Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Даниела Георгиева Кирова
  Доц. д-р Даниела Георгиева Кирова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: d.kirova@shu.bg

  Приемно време: I седмица - вторник 10.00 - 12.00; II седмица - вторник 13.00 - 15.00


  2009 Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балканцайтунг“. Автореферат на дисертация, Шумен:Университетско издателство: „Епископ Константин Преславски”, 2009
  2020 Медийни диалози. Нямо кино - немскоезична литература от началото на XX век. Series Academica 26. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2020, с. 136 ISBN: 978-619-201-403-2
  2014 Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балкан-Цайтунг“. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, 188 с. ISBN 978-954-577-972-5
  2021 Учебни видеоклипове в подкрепа на обучението по история на немскоезичната литература в дигитална среда. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том IV. Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова (Съст.). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ 2021: 169-204, ISSN: 2603-4298
  2019 Перитекстуално обкръжение на немския ням филм В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том III. Г. Герова, А. Димитрова, Д. Кирова (Съст.). Шумен: УИ, 2019: 55-85, ISSN: 2367-8348
  2022 Deutsch-bulgarischer Kulturtransfer im Kontext der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. In: Theresa Stangl/Johann Wellner (Hg.)Donauperlen. Beitraege zur deutschen Sprache und Kultur in Bessarabien, Dobrudscha und Schwarzmeerraum. Band 12, Regensburg, 2022, S. 48 - 64. DOI: 10.5283/epub.51250
  2022 Дигитална изпитна практика: потенциал, проблеми, перспективи, В: Сп. „Педагогика“, Volume 94, Number 8, 2022, c. 994- 1006 https://doi.org/10.53656/ped2022-8.03 ttps:/
  2022 Медийният жанр интервю като основа за развитие на комуникативната компетентност в обучението по немски език като чужд. В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXIII A/1, 2022, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 2603-512Х, стр. 269 - 280, https://doi.org/10.46687/VFSA2996
  2018 Хедвиг Куртс-Малер - непозната, но превеждана В: България в немскоезичния свят: транскултурни взаимодействия. Сборник в чест на проф. дфн Емилия Стайчева. София: УИ "Св. Климент Охридски", с. 149-156
  2017 Autonomes Fremdsprachenlernen mit Kommunikationstechnologien В: Balkan Educational Studies 2017, Trakya University Publication No: 188, C. 330-335
  2017 Дигитални измерения на литературата: медийна трансформация на романа на Роберт Музил „Мъжът без качества“. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Сн. Бойчева, А. Димитрова, Д. Кирова (Съст.). Шумен: УИ, 2017. ISSN: 2367-8348
  2016 Digitalisierung der Bildung – Zukunft des Lernens B: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература - медии, ел. издание, Издателство на ШУ, 2016.
  2014 Die Zeitung „Balkan-Nachrichten mit Orient-Markt“. B: А. Димова; С. Бойчева; А. Димитрова (съст.). Език и комуникация в образователната и научната сфера. УИ „Епископ Константин Преславски“: Шумен 2014, стр. 174-181
  2012 Werke deutschsprachiger Schriftstellerinnen in der Deutsche(n) Balkan-Zeitung, в Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, Велико Търново: Фабер,2012, 258-264
  2010 Първи преводи на произведения от български писатели в българския немскоезичен вестник „Дойче Балканцайтунг” 1917-, в Годишника на Шуменския университет„Епископ Константин Преславски”, Шумен: Университетско издателство: „Епископ Константин Преславски”, том 11, 2010, 144-161
  2009 Неизвестни моменти от живота и творчеството на Димитър Шишманов в сп. „Любословие”, Шумен: Университетско издателство: „Епископ Константин Преславски”,том 10, 2009, 114-121
  2023 Die Rolle der medienspezifischen Textsorten zur Kompetenzvermittlung im DaF-Unterricht В: Юбилейна научна конференция на Софийски университет \"Св. Климент Охридски\", 11.10-14.10.2023. София.
  2022 Кирова, Д. Медийният жанр интервю като основа за развитие на комуникативната компетентност в обучението по немски език. В: Юбилейна международна научна конференция на тема: „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“ 11-13.05.2022
  2022 Дигитална изпитна практика: потенциал, проблеми, перспективи. ДЕВЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА - 01.09.2022 г.
