Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Ася Лазарова Атанасова
  Доц. д-р Ася Лазарова Атанасова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: a.atanasova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: вторник от 11.00 до 13.00. Втора седмича: вторник от 11.00 до 13.00.


  2012 Развитие и обособяване на меншевизма в Руската социалдемократическа работническа партия (1903-1907)
  2017 Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017. ISBN 978-619-201-168-0
  2015 Атанасова, А. Меншевизмът - зараждане на руската социалдемокрация. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен. ISBN 978-619-201-021-8
  2021 Атанасова, А. Мит ли е демокрацията в Русия? – В: Историкии, Т. 14, Велико Търново, 2021, 122–141. ISBN 978-619-00-1356-3
  2019 Атанасова, А. Революциите в Русия – Изток и Запад. – История, № 2, София, 2019, 164–182. ISSN 0861–3710
  2016 Атанасова, А. 1905, 1917. Две години, две революции и един преврат. - Любословие, № 16, 2016, 105-131.
  2014 Атанасова, А. Меньшевизм - выход за национальные рамки. - В: Казачья государственность: исторические, правовые и културные аспекты. Сборник статей 2-й международной электронной конференции. Краснодар, 2014, 106-115.
  2013 Атанасова, А. Ираклий Церетели - за поражението на демокрацията в Русия. - В: История, година XXI, книжка 3. София, 2013, 219-238.
  2012 Атанасова, А. Пропуснатата възможност. Меншевиките в 1917година. – В: Русия в отраженията на историята. Сборник в памет на проф. Емил Михайлов, София, 2012, 209-228.
  2011 Атанасова, А. Юлий Осипович Мартов против болшевизма. - В: Общности и идентичности в европейското пространство. Шумен, 2011, 129-179
  2011 Атанасова, А. Конституционни възгледи на руската емиграция от 20-те години на XX век. - В: Сп. Анамнеза, Год. VI, 2011, 135-158
  2008 Атанасова, А. Развитие и обособяване на меншевизма в Руската социалдемократическа работническа партия (1903-1907). Автореферат, С., 2008.
  2023 Атанасова, А. В сянката на Горбачов. В: ХХIX Епископ-Константинови четения, Шумен, 2023, 173–186.
  2022 Атанасова, А. Руският път – от Третия Рим до Третия Интернационал. – В: Русия между Изтока и Запада: политика, идеология, дипомация. Сборник в чест на доц. Димитър Вечев. Университетско издателство \"Св. Климент Охридски\". София, 2022, 81–95. ISBN: 978-954-07-5347-8
  2022 Атанасова, А. Егор Гайдар – страници от историята. В: – Българските земи и България: културен и исторически кръстопът. УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2022, 269–287. ISBN 978-619-201-563-3
  2022 Atanasova, A. The /R/evolution of Yeltsin and Gaidar. – Empires and Post-empires collapse, global transformations and conflict. Sofia, 2022, 79-97.
  2022 Атанасова, А. За „духът на капитализма” и неговата липса. – В: Мисия „Историк“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Бисер Георгиев. Шумен, 2022, 192-203.
  2021 Атанасова А. Меньшевизм 1917 года: история парадоксов //Культурный ландшафт регионов2021. Том. 3. No 2. с.25-37.
  2021 Атанасова, А. Михаил Горбачов и \"Новото мислене\". – В: Промените в глобалния свят и новите решения. Т. 1. Русе, 2021, 218–231. ISBN 978-619-7404-28-9
  2020 Атанасова, А. Русия в революции. – В: България и българите: бит, душевност и национална идентичност. Шеста национална конференция Пътуване към България – Шумен, 2020, 293–304.
  2020 Атанасова, А. Революции срещу свобода. – В: Еволюция срещу революция или за моделите на развитие. Русе, 2020, 267–280.
  2020 Атанасова, А. Градът като предпоставка за революция. – В: Историкии, Т. 13., ВТ, 2020, 22–34.
  2018 Атанасова, А. Меншевизмът преди и след Втората световна война. – Във: Втората световна война 70 години по-късно. УИ "Св. Климент Охридски", С., 2018, 257 – 276.
  2018 Атанасова, А. Предвестниците на Октомври. – В: 100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет. УИ, ВТУ, 2018, 85–100.
  2018 Атанасова, А. Войната като ускорител на историята. – В: Историкии, Т. 11, Ш., 2018, 328–343. ISBN 978-619-00-1011-1
  2016 Атанасова, А. Руските революции през погледа на Николай Бердяев. – История, № 5, 2016, 526–548.
  2016 Атанасова, А. 1917 година – Русия пред избор. – В: Алманах Via Evrasia, 2016, 5. Скок в бъдещето: голяма Евразия или голяма Европа? Сборник в памет на проф. Христина Мирчева. http://www.viaevrasia.com/documents/30.%20ASYA%20ATANASOVA,%20VIA%20EVRASIA,%202016,%205.pdf
  2015 Атанасова, А. Възгледите на Пьотр Бицилли за социализма. Четвърта национална конференция Пътуване към България. България в европейската култура, наука, образование, религия. Шумен, 2015, 135 - 147.
