Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Даниела Георгиева Кирова
  Доц. д-р Даниела Георгиева Кирова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: d.kirova@shu.bg

  Приемно време: I седмица - вторник 10.00 - 12.00; II седмица - вторник 13.00 - 15.00


  Завършен университет, специалност

  ШУ Еп. Константин Преславски, специалност Немска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ГПЧЕ Н. Й. Вапцаров Шумен - главен учител по немски език

  Заемани академични длъжности

  2001-2011 - хоноруван преподавател

  2011 - 2020 - главен асистент

  2020 - доцент

  Придобити научни степени

  2009 - доктор по Немска литература (ВАК)

  Водени лекции и/или упражнения

  История на немската литература I и II част (л/сем.у) - Приложна лингвистика

  История на немската литература I част (л/сем.у) - Приложна германистика

  История на немската литература III част (л/сем.у) - Приложна германистика

  Немски като втори чужд език -(лаб.у)

  Практически немски език (лаб.у)

  Текстанализ (лаб.у)

  Превод (лаб.у.)

  Хоспитиране

  ПДПП (лаб.у.)

  Делова кореспонденция (л.)

  Ключови компетентности в академичната сфера (л/сем.у)

  Увод в хотелиерството - (л.)

  Увод в ресторантьорството - (л.)

  Увод в екскурзоводството - (л.)

  Екскурзоводска практика - (сем.у)

  Туристически обекти в България - (л.)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по Проект BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А, в Университета в Букурещ, Румъния, април 2022.

  Преподавателска мобилност по Програма Еразъм+ в Университета в Букурещ, Румъния, ноември 2022.

  Области на научни интереси

  Немско-български литературни и културни отношения

  Немскоезична литература на 20 век

  Културология

  Медиазнание

  Методика и дидактика на обучението по немски като чужд език

  Нови технологии в обучението по немски език

  Литературна дидактика

  Специализации

  2022 Университет Букурещ, Румъния

  2014 Университет Потсдам, Германия

  2012 Университет Потсдам, Германия

  2011 Университет Пасау, Германия

  2009 Университет Гьотинген, Гемания

  2006 Ваймарски летен университет, Германия

  2005 Университет Ерланген–Нюрнберг, Германия

  2005 Баварска лятна академия Регенсбург, Германия

  2005 FELS Неймеген, Холандия

  2002 Гьоте-Институт Мюнхен, Германия

  2000 Гьоте-Институт Берлин, Германия

  1997 Гьоте-Институт Изерлон, Германия

  1994-1995 Университет Ерланген–Нюрнберг, Германия

  Участия в проекти

  - Проект BG05M2OP001 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Координатор за ШУ проф. д-р Р. Давидова

  - Проект РД-08-130/23.02.2023 „Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в ШУ“, р-л доц. д-р Даниела Кирова, 2023

  - Проект РД-08-137/24.02.2023 „Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки“, р-л доц. д-р Айля Илиязова, 2023

  - Проект РД-08-135/1.03.2022. „Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване“, р-л доц. д-р Айля Илиязова, 2022

  - Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” - 2022

  - Проект BG05M2OP001-2.016-0018. МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема 2021-2023 г. Координатор за ШУ доц. д-р Р. Давидова

  - Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” - 2021

  - РД-08-97 „Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства“; ръководител: ст. преп. д-р Наталия Лечева, 2021

  - Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” - 2020

  - РД-08-142 „Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение“, р-л ст. преп. д-р Аглика Добрева, 2020

  - Национален проект на Гьоте-институт България в сътрудничество с МОН ”От практиката - за практиката”, 2019

  - Проект РД 19-08-05 ”Език и комуникация - медиалингвистични измерения”. р-л преп. д-р Гергана Герова, 2019

  - Проект РД-08-97/01.02.2019 ”Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет”, р-л доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева,2019

  - Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. ”Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.”, р-л д-р Даниела Кирова, 2018

  - Университетски проект РД-08-157/09.02.2018 ”Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет”, р-л доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева, 2018

  - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2018

  - Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2017

  - Университетски проект РД-08-94/06/02/2017 ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2017

  - Проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л д-р Даниела Кирова, 2017

  - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2016-2017

  - Проект РД-08-120/08.02.2016 „Език-литература-медии”, р-л доц. д-р Нели Митева, 2016

  - Университетски проект РД-08-065/01/02/2016 ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2016

  - Проект РД-08-318 ”Германистиката - вчера, днес и утре”, р-л доц. д-р А. Димитрова, 2015

  - Университетски проект РД-08-311/13/03/2015 ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2015

  - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2014-2015

  - Университетски проект № РД-08-248/14/03/2014 ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви”, р-л доц. д-р С. Бойчева, 2014

  - Проект РД-08-271 ”Език и комуникация в научната и образователната сфера”, р-л доц. д-р А. Димитрова, 2014

  - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2013-2014.

  - Проект ”BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики” -18.01.2012 - 31.10.2014

  - Партньорство между германистичните институти на Потсдамския и Шуменския университет, 2010-2013.

  - Проект РД-08-272 ”Език - памет - фикция - лъжа”. р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2013

  - Проект РД-05-264 ”Език на културата и култура на езика”. р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2012

  - Проект РД-05-167 ”Езиците и културите във (взаимо)действие”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2011.

  - Проект РД-05-347 ”Перспективи и шансове на германистиката през ХХI век”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2010.

  - Проект РД-05-268 „Културно-специфични различия в езиците и текстовете”, р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2009

  - ”Разработване на система за оценка на качеството на средното образование, 2007-1013”, дейност 3 и 4, проект на ЕС

  - ”Ключови компетенции в преподаването на чужд език и култура, 2008-2009”, проект на ЕС.

  - ”Чуждото и текстът 2006-2008.” Участници: университетите в Шумен, Потсдам, Мадрид, Будапеща, Истанбул.

  Заемани ръководни позиции

  2023 Ръководител катедра "Германистика"

  Организационна дейност

  Член на Атестационната комисия към Факултета по хуманитарни науки от 03. 2022 г.

  Отговорник по качеството на катедра "Германистика" 10.2020 г. - 02.2022 г.

  Еразъм-координатор на катедра "Германистика"

  Член на Комисията по присъждане, признаване и трансфер на кредити към Факултета по хуманитарни науки

  Член на ОС на ФХН

  Член на Факултетския съвет на ФХН

  Член на ОС на ШУ

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в Блгария

  Съюз на германистите в България

  Дружество на преподавателите по немски език в България