  2022 Zeitgemaesse Lehrwerke unter der Lupe: Potentiale (nie)alternder Kursbuecher im DaF-Unterricht (в съавторство с Айля Илиязова). Годишна научна конференция на Департамента по германски езици и литератури на тема „Alter und Altern: literarisch inszeniert, real, im Vergleich“, 11 – 12 ноември 2022, в Университета в Букуреш, Румъния
  2019 Deutsch-bulgarischer Kulturtransfer im Kontext der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Международна научна конференция „Deutsche Sprache und Kultur in Bessarabien, Dobrudscha und Schwarzmeerraum“, 11 – 14 април 2019, в университет Овидиус, Констанца, Румъния,
  2019 Интермедиални форми в отношението кино–немска литература от началото на 20 век. Годишник на Шуменския университет" Епископ Константин Преславски". Факултет по хуманитарни науки. Том 30, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2019, 107-125
  2018 Virtuelles, praxisorientiertes, autonomes Training im Modul "Tourismus" (в съавторство със Сунай Алиев) в: VI. Национална конференция на Съюза на германистите в България 26 - 28 октомври 2018 г. на тема: „Немски език за професионални цели и смесено обучение (blended learning) в българските университети“.
  2018 Виртуална, добавена и смесена реалност – иновативни практики в обучителния процес (в съавторство със Сунай Алиев) в: Втора Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: Комуникация във виртуална среда. 07-08 юни 2018 г. Сборник с доклади, Издателство на МУ – Варна, 2018, с. 44-50
  2017 Обучението по чужд език във виртуалния свят. В: Чуждият език и съвременното висше образование. Сборник с доклади VІІІ международна научна конференция 23-25. VI. 2017 г., Варна, България, част 2. Варна: Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, с. 584-591.
  2017 „Android-Apps im Deutschunterricht und zum autonomen Lernen“. В: Методико-дидактически семинар: „Interkulturelle Momente in Germanistik und DaF-Unterricht”, организиран от Съюз на германистите в България и Департамент по романистика и германистика към НБУ, София (27 – 29.10. 2017 г.)
  2016 Mobile Learning и Android-Apps в обучението по немски език в: Първа Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието. Сборник с доклади на участниците в конференцията, Издателство на МУ – Варна, 2016, с. 176-184
  2016 Хедвиг Куртс-Малер – непозната, но превеждана. В: Юбилейна научна сесия в чест на проф. дфн Емилия Стайчева на тема ”Присъствие на немскоезичната литература в българския културен контекст“, 30.11.2016 – 02.12.2016 г., СУ „Св. Климент Охридски“:
  2015 Киното в творчеството на Гео Милев В: Сборник с доклади от Епископ-Константинови четения, том 21 "Непознатият съсед". Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ 2015, с. 355 – 364
  2015 Das Kino in der deutschen und der bulgarischen expressionistischen Literatur в: Germanistik in Bulgarien, Band I. София: Издателство на Нов български университет, 2015, с. 266- 278
  2013 Medien in der Literatur und die Literatur in den Medien В: Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung: 90 Jahre Germanistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universitaet Sofia: Akten der Jubilaeumskonferenz der Fachrichtung Deutsche Philologie 11.-12. Oktober 2013. Universitaetsverlag St. Kliment Ohridski, Sofia, с. 393-401
  2012 Sehen, Hoeren, Lesen. Mediengestuetzter Literaturunterricht (в съавторство със Снежана Бойчева), в Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, ВеликоТърново: Фабер, 2012, 80-88
  2009 Вестникът „Дойче Балканцайтунг” в контекста на българо-немските културни отношения, в Текстове и прочити - Сборник доклади от юбилейната Десетанационална конференция за студенти и докторанти, Пловдив , Пловдив: Контекст, 2009, 194-200
  2009 Die „Deutsche Balkan-Zeitung” als spezifischer Kulturvermittler в Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer, Dresden: Telem-Verlag, 2009, 205-221
  2009 Немските училища в България през Първата световна война, в Епископ-Константинови четения. Т. 14: Професии и професионалисти. Шумен, 2009, 316-321
  2009 Die Redaktion der „Deutschen Balkan-Zeitung“ в Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien, Universitaetsverlag Goettingen, 2009, 215-222
  2023 Кирова, Д. (2014) Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балкан-Цайтунг“. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2014. Цитирано в: Георгиева, Анжела. Литература в миграция: медиите на диаспората като нови пространства за литературни срещи. В: Филологически форум Брой 1 (17), Година 9 (2023) https://philol-forum.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2023/03/FF_2023_17_095-103_9_BG.pdf. с. 102.
