Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Деяна Вълчева Пенева
  Доц. д-р Деяна Вълчева Пенева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: d.peneva@shu.bg

  Приемно време: първа и втора седмица - вторник /13 - 15/


  Завършен университет, специалност

  Висшето си образование завършва в ШУ “ Еп. Константин Преславски” през 1999г., специалност английска филология. От 01. ноември.2002г. е редовен асистент по практически английски език в ШУ.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  През периода септември 1999 – ноември 2002г. учител по английски език в Хуманитарна гимназия “ Йоан Екзарх Български”, гр. Шумен.

  Заемани академични длъжности

  асистент /2002г./

  главен асистент /2007г./

  доцент /2022г./

  Придобити научни степени

  доктор /2015г./

  Водени лекции и/или упражнения

  Упражнения по практическа английска граматика, превод, четене с разбиране в специалност Приложна лингвистика (английски и руски/немски език) в бакалаварска степен.

  Писане в специалност Английска филология;

  Лекции и упражнения по Съвременен английски език (фонетика);

  Избираема дисциплина 'Речевите актове в английски и български език - граматика и прагматика'

  Избираема дисциплина "Лингвистични модели и стратегии на речевата комуникация в английския език"

  Екскурзоводска практика в магистърска програма ЕОТБ (езиково обслужване на бизнеса и туризма).

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Едноседмична преподавателска мобилност по програма Еразъм в Университет Айдън, Истанбул, Турция. Период от 13.05.2012 – 19.05.2012. Цел: изнасяне на лекции пред бакалаври и магистри, работни срещи с колеги.

  HIgher Institute of Education, Fafe, Portugal (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Pedagogy /English and Portuguese/; May 2016.

  Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapest, Hungary(for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students, May 2017.

  University of Cordoba, Faculty of Education, Spain as an Erasmus exchange of staff visiting professor. May 2019.

  Преподавателка мобилност в University of Bucharest, Bucharest, Romania по проект BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А. 2023

  Области на научни интереси

  Научните и интереси са в областта на приложната лингвистика и речевите актове.Начини за изразяване на извинение в английския и българския език.

  Участия в проекти

  Вътрешноуниверситетски проект: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, р-л доц. д-р Юрий Проданов.

  Вътрешноуниверситетски проект: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  Вътрешноуниверситетски проект: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), Шуменски университет „Епископ К. Преславски“, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  Вътрешноуниверситетски проект: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

  Вътрешноуниверситетски проект: „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова

  Вътрешноуниверситетски проект: „Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание“ (№ РД-08-277/14.03.2014), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Светлана Неделчева

  Национален проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

  Вътрешноуниверситетски проект: “Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода“ (РД-08-324/13.03.2015 г.), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Светлана Неделчева

  Вътрешноуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” N РД-08-311/13.03.2015, р-л доц. д-р Снежана Бойчева. Участие като обучител в курс по английски език за университетски преподаватели.

  Вътрешноуниверситетски проект: „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

  Вътрешноуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (преподавател по английски език, ниво B1)

  Национален проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

  Вътрешноуниверситетски проект: „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“, катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, №РД-08-118/ 06.02.2017, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  Вътрешноуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво B1+);

  Вътрешноуниверситетски проект по системата за мониторинг на качеството на образованието РД-08-95/06.02.2017г.

  Вътрешноуниверситетски проект: „ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЛИНГВИСТИКАТА, КУЛТУРАТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК“, катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” N РД 08-153/9.02.2018 с р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  Вътрешноуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018, р-л доц. д.ф.н. С. Бойчева

  Вътрешноуниверситетски проект: „Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“, РД-08-97/01.02.2019 г. с ръководител доц. дфн Снежана Бойчева

  Вътрешноуниверситетски проект: “Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education“ РД-08-128/ 04.02.2020, катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  Вътрешноуниверситетски проект: "Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО/Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT/. РД-08-94/ 01.02.2021, катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  Вътрешноуниверситетски проект: Проект на катедра Английска филология Issues, Challenges and Solutions in English Studies/ Проблеми, предизвикателства и решения в англицистиката (РД-08-139/01.03.2022) - р-л доц. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучение по английски език.

  Проект на катедра Английска филология English Studies in a Post-Covid World: New Challenges and Perspectives/ Англицистиката в пост-ковид света: нови предизвикателства и перспективи (РД-08-105/15.02.2023 г.) - р-л доц. д-р Х. Боев

  Проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, 2023

  Проект N РД-08-130/23.02.2023г. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ, р-л доц. д-р Д. Кирова, 2023

  Кръгла маса по проект на ШУ No РД-08-154/01.03.2023 г. „Образователна политика на Шуменски университет в контекста на европейската система за висше образование“. 01.12.2023

  Курс „Прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители“ по национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ на основание чл. 91в, ал. 2 от Закона за висшето образование, 2023

  Проект на катедра Английска филология "Нови перспективи и хоризонти в лингвистиката, културата и ЧЕО/ New perspectives and horizons in linguistics, culture and FLT" (РД-08-91/30.01.2024г.)

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на студентите от специалност Приложна лингвистика (английски и немски; английски и руски език)

  Отговаря за качеството на обучение в катедра по Английска филология.

  Участие в организационния състав на различни конференции

  Участие в работата по акредитацията на университета, по САНК и нормативните документи на ниво катедра и факултет

  Участие в постоянната комисия по КСК във ФХН

  Участие в одиторски комисии на равнище университет

  Участие в провеждането, подготовката и проверката на кандидат-студентски изпити на бакалаври и магистри

  Членства в научни организации

  Членство в Лаборатория по приложна лингвистика към Факултета по хуманиратни науки.