Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д.и.н. Красимир Тодоров Кръстев
  Доц. д.и.н. Красимир Тодоров Кръстев

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: k.krustev@shu.bg

  Приемно време:


  2021 Талерови монети в българските земи през XVI - XVII век. Шумен, 2021, 518 с.
  2009 Катойкиите и емпорионите на Западнопонтийските полиси през VII - I в. пр. Хр. (въз основа на археологически и нумизматични данни). Шумен, 2009, 621 с. (текст и приложение).
  2022 Талерови монети в българските земи през XVI – XVII век. Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2022, 352 с. + 310 с. (приложения).
  2019 Нидерландски сребърни монети от българските земи (1576 – 1699). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2019, 368 с. ISBN: 978-619-201-306-6 (Print); ISBN: 978-619-201-307-3 (Online)
  2015 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015, 440 с.
  2018 Монетни номинали в българските земи през XVI – XVII в. – Историкии, 10. Велико Търново, 2019, 42-80.
  2017 Поморийските монетни съкровища от XVI – XVII век. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 163-184.
  2014 Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI - средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. - В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014, 543-558.
  2014 Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129.
  2014 Археологически обекти от втората половина на I хил. пр. Хр. на територията на община Поморие. – В: М. Първин (ред.). Проблеми и изследвания на тракийската култура, 7. Казанлък, 2014, 182-201.
  2013 Няколко аспекта на паричното обращение в Африка през Средновековието. - Любословие, 13, 2013, 203-217.
  2013 Някои проблеми, свързани с типологията на селищата, създадени в процеса на древногръцката колонизация. - В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 6. Велико Търново (Фабер), 2013, 11-48.
  2011 Емпорионът в Средиземноморието. – В: М. Първин (ред.). Изследвания на тракийската култура, V. Казанлък, 2011, 87-105.
  2011 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193.
  2008 Archaeology in the Black Sea Region in Classical Antiquity 1993 – 2007. – Archaeological Reports, No. 54, 2007-2008, 115-173 (with P. Bilde, B. Bogh, S. Handberg, J. Hojte, J. Nieling, T. Smekalova, V. Stolba, A. Baralis, I. Birzescu, D. Gergova, V. Krapivina, V. Lungu, A. Maslennikov).
  2022 Две редки монети от XIII – XIV век от фонда на РИМ – Стара Загора. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 18, 2022, 141-146. (в съавторство с М. Минкова). ISSN 1312-5532 (print); ISSN 2603-3275 (online)
  2022 Официален и разменен курс в Османската империя през XVI – XVII век. – В: Мисия „Историк“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Бисер Георгиев. Шумен, 2022, 41-53. ISBN 978-619-201-683-8
  2020 Още веднъж за монетите в Никополското съкровище. – Реверс, 1 (10), 2020, 17-30.
  2019 Silver coins of the Golden Horde (13th – 14th centuries) from Pomorie region. – В: Тракия и Хемимонт IV – XIV век, т. 2. Бургас (Издателство Информа принт), 2019, 204-211. ISBN: 978-619-7252-60-6
  2019 Отново за полските монети от 3 гроша и техните подражания или имитации (право на отговор). – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 15, 2019, 185-190. ISSN 1312-5532 (print); ISSN 2603-3275 (online)
  2018 Късносредновековен колан от фонда на ИМ – Поморие. – В: К. Кънев, П. Павлов, А. Николов (съст.). Симеонова България в историята на Европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой, т. II. Велико Търново, 2018, 289-311 (в съавторство с Деян Рабовянов).
  2017 Съкровище от село Каменар, община Поморие. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2017, 54-75.
  2017 Златни османски монети от XVIII – XX век от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2017, 79-89.
  2017 Част от колективна монетна находка от XVI в. от село Горни Дъбник, Плевенско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 233-246 (в съавторство с В. Иванов).
