Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Деяна Вълчева Пенева
  Доц. д-р Деяна Вълчева Пенева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: d.peneva@shu.bg

  Приемно време: първа и втора седмица - вторник /13 - 15/


  2015 2015 - Пенева Д. \"Речевият акт извинение от носители на българския език, изучаващи английски\". Дисертация за образователната и научна степен \"доктор\", докторска програма: Германски езици /съвременен английски език/; професионално направление: 2.1. Филология; област на висше образование: 2. Хуманитарни науки. Научен ръководител доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. ШУ \"Епископ К. Преславски\": Шумен. Език - английски ISBN - COBISS.BG-ID - 1275199716
  2021 Expressing Gratitude in English (a pragmalinguistic study based on a Bulgarian learners’ corpus). Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. ISBN 978-619-201-526-8. COBISS.BG-ID - 50204424
  2023 The Markers of Concession in Assertive Speech Acts in American and Bulgarian Discussion Programmes. The Annals of Ovidius University. Philology Series, Vol. XXXIV, 1/2023. 116-133. 2023. ISSN 1224-1768(print), ISSN 2734-7060 (online), ISSN-L 1224-1768. https://litere.univ-ovidius.ro/Anale/2023-volumul 1/I.%20Linguistics%20and%20translation%20studies/7.pdf. 116-133. SCOPUS
  2022 Перформативният характер на глаголите EXCUSE и PARDON в представянето им от българи, изучаващи английски език (The performative character of the verbs EXCUSE and PARDON among Bulgarian learners of English) – В: Научна поредица Отговорността пред езика. Шуменски университет. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 1313-695X (Print), ISSN 2815-4312 (Online). 213-228.
  2022 Propositional and pragmatic discrepancies of gratitude behavior in English and Bulgarian debate shows. – In: The Annals of Ovidius University of Constanta: Philology Series, Vol. XXXIII, 2/2022, ISSN 1224-1768 (print), ISSN 2734-7060 (online), ISSN-L 1224-1768, pg. 277-292. (Scopus). https://litere.univ-ovidius.ro/Anale/volumul_2022_2.php
  2020 Propositional and illocutionary aspects of the performative verbs order and command in English and Bulgarian. In Медиалингвистика, выпуск 7, Язык в координатах массмедиа, этики и права. Материалы IV международной научной конференции. Санкт-Петербургский государственный университет, 9-12 ноября 2020. 270-273. РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44209931
  2020 The communicative acts of sympathy and condolence in English and Bulgarian – pragmalinguistic aspects. Studies in Linguistics, Culture and FLT, vol.8, issue 3, 2020. Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 23-35. SJIF 2019 = 5.452, ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X, DOI: 10.46687/SILC. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=913521
  2019 A corpus-based study on the prepositional phrases in legal vocabulary in English and Bulgarian. XXth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.29-31.03.2019. Vrnjacka Banja, Serbia. In: KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 30.5; ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822 (2017). 1101-1106. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive
  2019 Means of expressing gratitude in English and Bulgarian. In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 6, 2019 “Viewpoints and Perspectives in FLT & Linguistics”. Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). ISSN 2534-952X / ISSN 2534-9538. 128-139. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=814763
  2018 Modality markers in the speech acts of assurance in English and Bulgarian spoken discourse. XVIth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.16-18.03.2018. Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 22.6 ISSN ISSN 2545-4439, Impact Factor 1.322. 1533-1539. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive
  2018 A methodological approach in the comparative analysis of speech act patterns. In: Lyuboslovie. Symbols. Faculty of Humanities. Konstantin Preslavsky Publishing House, 2018 ISSN 1314-6033. 252-266. COBISS.BG-ID – 1244285668
  2018 On the Interpretation of Speech acts of negation in English and Bulgarian Spoken discourse. In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 3, 2018 “Trends and Intersections in Media Studies, Linguistics and FLT”. ISSN 2534-952X Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). 63-72. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=720174
  2017 The notions of proposition and felicity conditions in developing foreign language pragmatic competence. Twelfth International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 31.3-2.4.2017, Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 16.3. ISSN 1857 – 923X, Impact Factor 1.023. 1233-1239. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive
  2017 The Use of Commissive Speech acts in English and Bulgarian and their Politeness Implication. Crossing borders and bridging gaps in English language teaching and research. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2-2017. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. ISSN 2534-952X. 229-240. SJIF 2017 = 4.163. ISBN - 978-619-7356-35-9. COBISS.BG-ID – 1284500964
  2016 Ways of Expressing apologies in English and Bulgarian Sports Discourse. Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9) сентября 2016 г. Варна, Болгария) /отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн.и мас. коммуникаций», 2016. 253-255 с. ISSN 2312-0274. http://medialing.spbu.ru/upload/files/file_1481115662_5389.pdf ; https://elibrary.ru/item.asp?id=27595664 / http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=237
  2016 Peneva D. 2016. Pedagogical Challenges in Teaching Remedial Apologies to Learners of English as a Foreign Language. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016.ISBN 978-619-7356-08-3. 117-124. IF: 3.363 (SJIF 2016). COBISS.BG-ID -1280704228
  2015 А gender-based approach of apology speech acts in British and Bulgarian TV series. Сборник на катедрата по Английска филология „Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода”. Университетско издателство. 2015. 24-33. ISBN 978-619-201-064-5. COBISS.BG-ID – 40752136.
