Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Радостина Владкова Игликова
  Гл. ас. д-р Радостина Владкова Игликова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: r.iglikova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица - вторник от 12-14 часа; Втора седмица - петък от 14-16 часа;


  Завършен университет, специалност

  9 май 2016г. - присъдена образователна и научна степен "доктор" по Германски езици (съвременен английски език) - диплома № Д- 098/27.05.2016г.

  2009 - 2013г. - задочен докторант по научна специалност Германски езици (съвременен английски език) към ШУ "Епископ Константин Преславски", научен ръководител проф. д-р Р. Тодорова

  2007 - 2009 г. - Магистърска степен, специалност "Лингвистика и превод", ШУ "Епископ Константин Преславски" - с отличие

  2003-2007 г. - Бакалавърска степен, специалност "Английска филология", ШУ "Епископ Константин Преславски" - с отличие

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2008-2010 г. - Учител по английски език в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна

  2005-2008 г. - Учител по английски език в II ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Варна

  Заемани академични длъжности

  от м. октомври 2022 г. - главен асистент по Германски езици - Съвременен английски език в професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки в Катедра "Английска филология", Факултет по хуманитарни науки, ШУ "Епископ Константин Преславски"

  м. септември 2010 г. - м. септември 2022 г. - редовен асистент по шифър 05.04.06 Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Американска литература на XX век) в катедра "Английска филология", Факултет по хуманитарни науки, ШУ "Епископ Константин Преславски"

  Придобити научни степени

  доктор по Германски езици (съвременен английски език)

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език (Written Practice, Translation, Reading Comprehension, Listening Comprehension and Conversation, EAP) - ОКС "бакалавър" (специалност "Английска филология"); ОКС "магистър" („Английска филология – Лингвистика и превод“, „Англицистика и масови комуникации”, „Английска филология – Езиково обслужване на туризма и бизнеса“

  Специализиран превод - ОКС "бакалавър" (специалности "Приложна лингвистика - английски и руски език" и "Приложна лингвистика - английски и немски език"); ОКС "магистър" (практикум - „Английска филология – Лингвистика и превод“)

  История на английската литература - Средновековие (упражнения)

  Английски език - I чужд за специалности Журналистика, Връзки с обществеността и Туризъм

  Лингвистика на текста (упражнения)

  Стратегии за четене с разбиране (Reading Comprehension Strategies)

  История на американската литература (упражнения)

  Избираема дисциплина “ЕЗИКОВА ЕФЕКТИВНОСТ В КОМПЮТЪРНО-ОПОСРЕДСТВАНИЯ ДИСКУРС НА УЕБСАЙТОВЕТЕ”

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Cordoba, Cordoba, Spain (Април 2016) - Faculty of Philosophy and Letters

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Bucharest, Romania (Май 2017)

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм Плюс в University of Cordoba, Cordoba, Spain (Октомври 2017) - Faculty of Education Sciences

  Области на научни интереси

  Компютърно-опосредстван анализ на дискурса (CMDA)

  Нови медии (Глобалната мрежа и Интернет)

  Информационна архитектура

  Контент дизайн

  Писане за Интернет и Глобалната мрежа

  Теория и практика на превода (устен и писмен) от английски на български и от български на английски език

  Лингвистика (съпоставителни изследвания)

  Анализ на дискурса

  Културология

  Специализации

  2007 г. - квалификационен курс \\\\\\\"Повишаване качеството на обучението по английски език /Европейска езикова рамка/\\\\\\\" към Шуменски университет \\\\\\\"Епископ Константин Преславски\\\\\\\" - ДИПКУ Варна, Удостоверение № 0066/14.09.2007 г.

  2007 г. - квалификационен курс \\\\\\\"Мениджмънт в образованието\\\\\\\" към фондация \\\\\\\"Европартньори 2007\\\\\\\", Сертификат МО 16396 Вн/ 01-03.12.2007 г.

  2010 г. - посещение с цел повишаване на квалификацията и обмяна на опит в университета Айдън, Истанбул, Турция

  2012 г. - посещение на Тракийски Университет, Одрин, Турция и участие в среща с ръководството на университета с цел обсъждане на бъдещо сътрудничество

  2012 г. - курс на тема \\\\\\\"Методически основи на научните изследвания\\\\\\\" (Как се разработва докторска дисертация?) към Съюза на специалистите по качеството в България - ССКБ, Сертификат № NI 45 / 29.03.2012 г.