  2017 За някои практики от дейността и контактите на български розотърговски фирми (1879 г. – края на XIX в.). – В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. II. Разнообразието в българското стопанско-историческо развитие. Варна, 2017, 421-446 (в съавторство с М. Маринов).
  2016 Войните на Волжка България с монголите. - История, 1, 2016, 77-88.
  2016 Колективна монетна находка от края на XVI и началото на XVII в. от с. Медовина, общ. Попово. – В: Поломието – находки, събития, личности. Велико Търново, 2016, 255-283.
  2016 Към търговските контакти на Казанлък с Франция през XIX и началото на XX век (по нумизматични данни) (в съавторство с М. Маринов). – В: Х. Харитонов (съст.). От регионалното към националното. Просветното дело и музеите. Велико Търново, 2016, 317-337.
  2016 Дубровнишки монети (XVI – XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 147-158.
  2016 Колективна монетна находка от XVII в. от с. Овчага, Провадийско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 125-145 (в съавторство с Н. Митев, Д. Георгиев).
  2015 Османски и европейски монети (XIV – XVIII в.) от фонда на ИМ Попово. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2015, 111-129.
  2015 Златен гулден на последния унгарски крал Лайош II, отсечен през 1517 г. от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2015, 130-134.
  2015 Златни османски монети от XVI в. от фонда на ИМ "Искра" Казанлък. - Минало, 3, 2015, 4-11.
  2015 Полските трояки и техните подражания. – Историкии, 8. Велико Търново, 2015, 49-62.
  2015 Монети на Република Венеция (XV – XVIII в.) от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, 2015, 101-117 (в съавторство с Мариана Ибришимова-Петрова; авторски с. 103-117).
  2015 Османски и европейски монети (XV - XVII в.) от Поморийско, съхранявани във фонда на РИМ - Бургас. - Известия на Народния музей - Бургас, V. В памет на Цоня Дражева. Бургас, 2015, 296-304.
  2014 Монети от XIX – началото на XX век от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. – В: „От регионалното към националното – дарителството“. Доклади и научни съобщения от VII национална научна конференция, 05 – 06.09.2013 г. Велико Търново (Абагар), 2014, 174-202.
  2014 Колективна монетна находка от края на XIV и началото на XV в. от село Лъка, Община Поморие. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ 17 – 19.05.2012. Шумен, 2014, 486-510.
  2014 Османски монети от XIV – XV в. от фонда на РИМ-Бургас. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2014, 200-213.
  2014 Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153.
  2014 Война и финанси в Османската империя в края на XVI и през първата половина на XVII в. – Военноисторически сборник, 2, 2014, 25-40.
  2013 Съкровище от западноевропейски монети от XVI - XVII в., намерено в Поморие. - В: Юбилеен сборник "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33.
  2013 Елинистически монети от фонда на Исторически музей Поморие. - В: К. Стефанова (ред.). Проблеми и изследвания на тракийската култура, VI. Казанлък, 2013, 185-193.
  2013 Колективна находка от османски монети от края на XVI и първата половина на XVII в. от фонда на Исторически музей - Поморие. - В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 - 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 249-263.
  2013 Five Talers from Pomorie, Bulgaria (Second Half of 17th Century). - В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 - 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 264-270.
  2013 Споменът за българската държава и пасивната съпротива срещу исляма през XV - XVII в. (по нумизматични данни). - Епископ-Константинови четения, 19. Шумен, 2013, 307-316.
  2012 Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното, V. Юбилеен сборник,посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от Велико Търново, 2012, 423-443.
  2012 Термините емпорос и емпорион у Херодот. - Епохи, 3-4, 2008. Велико Търново, 2012, 45-62.
  2012 Казашките нападения по южното българско черноморие през XVII век (по нумизматични данни). - Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54.
  2011 Колективна находка от дирхами на Токтамъш (1380 – 1395) от село Козичино, Община Поморие. – В: От регионалното към националното, IV. Юбилеен сборник вчест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев. Велико Търново, 2011, 226-234.