  2023 Kirova D. (2021) “Educational videos to support the teaching of the history of German literarure in a digital environment”, In Philologicheski rakursi, t. IV, Universitetsko izdatelstvo “Episkop Konstantin Preslavski”, pp. 169-204. Цитирано в: Iliyazova, A. Linguo-Didactic Analysis of Interactive Exercises Included in Selected Learning Systems in German (German as a First and a Second Foreign Language). In: AIP Conference Proceedings, Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’22): Proceedings of the 48th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Article 035, 2023. MS ID: AIPCP23-CF-AMEE22-00035
  2023 D. Kirova, (2016) “Mobile learning i android-apps in German language learning”, In Sbornik s dokladi, Parva varnenska konferentsiya za elektronno obuchenie i upravlenie na znanieto: Most mezhdu srednoto i vissheto obrazovanie, 30 septemvri-1 oktomvri, Varna, pp. 176-184. Цитирано в: Iliyazova, A. Linguo-Didactic Analysis of Interactive Exercises Included in Selected Learning Systems in German (German as a First and a Second Foreign Language). In: AIP Conference Proceedings, Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE’22): Proceedings of the 48th International Conference “Applications of Mathematics in Engineering and Economics”, Article 035, 2023. MS ID: AIPCP23-CF-AMEE22-00035
  2023 Кирова, Д. (2009) Немските училища в България през Първата световна война. В: Епископ-Константинови четения. Т. 14: Професии и професионалисти. Шумен, 2009, 316-321. Цитирано В: Обретенова-Велинов, Илияна (2023) Българско-германски културни и литературни отношения през 30-те и началото на 40-те години на XX век. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том V. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ 2023, 57 – 75, стр. 58.
  2023 Kirova, D. (2012) Deutsch-bulgarische Kultur- und Literaturbeziehungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In: Petkov, P., Boycheva, S., Dimitrova,A. Sprache der Kultur und Kultur der Sprache. Велико Търново: Издателство Фабер, 2012. Цитирано В: Обретенова-Велинов, Илияна (2023) Българско-германски културни и литературни отношения през 30-те и началото на 40-те години на XX век. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том V. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ 2023, 57 – 75, стр. 58.
  2023 Кирова, Д. (2021) Учебни видеоклипове в подкрепа на обучението по история на немскоезичната литература в дигитална среда. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том IV, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ 2021: 169-204. Цитирано в: Илиязова, А. Ролята на изображенията в чуждоезиковото обучение по немски език: извънезикови фактори и комуникация. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том V, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ 2023. 134-146. стр. 134
  2022 Кирова, Д. (2020) Медийни диалози. Нямо кино - немскоезична литература от началото на XX век. Series Academica 26. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2020. Цитирано в : Робова, Антоанета. Творчески фигури и кръговрат на изкуствата в прозата на Ерик-Еманюел Шмит. УИ \\\"Свети Климент Охридски. 2022. стр. 30
  2022 Кирова, Д. (2019) Интермедиални форми в отношението кино–немска литература от началото на 20 век. Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по хуманитарни науки. Том 30, Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", 2019, 107-125. Цитирано в : Робова, Антоанета. Творчески фигури и кръговрат на изкуствата в прозата на Ерик-Еманюел Шмит. УИ \"Свети Климент Охридски. 2022. стр. 30
  2022 Kirova D., Aliev S.(2018) Virtual, added and mixed reality - innovative practices in the education process,Second Varna conference of e-learning and knowledge management, Varna, 2018 Цитирано в: Hubenov, D. , Nedelchev, M. Digitalization of Higher Education Through Virtual Reality Experience In: SCIENTIFIC RESEARCH AND EDUCATION IN THE AIR FORCE – AFASES 2022, 83-88, c. 88. https://www.afahc.ro/afases/Volum-AFASES2022.pdf ISSN, ISSN-L: 2247-3173, DOI:10.19062/2247-3173.2022.23
  2022 Кирова, Д. (2019) Интермедиални форми в отношението кино–немска литература от началото на 20 век В: Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\", Т.30, с. 107 – 125. цитирано в: САЙКОВСЬКА, О. ПЄНОВ, В. ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ КОДИ „БАЛАДИ ПРО ГЕОРГА ГЕНІГА“ ВІКТОРА ПАСКОВА, „ORBISLINGUARUM“, VOLUME 20, ISSUE3, 396 - 402, с. 397 DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v20i3.10