  2015 Syntactic, lexical-semantic and pragmatic analysis of the performative verb apologize used by Bulgarian learners of English. 4th International Congress on early prevention in Children with Verbal Communication Disorders. September 5-7, 2014.Varna, Bulgaria. ISBN 978-619-201-002-7.Konstantin Preslavsky University Press. 66-71.2015. COBISS.BG-ID – 1275465188
  2015 Asking for forgiveness - a way of expressing apology in native speakers and Bulgarian learners of English. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I . Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, 412 - 422.ISSN 2367-8348. COBISS.BG-ID – 1283853796
  2014 Predicative-adjective sorry – form, function, meaning and usage. Сборник “ЕЗИК И КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА“ на Катедрата по немска филология и ЧЕО (ФХН). ISBN 978-954-577-982-4. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014. 89-95. COBISS.BG-ID – 1271589092
  2014 Linguistic realization of the performative apologetic verb regret. Сборник “Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание “ на Катедрата по английска филология (ФХН) на Шуменския университет. 2014. 88-97. ISBN 978-954-577-996-1. COBISS.BG-ID – 1280164580
  2013 Purposes and prosodic manifestation of the apology speech event. Konstantin Preslavskiy annual proceedings. Volume 19. ISSN:1314-7358 .Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 191-199.
  2013 The speech act of apology in spoken verbal communication. SPEECH AND LANGUAGE 2013. 4th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Speech and Language, Belgrade, 25-26 October, 2-13. 118-125. ISBN 978-86-81879-45-0 (IEFPS). COBISS.SR-ID 203784972
  2013 Quantitative and Qualitative Analysis of the Apology Speech Act „Sorry”. В сборник на катедра Английска филология “Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity“. Konstantin Preslavsky University Press. ISBN: 978-954-577-814-8. 2013. 29-42. COBISS.BG-ID – 1263437540
  2012 Моделите на реализация на речевия акт извинение в английски и български език. The Realization Patterns of the Apology Speech Acts in English and Bulgarian. Епископ Константинови четения. Университетско издателство. ISSN: 1314-7358. 2012. 118-125.
  2012 Speech situation, speech event and speech act in the domain of apology speech act pragmatics. In: Current trends in the study of English. Sofia : Asenovtsi. ISSN - 2534-952X; ISBN: 978-954-577-651-9. 2012. 22-32. COBISS.BG-ID – 1293149668
  2010 What counts as a genuine apology. Юбилейна научна конференция на катедра Английска филология Език, култура, идентичност, Шуменски Университет, Faber Publishing House. ISBN: 978-954-400-281-7. 2010. 30-36. COBISS.BG-ID – 1232723684
  2010 Some Practical Ways for Making an Apology” – Кръгла маса на катедра Английска филология на тема „Език, познание, комуникация”. В Език, познание, комуникация.УИ „Епископ К. Преславски: Шумен, 2010. ISBN: 978-954-577-561-1. 29-37. COBISS.BG-ID – 1244342500
  2010 Demonstrating Spoken Language Skills with Applied Linguistics Students. Юбилейна международна научна конференция Световната криза и икономичeското развитие, Икономически университет, Варна, 2010, Том 4. Издателство \\\"Наука и икономика\\\". ISBN 978-954-21-0489-6. 335-341.