  2011 Сребърни османски и западноевропейски монети (XVIII – XIX в.) от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Казанлък в миналото и днес, VIII. Казанлък, 2011,137-144.
  2011 Anchialus in der ersten Hаlfte des 17. Jahrhunderts (nach numismatischen Angaben). – Geldgeschichtliche Nachrichten, 256 (Vol. IV – Juli 2011). Frankfurt am Main, 2011,186-195.
  2011 Катойкии и емпориони в хората на Месамбрия. – В: Епископ Константинови четения, XV. Шумен, 2011, 44-50.
  2011 Възникване и развитие на Волжка България (до началото на X век). – В: Оттука започва България. Материали от Втората национална конференция по история,археология и културен туризъм „Пътуване към България” - Шумен, 14-16.05. Шумен, 2011, 469-481.
  2011 Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60.
  2010 Накит, съставен от сребърни монети от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Юбилеен сборник Доклади и научни съобщения от III национална научна конференция „От регионалното към националното – нумизматика, сфрагистика, епиграфика и музейно дело“ на Исторически музей – Полски Трембеш, посветена на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. 6-7.09.2009 г. I част. Велико Търново, 2010, 153-163.
  2010 Археологически обекти в землището на село Козичино, Община Поморие. – ИМЮИБ, XXV. Сливен, 2010, 55-78.
  2010 Археологические разведки в окресностях деревни Козичино, Община Поморие. – В: Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, VII. Варна, 2010, 212-238.
  2009 Римски и късноантични обекти по левия бряг на язовир Порой (Проблемът с локализацията на Казалет). – ИМЮИБ, XXIV. Сливен, 2009, 118-134.
  2008 Монетната циркулация в Шуменския регион през V – I в. пр. Хр. – В: МИФ, XIV. Тракия и околният свят, II. София, 2008, 420-434.
  2008 Емпориони и антични селища в град Бургас и близкия район. – В: Историкии, III. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина. Шумен, 2008, 87-99.
  2014 Тракийска археология (в съавторство с Юри Йоргов). Методическото ръководство по проект "Образованието в ШУ в служба на икономиката на знанието" (http://shumenconnect.com/wp-content/uploads/2014/11/mguideline-1.pdf).
  2013 Въведение в праисторията. ISBN: 978-954-577-765-3. - Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски" (http://cdo.shu.bg/).
  2013 Въведение в библейската археология. ISBN: 978-954-577-760-8. - Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски" (http://cdo.shu.bg/).
  2013 Древногръцката колонизация по Западния Черноморски бряг и проблемът с емпорионите (VIII - IV в. пр. Хр.). ISBN: 978-954-577-755-4. - Център за дистанционно обучение на ШУ "Епископ Константин Преславски" (http://cdo.shu.bg/).
  2015 Ново списание на катедра История и археология - Любословие, 15, 2015, 326-328.
  2015 Ново списание на катедра История и археология – Любословие, 15, 2015, 326-328.