  2022 Кирова, Д. (2020) Медийни диалози. Нямо кино - немскоезична литература от началото на XX век. Series Academica 26. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2020. цитирано в: САЙКОВСЬКА, О. ПЄНОВ, В. ІНТЕРМЕДІАЛЬНІ КОДИ „БАЛАДИ ПРО ГЕОРГА ГЕНІГА“ ВІКТОРА ПАСКОВА, „ORBISLINGUARUM“, VOLUME 20, ISSUE3, 396 - 402, с. 397 DOI: https://doi.org/10.37708/ezs.swu.bg.v20i3.10 стр. 397
  2022 Кирова, Д. (2014): Литературни и публицистични текстове в рубриката \"Фейлетон\" на българския немскоезичен вестник \"Дойче Балкан-Цайтунг\". Цитирано в: Обретенова-Велинов, И. Разказите на Елин Пелин в немскоезичното списание \"Der Bulgarienwart\" в конттекста на събитията в междувоенна България. В: Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\", Факултет по хуманитарни науки, том XXXIII A/3 2022, УИ, ISSN 2603-512X, с. 99-115, https://doi.org/10.46687/EGHM6534, стр. 101
  2022 Кирова, Д., Алиев, С. (2018) Виртуална, добавена и смесена реалност – иновативни практики в обучителния процес. – Във: Втора Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието. Варна, 2018. Цитирао в: Кючукова, С. Мултимедийно обучение чрез иновативни дигитални платформи по предмета \"Човекът и обществото\" (III и IV клас) В: ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Материалы VI Международной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Баранова и 10-летию кафедры дошкольного и начального образования ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Липецк, 2022, 158-166. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_49797060_63450906.pdf
  2022 Кирова, Д., Алиев, С.(2018): Виртуална, добавена и смесена реалност – иновативни практики в обучителния процес. – Във: Втора Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието, Варна, 2018. Цитирано в: Георгиева, Евелина Технологията „Добавена реалност“ – възможности за приложение в обучението по математика В: Списание „Математика, компютърни науки и образование“ Том 5, кн. 1, 2022, 39 - 48, с. 44. https://journals.uni-vt.bg/mcse/bul/vol5/iss1/5, DOI: 10.54664/ECEQ6207
  2021 Кирова Д. (2014): Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балкан-Цайтунг“. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“. Цитирано в: Снежана Бойчева. Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“. Второ преработено и допълнено издание. УИ, 2021. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=327, с. 108
  2021 Кирова Д. (2014): Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балкан – Цайтунг“. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. Цитирано в: Айля Илиязова. РАЗЛИЧНИЯТ ХОРИЗОНТ Немският когнитивно-лингвистичен модел. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. ISBN 978-619-201-535-0. с. 154-155
  2021 Кирова, Д. (2019): Интермедиални форми в отношението кино – немска литература от началото на 20 век. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. Шумен, 2019, с. 109–117. Цитирано в : Робова Антоанета Разновидности на римейка в три версии на филма на Паоло Дженовезе \"Перфектни непознати\": интермедиални обновления и степени на изменение. „Studia Litteraria Serdicensia“, 2021, кн. 1 Издателски център „Боян Пенев“, Институт за литература – Българска академия на науките 261-275. с. 266 https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2021/issue-1/raznovidnosti-na-rimeyka-v-tri-versii-na-filma-na-paolo-dzhenoveze
  2021 Кирова, Д. (2014): Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балкан Цайтунг“. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014. Цитирано в: Буров, Ст. Д-р Иван Парлапанов - от Градец до Лайпциг. В: От наследството на Българското книжовно дружество до съвременната българска лингвистика. Очерци и бележки но история на българското езикознание. В. Търново: ИВИС, 2021, 290–306., стр. 196
  2021 Кирова, Д. (2017): Дигитални измерения на литературата: медийна трансформация на романа на Робърт Музил \"Мъжът без качества\" В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Сн. Бойчева, А. Димитрова, Д. Кирова (Съст.). Шумен: УИ, 2017. Цитирано в: Бойчева, С. (2021) Предизвикателствата пред дигиталното онлайн обучение. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том IV. Снежана Бойчева, Антоанета Димитрова, Даниела Кирова (Съст.). Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ 2021, стр. 225.