  2009 Problems and challenges in teaching English with Applied Linguistics students. Икономически университет, Варна, Владеенето на чужд език – условие за успешен бизнес. Издателство "Наука и икономика". 2009. ISBN 978-954-21-0425-4. 50-55.
  2009 Емоцията в начините за изразяване на извинение в английския и българския език. Отговорността пред езика, книга 2, ISSN 1313-695X; 2009. Шумен: Унив. издателство “Епископ Константин Преславски”. 254-263. COBISS.BG-ID – 128211811
  2006 Teaching English to Adults. Motivation and barriers. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през XXI век. Сборник от юбилейната научна конференция. Варна. ISBN-10: 954-577-365-0. ISBN-13: 978-954-577-365-5. Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“ . 2006. 262-266. COBISS.BG-ID – 1228373732
  2005 The Level of Politeness in Different Types of Requests. Annual Proceedings of Konstantin Preslavsky University, Shumen. Vol. XVI F, Postgraduate studies. ISSN - 1311-834X. 2005: 144-155. ( В съавторство със С. Мустан)
  2005 The Ability to Perform Speech Acts. Ways of Expressing Apologies. The VIIIth International Conference of Cognitive Modeling in Linguistics. Moscow - Varna. Kazan State University Publishing. 2005. ISBN 5-98180-X. 212-220.
  2004 Towards a Cognitive Approach to Politeness. Annual Proceedings of Technical university of Varna, ISSN 1312-1839 Varna, 2004. 298-305. COBISS.BG-ID – 1292197604
  2003 Politeness Strategies Used in Requests. A Goal-directed Model. Annual Proceedings of Technical University in Varna. High-Technology Park - TU Varna Ltd., 206-211. ISSN 1312-1839. https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1292197604. 2003. p. 212-221. COBISS.BG-ID – 1292197604
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 200 текста за превод от български и английски за бакалаври. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-80-9. COBISS.BG-ID – 38951688.
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 120 текста за превод от български и английски за магистри. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-79-3. COBISS.BG-ID – 39317768.
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-81-6
  2011 Сеизова-Нанкова, Т., Р. Тодорова (ред) „120 български и английски текста за превод”. Велико Търново: Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-593-1. COBISS.BG-ID – 1239465700.
  2010 Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. “12 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език”. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2010. ISBN: 978-954-577-551-2. COBISS.BG-ID – 1245264100.
  2008 Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д. Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език. Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски”, 2008. ISBN: 978-954-577-521-5. COBISS.BG-ID – 1229238756.
  2004 Примерни тестове по английски език за кандидат-студенти; Добрева, Аглика ; Цветкова, Мирослава ; Вълчева, Деяна; Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2004; ISBN - 954-577-223-9; COBISS.BG-ID - 1042336740
  2024 The communicative acts of sympathy and condolence in English and Bulgarian – pragmalinguistic aspects. Studies in Linguistics, Culture and FLT, vol.8, issue 3, 2020. Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 23-35. SJIF 2019 = 5.452, ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X, DOI: 10.46687/SILC. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=913521. Цитирано в: House J., D. Kadar, He Cang. 2024. Analysing sympathy from a contrastive pragmatic angle: a Chinese–English case study. Journal Applied Linguistics Review. De Gruyter Mouton. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/applirev-2023-0205/html. (Scopus)
  2023 The communicative acts of sympathy and condolence in English and Bulgarian – pragmalinguistic aspects. Studies in Linguistics, Culture and FLT, vol.8, issue 3, 2020. Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 23-35. SJIF 2019 = 5.452, ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X, DOI: 10.46687/SILC. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=913521. Цитирано в: Moghaddam М, J. Tommerdahl. 2023. ‘I Hope You Can Rise Again’: Linguistic Variation in Online Condolences. Journal of Psycholinguistic Research. Springer Nature publishing. ISSN: 1573-6555 (online), ISSN: 0090-6905 (print). DOI: 10.1007/s10936-023-10020-1. SCOPUS.
  2023 The communicative acts of sympathy and condolence in English and Bulgarian – pragmalinguistic aspects. Studies in Linguistics, Culture and FLT, vol.8, issue 3, 2020. Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 23-35. SJIF 2019 = 5.452, ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X, DOI: 10.46687/SILC. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=913521. Цитирано в: Yu J, Sh. Gao, R. Wang. 2023. Semantic analysis of emotion-label synonyms: A corpus-based account of sympathy, compassion and empathy. 16th International Cognitive Linguistics Conference. Dusseldorf.
