Първи стъпки в овладяването на модалността в български език. Корпусно изследване. – В: Мултукултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения – София, 21–23 април 2016 г. Том ІІІ. Морфология, синтаксис, прагматика. Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, 413–427.
  2022 Попова, В. Един форум – много идеи. Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“. – Дзяло, год. X, 2022, брой XXIV – https://www.abcdar.com/magazine/XXIV/Dzl_2022_br24_10_Velka_Popova_Krugla_masa_Bulgaristika.pdf
  2022 Попова, В., Попов, Д. „Наивната“ семиотика на детското изказване„Наивната“ семиотика на детското изказване – В: LICHT, MEHR LICHT! В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР МИЛЕН КУМАНОВ: Юбилеен сборник по случай 80-годишнината от рождението на учения. София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2022, 1480-1483. 1476-1479. ISBN 978-619-185-558-2 Е ISBN 978-619-185-559-9
  2022 Попова, В. Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“. – Българистика / Bulgarica. 2022, кн. 45, 102–106.
  2022 Попова, В. Картина на най-важните въпроси на общата психолингвистика – Чуждоезиково обучение, книжка 3/ 2022 г., 308-313. DOI: https://doi.org/10.53656/for22.310kart. ISSN 1314–8508 (Online), ISSN 0205–1834 (Print) Web of Science, Erih Plus
  2022 Popova V. How bulgarian pre-school children talk about the TIME? – Linguistics and Children’s Language Development. Festschrift in Honor of Prof. Dr. Juliana Stoyanova. LINKOM Studies in Language Acquisition and Bilingualism. Volume 4. Munich: LINCOM, 2022, GmbH, 56–69. ISBN 9783969391006
  2021 Попова, В., Д. Попов. Български корпус с детска реч на платформата CHILDES – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации: материалы XIII Международной научно-методической конференции / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; [отв. ред. Т. М. Рогожникова]. – Уфа: РИК УГАТУ, 2021, 136–147 (РИНЦ) ISBN 978-5-4221-1507-5
  2021 Velka Popova, Radostina Iglikova and Krasimir Kordov 2021. LABLASS and the BULGARIAN LABLING CORPUS for Teaching Linguistics. – Costanza Navarretta and Maria Eskevich (eds.). Selected papers from the CLARIN Annual Conference 2020. Linkoping Electronic Conference Proceedings 180, 2021, 208–213. ISBN: 978-91-7929-609-4; ISSN: 1650-3686 (print), 1650-3740 (online) – https://ecp.ep.liu.se/clarin
  2021 Попова В. Феноменът детска реч в светлината на многостепенния модел на българската реч. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 258–275. ISSN 1313-695X (в съавт. с Д. Попов)
  2021 Попова, В., Попов, Д. Мултимодален подход за изследване на речта – Проблеми на устната комуникация. Том 12/ Брой 1. Велико Търново, 2021. 53¬–67, ISSN: 2367-8712 (Print) file:///C:/Users/MSUser/Downloads/8985.pdf
  2020 Попова Велка. Граматичната метаморфоза на българския детски език в зората на човешкия живот. – Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 67 (2020), 129–144. pISSN: 0005-4283, eISSN: 2603-3372.
  2020 Попова, В. Синтаксический онтогенез в зеркале языковых инноваций. – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации : материалы XII Международной научно-методической конференции / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т ; [отв. ред. Т. М. Рогожникова]. – Уфа : РИК УГАТУ, 2020, 206–218. ISBN 978-5-4221-1409-2 (РИНЦ)
  2020 Попова, В. Изследователският подход в обучението по български език между традиционното и иновативното. – Български език и литература, 2020, кн. 3/ Bulgarian Language and Literature,Volume 62, Number 3, 2020, 237–247. ISSN 1314–8516 (Online) ISSN 0323–9519 (Print) Web of Science
  2020 Popova V. Bulgarian associative dictionaries in the LABLASS web-based system. – Speech and Computer. 22nd International Conference, SPECOM 2020, ST. PETERSBURG, RUSSIA, OCTOBER 06–10, 2020, Proceedings. Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2020, pp 379-388. doi: 10.1007/978-3-030-60276-5_37 (SCOPUS/Web of Science) Print ISBN978-3-030-60275-8 Online ISBN978-3-030-60276-5 (в съавторство с D. Popov, K. Kordov, S. Zhelezov)
  2020 Попова, В. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. ¬ Вестник ВолГУ. Серии 2. Языкознание. 2020, 89-101. (в съавт. с Димитър Попов) ISSN (Print) 1998-9911; ISSN (Online) 2409-1979; DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.1.8; индекс научного цитирования (РИНЦ). (Web of Science)
  2020 Попова, В. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. ¬ Вестник ВолГУ. Серии 2. Языкознание. 2020, 89-101. (в съавт. с Димитър Попов) ISSN (Print) 1998-9911; ISSN (Online) 2409-1979; DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.1.8; индекс научного цитирования (РИНЦ). (Web of Science)
  2019 Popova, V. Corpus study of early Bulgarian onomatopoeias in the terms of CHILDES – Speech and Computer. 21st International Conference, SPECOM 2019, Istanbul, Turkey, August 20–25, 2019, Proceedings. Albert Ali Salah, Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2019, 370–380. ISBN 978-3-030-26061-3, DOI: 10.1007/978-3-319-23132-7_36 (в съавт. с Д. Попов) Web of Science, SCOPUS.
  2019 Попова, В. Экспериментальное исследование болгарского детского синтаксиса. – В: Т. Круглякова (ред.). Современная онтолингвистика: проблемы, методы, материалы ежегодной Международной научной конференции (24–26 ИЮНЯ 2019 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ), Иваново: ЛИСТОС, 2019, 241–248. ISBN – 978-5-6041759-9-6. RINZ
  2019 Попова, В. Българската система на събитийната модалност в една миниатюра. – NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 509–526. ISBN: 978-619-208-193-5.
  2019 Попова, В. Синтактични иновации в детския език. – Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 66 (2019), 100–111, pISSN: 0005-4283, eISSN: 2603-3372, ERIH PLUS
  2019 Попова, В. Речникът в огледалото на свободните словесни асоциации. Експериментално изследване. – Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски". София: Факултет по славянски филологии, 2019, 53–58 (в съавт. с Анета Недялкова) ISBN 978-619-7433-31-9
  2019 Попова, В. Лексикални средства за концептуализация на времето в онтогенезата на българския език. – Българистични езиковедски четения. Материали от Международната конференция по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски". София: Факултет по славянски филологии, 2019, 38–48. ISBN 978-619-7433-31-9.
  2019 Попова, В. Старение слов и эго отражение в свободных словесных ассоциациях (в съавт. с Анета Недялкова). – Рогожникова, Т. М. (ред.) Теория и практика языковой коммуникации, Уфа: РИК УГАТУ, 2019, 201–209. ISBN 978-5-4221-1269-2 (в съавт. с Анета Недялкова) RINZ
  2019 Popova, V. Innovations in Bulgarian Child Syntax. – In: Misko Subotic, Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language. Proceedings: The 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language. 2019, Belgrade, 47–55. ISBN: 978-86-89431-39-1
  2019 Попова, В. „Наивная“ лингвистическая экспертиза и современное болгарское общество. Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы: сборник научных работ по итогам Международной научной конференции «Современная теоретическая лингвистика и проблемы судебной экспертизы» (Москва, 1–2 октября 2019 г.). – М.: Государственный институт русского языка, 2019, 474–482, ISBN 978-5-98269-214-6, RINZ
  2019 Попова, В. Мултимодално представяне на речеви данни – Българска реч, 2019, кн. 2–3, 20–30. (в съавт. с Д. Попов) ISSN 1310-733X
  2018 Попова, В. Модалните глаголи в ранната онтогенеза на българския език. – Език и литература 2018, № 1–2, 53–74. eISSN 2535-1036, ERIH Plus, РИНЦ-Science Index
  2018 Popova, V. Precursors of grammar in the early Bulgarian child language: two cases. – Web of Scholar 2018, № 2 (20), Vol. 5, February 2018, 76–83. Index Copernicus, РИНЦ, Google Scholar, ISSN print — 2518-167X, ISSN online – 2518-1688
  2017 Попова, В. Времето в огледалото на детския език. – Димитър Попов (ред.). Език – реч – комуникация. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, 51–65. ISBN 978-619-201-196-3
  2017 Попова, В. Лексикалната концептуализация на ежедневието в езика на масмедиите. – Медиалингвистика. Вып. 6. Язык в координатах массмедиа: матер. II Междунар. науч.-практ. конф. (2–6 июля 2017 г. Санкт-Петербург, Россия) / отв. ред. А. А. Малышев – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т „Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций”, 2017, 275–277. (в съавт. със С. Попова), ISSN 2312-0274, RINZ
  2017 Попова, В. За мнимата стилистика на детския език. – Българска реч, 2017, кн. 2, 62-71. ISSN 1310-733X, https://www.ceeol.com/ (в съавт. с Д. Попов)
  2017 Попова, В. Метаморфозите на думите в масмедиите. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.). Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, 259-274. (ISBN 978-954-322-917-8)
  2017 Попова, В. Когнитивные метафоры в болгарском детском языке. В: In: S. Masalоva, V. Polyakov, V. Solovyev (eds.). Cognitive Modeling: Proceedings of the Fourth International Forum on Cognitive Modeling (11-18 September, 2016, Loret de Mar, Spain). Part 1. Proceedings of the XVII International Conference "Cognitive Modeling in Linguistics. CML-2016". Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2016. 177–187. ISBN 978-5-9907389-5-9, РИНЦ (в съавт. с Д. Попов) RINZ
  2017 Попова, В. Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. – http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1490780507_7563.pdf (RINZ, ERIH+). ISSN 2312–0274 (print), eISSN 2312–296X (online). RINZ, ERIH PLUS
  2017 Попова В. Първи стъпки в овладяването на модалността в български език. Корпусно изследване. – В: Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения (София, 21–23 април 2016 г.). Том ІІІ. Морфология, синтаксис, прагматика. Юбилейна научна сесия в чест на проф. д.ф.н. Руселина Ницолова. София, 2017, 413–426.
