Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Милена Александрова Палий
  Доц. д-р Милена Александрова Палий

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: РУСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 2, стая 02

  Телефон: 054 830495 вътр. 242, 244 К2

  Email: m.paliy@shu.bg

  Приемно време: Всеки вторник (I и II седмица)- 12ч. - 14ч. - К2, стая 02


  Завършен университет, специалност

  Държавен университет "Тарас Шевченко" в гр. Киев (Украйна), специалност "Славянска филология"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1985 – 1986 Преводач към Института за аерокосмически изследвания в гр.Киев (Украйна)

  1986 - 1988 Учител по български и руски език в 8 СОУПЧЕ “А. С. Пушкин” в гр. Варна

  1988 - 2010 Преподавател в Технически университет – Варна

  Заемани академични длъжности

  1988 - 1989 Преподавател д-р в ТУ-Варна

  1989 - 2008 Ст.преподавател д-р в ТУ-Варна

  2008 - 2010 Доцент д-р в ТУ-Варна

  От 09. 2011 Доцент д-р в ШУ “Епископ Константин Преславски”

  Придобити научни степени

  1986 Доктор по филология

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции:

  Методика на обучението по руски език и питература

  Избираема дисциплина "Речевые аспекты обучения русскому языку как иностранному"

  Избираема дисциплина "Интеракция: преподаватель - студент"

  Избираема дисциплина "Методический инструментариум при подготовке учителей-русистов"

  Избираема дисциплина "Проблемы экологии современного русского языка“

  Избираема дисциплина "„Лингвистические основы в методике обучения русскому языку как иностранному“

  Лекции и семинарни упражнения в специалност "Туризъм"

  Практически руски език като втори чужд

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по руски и български език

  Теоретични и практически проблеми на обучението по български език като втори език

  Методика на преподаване на терминология за чуждестранни студенти от технически специалности

  Фразеология

  Взаимоотношения: преподавател - студент

  Участия в проекти

  2008 - Ръководител на университетски проект ( ТУ-Варна) на тема „Морски английски език – Стъпка по стъпка”

  2009 - Ръководител на 1 част (2009г.) на проект от Фонд „Научни изследвания” на ТУ–Варна с продължителност две години (2009–2010г.) на тема „Портфолио - учебни материали по английски език за специалност “КММ” (в помощ на студентите и преподавателите)”, финансиран целево от Държавния бюджет

  2012 - Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по руски език. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ с № РД-05-260/15.03. 2012 г.

  2013 - Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти. Р-л доц.д-р Ганка Янкова, ШУ с № РД-08-278/15.03.2013 г.

  2014 - Езици на учебния дискурс. Р-л доц.д-р Теменужка Тенева, ШУ с № РД-08-275/14.03.2014 г.

  2015 – Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация. – Р-л доц.д-р Теменужка Тенева, ШУ с № РД-08-320/13.03.2015 г..

  2016 – Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс. – Р-л доц.д-р Цветана Иванова, ШУ с № РД-08-123/08.02. 2016 г.

  2017 – Изкуството в урока, РД-08-114/06.02.2017г.

  2018 – Технологии за повишаване на качеството на образователната услуга, РД-10-390/28.02.2018г.

  2019 – Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева.

  2020 - Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици. Входящ № 08-132/04.02.2020 г. Ръководител: гл.ас.д-р Ирена Димитрова Петрова.

  2021 - Тема: Съвременната русистика: Актуални въпроси и тенденции при описанието и изучаването на езика\". Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски\"; № 08-93/01.02.2021 г. Ръководител: ст. преп. д-р Надежда Стойкова.

  2022 - Тема: Проблеми на когнитивното и функционалното описание на руския и българския език, РД-08-142/ 01.03.2022 г. Ръководител доц. д-р Ирена Петрова.

  Заемани ръководни позиции

  2001 - 2002 - Ръководител на катедра “Чужди езици” в Технически университет - Варна

  2002 - 2010 - Директор на Департамент “Езиково обучение” в Технически университет - Варна

  Членства в научни организации

  Член на организационния комитет на Международната научно-практическа конференция на тема: „Формиране на гражданина и професионалиста в условията на университетското образование” в гр. Китен, 2012г., 2013г.

  Член на организационния комитет на Международната научно-практическа конференция на тема: „Психолого-педагогически проблеми на развитието на личността на професионалиста в условията на университетското образование” в гр. Китен, 2014г., 2015г., 2016г.

  Член на МАПРЯЛ в г.Варна.