  2023 Modality markers in the speech acts of assurance in English and Bulgarian spoken discourse. XVIth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.16-18.03.2018. Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 22.6 ISSN ISSN 2545-4439, Impact Factor 1.322. 1533-1539. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive. Цитирано в: Ananta B. D. 2023. Illocutionary Act Analysis of Jokowi Three Periods on CNBC News 2022: Critical Discourse Analysis. Celtic: A Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics, 10(1), 14-28. Doi: 10.22219/celtic.v10i1. 24931. ISSN: 2621-9158 (online), ISSN:2356-0401 (print).
  2023 On the Interpretation of Speech acts of negation in English and Bulgarian Spoken discourse. In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 3, 2018 “Trends and Intersections in Media Studies, Linguistics and FLT”. ISSN 2534-952X Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). 63-72. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=720174. Цитирано в: Sendana A., M. Kombong. 2023. Analysis of discourse markers used by students of English Department of UKI Toraja in Oral English. Online Conference of Education Research International (OCERI 2023), V. 775. Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis Press. ISSN 2731-8060 (print), ISSN 2352-5398 (online). http://doi.org/10.2991/978-2-38476-108-1. 120-130.
  2023 Speech situation, speech event and speech act in the domain of apology speech act pragmatics. In: Current trends in the study of English. Sofia : Asenovtsi. ISSN - 2534-952X; ISBN: 978-954-577-651-9. 2012. 22-32. COBISS.BG-ID – 1293149668. Цитирано в: Uyar A. C. 2023. A sociopragmatic analysis of the address forms in Turkish high school EFL textbook dialogues. Yuksek Lisans tezi. Ondokuz Mayis Universitesi, Samsun. http://libra.omu.edu.tr/tezler/142122.pdf, https://hdl.handle.net/20.500.12712/34340. Master’s thesis
  2023 Predicative-adjective sorry – form, function, meaning and usage. Сборник “ЕЗИК И КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА“ на Катедрата по немска филология и ЧЕО (ФХН). ISBN 978-954-577-982-4. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014. 89-95. COBISS.BG-ID – 1271589092. Цитирано в: Seizova-Nankova T. 2022. A corpus-driven analysis of open mouth collocation: a typological perspective. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 41/2. Veliko Tarnovo, 43-90. DOI: https://doi.org/10.54664/ASLB2284. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID – 1277647332. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1120368
  2023 Quantitative and Qualitative Analysis of the Apology Speech Act Sorry. In: Nedelcheva, S. and D. Cheshmedzhieva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, ISBN: 978-954-577-814-8. 2013. 29-42. COBISS.BG-ID – 1263437540. Цитирано в: Seizova-Nankova T. 2022. A corpus-driven analysis of open mouth collocation: a typological perspective. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 41/2. Veliko Tarnovo, 43-90. DOI: https://doi.org/10.54664/ASLB2284. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID – 1277647332. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1120368
  2023 The Use of Commissive Speech acts in English and Bulgarian and their Politeness Implication. Crossing borders and bridging gaps in English language teaching and research. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2-2017. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. ISSN 2534-952X. 229-240. SJIF 2017 = 4.163. ISBN - 978-619-7356-35-9. COBISS.BG-ID – 1284500964. Цитирано в: Loja Lupas A. J., J. Muico. 2022. A pragmatic analysis on President Rodrigo Duterte’s first and last state of the Nation Addresses (SONAs 2016 & 2021). The Pendulum, Vol. 17, Issue 1/ 2022. Research Journal Um Tagum college – Phillipines. ISSN 2467 – 6527 (print). 2-48. DOI: 10.13140/RG.2.2.18859.41767
  2023 The communicative acts of sympathy and condolence in English and Bulgarian – pragmalinguistic aspects. Studies in Linguistics, Culture and FLT, vol.8, issue 3, 2020. Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 23-35. SJIF 2019 = 5.452, ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X, DOI: 10.46687/SILC. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=913521. Цитирано в: Al-Jurani M. 2023. A Cognitive Stylistic Study of Condolence Expressions in English and Arabic. A published dissertation, the College of Education for Human Sciences, University of Babylon. University of Babylon publishing house, Hillay, Iraq. pp.383 https://www.researchgate.net/profile/Muna-H-Hwayed/publication/375890662_A_Cognitive_Stylistic_Study_of_Condolence_Expressions_in_English_and_Arabic/links/6560f98ace88b8703109a4c0/A-Cognitive-Stylistic-Study-of-Condolence-Expressions-in-English-and-Arabic.pdf
  2022 Peneva D. Means of expressing gratitude in English and Bulgarian – pragmatic dimensions. - In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 6, 2019 “Viewpoints and Perspectives in FLT & Linguistics”. Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). ISSN 2534-952X / ISSN 2534-9538. 128-139. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=814763. Цитирано в: Воркачев С. 2022. Вербализация соматики: параязык благодарности (по данным корпусной лингвистики). Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. Научный журнал, ISSN 2079-6021(print), ISBN 2619-029X(online). 243-250. DOI: https://doi.org/10.29025/2079-6021-2022-1-243-250. http://philjournal.ru/vypuski/arkhiv-nomerov/section.php?ELEMENT_ID=2232. RINZ, ORES (Scopus).
