Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Данаил Димитров Петров
  Гл. ас. д-р Данаил Димитров Петров

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус K1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: d.petrov@shu.bg

  Приемно време: първа седмица - петък 8-10 часа; втора седмица - понеделник 12-14 часа


  2014 Петров, Д. Антични пътища в Лудогорието (IV в. пр. н. е. - VI в. от н. е.). Автореферат на дисертацията. Шумен, 2014, 1-32.
  2023 Юбилеен сборник посветен на 60-годишнината на доктор Данаил Димитров Петров. Шумен, 2023, 1-212.
  2020 Петров, Д. Религиозни култове от Разградски регион I - VI век. Шумен, 2020, 1-130.
  2019 Петров, Д. Разпространение на християнството в Северна Тракия I - VI век. Шумен, 2019, 1-120.
  2023 Петров, Д. Преподавателска дейност на Анание Явашов в Шумен и Варна в началото на XX век. III Национална конференция \"Светът на българина през XX век\" С. 2023, 43-48.
  2023 Петров, Д. Походът на Александър Македонски в Тракия през 335 г. пр. н. е. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Борис Д. Борисов, Исторически музей гр. Нова Загора. С. 2023, 399-404.
  2023 Петров, Д. Антични пътища между Дуросторум и Никополис ад Иструм през елинистическата и римска епохи. Сборник Късноримски кастел „Ковачевско кале” и български земи през IV-VI век. Варна, 2023, III 155-162.
  2023 Петров, Д. Антични пътища по долината на река Дунав и нейните притоци IV-I в. пр. н. е. Юбилеен сборник посветен на 60-годишнината на доктор Данаил Димитров Петров. Шумен, 2023, 128-139.
  2023 Росица Ангелова. Разградската младеж, даскали в българските непълни средни училища(по модела на учебната 1903-1904 година). Юбилеен сборник посветен на 60-годишнината на доктор Данаил Петров (цит. с. 28 - Д. Петров. Преподаветлска и краеведческа дейност на Анание Явашов в гр. Варна в края на и началото на век. Историки, т. 10, В. Търново, 2017, 196-200)
  2022 Петров, Д. Епископски центрове в Лудогорието IV-VI век. Историки, т. 15, 2022, 181-193.
  2022 Петров, Д. Антично и средновековно селище до днешния град Разград. Историки, т. 15, 2022, 169-180.
  2022 Петров, Д. Крайморски път VI-I в. пр. н. е. Историки т. 16, Шумен, 2022, 31-41.
  2021 Петров, Д. Разпространение на християнството в Разградска област. Историки, т. 14, 2021, 173-184.
  2020 Петров, Д.Преподавателска и краеведческа дейност на Анание Явашов в Разград и Шумен в края на XIX век. – България и българите: бит, душевност, национална идентичност. Материали от Шестата Национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – Шумен, 24-26. 04. 2018 година. Научен център по Византинистика към ШУ „Епископ Константин Преславски” и Регионален исторически музей- Шумен. Шумен, 2020, 225-262.
  2019 Петров, Д. Тракийско селище до днешния град Разград. - Историки, т. 12, Шумен, 2019, 139 - 142.
  2018 Петров, Д. Никополис ад Иструм - епископски център в провинция Втора Мизия. Понятия, ценности, промени: историята: време и реалност. Варна, 2018, т. 13, 232 - 234.
  2017 Петров, Д. Разпространение на християнството в Одесос (IV - VI в. пр. н. е.). Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалност. Варна, 2017, т. 12, 159 - 164.
  2017 Петров, Д. Епископски центрове по долен Дунав IV - VI век. Журнал за исторически и археологически изследвания. Шумен, 2017, кн. 2, 70 - 74.
  2016 Петров, Д. Марцианопол – епископски център в провинция Втора Мизия - Сб. Понятия, ценности, промени. Историята: време и реалности. Варна, 2016, т. 11, 236 – 239.
  2016 Петров, Д. Късноантичната крепост Дуросторум – епископски център в провинция Втора Мизия. - Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р В. Панайотов, 3 In Honorem QUADRIVIUM, Преславска школа – ШУ, Шумен, 2016, 547 – 551.
  2016 Петров, Д. Преподавателска и краеведческа дейност на Анание Явашов в гр. Разград в края на XIX и началото на XX век. - Сборник на историческите музеи в П. Тръмбеш и Габрово - “От регионалното към националното. Просветното дело и музеите”, 4- 5 септември 2015 г., В. Търново, 2016, 139 – 144.
  2016 Петров, Д. Крепостта Абритус - епископски център в провинция Втора Мизия. Сборник Тракия и околния свят. Шумен, 2016, 434 - 438.
  2016 Петров, Д. Eпископски центрове по Северното българско черноморие IV – VI век. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и. н. Камен Гаренов. С. 2016, 106 – 114.