  2021 К. Кръстев. Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. ISBN 978-619-00-0150-8 Цитирано в: И. Петракиев. Търговски връзки на Търновската каза с европейските страни през XV – XVIII в. (по нумизматични данни). – Известия на Националния исторически музей, т. XXXIII. Юбилеен сборник Бони Петрунова. София, 2021, 340, 362, 366. ISSN 1311-5219
  2021 К. Кръстев. Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: И. Петракиев. Търговски връзки на Търновската каза с европейските страни през XV – XVIII в. (по нумизматични данни). – Известия на Националния исторически музей, т. XXXIII. Юбилеен сборник Бони Петрунова. София, 2021, 341, 365. ISSN 1311-5219
  2021 К. Кръстев. Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60. ISBN 978-954-577-493-5 Цитирано в: I. Topalilov. The Foundation Myths of Anchialos Revisited. – Il Mar Nero 10, 2019-2020. Roma, 2021, 40, 41. ISSN 1125-3878; ISBN 978-88-5491-121-5
  2021 К. Кръстев. Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Н. Митев. Новопостъпили средновековни монети от фонда на Парк-музея „Владислав Варненчик“. – Acta Musei Varnaensis, XIV, 2021, 150. ISBN 978-619-7373-98-1
  2021 К. Кръстев. Дубровнишки монети (XVI – XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 147-158. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: В. Пенчев. Що за монети са били „пазватчетата“ – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 17, 2021, 79. ISSN 1312-5532 (Print); ISSN 2603-3275 (Online)
  2020 К. Кръстев. Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. ISSN 0204-4080 Цитирано в: М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас. – Годишник на Националния археологически музей, XIV (In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му), 2020, 478. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online)
  2020 К. Кръстев. Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., намерено в Поморие. – В: Юбилеен сборник \"От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей\", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. ISBN 978-619-168-039-9 Цитирано в: М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас. – Годишник на Националния археологически музей, XIV (In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му), 2020, 478, 479. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online)
  2020 К. Кръстев. Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. ISBN 978-619-00-0150-8 Цитирано в: М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас. – Годишник на Националния археологически музей, XIV (In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му), 2020, 478, 483. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online)
  2020 К. Кръстев. Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. ISBN 978-619-00-0139-3 Цитирано в: М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас. – Годишник на Националния археологически музей, XIV (In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му), 2020, 478, 483. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online)
  2020 К. Кръстев. Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения \"Сборяново\" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153. ISBN 978-619-00-0122-5 Цитирано в: М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас. – Годишник на Националния археологически музей, XIV (In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му), 2020, 478, 479. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online)
  2020 К. Кръстев. Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас. – Годишник на Националния археологически музей, XIV (In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му), 2020, 478. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online)
  2020 К. Кръстев. Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: И. Лазаренко. Находка от монетовидни отливки, калъпи и метал за леене – следа от производство на фалшиви или неофициални монети през XVII в. в Османската империя. – НСЕ, 16, 2020, 183, 184, 186. ISSN 1312-5532 (print), ISSN 2603-3275 (online)
  2020 К. Кръстев. Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Х. Кузов, Н. Митев. Сребърна монета на Сигизмунд III Ваза (1587-1632), открита при археологически разкопки на късноантична крепост край устието на река Фъндъклийска. – НСЕ, 16, 2020, 194. ISSN 1312-5532 (print), ISSN 2603-3275 (online)
  2020 К. Кръстев. Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., намерено в Поморие. – В: Юбилеен сборник \"От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей\", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. ISBN 978-619-168-039-9 Цитирано в: М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас. – Годишник на Националния археологически музей, XIV (In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му), 2020, 478, 479. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online)
  2020 К. Кръстев. Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. ISBN 978-954-92433-2-1 Цитирано в: М. Класнаков. „Льовен“-талерите и златните дукати на Съединените провинции от колекцията на РИМ-Бургас. – Годишник на Националния археологически музей, XIV (In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнината от рождението му), 2020, 478, 483. ISSN 1310-7933 (print), ISSN 2738-7496 (online), ISBN 978-954-9472-95-0 (print), ISBN 978-954-9472-96-7 (online)