  2022 Peneva D. Means of expressing gratitude in English and Bulgarian – pragmatic dimensions. - In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 6, 2019 “Viewpoints and Perspectives in FLT & Linguistics”. Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). ISSN 2534-952X / ISSN 2534-9538. 128-139. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=814763. Цитирано в: Воркачев С. 2022. Memory of the heart: the metaphoric of gratitude in Russian language. Научный журнал РУСИСТИКА БЕЗ ГРАНИЦ, Том 6. 7-12. eISSN: 2535-0390, eLIBRARY ID: 48507136. РИНЦ.
  2022 Predicative-adjective sorry – form, function, meaning and usage. Сборник “ЕЗИК И КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА“ на Катедрата по немска филология и ЧЕО (ФХН). ISBN 978-954-577-982-4. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014. 89-95. COBISS.BG-ID – 1271589092. Цитирано в: Seizova-Nankova T. 2022. A corpus-driven analysis of open mouth collocation: a typological perspective. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 41/2. Veliko Tarnovo, 43-90. DOI: https://doi.org/10.54664/ASLB2284. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID – 1277647332. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1120368
  2022 Predicative-adjective sorry – form, function, meaning and usage. Сборник “ЕЗИК И КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА“ на Катедрата по немска филология и ЧЕО (ФХН). ISBN 978-954-577-982-4. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014. 89-95. COBISS.BG-ID – 1271589092. Цитирано в: Seizova-Nankova T. 2022. A corpus-driven analysis of open mouth collocation: a typological perspective. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 41/2. Veliko Tarnovo, 43-90. DOI: https://doi.org/10.54664/ASLB2284. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID – 1277647332. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1120368
  2022 Predicative-adjective sorry – form, function, meaning and usage. Сборник “ЕЗИК И КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА“ на Катедрата по немска филология и ЧЕО (ФХН). ISBN 978-954-577-982-4. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014. 89-95. COBISS.BG-ID – 1271589092. Цитирано в: Seizova-Nankova T. 2022. A corpus-driven analysis of open mouth collocation: a typological perspective. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 41/2. Veliko Tarnovo, 43-90. DOI: https://doi.org/10.54664/ASLB2284. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID – 1277647332. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1120368
  2022 Quantitative and Qualitative Analysis of the Apology Speech Act Sorry. In: Nedelcheva, S. and D. Cheshmedzhieva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, ISBN: 978-954-577-814-8. 2013. 29-42. COBISS.BG-ID – 1263437540. Цитирано в: Seizova-Nankova T. 2022. A corpus-driven analysis of open mouth collocation: a typological perspective. Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, Vol. 41/2. Veliko Tarnovo, 43-90. DOI: https://doi.org/10.54664/ASLB2284. ISSN: 2534-9236 (Online), ISSN: 2534-918X (Print). COBISS.BG-ID – 1277647332. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1120368