  2015 Петров, Д. Разпространение на християнството в Лудогорието. - Историки 8, Шумен, 2015, 227 - 233.
  2014 Петров, Д. Военни походи на македонските царе Филип II, Александър III и Лизимах в Лудогорието в края на IV и началото на III в. пр. Хр. - Историки т. 7, 2014, 23-28.
  2014 Петров, Д. Анание Явашов - училищен инспектор. Сб. Поняния, ценности, промени. Историята: време и реалност. Варна, 2014, т. 10, 365 - 368.
  2013 Петров, Д. Проучвания на античната крепост до днешния град Разград в края на XIX и през XX век. – Историки, 6, Шумен, 2013, 298 – 304.
  2013 Петров, Д. Преподавателска дейност на А. Явашов в гр. Разград. – Сб. Понятия, ценности, промени. Варна, 2013, т. 9, 374 - 378.
  2012 Петров, Д. Робството в Древен Вавилон според законите на Хамурапи – Сб. Понятия, ценности, промени. Варна, 2012, 8, 141 – 143.
  2012 Петров, Д. . Римска власт в Шуменски регион I – VI век. – Историки, 5, Шумен, 2012, 303 - 308.
  2011 Петров, Д. Развитието на занаятите в Древен Вавилон според законите на Хамурапи – Историки 4, Шумен, 2011, 223 – 225.
  2010 Петров, Д. Характеристика на римската пътна мрежа в тракийските земи. – Сб. Времена, реалности, промени. Варна, 2010, 295 – 298.
  2009 Петров, Д. Преподавателска дейност на Анание Явашов в гр. Варна. – Сб. Времена, реалности, промени. Варна, 2009, 302 – 304.
  2008 Петров, Д. Религиозни култове от римската крепост Абритус I – III век. – Във: Историки. Сборник в чест на 60 – годишнината на доц. Стоян Витлянов. Т. III, Шумен,2008, 316 – 323
  2008 Петров, Д. Разпространение на императорският култ в тракийските земи I – III век. – Във: Сб. Съвременната история: Времена, реалности, промени. Варна, 2008, т.5, 108 - 110
  2008 Петров, Д. Гладиаторските игри в тракийските земи I – III век. – Във: Сб. Епископ Константинови четения, Шумен, 2008, т. 13, 33 – 35
  2007 Петров, Д. Проучване на тракийската селищна мрежа в Разградска област – Във: Епископ – Константинови четения „Личност и социум”. Т. 10, част II, Шумен, 2007,61 – 64
  2007 Петров, Д. Римска пътна мрежа в Добруджа (I – VI век) – Във: Историки. Сборник в чест на 70 – годишнината на доц. Стоян Танев. Т. II, Шумен, 2007, 661 – 664
  2007 Петров, Д. Академик Анание Явашов – общественик и учен. – Във: Понятия, ценности, промени. История: време и реалности. Варна, 2007, 295 -299
  2006 Петров, Д. Крайморският път I – VI век. – Във: Сборник Понятия, ценности, промени. История време и реалности. ДИПКУ – ШУ. Варна. 2006, 243 – 247
  2006 Петров, Д. Транспортно – съобщителни връзки в Източното Средиземноморие и Близкия Изток през I хилядолетие пр. Хр. Във: Юбилейната конференция 50 годиниДИПКУ – Варна. Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекция през ХХI. Варна, 2006, II, 28 – 32
  2005 Петров, Д. Тракийска селищна и пътна мрежа в Лудогорието V – I век пр.Хр. Във: Сборник Понятия, времена, промени. Историческо образование. ДИПКУ –ШУ.Варна, 2005, 260 - 262
  2005 Петров, Д. Войната между римляни и готи в средата на III век и битката Абритус през 251 година. – Във: Сборник Тракия и околния свят. /Националнаконференция организирана от Шуменския музей и Нов български университет - /. МИФ 9. С 2005, 369 – 372
  2003 Петров, Д. Характеристика на пътните съоръжения от римския кастел Абритус. – Във: Сборник История, общество и религия. Шумен, 2003, 44 – 49
  2003 Петров, Д. Римският път Сексагинта Приста – Никополис ад Иструм. – Във: Сборник Епископ – Константинови четения, Шумен, 2003, 8, 339 - 341
  2003 Петров, Д. Разпространение на християнството в римския кастел Абритус през късната античност IV – VI век. – Във: ИИМШ, 11, 2003, /Национална научнаконференция “Християнството в българската традиция”. Шумен 10 – 11 май /, 158 – 162
  2002 Петров, Д. Римска пътна мрежа в Лудогорието. – Във: JUBILDEUS V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. КСИТСОИ – ИФ - СУ. С. 2002, 313 – 317
  2001 Петров, Д. Мястото на Абритус в римската пътна мрежа от Североизточна България. – Във: Сборник Епископ - Константинови четения. Шумен, 2001, 4 – 5, 122 –127
  1998 Петров, Д. Римският път Сескагинта Приста – Абритус. – Във: JUBILAEUS I. Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев. ИСИПТ – ИФ – СУ. С. 1998, 96 – 99
  1998 Петров, Д. Римският път Дуросторум – Никополис ад Иструм. – Във: JUBILAEUS I. Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев. ИСИПТ – ИФ – СУ. С. 1998, 100 – 103
  1997 Петров, Д. Състояние на проучванията на римската пътна мрежа в българските земи. – Във: Трудове на катедрите по История и Богословие. Шумен, 1997, I , 41 –59
  2018 Петров, Д. История на Древна Тракия. Литермедия. 2018, 1 - 101.