  2016 Попова, В. Формирование глагольного словаря в ранном онтогенезе болгарского языка. – В: Т. А. Круглякова, М. А. Еливанова (ред.). Проблемы онтолингвистики – 2016: Материалы ежегодной международной научной конференции. 23–26 марта 2016, Санкт-Петербург / РГПУ им. А. И. Герцена, Кафедра языкового и литературного образования ребенка, Лаборатория детской речи. Иваново: ЛИСТОС, 2016. 174–182. – http://ontolingva.ru/probl2016.pdf (RINZ) ISBN 978-5-905158-76-6, RINZ
  2016 Попова, В. За една миниатюра на българската модалната система. – В: Отговорността пред езика. Т. 4. Шумен, 2016, 41–60. ISSN 1313-695X
  2016 Popova, V. Lexical means of conceptualization of time in the ontogenesis of Bulgarian. – SocioBrains International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 20, APRIL 2016, 40–49. ISSN 2367-5721 (SJIFactor.com SJIF 2016: 4.922) http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/40_49_Velka_Popova_Lexical_Means_Of_Conceptualization_Of_Time_In_The_Ontogenesis_Of_Bulgarian.PDF
  2016 Попова, В. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. (в съавт. с Д. Попов) ISBN 978-954-322-872-0
  2016 Попова, В. Времето в детската езикова картина на света – Съпоставително езикознание, 2016, № 1, с. 61–74. ISSN – 0204 – 8701. RINZ
  2016 Попова, В. Лексикални особености на масмедийния език. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т „Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций”, 2016, 94–96. (в съавт. със С. Попова) (в съавт. със Стефка Попова). RINZ
  2015 Popova, V. Multimodal Presentation of Bulgarian Child Language. // Andrey Ronzhin, Rodmonga Potapova, Nikos Fakotakis (Eds.). Speech and Computer. 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens, Greece, September 20-24, 2015, Proceedings. Springer International Publishing Switzerland 2015, 293-300. ISBN: 978-3-319-23131-0 (Print) 978-3-319-23132-7 (Online) (в съавт. с Д. Попов) Web of Science, SCOPUS.
  2015 Popova, V. Lexical conceptualization of the time in the ontogenesis in Bulgarian – IJ ICP (International online Journal INFORMATION CONTENT&PROCESSING), VOL.2, NO.3, 2015, 216–229. (The journal is indexed in Worldcat, ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, Google Scholar, CiteseerX, ITHEA.) ISSN 2367-5128 (printed), ISSN 2367-5152 (online)
  2015 Попова, В. Свободните словесни асоциации и тяхната (не)достатъчност при изследването на менталния лексикон. – В: Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков. Выпуск девятой. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2015, 138–154. ISBN: 978-619-201-110-9
  2015 Попова, В. Психолингвистическое исследование лексической концептуализации времени в онтогенезе болгарского языка. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). – Part 2. Cognitive Modelling in Science, Culture, Education: Proceedings of the The III-rd International Conference „Cognitive Modelling in Science, Culture, Education” (CMSCE-2015) Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015, 188–197. 171-187 ISBN 978-5-9907389-5-9, RINZ
  2014 Попова, В. Електронен корпус на българска детска реч. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, т. 52, кн.1, сб. А, 2014, 42–56. ISSN 0861-0029
  2014 Popova, V. Bulgarian child language corpus– parameters, meaning, perspectives. – In: D. Popov, Skanavis Mimis, and Mirjana Sovilj (Eds.). PROCEEDINGS of 4th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders, Shumen, 2014, 77–85. (в съавт. с Д. Попов), ISBN 978-619-201-002-7
  2014 Попова, В. Изучаването на руско-българският билингвизъм днес в режим ONLINE. – В: Е. Стоянова (ред.). Litera scripta manent. Служение слову. Т. 2. Юбилейный сборник, посвященный 70-летию проф. д-ра Валентины Аврамовой. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 166–176. ISBN 978-619-201-057-7
  2014 Попова, В. Изучение русско-болгарского билингвизма сегодня – мода или необходимость? – В: Т. Круглякова (ред.). Проблемы онтолингвистики-2014. Материалы международной научной конференции 3-5 марта 2014 г. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2014, 162–168. ISBN 978-5-86547-898-0, RINZ
  2014 Попова, В. Преходните граматики в светлината на когнитивното моделиране на ранната езикова онтогенеза – Съпоставително езикознание. 2014, № 2, с. 48–61. ISSN – 0204 – 8701, RINZ
  2013 Попова, В. (Еко)лингвистика и медиен език. – Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2013, 278–284. (в съавт. с М. Димитрова) ISSN 0861-0029
  2013 Попова, В. Детское высказывание в терминах наивной семиотики. – В: Т. Круглякова (ред.). Проблемы онтолингвистики-2013. Материалы международной научной конференции 26–28 июня. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2013, 154–160. (в съавт. с Д. Попов), ISBN: 978-5-8064-1859-4, , RINZ
  2012 Попова, В. Метафора как когнитивный механизм при овладевании языком. – В: Л. В. Адонина, О. С. Фисенко (ред.). Язык и личность в поликультурном пространстве. Москва; Севастополь: Рибэст, 2012 (Серия „Молодой филолог”. Вып. 2), 195–202. ISBN 978-966-2210-72-7
  2012 Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект – В: Кризис духовности в медиапространстве: материалы науч.-практ. семинара „Современная периодическая печать в контексте коммуникативных процессов (кризис духовности в медиапространстве) ” (28 сентября 2011 года, Санкт-Петербург) / отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций. 2012. 281–284. RINZ
  2012 Попова, В. Корпусна перспектива в изследванията на детската реч. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011“. 2012. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 286–293. ISBN: 978-954-577-604-5
  2012 Попова, В. Специфичeские особенности болгарского синтактического онтогенеза. – В: Т. Круглякова, Мария Еливанова (ред.). Проблемы онтолингвистики-2012. Материалы международной научной конференции, посвященной 139-летию со дня рождения К. И. Чуковского и 120-летию со дня рождения А. Н. Гвоздева. Санкт-Петербург: Златоуст, 2012, 168–175. ISBN: 978-5-86547-670-2, RINZ
  2012 Попова, В. Преходните граматики в ранната онтогенеза на две български деца. – В: С. А. Алексанова, Т. В. Шмелева (отв. ред.). Колл. монография „Славянская историко-культурная и языковая ситуация”, Славянск-на-Кубани: Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО „КубГУ”, 2012, 296–309. ISBN: 978-5-91980-031-6, RINZ
  2011 Попова, В. Модные слова – слова с „плохой славой” или символы современности. – В: Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 169–178. (RINZ) ISBN 978-5-7944-1142-3; ISNB 978-5-9744-1689-3, RINZ
  2011 Попова, В. Когнитивната интерпретация на граматичната онтогенеза – реалистичен прочит или пореден мит. – В: Проблемы когнитивного и функционально-коммуникативного описания русского и болгарского языков. Выпуск восьмой. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2011, 142–159. ISBN 978-954-577-644-1
  2011 Попова, В. Psycholinguistic research on the grammatical metamorphosis in early child talk at the dawn of morphological ontogenesis. – In: Skanavis Mimis, Bojanova Violeta and Mirjana Sovilj (Eds). EARLY PREVENTION, DETECTION AND DIAGNOSTICS OF VERBAL COMMUNICATIONAL DISORDERS (Proceedings: The Third European Congress on Early Prevention, Detection and Diagnostics of Verbal Communication Disorders – Ancient Olympia (Greece), October 2010). Belgrade, 2011, 13–21. (в съавт. с Д. Попов) ISBN: 978-86-81879-32-0
  2011 Попова, В. Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза. – Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011. – http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2011/8/1/popovav, ISSN 1312-6172
  2011 Попова, В. Предвестници на граматика в зората на езиковата онтогенеза. – В: Психология и лингвистика. Сборник статии в чест на проф. Енчо Герганов. София: Издателство „Просвета”. 2011, 154–169. ISBN 978-954-01-2552-7
  2010 Попова, В. Корпусно изследване на граматичната метаморфоза на ранния детски език. – В: Език, култура, идентичност. Велико Търново: Фабер, 2010, 101–115. ISBN 978-954-400-281-7
  2009 Попова, В. Модни средства за контакт в българското говорене днес. – Eslavistica Complutense, 2009, 9, 67–75. ISSN: 1578-1763, ERIH Plus
  2009 Попова, В. От експресивна морфология към протоморфология в ранната детска възраст. – В: Езиковедски изследвания в чест на чл.-кор. проф. д-р Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова, проф. Петър Пашов. София, 2009, 184–205. ISBN 978-954-07-2696-0
  2009 Попова, В. Ономатопеите – предвестници на граматиката в онтогенезата. – В: Отговорността пред езика. Т. 3. Сборник, посветен на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен, 2009, 304–316. ISSN: 1313-695X
  2008 Попова, В. За някои закономерности и особености в онтогенезата на синтактичните категории. – В: Славистични изследвания. Т. 8. Сборник в чест на: 90-годишнината от рождението на акад. Емил Георгиев, 80-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев, 70-годишнината на проф. Боян Ничев. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2008, 251–257. ISNN 1010-3767
  2008 Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект. – В: Годишник ХІХ, 2008, 28–43. ISSN 1311-7300
  2007 Попова, В. Лингвистика на контакта: между ритуала и модата. – В: Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен, 2007, 140–150. ISSN 1313-695X
  2007 Popova, V. The emergence of verb grammar in two Bulgarian-speaking children. – In: Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2007, 236–248. (в съавт. с Д. Попов). ISBN: 978-5-98180-587-5. RINZ
  2006 Попова, В. Моделът на пре- и протоморфологията и усвояването на българската глаголна граматика – Съпоставително езикознание, 3/2006, с. 51-71. ISSN – 0204 – 8701
  2006 Попова, В. Методи за изследване на детската реч. – LITERNET, 2006 / бр. 6 (79). http://liternet.bg/ , ISSN 1312-2282
  2005 Попова, В. Cognitive Aspects of the Bulgarian Verb Acquisition. – Вопросы когнитивной лингвистики, 2005, кн. 2. Томбов: Издательство Томбовского государственного университета им. Г. Р. Державина, 90–97. ISSN 1812-3228, RINZ
  2005 Попова, В. Ранната онтогенеза на българската глаголна граматика. – Eslavistica Complutense, 2005, 5, 117–134. Print ISSN: 1578-1763, Electronic ISSN 1988-2912, ERIH PLUS
  2005 Попова, В. Детска реч и субстандарт. – В: Стандарт и субстандарт – синхронни и диахронни аспекти, Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2005, 253–263.