  2022 The Use of Commissive Speech acts in English and Bulgarian and their Politeness Implication. Crossing borders and bridging gaps in English language teaching and research. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2-2017. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. ISSN 2534-952X. 229-240. SJIF 2017 = 4.163. ISBN - 978-619-7356-35-9. COBISS.BG-ID – 1284500964. Цитирано в: Loja Lupas A. J., J. Muico. 2022. A pragmatic analysis on President Rodrigo Duterte’s first and last state of the Nation Addresses (SONAs 2016 & 2021). The Pendulum, Vol. 17, Issue 1/ 2022. Research Journal Um Tagum college – Phillipines. ISSN 2467 – 6527 (print). 2-48. DOI: 10.13140/RG.2.2.18859.41767
  2022 Speech situation, speech event and speech act in the domain of apology speech act pragmatics. In: Current trends in the study of English. Sofia : Asenovtsi. ISSN - 2534-952X; ISBN: 978-954-577-651-9. 2012. 22-32. COBISS.BG-ID – 1293149668. Цитирано в: Uyar A. 2022. A sociopragmatic analysis of the address forms in Turkish high school EFL textbook dialogues. Yuksek Lisans tezi. Ondokuz Mayis Universitesi, Samsun. http://libra.omu.edu.tr/tezler/142122.pdf, https://hdl.handle.net/20.500.12712/34340. Master’s thesis
  2021 Peneva, D. (2016). Challenges in teaching remedial apologies to learners of English as a foreign language. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 1, 117-124. doi: 10.46687/ SILC.2016.v01.011. COBISS.BG-ID -1280704228. Цитирано в: Obeyd, S. (2021), Research Methods in Linguistics: an Overview. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, Asenevtsi Publishing, Sofia. Volume 9, Issue 1 - 2021 Discourses of Change: Language and Literature, p. 54-83, ISSN 2534-9538 p-ISSN 2534-952X DOI: 10.46687/SILC; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=949272
  2021 Peneva, D. (2017). The use of commissive speech acts in English and Bulgarian and their politeness implication. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 2, 227-239. doi: 10.46687/SILC.2017.v02.019. COBISS.BG-ID – 1284500964. Цитирано в: Obeyd, S. (2021), Research Methods in Linguistics: an Overview. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, Asenevtsi Publishing, Sofia. Volume 9, Issue 1 - 2021 Discourses of Change: Language and Literature, p. 54-83, ISSN 2534-9538 p-ISSN 2534-952X DOI: 10.46687/SILC; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=949272
  2021 Peneva D. Quantitative and Qualitative Analysis of the Apology Speech Act “Sorry”. – In: Todorova (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Series in Linguistics, Culture and FLT. Konstantin Preslavsky University Press. Shumen. ISBN: 978-954-577-814-8. 2013: 29-42. COBISS.BG-ID – 1263437540. Цитирано в: Seizova-Nankova, T, S. Dimitrova. A Corpus-Based Analysis of the Complementation Patterns of the Adjective “ashamed”. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 9 (2)-2021. Discourses of Change: Linguistics and FLT, e-ISSN 2534-9538 | p-ISSN 2534-952X. 30-50. DOI: https://doi.org/10.46687/ZKKQ9762.
  2020 Peneva D. Predicative-adjective sorry – form, function, meaning and usage. Сборник “ЕЗИК И КОМУНИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА“ на Катедрата по немска филология и ЧЕО (ФХН). ISBN 978-954-577-982-4. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014. 89-95. COBISS.BG-ID – 1271589092. Цитирано в: Stoyanova-Georgieva I. Expressing attitude and evaluation through intensifiers examined through the prism of semantic prosody. In: KNOWLEDGE - International Journal, Scientific Papers, Vol. 38.6. ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822. Skopje 2020. 1403-1408.