  2021 Алиев, С.; Кирова, Д. (2018): Виртуална, добавена и смесена реалност – иновативни практики в обучителния процес. – Във: Втора Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието, Варна, 2018. Цитирано в: Lecheva, Anna A FIVE-LEVEL MODEL OF TEACHING MATHEMATICS BASED ON CONSTRUCTIVISM AND INTERACTIVITY. PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2021, volume 60, book 6.4 conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp21/6.4/6.4-9.pdf, с. 60
  2020 Кирова, Д. (2014): Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балкан-Цайтунг“. Цитирано в: Бойчева, Снежана (2020) Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2020, с. 96
  2020 Кирова, Д. (2020): Цитирано в: Стоянова, Г. Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография. – Епиграфика и Медиевистика. Изследвания. Т.1. Шумен, 2020. ISBN 978-619-201-389-9.  Превод на с. 32 - Pratsch, T. Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit. Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. Millennium Studies in the culture and history of the first millennium C. E. Band 6, 2005, Berlin, New York, с. 355 Превод на с. 33 - Pratsch, T. Der hagiographische Topos. ...  с. 355 Превод на с. 117 - Pratsch, T. Der hagiographische Topos. ..  с. 322
  2020 Алиев, С.; Кирова, Д. (2018): Виртуална, добавена и смесена реалност – иновативни практики в обучителния процес. – Във: Втора Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието, Варна, 2018. Цитирано в: Йовкова, Б., Пейчева-Форсайт, Р. (2020) Дигитални форми на учене и възможности за прилагането им в държавната администрация. Институт по публична администрация, 2020. ISBN 978-619-7262-21-6, https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/analitichen_doklad_digitalni_formi_na_uchene.pdf. с. 12
  2019 Kirova, D. (2009): Die Redaktion in der Deutschen Balkan-Zeitung. Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Sommerschule fuеr Alumni aus Osteuropa und der Welt 16.–27. August 2009. Hg. Hiltraud Caspar-Hehne und Irmy Schweiger. Goettingen: Universitaetsverlag Goettingen, 2009. 215-222. Цитирано в: Langer, Benjamin (2019) Fremde, ferne Welt: Mazedonienimaginationen in der deutschsprachigen Literatur seit dem 19. Jahrhundert. transcript Verlag. с. 88
  2019 Kirova, D. (2022): Deutsch-bulgarischer Kulturtransfer im Kontext der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Цитирано в: May Nina (2019) „Diese Beitraege ziehen Grenzen, statt Bruecken zu bauen“ Ueber das verzerrte Balkanbild in deutschen Medien am Beispiel Bulgariens в: ADZ /4. Mai 2019, с. 2 https://www.uni-regensburg.de/forschung/dimos/medien/ankuendigungen/20190504_konferenz_konstanza_balkanbild.pdf
  2019 Kirova, D. (2009): Die Redaktion der „Deutschen Balkan-Zeitung“ в Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien, Universitaetsverlag Goettingen, 2009, 215-222. Цитирано в: Endler, Dietmar (2019) Bulgaren und Bulgarien in deutscher Trivialliteratur. Ein Nachtrag: Kurt Aram. in: Bulgarica 2. Hg. Sigrum Comati, Raiko Krauss, Helmut Schaller. Muenchen: Akademische Verlagsgemeinschaft, 2019, 15-29., с. 25-26
  2019 Kirova, D. (2009): Die Redaktion der „Deutschen Balkan-Zeitung“ в Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien, Universitaetsverlag Goettingen, 2009, 215-222. Цитирано в: Ендлер, Дитмар: България и българите в немската популярна литература: Курт Арам. В: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline) год. VII, 2019, брой 14
  2019 Kirova, D. (2009): Die Redaktion in der Deutschen Balkan-Zeitung. Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien. Sommerschule fuеr Alumni aus Osteuropa und der Welt 16.–27. August 2009. Hg. Hiltraud Caspar-Hehne und Irmy Schweiger. Goettingen: Universitaetsverlag Goettingen, 2009. 215-222. Цитирано в: Claudia Bolliger, Renate Wuersch (2019) Blick auf den Orient: Vom Orientalischen Seminar zum Seminar fuer Nahoststudien der Universitaet Basel (1919-2019). Том 46 от Publikationen der Universitaetsbibliothek Basel. mbassador GmbH, 2019, с. 199