  2005 Popova, V. Aspect before Tense in the acquisition of Russian, Bulgarian, and German. – In: Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, 2005/11, 263–272. (в съавт. D. Bittner, N. Gagarina, M. Kuhnast)
  2004 Програмата CLAN и възможностите й за изследването на детската реч. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов.Шумен, 2004, том ІІ, 97-101 (в съавт. с Д. Попов)
  2004 Попова, В. Ранните стадии в усвояването на морфологията. // Епископ-Константинови четения, Шумен, 2004, кн. 8, 259-291, ISBN 954-8901-57-9, RINZ
  2004 Попова, В. За модните думи в български език. – Studia slavica, Opole, 2004, VIII, P. 199–208. Print ISSN: 1803-5663, ERIH PLUS
  2004 Попова, В. Програмата CLAN и възможностите й за изследването на детската реч. – В: Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97–101 (в съавт. с Д. Попов). ISBN 954-577-257-3
  2004 Попова, В. Ранното усвояване на езика (L1) в светлината на естествената морфология. – Съпоставително езикознание, 2004, кн. 2, 52–69. ISSN – 0204 – 8701
  2004 Попова, В. Тенденции в ранната онтогенеза на българската граматика. – В: Тенденции и процеси в българския език (съст. и ред. К. Вачкова). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2004, 263–308. ISBN 954-577-232-8, РИНЦ
  2004 Попова, В. Детските словесни асоциации. – Liternet, 2004 / бр. 1 (50). http://liternet.bg/, ISSN 1312-2282
  2004 Popova, V. Ранний онтогенез болгарской глагольной грамматики. – In: Text Processing and cognitive Technologies (Eds. V. Solovyev, V. Polyakov). Moskow, MISA, 2004, 235–245. … RINZ
  2003 Попова, В. Някои закономерности в онтогенезата българския синтаксис. – Eslavistica Complutense, 2003, 3, 133–141. Print ISSN: 1578-1763, Electronic ISSN 1988-2912, ERIH PLUS
  2003 Попова, В. Модата в езика. – В: Властта на медиите (ред. Е. Добрева). Шумен, 2003, 213–225. ISBN 954-577-152-6
  2003 Попова, В. Холистичен подход към изучаване на детския език. – В: Детска реч и билингвизъм (ред. Хр. Кючуков). София: Дайвърсити прес. 2003, 25–38 (в съавт. с Д. Попов). ISBN 954-9510-06-9
  2002 Попова, В. Детските когнитивни метафори от холистично гледище. – В: Eзикът: история и съвременност. Шумен, 2002, 308–317. (в съавт. с Д. Попов) ISBN 954-577-126-7
  2002 Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. – Съпоставително езикознание. 2002, кн. 2, 56–65. (в съавт. с Д. Попов) ISSN – 0204 – 8701
  2001 Попова, В. За когнитивните метафори в детското изказване. – В: Епископ-Константинови четения. Шумен, 2001, № 4-5, 20–26. ISBN 954-8901-57-9
  2001 Попова, В. Познанавателните процеси в огледалото на метафората. – В: Отговорността пред езика. Шумен, 2001, Т. 1, 297–303. ISBN 954-577-116-X
  2000 Попова, В. Изразяване на посесивни отношения в детското изказване. – Съпоставително езикознание. 2000, №. 3, 88–92. ISSN – 0204 – 8701
  2000 Попова, В. Езиковата компетенция като лингвистично понятие: аспекти на теорията. – Съпоставително езикознание. 2000, №. 2, 106–114. (в съавт. с Д. Попов) ISSN – 0204 – 8701
  1999 Попова, В. Експериментално изследване на свободните словесни асоциации на сто български деца. – Съпоставително езикознание. 1999, №. 4, 105–116. ISSN – 0204 – 8701
  1993 Метафората - ключ към познанието и към овладяването на езика. // Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Том І. Езикознание. Пловдив, 1993, с.227 - 233
  1993 Попва, В. Метафората – ключ към познанието и към овладяването на езика. – В: Език и свят. Съвременна филологическа проблематика. Том І. Езикознание. Пловдив, 1993, 227–233.
  1989 Попова, В. Изразяване на адвербиални отношения в детското изказване. – В: Общуване и култура. София, 1989, 130–138.
  2020 Popova, V., Iglikova, R., Kordov, K. LABLASS and the BULGARIAN LABLING CORPUS for Teaching Linguistics. In: CLARIN2020 Book of Abstracts. https://www.clarin.eu/clarin-annual-conference-2020-abstracts#CLARIN%20in%20the%20Classroom
  2015 Лексическая концептуализация категории «время» в языке болгарского ребенка – В: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2015., с. 210 – 214. – http://iling.spb.ru/confs/ontoling2015_abstracts.pdf
  2015 «Наивная» стилистика детского языка – В: Проблемы онтолингвистики: механизмы усвоения языка и становление речевой компетенции — 2015: материалы международной конференции (18–20 мая 2015 г., Санкт-Петербург). — СПб., 2015., с. 214 – 215 (в съавт. с Д. Попов). – http://iling.spb.ru/confs/ontoling2015_abstracts.pdf
  2012 Метафора как когнитивный механизм при овладевании языком – В: "VI МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ", Севастопол, 2012
  1988 О некоторых особенностей детской реч. // Актуальные проблемы современной науки. Х научная конференция болгарских аспирантов с международным участием.Москва
  2020 Попова, В. Психолингвистиката като експериментално езикознание. Второ преработено и допълнено издание. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020. ISBN: 978954577-360-8
  2013 Попова, В. Психолингвистиката като експериментално езикознание. Модул на електронен учебник за бакалаври. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, ISBN 978-954-577-753-0.
  2013 Попова, В. Психолингвистиката между психологията и лингвистиката. Модул на електронен учебник за магистри. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2013, ISBN 978-954-577-822-3.
  2006 Попова, В. Формати за изследване на детската реч. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2006, ISBN 954-775-593-5;978-954-775-593-2.
  2018 Как се овладява втори език? В търсене на отговорите … (Рецензия за електронната книга Юлияна Стоянова. Овладяване на втори език: проблеми на теорията и практиката. Littera et Lingua Series Dissertationes 6. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2014 – ISSN: 1314-3352) – Език и литература 2018, № 1–2, 200–203.
  2016 По повод на осемдесетгодишнината на Стефана Димитрова – Любословие, 2016, №16, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 246-249 (в съавт. със Стефка Петкова-Калева)
  2016 Попова В. I Международная научно-практическая конференция "Язык в координатах массмедиа". // Современная коммуникативистика № 5(24) /2016, 69-72 // Современная коммуникативистика № 5(24) /2016, 69-72 (в съавт. с Е. Стоянова)
  2012 Ю. Стоянова. Психолингвистични изследвания. (Велка Попова. Една закъсняла рецензия). //Любословие 2012, №12. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 226-231.
  2012 Заради науката ... Юлияна Стоянова на 60 години – Съпоставително езикознание, 2012, кн.2, 119-122
  2012 Библиография на трудовете на проф. Юлияна Стоянова – Съпоставително езикознание, 2012, кн.2, 123-130
  2023 Попова, В., Д. Попов. 2021. Български корпус с детска реч на платформата CHILDES. – В: Теория и практика языковой коммуникации: матери¬алы XIII Международной научно-методической конференции. Рогож¬никова, Т. М. (ред.). Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. Уфа: РИК УГАТУ, 2021. с. 136–147. Цитирано в: Цветана Димитрова. Българските клитики: история и настояще. София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките, 2023 (ISBN 978-619-90884-5-6) – на стр. 13, стр. 242
  2023 Велка Попова. Появата на класове думи в ранната онтогенеза на българския език. Пилотно корпусно изследване. – Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 70 (2023), 290–308. doi: 10.47810/BL.70.23.PR.19 – http://www.balgarskiezik.eu/p-2023/19_VELKA%20POPOVA_str._290-308.pdf Цитирано в: Симеон Стефанов. Девети форум „Българска граматика“. – Филологически форум, брой 1 (17), 2023, 264-270. – на стр. 269
  2023 Попов Д. Д., Попова В.А. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. - 2020. - Т. 19, № 1. - С. 89-101. -DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu2.2020.L8 (дата обращения 19.10.2022). Цитирано в: Бушев А.Б. ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЖЕННОСТИ В ЯЗЫКЕ И ОПИСАНИЯ ВНУТРЕННИХ СОСТОЯНИЙ, ЛИЧНОСТИ, БОЛЕЗНИ – Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. Реферативный журнал. 2023. № 2. С. 27-50. – https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54078964
  2023 D. Popov, V. Popova. Multimodal Presentation of Bulgarian Child Language, in: A., R. Potapova, N. Fakotakis (Eds.). Speech and Computer. 17th International Conference, SPECOM 2015, Athens, Greece, September 20-24, 2015, Proceedings. Springer International Publishing Switzerland 2015, 293-300. Цитирано в: Dimitrova, Denitsa. Bulgarian Speech Corpora: A Review. – Petya Osenova and Kiril Simov (Eds.). Proceedings of Internaonal CLaDA-BG Conference 2021 Language Technologies and Digital Humanies in Bulgaria. Shumen: Incoma Ltd., 2023, 3-17. – на стр. 12, стр. 16
  2023 V. Popova, D. Popov. 2020, Bulgarian Labling Corpus. 2020, URL: https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html, doi: 10.21415 / PHWH-J834 Цитирано в: Dimitrova, Denitsa. Bulgarian Speech Corpora: A Review. – Petya Osenova and Kiril Simov (Eds.). Proceedings of Internaonal CLaDA-BG Conference 2021 Language Technologies and Digital Humanies in Bulgaria. Shumen: Incoma Ltd., 2023, 3-17. – на стр. 12, стр. 13, стр. 16
  2023 V. Popova, D. Popov. Bulgarian corpus with children’s speech on the CHILDES platform, Proceedings from the XIII Internarional scientific-methodical conference, Ufimsk. Gos. Avits. Techn. Universitet, 2021, p. 136–147 (in Bulgarian). Цитирано в: Dimitrova, Denitsa. Bulgarian Speech Corpora: A Review. – Petya Osenova and Kiril Simov (Eds.). Proceedings of Internaonal CLaDA-BG Conference 2021 Language Technologies and Digital Humanies in Bulgaria. Shumen: Incoma Ltd., 2023, 3-17. – на стр. 12, стр. 16
  2023 V. Popova and D. Popov, \"Corpus Study of Early Bulgarian Onomatopoeias in the Terms of CHILDES\", Speech and Computer: 21st International Conference SPECOM 2019 Istanbul Turkey August 20–25 2019 Proceedings 21, pp. 370-380. Цитирано в: S. Zhelezov, K. Kordov, A. Nachev and D. Pavlova, \"Spread Spectrum Steganography In Audio Containers,\" 2023 5th International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency (SUMMA), Lipetsk, Russian Federation, 2023, pp. 568-571, doi: 10.1109/SUMMA60232.2023.10349403.
