Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д.и.н. Красимир Тодоров Кръстев
  Доц. д.и.н. Красимир Тодоров Кръстев

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: k.krustev@shu.bg

  Приемно време:


  Завършен университет, специалност

  Великотърновски университет “Св., св. Кирил и Методий” - специалност “История” (1995 - 2000)

  Дипломна работа:

  “Волжко-Камска България (VII - XVI в.)”. Велико Търново, 2000, 269 с. (текст).

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ОБУЧЕНИЕ

  Роден съм на 3 април 1977 г. в град Шумен. Средно образование завърших през 1995 г. в ПМГ “Нанчо Попович” – Шумен с профил “Науки за Земята” (География и Геология). Висше образование завърших през 2000 г. във ВТУ “Св., св. Кирил и Методий”, специалност “История”. В периода 2005 – 2008 г. бях редовен докторант към ШУ “Епископ Константин Преславски”, специалност “Антична археология” с научен ръководител проф. д.и.н. Иван Карайотов.

  Женен съм и имам четири деца.

  РАБОТА

  2001 - 2005: ПГСС гр. Велики Преслав - учител по история

  2006 - 2007: СОУ "Йоан Екзарх Български" Шумен - учител по история

  2008 - 2012: Исторически музей Поморие - уредник в отдел “Археология”

  Заемани академични длъжности

  от октомври 2015 - доцент

  март 2012 - септември 2015 - главен асистент

  Придобити научни степени

  2021 - доктор на науките

  Дисертация:

  Талерови монети в българските земи през XVI - XVII век. Шумен, 2021, 518 с.

  2009 - доктор по история

  Дисертация:

  Катойкиите и емпорионите на Западнопонтийските полиси през VII - I в. пр. Хр. (въз основа на археологически и нумизматични данни). Шумен, 2009, 621 с.

  Водени лекции и/или упражнения

  Праистория - лекции и упражнения (от 2012)

  Библейска археология - лекции и упражнения (от 2012)

  Тракийска археология - лекции и упражнения (от 2013)

  ИД Древногръцката колонизация на Западното Черноморско крайбрежие и проблемът с емпорионите (VIII – IV в. пр. Хр.) - лекции (от 2012)

  ИД Монетната циркулация в българските земи през XV - XVII век - лекции (от 2012)

  ИД Хералдика - лекции (от 2021)

  Археология на българските земи (XV - XVII в.) - упражнения (от 2012)

  Нумизматика - лекции и упражнения (от 2016)

  Археология (за специалност История) - лекции (2016)

  Увод в археологията - лекции (2013 - 2014; 2018 - 2021)

  Класическа археология - упражнения (2012 - 2013)

  Методи на полевата археология - упражнения (2012 - 2014)

  Историография на българската археология - упражнения (2012 - 2013)

  Археология (за специалност История) - упражнения (2015)

  Области на научни интереси

  Антропогенеза

  Древногръцка колонизация (VII - V в. пр. Хр.)

  Организация на полисната хора и емпориони (VII - I в. пр. Хр.)

  Военна история и археология

  Монетна циркулация в България, Европа и Света; антична, средновековна и съвременна нумизматика

  Монетно дело, теоретична нумизматика и бонистика

  Интердисциплинарни изследвания

  Историческа и политическа география; геология и палеонтология

  Участия в проекти

  Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение (2013 - 2014)

  Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието (2013 - 2014)

  Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР (2016 - 2017)

  Проект РД-08-321/13.03.2015 г. „България в европейската история, култура, наука, образование, религия“, ръководител: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

  Проект РД-08-122/08.02.2016 г. „Непознати приятели, познати неприятели“, ръководител: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

  Проект РД-08-113/06.02.2017 г. „Война и общество“, ръководител: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

  Проект РД-08-156/9.02.2018 г. „Личността в историята“, ръководител: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

  Проект РД-08-110/01.02.2019 г. „Град и градска култура”, ръководител: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

  Проект РД-08-144/5.02.2020 г. „Митовете в историята”, ръководител: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

  Проект РД-08-99/ 01.02.2021 г. "Жените в историята", ръководител: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

  Проект РД-08-141 / 01.03.2022 г. "Границата", ръководител: проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева

  Организационна дейност

  Член и председател на Атестационната комисия към ФХН (до 2020)

  Председател на комисии по Вътрешно-тематичен одит

  Член на редакционната колегия и съставител на сборник Историкии, т. 7, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13

  Член на Комисията по трансфер на кредити (до 2019)

  Член на ОС на ШУ

  Научен секретар на Научноизследователски център по археометрия

  Технически секретар на конкурс за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на гл. ас. Данаил Петров (28.05.2014)

  Председател на научно жури за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на Красимир Велков (19.09.2018)

  Председател на научно жури за придобиване на научната степен "доктор на науките" на д-р Янислав Тачев (31.07.2019)

  Председател на научно жури за придобиване на научната степен "доктор на науките" на доц. д-р Стела Дончева (23.09.2020)

  Участие в научно жури (със становище) за заемане на академичната длъжност "професор" на доц. д.и.н. Стела Дончева (08.09.2021)

  Участие в научно жури (с рецензия) за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на Владимир Беков във ВТУ "Св., св. Кирил и Методий" (27.06.2022)

  Член на Издателския борд (Editoral Board) на списание History Research (Ню Йорк, САЩ)

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България