  2015 Атанасова, А. "На бунището на историята!". - В: Историкии. Т. 8. Шумен, 2015, 135 - 147.
  2014 Атанасова, А. Украйна като лимитрофна зона. - В: Геополитика, №3, С., 2014. http://geopolitica.eu/2014/broi3-2014/1611-ukrayna-kato-limitrofna-zona
  2014 Atanasova, A. Pavel Axelrod on Bolshevism. http://www.viaevrasia.com/documents/24.%20ASYA%20ATANASOVA.%20VIA%20EVRASIA,%202014,%203.pdf
  2014 Атанасова, А. Кратък поглед върху социалдемократическата идея в Русия. - Историкии, Т. 7. Шумен, 2014, 298-310.
  2013 Атанасова, А. Меншевизмът по време на Третоюнската политическа система (1907-1914) . – В: 135 години по-късно: България-Русия-Евразия, София, 2013.
  2013 Атанасова А. Menshevik leaders attitude toward WWI. The First World War and impact on the Balkans and Eurasia. Sofia, 2013. http://www.viaevrasia.com/documents/Menshevik%20leaders%27%20attitude%20toward%20WWI.%20Asya%20Atanassova%20.pdf
  2012 Атанасова, А. Интелигенция и „интелигентщина“ в сборника „Вехи“. – В: Русия, Европа и Светът, София, 2012, 141-149.
  2012 Атанасова, А. Павел Милюков и Тырновская конституция. – В: Социокультурные проблемы истории регионов, Краснодар, 2012, 40-46.
  2012 Атанасова, А. Социалдемократическата интелигенция в Русия. Пътят към властта. – В: Историкии Т. 5, Шумен, 2012, 210-223.
  2011 Атанасова, А. Развитие и обособяване на руската социалдемократическа работническа партия (1903-1907)(Историографски обзор).- В: Сборник в чест на70-годишнината на проф. дин Димитър Игнатовски. ВТ, 2011, 466-473
  2011 Атанасова, А. Женева и началото на обособяването на меншевизма одина. - В: Историкии, т. 4. Шумен, 2011, 259-268
  2010 Атанасова, А. Професия революционер. – В: “Епископ-Константинови четения”, том XIV, Шумен
  2009 Атанасова, А. Тактически разногласия в Руската социалдемократическа работническа партия по време на Първата руска революция (1905-1907). – В: Сб.Всекидневието: места, памет, езици. ВТ, , 117-127
  2008 Атанасова, А. Женевската конференция и Третият конгрес на Руската социалдемократическа работническа партия – одина. Сравнителен анализ. – В: Сб. XXI векГеополитически и морскоправни аспекти на международните отношения. Варна, 2008 г., 95-103
  2007 Атанасова, А. Меньшевики и разногласия в РСДРП по вопросу о власти (1905 – г.) – В: Вестник молодых ученых ИвГУ. Приложение к журналу “Вестник Ивановскогогосударственного университета” 2007 г., 40-43
  2006 Атанасова, А. Навлизането на марксизма в Русия в края на XIX – началото на XX век. – В: Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности, Варна, 2006,227-238
  2005 Атанасова, А. Разделянето на Руската социалдемократическа работническа партия. – В: Национална младежка конференция по хуманитарни науки “България иЕвропа”, проведена в гр. Шумен 26-27ноември , 66-74.
  2014 1. Атанасова, А. Вътрешна политика на Русия края на XIX – началото на XX век. ISBN 978-954-577-951-0 http://cdo.shu.bg/file.php/7096/modul_IR.pdf
  2015 Отзив: Историкии. Том 7. Една добра традиция. - В: Любословие, № 15, Шумен, 2015,323 - 326.
  2015 Рецензия на научна статия: Верховцева, Ир. Сословное самоуправления крестьян в России н. XX в. и их наказы Государственной дума. - В: Любословиу, № 15, Шумен, 2015.
  2020 Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности. УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2017. – Цит. в: Добрев, Д. Философски размисли за Европа. УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2020, с. 151.
  2019 Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2017. 264. Цитирано в: Добрев, Д. Свободата в контекста на руската етическа парадигма (Част 1). – В: Философия, 2019, № 2, с. 164. ISSN 0861-6302
  2018 Атанасова, А. Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности. Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2017. Цит. в: Параскевов, В. Комунистическият начин на мислене: един доклад на британския посланик в България – Едуин Боланд (1975 г.). – В: Историкии, Т. 11, Ш., 2018, с. 321.
  2016 Атанасова, А. Интелигенцията и „интелигентщината“ в сборника „Вехи“. – В: Русия, Европа и светът. С., 2012. Цит. в: Добрев, Д. Сборника „Вехи“ и руската интелигенция. – Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“. Технически науки. 2016, с. 218.
  2016 Атанасова, А. Меншевизмът – зараждане на руската социалдемокрация. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2015. Цит. в: Рупчева, Г. Една съвременна книга за зараждащия се меншевизъм в руската социалдемокрация. – Историкии. Т. 9. ВТ, 2016, с. 194 и сл.