  2023 Попова В. 2017: Ранна онтогенеза на събитийната модалност, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2017. Цитирано в: Атанасова-Трифонова Трифонова, Пенева, Стоянова (2023). Атанасова-Трифонова, Мария, Любослава Пенева, Юлияна Стоянова. Ръководство за прилагане на Скрининг тест за ранно оценяване на риска от обучителни затруднения при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца. София, 2023 г. – на стр. 40, стр. 158
  2022 Попова, В. Лингвистика на контакта: между ритуала и модата. Отговорността пред езика, кн. 2, Шумен: Шуменски университет, 141–142. 2009 Цитирано в: Гъркова Ирина. Трансформация от политическия към медийния дискурс в България: нови думи и експресивни словосъчетания. – Реторика и комуникации, брой 50, януари 2022 г., 146–164. ISSN 1314-4464 – на стр. 149, стр. 150, стр. 159
  2022 Попова, В.А. Слова в сетях массмедиа / В.А. Попова // Медиалингвистика. 2017. № 1 (16). с. 111-122. – URL: https://medialing.ru/slova-v-setyah-massmedia/ (дата обращения: 09.05.2021). Цитирано в: Катермина В.В., Вульфович Б.Г. ЛИНГВОПРАГМАТИКА КОММЕНТАРИЕВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ. Краснодар, 2022.
  2022 Попов Д. Д., Попова В. А. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 2, Языкознание. 2020. Т. 19, №1. С. 89-101. Цитирано в: Бурчанова А.А. ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ БРИТАНСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПОЛИТИКОВ – Актуальные проблемы языкознания. 2022. Т. 1. № 1. С. 54-61 РИНЦ
  2022 Попова 2007: Попова, В. Лингвистика на контакта: между ритуала и модата. – В: Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен, 2007, 140–150. Цитирано в: Шукриева, М. О. (2022) Турски речев етикет – формули за обръщение, поздрав и прощаване. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, С. 258; ISBN: 978-619-201-617-3. – на стр. 111, стр. 237
  2022 Попова 2017: Попова, В. Ранна онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Шукриева, М. О. (2022) Турски речев етикет – формули за обръщение, поздрав и прощаване. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, С. 258; ISBN: 978-619-201-617-3. – на стр. 13, стр. 237
  2022 Попов, Д., В. Попова. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы – Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. - 2020. - Т. 19. - № 1. - С. 89-101 Цитирано в: Лавриненко Е.М., Будаев Э.В. МИЛИТАРНЫЕ МЕТАФОРЫ КАК МЕХАНИЗМ КОНЦЕПТУАЛИАЗИИ Д. ТРАМПА В СМИ РОССИИ - Ученые записки НТГСПИ. Серия: История и филология. 2022. № 4. С. 27-40. РИНЦ
  2021 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 стр. Цитирано в: Пацева Мирена. Развитие на прозодичните модели в ранната детска реч. – В: ORBISLINGUARUM, VOL. 19 , ISSUE 1, 2021, 70–81. SCOPUS, ISSN:2603-4026 DOI: https://doi.org/10.37708/ ezs.swu.bg.v19i1.8 – на стр. 72, 80.
  2021 Попов, Д., В. Попова. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. – Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание. - 2020. - Т. 19, № 1. – С. 89-101 Цитирано в: Грошева А. В. Эстетическая оценка В. В. Путина в СМИ ФРГ и ВЕЛИКОБРИТАНИИ - Ученые записки НТГСПИ. Серия: История и филология. 2021. № 1, с. 59–70 – на стр. 59, на стр. 67.
  2021 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 стр. Цитирано в: Андонова, Елена. ВЕРБА. Адаптация за български език на въпросници за комуникативно развитие.Светла Коева и Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София 2021). Том 2. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“,2021), 218–225. – на стр. 218, стр. 223
  2021 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. – ISBN-10: 954-775-562-5; ISBN-13: 978-954-775-562-8 Цитирано в: Андонова, Елена. ВЕРБА. Адаптация за български език на въпросници за комуникативно развитие.Светла Коева и Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София 2021). Том 2. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“,2021), 218–225. – на стр. 218, стр. 223
  2021 Попова, В. Слова в сетях масс-медиа. – Медиалингвистика. №1 (16), 2017, 111–123. – http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1490780507_7563.pdf Цитирано в: ВУЛЬФОВИЧ, Борис. Лингвопрагматический потенциал комментария как компонента политического интернет-дискурса. 2021. PhD Thesis.
  2021 Попова, В. Психолингвистика на развитието. Шумен, Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 32, стр. 51, стр. 131, стр. 346, стр. 527
  2021 Попова, В. Познавателните процеси в огледалото на метафората. – В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. (ред. К. Вачкова). Шумен, Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски“, 2001, 297–303. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 527
  2021 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Велико Търново, „Фабер“, 2006. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 131, стр. 494, стр. 527
  2021 Попова, В. Ономатопеите – предвестници на граматиката в онтогенезата. – В: Отговорността пред езика. Т. 3. Сборник, посветен на проф. д-р Кина Вачкова. , Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2009, 204–316. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 160, стр. 527
  2021 Попова, В. Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза. – Littera et Lingua, пролет 2011, https://naum.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/2011/8/1. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – – на стр. 203, стр. 527
  2021 Попова, В. Времето в детската езикова картина на света. – Съпоставително езикознание, 2016, № 1, с. 61–74. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 330, стр. 527
  2021 Попова, В. Ранна онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 170 с. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 131, стр. 203, стр. 336, стр. 336, стр.479, стр. 480, стр. 516, стр. 518, стр. 527
  2021 Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 159 с. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 32, стр. 125, 128–129, стр. 131, стр. 527
  2021 Попова, В. Модалните глаголи в ранната онтогенеза на българския език. – Език и литература 2018, № 1–2, 53–74. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 473, стр. 474, стр. 484, стр. 494, стр. 527
  2021 Popov, D., Popova V., Kordov, K., Zhelezov, S. Bulgarian associative dictionaries in the LABLASS web-based system. – Speech and Computer. 22nd International Conference, SPECOM 2020, ST. PETERSBURG, RUSSIA, OCTOBER 06–10, 2020, Proceedings. Alexey Karpov, Rodmonga Potapova (Eds.). Springer International Publishing, 2020, pp 379-388 За doi: 10.1007/978-3-030-60276-5_37 (SCOPUS/Web of Science) Цитирано в: GARVANOV, Ivan; GARVANOVA, Magdalena. New Approach for Smart Cities Transport Development Based on the Internet of Things Concept. In: 2021 17th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems (ELMA). IEEE, 2021. p. 1–6. DOI: 10.1109/ELMA52514.2021.9503084
  2021 Попова, В. Психолингвистика на развитието. Шумен, Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 33, стр. 52, стр. 359, стр. 541
  2021 Попова, В. Познавателните процеси в огледалото на метафората. – В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. (ред. К. Вачкова). Шумен, Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски“, 2001, 297–303. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 541
  2021 Попова 2006: Попова, В. Ранната граматика на детския език. Велико Търново, „Фабер“, 2006. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 176, стр. 350, на стр. 508, стр. 541
  2021 Попова, В. Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза. – Littera et Lingua, пролет 2011. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 215, стр. 541
  2021 Попова, В. Времето в детската езикова картина на света. – Съпоставително езикознание, 2016, № 1, с. 61–74. Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 344, стр. 541
  2021 Попова, В. Ранна онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч). Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 170 с. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 132, стр. 530, стр. 532, стр. 541
  2021 Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017, 159 с. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 132, стр. 530, стр. 532, стр. 541
  2021 Попова, В. Модалните глаголи в ранната онтогенеза на българския език. – Език и литература 2018, № 1–2, 53–74. Цитирано в: Стоянова, Юлияна. Проблеми на психолингвистиката. Уводен курс по обща психолингвистика и психолингвистика на развитието. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. – на стр. 488, стр. 498, стр. 541
  2021 Попова, Велка. Лингвистика на контакта: между ритуала и модата. В: Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2009, 140–150. Цитирано в: Айля Илиязова. Различният хоризонт. Немският когнитивно-лингвистичен модел. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021. ISBN (print) 978-619-201-535-0, ISBN (online) 978-619-201-536-7 – на стр. 12, стр. 167
  2021 Попова, Велка. За една миниатюра на българската модална система. В: Отговорността пред езика. Книга 4. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2016, 41–59. Цитирано в: Айля Илиязова. Различният хоризонт. Немският когнитивно-лингвистичен модел. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021. ISBN (print) 978-619-201-535-0, ISBN (online) 978-619-201-536-7 – на стр. 57, стр. 168
  2021 Попова, Велка. Лексикална концептуализация на времето в онтогенезата на българския език. В: Материали от Международната конференция „Българистични езиковедски четения“, 19–20 ноември. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по славянски филологии, 2018, 38–47. Цитирано в: Айля Илиязова. Различният хоризонт. Немският когнитивно-лингвистичен модел. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021. ISBN (print) 978-619-201-535-0, ISBN (online) 978-619-201-536-7 – на стр. 21, стр. 168.