  2020 Peneva, D. Modality markers in the speech acts of assurance in English and Bulgarian spoken discourse. Knowledge International Journal, 22(6), 1529-1534. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive. Цитирано в: Haucsa G. M; Marzuki A; Alek A.; Hidayat D.N. Illocutionary speech acts analysis in Tom Cruise’s interview. In: Academic Journal Perspective: Education, language and literature. Vol 8, No 1. 2020. E-ISSN 2621-6981, P-ISSN 2354-7340. http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Perspective
  2020 Peneva, D. The notions of proposition and felicity conditions in developing foreign language pragmatic competence. 12th International Scientific Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS, Serbia. In: International Journal, Vol 16.3. ISSN 1857 – 923X, IF 1.023. 1233-1239. 2017. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive. Цитирано в: Aneva, T. The semantic extensions of touch in media discourse (a Corpus-Based study). Медиалингвистика, выпуск 7, Язык в координатах массмедиа, этики и права. Материалы IV международной научной конференции. Санкт-Петербургский государственный университет, 9-12 ноября 2020. 252-255. РИНЦ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44209931
  2020 Peneva,D. Means of expressing gratitude in English and Bulgarian. In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 6, 2019 “Viewpoints and Perspectives in FLT & Linguistics”. Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). ISSN 2534-952X / ISSN 2534-9538. 128-139. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=814763. Цитирано в: Shevtsova. A. 2020. Viewpoints and perspectives in linguistics and translation. In: Lyuboslovie. Journal of the faculty of Humanities, Shumen University. ISSN 1314-6033. 318-322. https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/lyuboslovie/2020/20-lyuboslovie.pdf
  2019 Peneva D. Modality markers in the speech acts of assurance in English and Bulgarian spoken discourse. XVIth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.16-18.03.2018. Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 22.6 ISSN 2545-4439, Impact Factor 1.322. 1533-1539. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive. Цитирано в: Alexandrova A. From Watergate to Bremain: Forming name-based neologisms from already existing ones. XXth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.29-31.03.2019. Vrnjacka Banja, Serbia. In: KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 30.5; ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822 (2017). 1161-1166. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive
  2019 Peneva D. A corpus-based study on the prepositional phrases in legal vocabulary in English and Bulgarian. XXth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.29-31.03.2019. Vrnjacka Banja, Serbia. In: KNOWLEDGE - International Journal Scientific Papers Vol. 30.5; ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X; GIF 1.822 (2017). 1101-1106. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive. Цитирано в: Aleksandrova A. Source-in-target metonymy and target-in-source. In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 5, 2019 “Viewpoints and Perspectives in FLT & Linguistics”. Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). ISSN 2534-952X / ISSN 2534-9538. 89-99. COBISS.SR-ID - 512268701. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive
  2019 Peneva D. A methodological approach in the comparative analysis of speech act patterns. In: Lyuboslovie, 18, Symbols. Faculty of Humanities. Konstantin Preslavsky Publishing House, 2018 ISSN 1314-6033. 252-266. COBISS.BG-ID – 1244285668. Цитирано в: Iglikoga R.; Usataya O. Strategies and techniques in the translation of movie titles (an English-Bulgarian comparative case study). In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 5, 2019 “Viewpoints and Perspectives in FLT & Linguistics”. Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). ISSN 2534-952X / ISSN 2534-9538. 77-88. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=814763
  2018 Peneva D. “Pedagogical Challenges in Teaching Remedial Apologies to Learners of English as a Foreign Language”. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. ISBN 978-619-7356-08-3. 117-124. IF: 3.363 (SJIF 2016). COBISS.BG-ID -1280704228. Цитирано в: Ivanova I. Teachers’ perceptions of the role of pragmatics in the EFL classroom. Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 3, 2018 “Trends and Intersections in Media Studies, Linguistics and FLT”. ISSN 2534-952X Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018). 27-44. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=720174
  2018 Peneva D. The Use of Commissive Speech Acts in English and Bulgarian and their Politeness Implication. Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2-2017. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017. ISSN 2534-952X; ISSN 2534-9538. ISBN 978-619-7356-35-9. 229-240. doi: 10.46687/SILC.2017.v02.019. COBISS.BG-ID – 1284500964. Цитирано в: Tsvetkova M. The language of the digital age. XVIth International Conference KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS.16-18.03.2018. Vrnjacka Banja, Serbia. In: International Journal, Vol 22.6 ISSN ISSN 2545-4439, Impact Factor 1.322. 1545-1551. COBISS.SR-ID – 512268701; https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/issue/archive
  2017 Peneva D. Quantitative and Qualitative Analysis of the Apology Speech Act Sorry. – In: Todorova (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. Series in Linguistics, Culture and FLT. Konstantin Preslavsky University Press. Shumen. ISBN: 978-954-577-814-8. 2013: 29-42. COBISS.BG-ID – 1263437540. Цитирано в: Tsvetkova, M. The Non-linguistic Context – a Bridge to Linguistic Items and Phenomena. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol 2-2017. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2017.ISSN 2534-952X; ISSN 2534-9538 ; ISBN 978-619-7356-35-9. 219-228. SJIF 2017 .= 4.163; COBISS.BG-ID – 1284500964