  2019 Кирова, Д. (2014): Литературни и публицистични текстове в рубриката „Фейлетон“ на българския немскоезичен вестник „Дойче Балкан-Цайтунг“. Цитирано в : Буров, Стоян; Бурова, Лилия (2019): Сто години Bulgarische Bibliothek на Иван Парлапанов и Густав Вайганд Л. Бурова, М. Ендрева, Р. Килева-Стаменова (съст.). От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов. София: Университетско издателство \"Св. Климент Охридски\", 2019, стр. 103-114, с.105
  2019 Алиев, С.; Кирова, Д. (2018): Виртуална, добавена и смесена реалност – иновативни практики в обучителния процес. – Във: Втора Варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието, Варна, 2018. МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ 44-50. Цитирано в: Кичукова, Ю. (2019) Методически принципи за усвояване на български език като чужд за медицинска комуникация. // KNOWLEDGE international journal , Vol.35, c ISSN каталогизация (за електронна и печатна форма), с DOI номер. Списанието е индексирано в: ЕBSCO, Index Copernicus, Europub и Global Impact & Quality Factor (GIF), обявен в електронна форма в OJS. 1955 - 1960. https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/2598. с. 1957
  2019 Kirova, D. (2022) Deutsch-bulgarischer Kulturtransfer im Kontext der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. In: Theresa Stangl/Johann Wellner (Hg.)Donauperlen. Beitraege zur deutschen Sprache und Kultur in Bessarabien, Dobrudscha und Schwarzmeerraum. Band 12, Regensburg, 2022, S. 48 - 64. DOI: 10.5283/epub.51250 Цитирано в: Nina May: Diese Beitraege setzen Grenzen, statt Bruecken zu bauen. In: ADZ, 4.Mai 2019 https://www.de/forschung/dimos/medien/ankuendigungen/20190504_konferenz_konstanza_balkanbild
  2018 Kirova, D. (2015): Das Kino in der deutschen und bulgarischen expressionistischen Literatur. In: Germanistik in Bulgarien. Bd. 1. Hrsg. von Maria Grozeva, Nikolina Burneva, Reneta Kileva-Stamenova und Pavlina Stefanova. Sofia: Nov bаlgarski universitet, 2015. S. 266–278. Цитирано в: Bastert et.al (2018) GERMANISTIK Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2018. с. 165
  2016 Boycheva, S.; Kirova, D. (2012): Sehen, Hoeren, Lesen. Mediengestuetzter Literaturunterricht, в: Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, ВеликоТърново: Фабер, 2012, 80-88. Цитирано в: Савова, Елена (2016) Дигитални медии и работа с художествени текстове в обучението по немски език като чужд в: Чуждоезиково обучение, книжка 6, година XLIII, 2016, ISSN 0205-1834. с. 652 - 665
  2016 Kirova, D. (2014): Die Redaktion der „Deutschen Balkan-Zeitung“ в Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien, Universitaetsverlag Goettingen, 2009, 215-222. Цитирано в: Vordermayer, Thomas (2016) Bildungsburgertum und volkische Ideologie: Konstitution und gesellschaftliche Tiefenwirkung eines Netzwerks volkischer Autoren (1919-1959) Oldenbourg: Walter de Gruyter, с. 123
  2016 Kirova, D. (2009): Die Redaktion der Deutschen Balkan-Zeitung. In: Hiltraud Kaspar-Hehne, Irmy Schweiger (Hrsg.): Kulturelle Vielfalt deutscher Literatur, Sprache und Medien: Sommerschule fuer Alumni aus Osteuropa und der Welt, 16.– 27. August 2009, Goettingen 2009, S. 215–223. Цитирано в: Schubert, Gabriella (2016) „Bulgarien. Was es ist und was es wird“ Bulgarien aus deutscher Sicht im Jahre 1915. In: Zeitschrift fuer Balkanologie Vol. 52, No. 1 (2016), Harrassowitz Verlag, pp. 142-157, с. 150