  2021 Попов Д. Д., В. А. Попова. Возможности лингвистической персонологии в решении задач фоноскопической экспертизы. // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2020. – Т. 19, № 1. – С. 89–101. – DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.1.8. – Цит. в: Савельева И. В. Непрофессиональный политический дискурс: лингвопрагматический и лингвоперсонологический аспекты. Монография. – СПб: Наукоемкие технологии, 2021. – 139 с. ISBN 978-5-6047314-9-9 - на стр. 90 – 91, стр. 130.
  2021 Попова, В. Детските словесни асоциации. – LITERNET, 2004 / бр. 1 (50). http://liternet.bg/ Цитирано в: Вълчева, Пенка. \"АСОЦИАТИВНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ КАТО МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.\" ¬ – Управление и образование 17, no. 3 (2021), 119–125 – на стр. 121, стр. 124
  2021 Попова, В. Електронен корпус на българска детска реч. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, т. 52, кн.1, сб. А, 2014, 42–56. Цитирано в: Вълчева, Пенка. \"АСОЦИАТИВНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ КАТО МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ЕЗИКОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.\" ¬ – Управление и образование 17, no. 3 (2021), 119–125 – на стр.120, стр. 124
  2021 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. – ISBN-10: 954-775-562-5; ISBN-13: 978-954-775-562-8 Цитирано в: Андонова, Елена. ВЕРБА. Адаптация за български език на въпросници за комуникативно развитие.Светла Коева и Максим Стаменов (съст.). Доклади от Международната годишна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София 2021). Том 2. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“,2021), 218–225. – на стр. 218, стр. 223
  2021 Попова В., Попов Д. Феноменът детска реч в светлината на многостепенния модел на българската реч. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 258–275. ISSN 1313-695X. – В: Отговорността пред езика. Книга 7. Шумен, 2021, 76–92. Цитирано в: Андреева, Ж. Отговорността пред езика и пред делото на езиковеда. – В: Български език и литература, №1, 84-90. – на стр. 87–88
  2021 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 стр. Цитирано в: Ogneva, Anastasiia. \"Desarrollo del genero gramatical en el Trastorno Evolutivo del Lenguaje: comparacion entre espanol y ruso.\" (2021). – на стр. 151, стр. 356
  2021 Popov, D. D., & Popova, V. A. (2020). Linguistic Personology – Potential in Phonoscopic Expertise Science. Journal of Volgograd State University. Linguistics, 1, 89–101. Цитирано в: Makhaev, M. R., Navrazova, K. B., & Ireziev, S. S. (2021). Algorithm For Identifying Psycholinguistic Meanings Of Lexical Units And Verbal Communicative Behavior. In D. K. Bataev, S. A. Gapurov, A. D. Osmaev, V. K. Akaev, L. M. Idigova, M. R. Ovhadov, A. R. Salgiriev, & M. M. Betilmerzaeva (Eds.), Social and Cultural Transformations in The Context of Modern Globalism, vol 117. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (pp. 961-968). European Publisher. https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.11.128 – на стр. 962, стр. 968
  2020 Попов, Д., В. Попова, В. 2002: За когнитивните метафори в детската реч. – Съпоставително езикознание, 2002, № 2, с. 56–65. Цит. в: Георгиева, С. Метафоричната игра – средство за развитие на речта и мисленето на децата в детската градина. – В: Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование. Сборник. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, ISBN: 978-619-201-436-0, 2020 г., с. 207, с. 208.
  2020 Попова В.А. Лексикални особености на масмедийния език. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т „Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций”, 2016, 94–96. (в съавт. със С. Попова)RINZ Цит. в: Сивенкова, Н. В. ЯЗЫК И СТИЛЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА СМИ (на материале болгарского языка). In XXV ДЕРЖАВИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. CОВРЕМЕННЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛГАРИСТИКИ И СЛАВИСТИКИ, pp. 99-110. 2020. – с.102, с. 110. (ISBN 978-5-9651-0609-7) RINZ
  2020 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. – ISBN: 954-577-088-0 Цитирано в: Байчева, Венера. За сложните конструкции в детската реч. Модел на онтогенезата на сложното изречение в българския език, ISBN:978-619-7313-147, Ерове, София, 2020, 294с. ISBN 978-619-7313-14-7 – на стр. 26, стр. 57, стр. 291.
  2020 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. – ISBN-10: 954-775-562-5; ISBN-13: 978-954-775-562-8 Цитирано в: Байчева, Венера. За сложните конструкции в детската реч. Модел на онтогенезата на сложното изречение в българския език, ISBN:978-619-7313-147, Ерове, София, 2020, 294с. ISBN 978-619-7313-14-7 – на стр. 57, стр. 291.
  2020 Velka Popova, Dimitar Popov, Two Bulgarian children in the dawn of morphological ontogenesis, The 1st International Global Virtual Conference, 2013, 378–383. Цитирано в: Spasic JL. Leksicki razvoj deteta predskolskog uzrasta. Uzdanica. 2020. – на стр. 173, стр. 177.
  2020 Попова, В. Детските словесни асоциации. – Liternet, 2004 / бр. 1 (50). http://liternet.bg/, ISSN 1312-2282 Цитирано в: Съева, С., Стоянова, И. МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕВОДАЧИ ПО БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК, София: МОН, 2020 – на стр. 20, стр. 227
  2019 Попова, В. Ранна онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Иванка Мавродиева. Представяне на книгата на проф. Велка Попова. – „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г.
  2019 Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: СТАНИСЛАВА ТЕОФИЛОВА. СЛОВОРЕД НА ПРОСТОТО ИЗКАЗВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2019 г. – с. 27, с. 157
  2019 Попова, Велка и Магдалена Димитрова. (Еко)лингвистика и медиен език. Електронно списание LiterNet, 14.10.2013, № 10 (167). Цитирано в: Толя Стоицова. Екология на масмедиите: метафори и медийни парадокси. – Проблеми на постмодерността /Postmodernism Problems, Vol. 9, No.1, 2019, 86-111 (ISSN:1314-3700) – на стр. 94, стр. 109 ERIH PLUS
  2019 Попова, Велка. Детските словесни асоциации. – LiterNet, 2004 Цитирано в: Балиева, Вехбие. Комуникативно-прагматичен аспект на когнитивната интерференция при 5–6-годишни деца билингви или Как се изграждат концептите при децата билингви. – AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Велико Търново: Унив. Изд. „Св.св. Кирил и Методий”, 2019, 622–639. – на стр. 627, стр. 636.