  2019 К. Кръстев. Колективна монетна находка от края на XIV и началото на XV в. от село Лъка, Община Поморие. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ 17 – 19.05.2012. Шумен, 2014, 486-510. ISBN 978-954-577-869-8 Цитирано в: Р. Иванов. Османски монети от Пловдив (XIV – XV в.). – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, 212-213. ISSN 1314-748X
  2019 К. Кръстев. Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Л. Василев. Медно солдо на Рагуза (Дубровник) от село Кочево (Пловдивско). – Българска наука, 120, юни, 2019, 88. ISSN 1314-1031
  2019 К. Кръстев. Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: К. Димов. Тройни грошове на Сигизмунд III Ваза (1587 – 1632) от монетарницата в Рига. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, 218. ISSN 1314-748X
  2019 К. Кръстев. Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Б. Георгиев, В. Параскевов, Д. Игнатовски, И. Топалилов, С. Минков, Т. Тодоров. История на Шумен. Шумен, 2019, 73. ISBN 978-619-205-133-4
  2019 К. Кръстев. Дубровнишки монети (XVI – XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 147-158. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: Л. Василев. Медно солдо на Рагуза (Дубровник) от село Кочево (Пловдивско). – Българска наука, 120, юни, 2019, 88. ISSN 1314-1031
  2019 К. Кръстев. Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. ISBN 978-954-92433-2-1 Цитирано в: Р. Иванов. Османски монети от Пловдив (XIV – XV в.). – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2019, 212. ISSN 1314-748X
  2018 Накит, съставен от сребърни монети от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Юбилеен сборник Доклади и научни съобщения от III национална научна конференция „От регионалното към националното – нумизматика, сфрагистика, епиграфика и музейно дело“ на Исторически музей – Полски Тръмбеш, посветена на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. 6-7.09.2009 г. I част. Велико Търново, 2010, 153-163. ISBN 978-954-427-894-6 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23. ISBN 978-619-00-0722-7
  2018 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. ISBN 978-954-92433-2-1 Цитирано в: М. Николов. Бележки за няколко колективни монетни находки от Южното Черноморие от XVII в. – Известия на Бургаския музей, VI, 2018, 32-33. ISSN 0407-9477
  2018 Колективна находка от дирхами на Токтамъш (1380 – 1395) от село Козичино, Община Поморие. – В: От регионалното към националното, IV. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев. Велико Търново, 2011, 226-234. ISBN 978-954-427-926-4 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 131. ISBN 978-619-00-0722-7
  2018 Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното, V. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от 1876 г. Велико Търново, 2012, 423-443. ISBN 978-954-427-966-0 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23. ISBN 978-619-00-0722-7
  2018 Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. ISSN 0204-4080 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23, 262. ISBN 978-619-00-0722-7
  2018 Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. ISSN 0204-4080 Цитирано в: М. Николов. Бележки за няколко колективни монетни находки от Южното Черноморие от XVII в. – Известия на Бургаския музей, VI, 2018, 32-33. ISSN 0407-9477
  2018 Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., намерено в Поморие. – В: Юбилеен сборник "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. ISBN 978-619-168-039-9 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23, 313. ISBN 978-619-00-0722-7
  2018 Колективна монетна находка от края на XIV и началото на XV в. от село Лъка, Община Поморие. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ 17 – 19.05.2012. Шумен, 2014, 486-510. ISBN 978-954-577-869-8 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23, 39, 298. ISBN 978-619-00-0722-7
  2018 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23, 62, 75, 118, 129, 183, 187, 205, 219, 229, 260, 278, 298, 326, 327, 380-381, 385, 410. ISBN 978-619-00-0722-7
  2018 Дубровнишки монети (XVI – XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 147-158. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: К. Димов. Разпръсната колективна монетна находка с дубровнишки талери от с. Чомаковци. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2018, 128. ISSN 1314-748X
  2017 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Д. Ницов. Юруците в Анхиалска каза XV – началото на XVIII век. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 185, 187-188.
  2017 Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60. Цитирано в: А. Койчев. Тракийски владетелски монети от музея в Поморие и региона. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 46-47.
  2017 Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60. Цитирано в: И. Христов. Антични каменни котви, каменни и оловни щокове от експозицията на Исторически музей – Поморие. – Известия на Исторически музей – Поморие, 2, 2017, 32.
  2017 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Европейски монети (XVII – XVIII век) от фонда на ИМ-Провадия. – Известия на Националния исторически музей-София, т. XXIX, 2017, 190.