  2013 г. - XX \\\\\\\"Епископ-Константинови четения\\\\\\\" - \\\\\\\"Памет и спомен\\\\\\\", Шуменски университет \\\\\\\"Епископ Константин Преславски\\\\\\\"

  2013 г. - 22nd Annual BETA-IATEFL Conference, Varna, Bulgaria

  2014 г. - XXI \\\\\\\"Епископ-Константинови четения\\\\\\\" - \\\\\\\"Контакти и конфликти\\\\\\\", Шуменски университет \\\\\\\"Епископ Константин Преславски\\\\\\\"

  април 2016 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Кордоба, гр. Кордоба, Испания

  май 2017 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Букурещ, гр. Букурещ, Румъния

  октомври 2017 г. - едноседмична преподавателска мобилност в Университета на Кордоба, гр. Кордоба, Испания

  2017 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво А2 по проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет \\\\\\\"Епископ Константин Преславски\\\\\\\" (№ РД-08-94/06.02.2017)

  октомври 2017 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво B2 към Държавен институт \\\\\\\"А. С. Пушкин\\\\\\\" (сертификат № 003375)

  2017 г. - Twelfth International Scientific Conference: “Knowledge Without Borders” March 30- April 2, 2017, Vrnjacka Banja, Serbia (конференция с импакт фактор)

  2017 г. - 14th International Scientific Conference: \\\\\\\"The Power of Knowledge\\\\\\\"September 2017, Agia Triada, Greece (конференция с импакт фактор)

  2017 г. - 1st FIPLV East European Regional Congress - 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22-25 June, Varna, Bulgaria

  2017 г. - Международная научно-практическая сессия \\\\\\\"Русский язык в глобальном образовательном пространстве\\\\\\\". Шумен, 23-24 Октомври 2017.

  2017 г. - Научно-образователен семинар “Жаргонизация языка” организиран от Центъра по русистика към катедра “Руски език” на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 25 ноември 2017г.

  2018 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво B1 по проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет \\\\\\\"Епископ Константин Преславски\\\\\\\" (№ РД-08-157/09.02.2018)

  2018 г. - Конференция “(Р)еволюцията в превода: машините и хората в ерата на невромашинния превод”. София, Дом на Европа, 29 ноември 2018 г.

  2019 г. - придобит сертификат за владеене на руски език на ниво B1 + по проект “Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” (РД-08-97/01.02.2019), р-л доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

  2020 г. - участие в ОНЛАЙН КРЪГЛА МАСА \\\"Конкурентноспособност на Шуменския университет в контекста на актуалните тенденции в управлението на висшето образование\\\", р-л доц. д-р Р. Михайлова по проект на ШУ \"Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)\" (№ РД-21-182/05.03.2020 г.)

  2020г. - участие в ОНЛАЙН МАЙСТОРСКИ КЛАС \\\"Обучение за конфигуриране на изпитни тестове в електронната платформа на ШУ\\\", р-л доц. д-р Р. Михайлова по проект на ШУ \"Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)\" (№ РД-21-182/05.03.2020 г.)

  2020г. - участие в кръгла маса на катедра „Английска филология“: „Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education“, състояла се в ШУ Епископ К. Преславски на 30 септември 2020.

  2021 г. - участие в ОНЛАЙН КРЪГЛА МАСА “Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021)” и Онлайн майсторски клас “Компоненти на дигиталната реалност като предпоставка за иновационни образователни технологии”, р-л доц. д-р Р. Михайлова по проект на ШУ “Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част” (№ РД-08-81/29.01.2021 г.)

  2021 г. - участие в ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО MS EXCEL, р-л доц. д-р Р. Михайлова по проект на ШУ “Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част”(№ РД-08-81/29.01.2021 г.)

  2022 г. - сертификат за владеене на руски език (ниво B2) по проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-54/01.02.2022 г. - р-л проф. д.ф.н. Снежана Бойчева - курс по руски език, ниво B2

  2023 г. - курс по прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители в рамките на национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

  Участия в проекти

  2009 г. - ”Език и култура във всекидневното общуване” - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Ю. Проданов

  2010 г. - ”Език, познание, комуникация” - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

  2011 г. - „Комуникация и култура” - проект на катедра Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

  2011 г. - Национална конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971-2011”, Шумен (България)

  2011 г. - Международна Конференция „Странстванията на текста”, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 5-6 ноември 2011г., София (България)

  2012 г. - Международна конференция ”The Language of Medicine - from its Genesis to the Culture and Ethics of Communication”, 2012г., University of Rijeka, Faculty of Medicine, 10-11 May 2012, Rijeka, Croatia.