  2019 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 стр. Цитирано в: Кожухарова Пенка. Исследование языкового развития детей-билингвов при диагностике начальной готовности к школе. В: СЛАВЯНСКАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОКИ, ТРАДИЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. XХ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ. Материалы Международной научно-практической конференции (в рамках Международного Кирилло-Мефодиевского фестиваля славянских языков и культур). Москва: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, 2019, 328–333. – на стр. 332, стр. 333,
  2019 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано в: Кючуков, Х. Ранното усвояване на някои граматически категории в ромския език и когнитивното развитие на ромските деца. Велико Търново: Фабер, 2019
  2019 Попова, В. Ранна онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Кючуков, Х. Ранното усвояване на някои граматически категории в ромския език и когнитивното развитие на ромските деца. Велико Търново: Фабер, 2019
  2019 Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017 Цитирано в: Кючуков, Х. Ранното усвояване на някои граматически категории в ромския език и когнитивното развитие на ромските деца. Велико Търново: Фабер, 2019
  2019 Попова, В. Ономатопеите – предвестници на граматиката в онтогенезата. – В: Отговорността пред езика. Т. 3. Сборник, посветен на проф. д-р К. Вачкова. Шумен, 2009. Цитирано в: Кючуков, Х. Ранното усвояване на някои граматически категории в ромския език и когнитивното развитие на ромските деца. Велико Търново: Фабер, 2019
  2019 Попова, В. Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза. – Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011. – http://slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/2011/8/1/popovav Цитирано в: Кючуков, Х. Ранното усвояване на някои граматически категории в ромския език и когнитивното развитие на ромските деца. Велико Търново: Фабер, 2019
  2019 Попова, В. Детските словесни асоциации. – Liternet, 2004 / бр. 1 (50). http://liternet.bg/, ISSN 1312-2282 Попова, В. Експериментално изследване на свободните словесни асоциации на сто български деца. – Съпоставително езикознание. 1999, №. 4, 105–116. ISSN – 0204 – 8701 Цитирано в: Вехбие Балиева-Ашимова. ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛОВЕСНИТЕ АСОЦИАЦИИ). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната степен „доктор“. Велико Търново, 2019 г. – на стр. 18, стр. 43
  2019 Попова, В. Методи за изследване на детската реч. – LITERNET, 2006 / бр. 6 (79). http://liternet.bg/ ISSN 1312-2282 Цитирано в: Вехбие Балиева-Ашимова. ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛОВЕСНИТЕ АСОЦИАЦИИ). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната степен „доктор“. Велико Търново, 2019 г. – на стр.18, стр. 43
  2019 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. – ISBN-10: 954-775-562-5; ISBN-13: 978-954-775-562-8 Цитирано в: Вехбие Балиева-Ашимова. ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛОВЕСНИТЕ АСОЦИАЦИИ). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната степен „доктор“. Велико Търново, 2019 г. – на стр.18, стр.43
  2019 Попова, В. Формати за изследване на детската реч. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2006 – ISBN-10: 954-775-593-5; ISBN-13: 978-954-775-593-2 Цитирано в: Вехбие Балиева-Ашимова. ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛОВЕСНИТЕ АСОЦИАЦИИ). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната степен „доктор“. Велико Търново, 2019 г. – на стр.18, стр.43
  2019 Попова, В. Експериментално изследване на свободните словесни асоциации на сто български деца. – Съпоставително езикознание. 1999, №. 4, 105–116. ISSN – 0204 – 8701 Цитирано в: Вехбие Балиева-Ашимова. ЕЗИКОВОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ (ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛОВЕСНИТЕ АСОЦИАЦИИ). Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната степен „доктор“. Велико Търново, 2019 г. – на стр. 15, стр.18, стр. 43
  2019 Попов, Д., В. Попова. За когнитивните метафори в детската реч. – СЕ 2002/2, 56–64. Цитирано в: Радева-Гезенчова, Биляна. МЕТАФОРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОТНОСИТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, РАЗВИВАЩИ КАЧЕСТВЕНИ ЗНАЧЕНИЯ. Българска реч, Год. ХХV/2019, кн. 2–3, 197–204. – ISSN 1310-733X – на стр. 197, стр. 203
  2019 Попова, В. Познавателните процеси в огледалото на метафората. – В: Отговорността пред езика. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2001, 297–303. Цитирано в: Радева-Гезенчова, Биляна. МЕТАФОРИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ОТНОСИТЕЛНИ ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА, РАЗВИВАЩИ КАЧЕСТВЕНИ ЗНАЧЕНИЯ. Българска реч, Год. ХХV/2019, кн. 2–3, 197–204. – ISSN 1310-733X – на стр. стр. 197, стр. 203
  2019 Попова, Велка и Магдалена Димитрова. (Еко)лингвистика и медиен език. Електронно списание LiterNet, 14.10.2013, № 10 (167). Цитирано в: Пейчева, Добринка. Медийната екология – концептуални и съдържателни измерения. – Проблеми на постмодерността /Postmodernism Problems, Vol. 9, No.1, 2019, 7–61 (ISSN:1314-3700) – на стр. 21. стр. 53
  2019 Попова, Велка и Стефка Попова. Лексикални особености на масмедийния език. – Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа: матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т „Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций”, 2016, 94–96. Цитирано в: Рабовянова, Теодора. Отново за каузативите и възвратността. – В: Nomen est omen. Научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д-р Кирил Цанков. Ред. Валентина Бонджолова. Велико Търново: УИ \"Св. св. Кирил и Методий\", 2019. – на стр. 546, стр. 551.
  2019 Попова, В. Метаморфозите на думите в масмедиите. – В: Св. Коева, П. Бъркалова (съст.). Доклади от Юбилейната научна сесия „Съвременни тенденции в езиковедските изследвания“, посветена на 85 години от рождението на проф. д.ф.н. Йордан Пенчев, 10 – 11 ноември 2016 г. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2017, 259-274. (ISBN 978-954-322-917-8) Цитирано в: СВЕТЛОЗАРА ЛЕСЕВА, МАРИЯ ТОДОРОВА, ПЕТЯ БЪРКАЛОВА, СВЕТЛА КОЕВА (СЪСТ.). ДОКЛАДИ ОТ ЮБИЛЕЙНАТА НАУЧНА СЕСИЯ „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕЗИКОВЕДСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, ПОСВЕТЕНА НА 85 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ Д.Ф.Н. ЙОРДАН ПЕНЧЕВ – Български език, Приложение / Bulgarian Language, Supplement, 66 (2019), 158–164. – на стр.161.
  2019 Попова, В. Тенденции в ранната онтогенеза на българската граматика. – В: Тенденции и процеси в българския език (съст. и ред. К. Вачкова). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2004, 263–308. ISBN 954-577-232-8, РИНЦ Цитирано в: Tanya Ivanova-Sullivan and Irina A. Sekerina. Proceedings of the 43rd Boston University Conference on Language Development, ed. Megan M. Brown and Brady Dailey, 311-323. Somerville, MA: Cascadilla Press., 2019 – на стр. 314, стр. 323
  2019 Попова, В. Тенденции в ранната онтогенеза на българската граматика. – В: Тенденции и процеси в българския език (съст. и ред. К. Вачкова). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2004, 263–308. ISBN 954-577-232-8, РИНЦ Цитирано в: Tanya Ivanova-Sullivan and Irina A. Sekerina. Proceedings of the 43rd Boston University Conference on Language Development, ed. Megan M. Brown and Brady Dailey, 311-323. Somerville, MA: Cascadilla Press., 2019 – на стр. 314, стр. 323
  2019 Попов, Д., В. Попова. Когнитивные метафоры в болгарском детском языке. В: In: S. Masalоva, V. Polyakov, V. Solovyev (eds.). Cognitive Modeling: Proceedings of the Fourth International Forum on Cognitive Modeling (11-18 September, 2016, Loret de Mar, Spain). Part 1. Proceedings of the XVII International Conference \"Cognitive Modeling in Linguistics. CML-2016\". Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2016. 177–187. ISBN 978-5-9907389-5-9 Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попов, Д., В. Попова. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. (в съавт. с Д. Попов) ISBN 978-954-322-872-0. Цитирано в: Стефанова, Мария. Когнитивната стилистика като научно направление – В: NOMEN EST OMEN. Научни изследвания в чест на проф. д-р Кирил Цанков. Велико Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2019, 553–565. ISBN: 978-619-208-193-5 – на стр. 554, стр. 561, стр. 563
  2019 Попова, В. Детските словесни асоциации. – Liternet, 2004 / бр. 1 (50). http://liternet.bg/, ISSN 1312-2282 Цитирано в: Вехбие Балиева. Комуникативно-прагматичен аспект на когнитивната интерференция, или Как се изграждат концептите при децата билингви. – В: AUT INVENIAM VIAM, AUT FACIAM. СБОРНИК в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, Велико Търново: Фабер, 2019, 622–639 – на стр. 627, 636
  2019 Попова, В. Детските словесни асоциации. LiterNet, 2004, № 1, 50, 29.01. Приступљено 16. 8. 2016: https://liternet.bg/publish10/velka_popova/asociacii.htm Цитирано в: Petrovic Dakic, Ana. Verbal associations and cognitive development of schoolchildren ; Вербальные ассоциации и когнитивное развитие учеников восьмилетней школы. Докторска дисертациja. Белград, 2019. – на стр. 44, стр. 53, стр. 315
  2018 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано в: Албена Добрева. Как говорим за здраве. Варна: Медицински университет, 2018 – на с.178
  2018 Попов, Д., Попова, В. „Наивната” стилистика на детския език. – В: М. Стаменов и И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф. Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2016, 407–415. Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134.
  2018 Попова, В., Димитрова, М. (Еко)лингвистика и медиен език. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2013, 278–284. Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134.
  2018 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано в: Ставрева–Доростолска Силвена. Съвременни езикови и комуникативни стратегии в рекламата на лекарства. ISBN 978-619-221-106-6, Медицински университет – Варна, 2018 – на стр. 134.
  2018 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000. Цитирано в: Банова С. Езиково усвояване: вариации в параметрите при морфосинтактични реализации в междинния български език. София: Унивeрситетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 – на стр. 20, стр. 250.
  2018 Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Банова С. Езиково усвояване: вариации в параметрите при морфосинтактични реализации в междинния български език. София: Унивeрситетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2018 – на стр. 20, стр. 250.
  2018 Попова, В. Модные слова – слова с „плохой славой“ или символы современности. // В: Стереотипность и творчество в тексте. Перм, 2011, 169-178. Цитирано в: Шукриева Менент. Съвременна турска юридическа терминология. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 – на с. 232
  2018 Попова, В. Слова в сетях массмедиа. // В: Медиалингвистика. Международный научный журнал № 1 (16), 2017, с. 111-122. Цитирано в: Шукриева Менент. Съвременна турска юридическа терминология. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Шумен, 2018 – на с. 232
  2018 Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017 Цитирано от (рецензия): Стоянова, Ю. В. Попова. Ранната онтогенеза на събитийната модалност.. – Съпоставително езикознание, кн.1, 2018. – на с. 114–120
  2018 Попова, В. Детските словесни асоциации. – LiterNet, 2004, Цитирано в: Балиева, В. Български език 65 (2018), Приложение, 114–127 – на стр. 123, стр. 127
  2018 Попова В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2016. Цитирано в: Воейкова, М. Д. Онтогенез славянских языков в свете теории естественной морфологии – Отговорността пред езика. Книга 5. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. – на стр. 280, стр.284
  2018 Попова В. Ранна онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: УИ “Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Воейкова, М. Д. Онтогенез славянских языков в свете теории естественной морфологии – Отговорността пред езика. Книга 5. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2018. – на стр. 283, стр. 284
  2017 Попова, В. Модата в езика. – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2003 Цитирано в: Русланов, И. Специфика на литературните блогове на български автори. – Медии и обществени комуникации. Брой 32 / Септември 2017 г. – http://media-journal.info/index.php?p=item&aid=338
  2017 Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност (върху материал от българска детска реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Попов Д. Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15–16 май 2017 г.). Част първа. София: Институт за български език към БАН, 2017, 34–42. – на с. 36.
  2017 Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано в: Попов Д. Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика. – В: Доклади от Международната юбилейна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (София, 15–16 май 2017 г.). Част първа. София: Институт за български език към БАН, 2017, 34–42. – на с. 36.