  2017 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Европейски монети (XVII – XVIII век) от фонда на ИМ-Провадия. – Известия на Националния исторически музей-София, т. XXIX, 2017, 190, 191.
  2017 Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153. Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Европейски монети (XVII – XVIII век) от фонда на ИМ-Провадия. – Известия на Националния исторически музей – София, т. XXIX, 2017, 191.
  2017 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Талеров фалшификат на саксонския курфюрст Август I (1567 – 1586) от района на с. Добрина, Провадийско. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 2, 2017, 146-147.
  2017 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: К. Дочев. Монети на византийската фамилия Палеолози в паричното обращение на българската държава (1259 – 1396), т. I. Велико Търново, 2017, 240.
  2017 Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 47.
  2017 Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 31, 54.
  2017 Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 31, 38, 40, 41, 42, 47, 48, 51, 52, 54, 55.
  2017 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 39, 42.
  2017 Five Talers from Pomorie, Bulgaria (Second Half of 17th Century). – В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 – 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 264-270. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 51.
  2017 Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 31, 55.
  2017 Колективна находка от дирхами на Токтамъш (1380 – 1395) от село Козичино, Община Поморие. – В: От регионалното към националното, IV. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев. Велико Търново, 2011, 226-234. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 40.
  2017 Сребърни османски и западноевропейски монети (XVIII – XIX в.) от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Казанлък в миналото и днес, VIII. Казанлък, 2011, 137-144. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 510.
  2017 Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното, V. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от 1876 г. Велико Търново, 2012, 423-443. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 52.
  2017 Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., намерено в Поморие. – В: Юбилеен сборник "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 47.
  2017 Колективна находка от османски монети от края на XVI и първата половина XVII в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011-2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 249-263. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 51.
  2017 Полските трояки и техните подражания. – Историкии, 8. Велико Търново, 2015, 49-62. Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, XVI.
  2017 Накит, съставен от сребърни монети от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Юбилеен сборник Доклади и научни съобщения от III национална научна конференция „От регионалното към националното – нумизматика, сфрагистика, епиграфика и музейно дело“ на Исторически музей – Полски Тръмбеш, посветена на 65-годишнината на ст.н.с. д-р Христо Харитонов. 6-7.09.2009 г. I част. Велико Търново, 2010, 153-163. ISBN 978-954-427-894-6 Цитирано в: Х. Харитонов. Стари мерки, теглилки и монети в България VII – XX век (второ допълнено и основно преработено издание). Велико Търново, 2018, 23. ISBN 978-619-00-0722-7
  2017 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. ISBN 978-954-92433-2-1 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 248-249, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Колективна находка от дирхами на Токтамъш (1380 – 1395) от село Козичино, Община Поморие. – В: От регионалното към националното, IV. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Николай Колев и в памет на Рачо Илиев. Велико Търново, 2011, 226-234. ISBN 978-954-427-926-4 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 232, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Сребърни османски и западноевропейски монети (XVIII – XIX в.) от село Горно Черковище, Казанлъшко. – В: Казанлък в миналото и днес, VIII. Казанлък, 2011, 137-144. ISSN 1310-3466 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Колективна монетна находка, укрита в средата на XIX в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: От регионалното към националното, V. Юбилеен сборник, посветен на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135-годишнината на Априлското въстание от 1876 г. Велико Търново, 2012, 423-443. ISBN 978-954-427-966-0 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 249, 250, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. ISSN 0204-4080 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 249, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Five Talers from Pomorie, Bulgaria (Second Half of 17th Century). – В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 – 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 264-270. ISBN 978-954-400-966-3 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 304. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., намерено в Поморие. – В: Юбилеен сборник "От регионалното към националното - история, състояние и тенденции на българския музей", посветен на 100 годишнината от Балканската война от 1912 г. Велико Търново, 2013, 24-33. ISBN 978-619-168-039-9 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Колективна находка от османски монети от края на XVI и първата половина XVII в. от фонда на Исторически музей Поморие. – В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011-2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 249-263. ISBN 978-954-400-966-3 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 186, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. ISBN 978-619-00-0150-8 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 186, 213, 232, 248-249, 282, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. ISBN 978-619-00-0150-8 Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Монети на Жечпосполита (XVI – XVIII в.) от фонда на историческия музей в Провадия. – В: Добруджа, 32, 2017, 600. ISSN 0205–2210
  2017 Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. ISBN 978-619-00-0139-3 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. ISBN 978-619-00-0139-3 Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Монети на Жечпосполита (XVI – XVIII в.) от фонда на историческия музей в Провадия. – В: Добруджа, 32, 2017, 600. ISSN 0205–2210
  2017 Съкровище от западноевропейски монети от XVI – XVII в., открито в село Рудник, община Бургас. – В: Б. Матева и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2013. От находката до витрината, 10. Велико Търново, 2014, 130-153. ISBN 978-619-00-0122-5 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 197-198, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Л. Василев. Две редки монети от централната част на град Бургас. Нов османски документ за града от първата половина на XVII в. – Морски вестник (електронно издание), 14.10.2017 г., 4.