  2012 г. - „Съвременни аспекти в англицистиката” (РД-05-265/15.03.2012), проект на катедра ”Английска филология”, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

  2012 г. - Традиционни студентски филологически четения „Югозападен университет 2012”

  2013 г. - ”Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013 г.), проект на катедра ”Английска филология”, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски”, р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова

  2013-2014 г. - Академичен наставник по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  2014 г. - ”Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание” (№ РД-08-277/14.03.2014) - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2014 г., р-л доц. д-р Светлана Неделчева

  2015 г. - Проект на катедра „Английска филология” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – „Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода” (РД-08-324/13.03.2015 г.),ръководител доц. д-р Светлана Неделчева.

  2016 г. - Проект на катедра „Английска филология” към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

  2016 -2017 г. - Академичен наставник по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР) чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

  2017 г. - участие в проект ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски””, №РД-08-94/06.02.2017. Сертификат за владеене на руски език на ниво А2.

  2017 г. - Проект „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ - научен проект на катедра Английска филология, Шуменски университет, 2017 г. - р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. №РД-08-118/ 06.02.2017)

  2018 г. - участие в проект за повишаване на чуждоезиковата квалификаия на преподавателите в Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” (№ РД-08-157/09.02.2018)

  2018 г. - Проект “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, № РД 08-153/ 09.02.2018 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2019 г. - Проект ”Viewpoints and Perspectives in English Studies” на катедра ”Английска филология” (№ РД-08-107/01.02.2019), р-л доц. д-р Ирина Иванова

  2019 г. - Проект “Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет” (РД-08-97/01.02.2019), р-л доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

  2020 г. - Проект № РД-08-128/04.02.2020г. на катедра ”Английска филология”, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”

  Тема/Заглавие на проекта: Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education

  Ръководител: доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2020 г. - изследовател по проект ”Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)” - Допълнително споразумение № РД-12-0061-5/ 01.04.2020 г.

  2020 г. - сертификат за участие в проект на ШУ \"Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)\" (№ РД-21-182/05.03.2020 г.)

  2021 г. - проект на катедра Английска филология \"Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО/Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT\" РД-08-94/ 01.02.2021 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2022 г. - Проект на катедра Английска филология Issues, Challenges and Solutions in English Studies/ Проблеми, предизвикателства и решения в англицистиката (РД-08-139/01.03.2022) - р-л доц. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева.

  2023 г. - проект на катедра Английска филология English Studies in a Post-Covid World: New Challenges and Perspectives (РД-08-105/15.02.2023) - р-л доц. д-р Х. Боев

  Заемани ръководни позиции

  2019 г. - научен ръководител на дипломант Христина Стойчева - дипломна работа за придобиване на бакалавърска степен по специалност "Английска филология" на тема “Patterns and Efficiency of Microcontent in the Discourse of YouTube Beauty Vlogs (an English-Bulgarian comparative case study)”

  2018 г. - научен ръководител на дипломант Олга Усатая, бакалавър по специалност "Английска филология" - тема на дипломната работа "Strategies and Techniques in the Translation of Movie Titles"(English-Bulgarian Comparative Study), защитена с отличен на 03.07.2018

  2018 - 2019 г. - Курсов ръководител - I курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

  2017 - 2018 г. - Курсов ръководител - IV курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

  2016 - 2017 г. - Курсов ръководител - III курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

  2015 - 2016 г. - Курсов ръководител - II курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

  2014 - 2015 г. - Курсов ръководител - I курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

  2013 - 2014 г. - Курсов ръководител - IV курс, специалност "Английска филология" - редовно и задочно обучение

  Организационна дейност

  Съставител на изпитни материали за многокомпонентен изпит по английски за КСК - 2015г., 2017 г.

  Член на комисиите по провеждане и проверка на изпитите по ПАЕ - от 2010 г.

  Съставител на изпитни материали за многокомпонентен изпит по английски за КСК - 2012 г.

  Съставител на актуализация на Учебна програма и Комплект на студента по дисциплината "Специализиран превод - английски език" за специалности Приложна лингвистика - Английски и немски език и Английски и руски език - 2012 г.

  Съставител на актуализация на Учебна програма дисциплината "Практически английски език" за специалности Английска филология и Приложна лингвистика - Английски и немски език и Английски и руски език - 2012 г.

  Съставител на актуализация на Учебна програма по дисциплината "Първи чужд език - английски език" за специалности Журналистика и Връзки с обществеността - 2012 г.

  Съставителство и актуализация на учебна програма и комплект на студента за ИД "Езикова ефективност в компютърно-опосредствания дискурс на уебсайтовете"

  Член на комисията по присъждане на кредити - 2018-2019

  Държавни и/или научни награди

  5.12.2021 г. - Първо място във възрастова група над 24 години в националния конкурс-рецитал "Вапцарови дни"

  5.12.2020 г. - Първо място във възрастова група над 24 години в националния конкурс-рецитал "Вапцарови дни"