  2017 Попова, В. Ранната онтогенеза на събитийната модалност. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2017 Цитирано от: Popov D. Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics – In: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovicic, Misko Subotic and Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2017, 11–18. – на с.13, с. 16
  2017 Попова, В. Подходи в изследването на детската реч. Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски“, 2017. Цитирано от: Popov D. Linguistic personology – a new science in paradigm of anthropological linguistics – In: Mirjana Sovilj, Slobodan Jovicic, Misko Subotic and Slavica Maksimovic (Eds). Speech and Language (Proceedings: The 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language). Belgrade, 2017, 11–18. – на с.13, с. 17
  2017 Popova, V., D. Popov, M. Kuehnast. Erwerb der Aspektmarkierung im Bulgarischen. – In: ZAS Papers in Linguistics 33 (2004): 63–85. Цитирано в: Ionin, Tania; Radeva-Bork, Teodora. The State of the Art of First Language Acquisition Research on Slavic Languages. – Journal of Slavic Linguistics . Summer/Fall2017, Vol. 25 Issue 2, p 337-366.
  2016 Попова, В. Детските словесни асоциации. – LITERNET, 2004 / бр. 1 (50). http://liternet.bg/ Цитирано в: Балиева, В. Към въпроса за езиковата личност на детето-билингв в предучилищна възраст от турския етнос – В: Стаменов. М., И. Панчев (ред.). Актуални проблеми на лингвистиката. По случай 80-годишнината на проф.Стефана Димитрова. София: Академично издателство „Марин Дринов“, 2016 – на с.418, с. 420
  2016 Попова, В. Психолингвистиката между лингвистика и психология. Електронен модул. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013 Цитирано в: Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 – с. 83, с. 288
  2016 Попова, В. Детска реч и субстандарт. – В: Стандарт и субстандарт – синхронни и диахронни аспекти. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, 253–263 Цитирано в: Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 – на с. 55, с. 288
  2016 Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Тезисы выступлений. Электронный ресурс. URL:jf.spbu.ru.conference Цитирано в: Нестерова Н. Г. Феномен радиодискурса: современные дискурсивные практики. Докторская диссертация. Томск, 2016 – на с. 37, с. 41, с. 343.
  2016 Попова, В. Модни средства за контакт в българското говорене днес. – Eslavistica Complutense, 2009, № 9, 67–75. Цитирано в: Попов, Д. Лингвистична персонология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 – с.55, с. 288
  2016 Попова, В. (Еко)лингвистика и медиен език. – В: Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи. Сборник в чест на 80-годишнината на професор Славчо Петков. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2013, 278–284. (в съавт. М. Димитрова) Цитирано в: Ефтимова, А. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs. езика на омразата. София: „Просвета”, 2016. – на с.15, с. 316
  2016 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Петрова, Красимира. Сопоставительное исследование междометий в русском и болгарском языках, Международно дружество по социолингвистика – София, 2016. – на с. 76, с. 251
  2016 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. – ISBN: 954-577-088-0 Цитирано в: Байчева, Венера. Синтактични конструкции и паралели между детската реч и речта на чужденци, изучаващи български език, \"Нова практическа граматика на българския език\", Гутенберг, 2016, стр. 263-269 – на стр. 268
  2015 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Бунджулова, Г. Езиковата социализация в ранната детска възраст и комуникативното взаимодействие възрастни – деца (социопрагматични аспекти). Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2015 г. – на с. 26, с. 183
  2015 Попова, В. Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза – Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011 Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015.– на с. 83, с. 85
  2015 Popova, V., D. Bittner, N. Gagarina, M. Kuehnast. ASPECT BEFORE TENSE IN FIRST LANGUAGE ACQUISITION OF BULGARIAN, RUSSIAN, AND GERMAN Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85
  2015 Popova, V., Popov. D. Investigating speech interaction from holistic integrative point of view. – In: S. Jovicic, M. Subotic, M. Sovilj (Eds.). VERBAL COMMUNICATION QUALITY. Interdisciplinary Research II, Belgrade: LAAC & IEPSP, 2013, 373–396 Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85
  2015 Попова, В. Корпусна перспектива в изследванията на детската реч. – В: Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971–2011”. Шумен: Университетско издание „Епископ Константин Преславски”, 2012, 286–293. Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85
  2015 Попова, В. Електронен корпус на българска детска реч. – В: Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, т. 52, кн.1, сб. А, 2014, 42–56. Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85
  2015 Popova, V., D. Popov. The emergence of verb grammar in two Bulgarian-speaking children. – In: V. Solovyev, V. Polyakov (Eds.). Text Processing and cognitive Technologies. Moskow, 236–248. Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85
  2015 Попова, В. Корпусно изследване на граматичната метаморфоза на ранния детски език – В: Език, култура, идентичност. Велико Търново: Фабер, 2010, 101–115. Цитирано в: Gergovska, C. The Place and Role of Speech Corpora in Modern Bulgarian Linguistics. – In: Cognitive Modelling: Collection of Papers of the third International Forum on Cognitive Modeling (Varna, Bulgaria, September 14-21, 2015) – Part 1. Cognitive Modelling in Linguistics: Proceedings of the XVI-th International Conference „Cognitive Modelling in Linguistics” (CML-2015). Rostov-on-Don: Science and Studies Foundation, 2015. – на с. 83, с. 85
  2015 Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Тезисы выступлений. Электронный ресурс. URL:jf.spbu.ru.conference Цитирано в: Нестерова Н. Г. Современный радиодискурс (коммуникативно-прагматический аспект). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. – 320 с. – на с. 29
  2015 Попова, В. Модни средства за контакт в българското говорене днес. – Eslavistica Complutense, 2009, № 9, 67–75. Цитирано в: Gencheva, Denitsa. INVASION OF THE ENGLISH LEXICOLOGY IN THE BULGARIAN LANGUAGE THROUGH THE SOCIAL MEDIA (SOCIO- AND PSYCHOLINGUISTIC OBSERVATIONS OF THE DYNAMICS OF THE SPONTANEOUS WRITTEN SPEECH OF THE SOCIAL MEDIA) – В: Костова-Панайотова, Антони Стоилов, Амелия Личева, Елена Тачева (ред.). Научният Еверест – мечта или реалност. София: Авангард Прима, 2015, 33–38 – на с. 34, с. 38.
  2015 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: *Стоянова, Ю. Показателни местоимения и местоименни наречия в ранната онтогенеза: полско-български паралели. – Съпоставително езикознание 2015, кн. 2, 5–29.
  2014 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Стоянова, Ю. Овладяване на първи език: ранните стадии – Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 2014 / 2 – на с. 7, с. 27 – (http://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2014/08/1_ Juliana_Stoyanova_SUJER_2014_2_ED.pdf)
  2014 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Стоянова, Ю. Овладяване на втори език: проблеми на теорията и практиката. София: Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.(Littera et Lingua Series Dissertationes 6), 2014 – http://slav.uni-sofia.bg/naum/liliseries/diss/2014/6 – на с. 5, с.30, с. 98
  2014 Попова, В. Психолингвистиката между лингвистика и психология. Електронен модул. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2013 Цитирано в: Попов, Д. Стилистични фигури и тропи. Електронен модул. Шумен: Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”, 2014 – http://cdo.shu.bg/course/view.php ?id=174
  2014 Попова, В. Ономатопеите – предвестници на граматиката в онтогенезата. – В: Отговорността пред езика. Т. 3. Сборник, посветен на проф. д-р Кина Вачкова. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009, 204–316. Цитирано в: Стоянова, Ю. ОВЛАДЯВАНЕ НА ПЪРВИ ЕЗИК: РАННИТЕ СТАДИИ // Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 2014/2 – на с. 12, с. 27 (http://journal.e-center.uni-sofia.bg)
  2013 Попова, В.Психолингвистика на развитието. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”. Цитирано в: Матеева-Байчева 2013: Матеева-Байчева, В. Онтогенеза на сложното иречение в българския език. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2013 г. – с. 20, с. 22, с.52, с. 54, с. 295
  2013 Попова, В. Ранната граматика на детския език – когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново, 2006. Цитирано в: Матеева-Байчева 2013: Матеева-Байчева, В. Онтогенеза на сложното иречение в българския език. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2013 г. – с. 22, с. 295
  2013 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Матеева-Байчева, В. Онтогенеза на сложното изречение в българския език. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. София, 2013 г. – с. 20, с. 22, с.53, с. 54, с. 295
  2013 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Dimitrova, Denitsa. Das Zusammenwirken perzeptiver und produktiver Mechanismen bei der Perzeption im Prozess des kindlichen L2-Erwerbs (Eine Untersuchung der Vokalproduktion von Sprechern mit L1 Bulgarisch und L2 Deutsch im Alter von 7-9 Jahren). Dissertation. Sofia, 2013, с.64, с. 65, с. 162
  2013 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Добрева, Е. ЛЕКЦИИ ПО УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ. Електронен модул. 2013 – http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=174
  2013 Попова, В. Модата в езика. – В: Добрева Е. (ред.) Властта на медиите. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2003 Цитирано в: Христозова, Г. и др. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България. Бургас: БСУ, 2013 – на с. 40
  2013 Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект. – Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски”, ФХН, Т. XIXa. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, 29–44 Цитирано в: Николова, М. Събирателност и политическа оценка (Върху материал от българския политически дискурс) – Годишник на ШУ Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ФХН, Т. XXIVa. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2013, 162–191 – на с. 177, с. 185, с. 186, с. 189
  2012 Попова, В., Д. Попов. Детските когнитивни метафори от холистично гледище. // В: Езикът – история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2002, 308-316. Цитирано в: Розалина Енгелс-Критидис – на с. 196 – Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012
  2012 Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Розалина Енгелс-Критидис – на с. 52; с. 67; с. 68; с. 78; с. 196 – Детето в иносказателния свят на пословиците и поговорките. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012
  2012 Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Йосифова, Р. Движение и език. София: Издателство ЛЦР, 2012, 208 с. – на с. 60, с. 181
  2012 Попова, В. Речевой портрет современного болгарского журналиста: аксиологический аспект – Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения. Тезисы выступлений. Электронный ресурс. URL:jf.spbu.ru.conference Цитирано в: Нестерова, Н. Г. Радиоведущий как субъект профессиональной массовой Коммуникации. Мова і культура, 2012, 178. – на с. 179, с. 183
  2012 Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано в: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2012 – на стр. 12, стр. 16, стр. 62.