  2017 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Венециански и дубровнишки монети (XIII – XVIII в.) от фонда на ИМ-Провадия. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 237, 240. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online)
  2017 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Монети на Жечпосполита (XVI – XVIII в.) от фонда на историческия музей в Провадия. – В: Добруджа, 32, 2017, 599, 600. ISSN 0205–2210
  2017 Полските трояки и техните подражания. – Историкии, 8. Велико Търново, 2015, 49-62. ISBN 978-619-00-0325-0 Цитирано в: Н. Марков. Кратки бележки за „левантинските“ френски монети, за техните подражания от 50-те и 60-те години на XVII век и за техния прием в Османската империя. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 257, 283. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online)
  2017 Полските трояки и техните подражания. – Историкии, 8. Велико Търново, 2015, 49-62. ISBN 978-619-00-0325-0 Цитирано в: Н. Теодосиев. Годишен бюлетин на колективните монетни находки от България, 1983 – 2016. София, 2017, 60-61, 299. ISBN 978-619-90806-1-0
  2017 Дубровнишки монети (XVI – XVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“ Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 147-158. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: Б. Томова. Западноевропейски монети от съкровището от с. Копиловци, Монтанско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 290, 291. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online)
  2017 Монети на Република Венеция (XV – XVIII в.) от фонда на Исторически музей „Искра“ – Казанлък. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, 2015, 101-117 (в съавторство с Мариана Ибришимова-Петрова). ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: Н. Митев, Д. Георгиев. Венециански и дубровнишки монети (XIII – XVIII в.) от фонда на ИМ-Провадия. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 13, 2017, 236, 240. ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online)
  2017 Колективна монетна находка от XVII в. от с. Овчага, Провадийско. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 125-145 (в съавторство с Н. Митев, Д. Георгиев; авторски: 125-128, 130, 133-145). ISSN 1312-5532 (Print), ISSN 2603-3275 (Online) Цитирано в: Н. Теодосиев. Опис на колективните монетни находки от България, т. II: от 498 г. сл. Хр. до XX в. София, 2017, 87. ISBN 978-619-90806-1-3
  2016 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Л. Василев. Два солида на град Рига под шведска власт от Пловдивско. – Реверс, 2, 2016, 27.
  2016 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Л. Василев. Двойно контрамаркирана медна испанска монета от XVI век от района на град Бургас. – Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 2016, 45.
  2016 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Д. Ницов. Нов изследователски поглед върху историята на Османската империя от края на XVI и първата половина на XVII век. – История, 3, 2016, 321-324.
  2016 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Д. Ницов. Обедняване на населението в Анхиалската каза (средата на XVII – 30-те години на XVIII век). – Исторически преглед, 3-4, 2016, 93, 94.