  2015 Boycheva, S.; Kirova, D. (2012): Sehen, Hoeren, Lesen. Mediengestuetzter Literaturunterricht , в Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, ВеликоТърново: Фабер, 2012, 80-88. Цитирано в: Савова, Елена (2015) Художествените текстове в обучението по немски език като чужд. Фараго, София, с. 317- 333
  2015 Boycheva, S.; Kirova, D. (2012): Sehen, Hoeren, Lesen. Mediengestuetzter Literaturunterricht, в: Перспективи и шансове на германистиката през ХХІ век, Велико Търново: Фабер, 2012, 80-88. Цитирано в: Savova, Elena (2015) Zum Stellenwert literarischer Texte im Unterricht fuer Deutsch als Fremdsprache in Geschichte und Gegenwart. In: Traditionen, Herausforderungen und Perspektiven in der germanistischen Lehre und Forschung : 90 Jahre Germanistik an der St.-Kliment-Ochridski-Universitaet Sofia: Akten der Jubilaeumskonferenz der Fachrichtung Deutsche Philologie 11.-12. Oktober 2013. Universitaetverlag St. Kliment Ohridski, Sofia, pp. 759-772, с. 768
  2012 Кирова Д. Неизвестни моменти от живота и творчеството на Димитър Шишманов. Любословие. 2009. № 10. С. 114-120. Цитирано в: Поппетров Н. Приноси в тематиката, проблеми при интерпретацията. Историческо бъдеще. 2012. № 1-2. С. 245-252.
  2011 Kirova, D. (2009): Die „Deutsche Balkan-Zeitung” als spezifischer Kulturvermittler в Translation. Bulgarisch-deutscher Kulturtransfer, Dresden: Telem-Verlag, 2009, 205-221 Цитирано в: Comati, Sigrun (2011) Anzeigen und Rezensionen. в: Bulgarien-Jahrbuch 2009/2010, Verlag Otto Sagner Muenchen – Berlin, с. 151
  2023 Кирова, Д. За професор, доктор на филологическите науки Снежана Бойчева В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том V. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“ 2023, 11-13.
  2023 Кирова, Д. Езиков редактор (немски език) Из миналото на един шуменец. Д-р Петър Д. Скорчев (1881-1957). Съставители Р. Ангелова, Ст. Славчева. Велико Търново: Фабер, 2023, 296 с.
  2021 Превод: Хундертмарк, Мила. Медийното образование в училищното ежедневие. РААБЕ България ЕООД София, 2021, ISBN/ISSN: 978-619-256-007-2
  2020 Кирова, Д.: Pratsch, T. Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit. – Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten Jahrtausends n. Chr. Millennium Studies in the culture and history of the first millennium C. E. Band 6, 2005, Berlin, New York, с. с. 322, 355. В Стоянова, Г. Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография. – Епиграфика и Медиевистика. Изследвания. Т.1. Шумен, 2020. ISBN 978-619-201-389-9. с. 32, 33, 112
  2017 Национално външно оценяване за VIII клас с интензивно изучаване на немски език в профилирани гимназии и профилирани паралелки в СУ 23 юни 2017 г. https://www.mon.bg/bg/95
  2012 Национално външно оценяване за осми клас с интензивно изучаване на немски език в профилираните гимназии и профилирани паралелки в СОУ, 20 юни 2012 г. https://www.mon.bg/bg/95
  2011 Национално външно оценяване за осми клас с интензивно изучаване на немски език в професионалните гимназии 20 юни 2011 г. https://www.mon.bg/bg/95
  2010 Национално външно оценяване за осми клас с интензивно изучаване на немски език в профилираните гимназии и профилирани паралелки в СОУ, 23 юни 2010 г., (в съавторство с Нели Митева и Айля Илиязова) https://www.mon.bg/bg/95
  2006 Превод: Щанцелайт, Барбара „Музикален театър в изпълнителската практика с деца“ В: МУЗИКА – ТЕАТЬР. Взаимодействия между универсалното и националното. Фондация „Панчо Владигеров“, София, 2006, S. 130-137
  2006 Превод: фон Шонберг, Мехтхилд „...не забравяй така нареченото популярно... За популярността на Моцарт“ В: МУЗИКА – ТЕАТЬР. Взаимодействия между универсалното и националното. Фондация „Панчо Владигеров“, София, 2006, с. 178-188
  1994 Превод: По кратката процедура. В: Хакермюлер, Ротраут: Стихия. В. Търново: ПИК, 1994, с. 30 - 36