  2013 Петров, Д., Б. Георгиев, И. Топалилов. Кратка история на религиите. С. 2013, 1-204.
  2023 Т. Симеонова. Македонският въпрос в българо-югославските отношения след Първата световна война. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Борис Д. Борисов, Исторически музей гр. Нова Загора. С. 2023, 498 (Д. Петров. Академек Анание Явашов - общественик и учен. Понятия, ценности, промени. История: време и реалности. ДИБКУ-Варна, 2007, 297).
  2023 Р. Ангелова. Разградските младежи, даскали в българските непълни средни училища (учебната 1903-1904 г.). Юбилеен сборник посветен на 60-годишнината на доктор Данаил Димитров Петров. Шумен, 2023 (цит. с. 28 - Д. Петров. Преподавателска и краеветческа дейност на А. Явашов в гр. Варна в края на XIX и началото на XX век. Историки, т. 10, 2017, 196-200).
  2022 Симеонова, Т. Жените в семейството на султана - мит и реалност. Историки т. 15, 2022, с.84 (Църковно дело в град Разград през епохата на османското владичество XV-XIX век. Историки т. 11, 2018, 345).
  2016 В статията на Т. Симеонова. Църковно и просветно дело в град Разград 40-те -70-те години на XIX век. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д.и. н. Камен Гаренов. С. 2016, с. 259 - Д. Петров. разпространение на християнството в римския кастел Абритус през Късната античност IV-VI век. ИИМШ 11, 2003, 158-162.
  2016 В статията на Т. Симеонова. Църковно и просветно дело в град Разград 40-те - 70-те години на XIX век. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. Камен Гаренов. С. 2016, с. 259 - Д. Петров. разпространение на християнството в Лудогорието. Историки 8, Шумен, 2015, 227-233.
  2016 В станията на Т. Симеонова. Църковно и просветно дело в град Разград 40-те - 70-те години на XIX век. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д. и. н. Камен Гаренов. С. 2016, с. 259 - Д. Петров. Религиозни култове от римскат крепост Абритус. Историки 3, Шумен, 2008, 316-323.
  2016 В статията на Т. Симеонова. Църковно и просветно дело в град Разград 40-те - 70-те години на XIX век. Мултикултурният човек. Сборник в чест на проф. д. и. н. Камен Гаренов. С. 2016, с. 259 - Д. Петров. Преподавателска и краеведческа дейност на Анание Явашов в град Разград в края на XIX и началото на XX век. Сборник на Историческите музеи в Полски Тръмбеш и Габрово. В. Търново, 2016, 139-144.
  2009 Петров, Д. Състояние на проучванията на римската пътна мрежа в българските земи. Сборник на катедрите по История и Богословие при ШУ. Шумен, 1997, 42 - 59. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. В. Търново, 2009, с. 25 и 61.
  2009 Петров, Д. Римският път Сексагинта Приста - Абритус. Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Дечев. С. 1998, 96 - 99. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. В. Търново, 2009, с.25.
  2009 Петров, Д. Римският път Дуросторум - Никополис ад Иструм. Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Дечев. С. 1998, 100 - 103. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. В. Търново, 2009, с. 25.
  2009 Петров, Д. Римска пътна мрежа в Лудогорието. Юбилеен сборник в чест на проф. М. Тачева. С. 2002, V, 313 - 317. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. 2009, с. 25.
  2009 Петров, Д. Римският път Сексагинта Приста - Никополис ад Иструм. Сборник Епископ Константинови четения, Шумен, 2003, 339 - 341. Цитирано в: Маджаров, М. Римски пътища в България. 2009, с. 25.
  2002 Петров, Д. Римският път Дуросторум - Никополис ад Иструм. - Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Дечев. С. 1998, 100 - 103. Цитирано в: Иванов, Р. Дуросторум през епохата на принципата. Римски и ранновизантийски селища в България. С. 2002, II, с. 77.
  1998 Петров, Д. Римският път Дуросторум - Никополис ад Иструм - Юбилеен сборник в чест на акад. Д. Дечев. С. 1998, 100 - 103. Цитирано в: Дончева, И., В. Стойков. Сондажни проучвания в античната крепост "Ковачевско кале" през 1998 г. - Археология, 1999, кн. 1-2, с. 70.