  2012 Popova, V., D. Bittner, N. Gagarina, M. Kuehnast. ASPECT BEFORE TENSE IN FIRST LANGUAGE ACQUISITION OF BULGARIAN, RUSSIAN, AND GERMAN Цитирано в: Kuehnast, M. Acquisition of negative imperatives in Bulgarian – implications for verbal aspect. – In: E. Labeau and I. Saddour (eds.).Tense, aspect and mood in first and second language acquisition. Cahiers Chronos, Volume: 24, New York : Rodopi, 2012. (ISSN: 18753043)
  2011 Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, 312 с., с. 13 Стоянова, Ю.: Ранно езиково развитие (От първите звукови комплекси до многословни изказвания). София: ЛЦ Ромел, 2011, 310 стр., с. 202; с. 250; с. 258
  2011 Попова, В. Ролята на ономатопеите в ранната глаголна онтогенеза – Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011 Цитирано в: Стоянова, Ю.: За психолингвистиката в този брой – Litera et Lingua. Пролет 2011 (Електронно списание на Факултета по славянски филологии на СУ), София, 2011. - http://slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/spring2011
  2011 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Margarita Rumenova Raceva. JAZYKOVA ROZCESTI aneb PREKATKY NA CESTE KOMUNIKACE A JEJICH PREKONANI na materialu bulharskeho a ceskeho jazyka. DISERTACNI PRACE. Brno, 2011 – p. 7, p. 119 - is.muni.cz/th/282320/.../Jazykova_rozcesti.pdf.
  2011 Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Margarita Rumenova Raceva. JAZYKOVA ROZCESTI aneb PREKATKY NA CESTE KOMUNIKACE A JEJICH PREKONANI na materialu bulharskeho a ceskeho jazyka. DISERTACNI PRACE. Brno, 2011 – p. 7, p. 119 - is.muni.cz/th/282320/.../Jazykova_rozcesti.pdf.
  2011 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: *Попов, Д. О концептуальной сущности метафор в когнитивной стилистике – В: Сборник “Стереотипность и творчество в тексте”. Перм, 2011, 133–142 – на с. 330.
  2011 Dimitar Popov, Velka Popova (Schumen), Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt - vermeintliche Stilistik) - Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано в: Brzozowska, Dorota. Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektiven“. Zeitschrift fuer Slawistik: 2011/Vol. 56, No. 3, pp. 359-361.
  2010 Dimitar Popov, Velka Popova (Schumen), Kindersprache – Eine amuesante Zwischenwelt - vermeintliche Stilistik) - Wissenschaftliche Tagung „Stilistik 2010 – Bilanz und Perspektive Цитирано в: Brzozowska, Dorota. Stylistyka 2010 – bilans i perspektywy. Sprawozdanie z konferencji. Tekst i dyskurs 4, 2011. s. 211
  2010 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Петрова, Красимира. Глагольные междометия в болгарском и русском языках. – 1st International Research Conference “Cognitive researches of modern time”, on-line conference, 25-30 March, 2010, Rostov-on-Don, Russian Federation, http://centrcultur.philos.rsu.ru/kise2010 – pages 169-185 // Когнитивные исследования на современном этапе. КИСЭ-2010. Материалы Первой Международной научной конференции (25-30 марта 2010г., Россия, Ростов-на-Дону). Отв.ред. Масалова С.И., Ростов-на-Дону, 2010, сс.198–208 – на с. 208
  2010 Попова Велка. Психолингвистика на развитието. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2000. Цитирано в: Viktorija Kazakovskaja TYPOLOGY OF ADULTS’ QUESTIONS AND THE DEVELOPMENT OF CHILDREN’S COMMUNICATIVE COMPETENCE – In: DARBAI IR DIENOS T. 54, 2010, pp. 251–263. ISSN 1392-0588 – на стр. 251, 265
  2009 Попова, В., Д. Попов. Програмата CLAN и приложението й в изследването на детската реч. // Сборник научни трудове, посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов. Шумен, 2004, том ІІ, 97-101. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, 312 с., с. 13; с. 47
  2009 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Индивидуални вариации във вербалното развитие. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009, с. 76; с. 78
  2009 Попова, В. Познавателните процеси в огледалото на метафората. - В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. (ред. К. Вачкова). Шумен, Унив. изд.”Еп. Константин Преславски”, 2001, 297 – 303. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Езиково осъзнаване: ранна онтогенеза. Българска реч, Год. ХV/2009, кн. 3, 43 – 58:
  2009 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цит. в Елена Иванова. Родена съм в Америка, но съм българче. В: Отговорността пред езика. Книга 3. Шумен, 2009 - с. 322, 324
  2009 Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Стоянова, Ю.: Езиково осъзнаване: ранна онтогенеза. Българска реч, Год. ХV/2009, кн. 3, 43-58
  2009 Попова, В., Д. Попов. Езиковата компетенция като лингвистично понятие: аспекти на теорията. – Съпоставително езикознание. 2000, №. 2, 106–114. Цитирано в: Христозова, Г. Лингвистичната компетентност – същност и основни характеристики. – Български език и литература (електронна версия), 2009, № 3. http://liternet.bg/publish5/ghristozova/lingvistichnata.htm
  2009 Попов, Д., Попова, В. За когнитивните метафори в детската реч. В: Съпоставително езикознание, 2002, кн. 2, с. 56–64. Цитирано от: Мирослава Вътова. ПРЕДСТАВИ ЗА ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЕ И ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (КОГНИТИВНО ИЗСЛЕДВАНЕ). АВТОРЕФЕРАТна дисертация. Велико Търново, 2009 – на стр. 6, стр. 35
  2008 Попова В. Експериментално изследване на детската граматика – В: Психолингвистични изследвания. Сборник в чест на проф. д-р Татяна Слама-Казаку (ред. Пенка Илиева-Балтова, Красимира Петрова). София, 2007 Цитирано в: Dumitrescu, M. Psycholinguistic studies. Papers in honour of prof.dr. Tatiana Slama-Cazacu – In: Romanoslavica XLIII. Editura Universitatii din Bucuresti, 2008, 309–311 – на с. 31
  2007 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000 Цитирано от: ЮЛИЯ БУЛБА. УСВОЯВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ОТ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ – Педагогически Алманах (2007) Том 15 Брой 1 – на с.166
  2007 Попова, В. Ранната граматика на детския език. Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза. Велико Търново: FABER, 2006, 247 с. Цитирано в: *Стоянова, Ю. Индивидуални вариации и езикова специфика в овладяването на първия език – Език и литература, 2007
  2006 Попова В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Казаковская, Виктория Виладиевна. Вопросо-ответные единства в диалоге "взрослый - ребенок": на материале русского языка. Санкт-Петербург , 2006 (диссертация)
  2003 Попова, В. Психолингвистика на развитието. развитието. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2000, 130 с. Рецензия на книгата: Юлияна Стоянова - на с. 117-121 - Съпоставително езикознание, 2003, кн. 1
  2002 Попова, В. Психолингвистика на развитието. Шумен. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2000, 130 с. Цитирано в: Димитър Попов.Kognitive Metaphern und naive Semiotik in der Kindersprache. - European Journal for Semiotic Studies. Transscientific Semiotics VII/VIII, vol. 14 (3,4). Wien•Budapest•Madrid•Perpignan. 2002, S. 609-620:s. 611
  2002 Попова, В. Психолингвистика на развитието. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2000, 130 с. Рецензия на книгата: Cecilia Gutierrez - на с. 275 - Eslavistica Complutense, Vol. 2. Madrid, 2002
  2002 Попова, В. Психолингвистика на развитието: Когнитивни аспекти на синтактичната компетенция. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2000, 130 с. Цитирано в: Юлияна Стоянова - на с. 319 – Ранните детски изказвания между прагматика, семантика и граматика. // Езикът: история и съвременност. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Шумен, 2002, 317-326
  2001 В. Попова. Психолингвистика на развитието. Шумен. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2000, 130 с. Цитирано в: КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ В РЕДАКЦИЯТА. BOOKS AND PERIODICALS RECEIVED. // СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ, кн. 1, 2001
  2001 Попова, В. Познавателните процеси в огледалото на метафората. // Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнините на проф. Петър Пашов и на проф. д-р Тодор Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет (ред. К. Вачкова). Шумен, 2001, с. 297-303 Цитирано в: Мариана Стефанова. Summa cum pietate studia literarum. Отговорността пред езика. Series linguistica anno jubileao 2001. Под ред. на К. Вачкова, Шуменски университет, Факултет за хуманитарни науки, Катедра по български език. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2001, 304 с.; ISBN 954-577-116-X. // SLAVICA XXXI. ANNALES INSTITUTI SLAVICI UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS. DEBRECEN, 2001. c. 229.
  2001 Попова, В. Психолингвистика на развитието. Шумен. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2000, 130 с. Цитирано в: Уикипедия - http://bg.wikipedia.org/wiki - Изследване на детското езиково и говорно развитие в България
  2022 Попова, В., А. Недялкова. Речник на Речник на асоциациите на носителите на български език от района на село Осмар, Шуменско. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022. ISBN 978-619-201-553-4
  2020 Попова, В. Речник на детските словесни асоциации. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2020. ISBN 978-619-201-396-7
  2020 Popova, Velka & Popov, Dimitar. Bulgarian LabLing Corpus –https://childes.talkbank.org/access/Slavic/Bulgarian/LabLing.html DOI: doi:10.21415/PHWH-J834