  2016 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: Д. Ницов. Обедняване на населението в Анхиалската каза (средата на XVII – 30-те години на XVIII век). – Исторически преглед, 3-4, 2016, 93.
  2016 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство "Епископ Константин Преславски"), 2015. Цитирано в: М. Класнаков. Пет рядко срещани в българските земи късносредновековни монети (XVI – XVII в.) от състава на Ахтополското съкровище. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 12, 2016, 118, 119, 120.
  2016 Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г. (по нумизматични данни) (Series Academica, 15). Шумен (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“), 2015. ISBN 978-619-201-029-4 Цитирано в: Л. Спасов, Д. Борисов, М. Маринова. Стопанска история на България, Европа и света XV – XX век. Част 1: България. София, 2016, 43-44. ISBN 978-954-9388-70-1
  2015 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Д. Ницов. Анхиало от средата на XV до края на XVII в. (кратък историографски преглед). - Минало, 2, 2015, 24.
  2015 Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII век (по нумизматични данни). - Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: Д. Ницов. Анхиало от средата на XV до края на XVII в. (кратък историографски преглед). - Минало, 2, 2015, 25.
  2015 Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI - средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. - В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: Д. Ницов. Анхиало от средата на XV до края на XVII в. (кратък историографски преглед). - Минало, 2, 2015, 25.
  2015 Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: Д. Ницов. Анхиало от средата на XV до края на XVII в. (кратък историографски преглед). - Минало, 2, 2015, 25.
  2015 Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовци, Община Несебър. – АОР през 2007. София, 2008, 784-788 (в съавторство с И. Карайотов). Цитирано в: И. Карайотов. Анхиалос през античността. Бургас, 2015, 93, 183.
  2015 Монетите на Месамбрия от фонда на Исторически музей Поморие и проблемите, свързани с най-ранната история на Анхиало. – В: Историкии, IV. Научни изследвания в чест на проф. д.и.н. Иван Карайотов по случай неговата 70-годишнина. Шумен, 2011, 48-60. Цитирано в: И. Карайотов. Анхиалос през античността. Бургас, 2015, 93-94, 183-184.
  2015 Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовица, Община Несебър. – АОР през 2006. София, 2007, 600-602 (в съавторство с проф.д.и.н Иван Карайотов). Цитирано в: И. Карайотов. Анхиалос през античността. Бургас, 2015, 93, 183.
  2015 Казашките нападения по южното българско черноморие през XVII век (по нумизматични данни). - Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: В. Беков, Н. Митев. Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев. варна, 2015, 7, 36.
  2015 Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI - средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. - В: Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: В. Беков, Н. Митев. Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев. Варна, 2015, 7, 36, 90.
  2015 Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: В. Беков, Н. Митев. Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев. Варна, 2015, 7, 36, 37, 90.
  2015 Five Talers from Pomorie, Bulgaria (Second Half of 17th Century). - В: Ж. Михайлова и кол. (ред.). Сборник Есенни четения "Сборяново" 2011 - 2012. От находката до витрината, 8-9. Велико Търново, 2013, 264-270. Цитирано в: В. Беков, Н. Митев. Антични, средновековни и ренесансови монети от колекцията на Христо Раев. Варна, 2015, 7, 37, 92.
  2015 Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: М. Класнаков, И. Пеев. Колективна находка с руски монети от с. Горно Ябълково, Бургаско. – Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 11, 2015, 119, 121.
  2015 Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: М. Класнаков, И. Пеев. Колективна находка с руски монети от с. Горно Ябълково, Бургаско. – Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 11, 2015, 119, 121.
  2015 Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: М. Класнаков, И. Пеев. Колективна находка с руски монети от с. Горно Ябълково, Бургаско. – Нумизматика, сфрагистика, епиграфика, 11, 2015, 119, 121.
  2015 Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: М. Николов. Археологическите обекти край кв. Крайморие, гр. Бургас: Порос/Поро/Форос (Предварително съобщение). – В: Известия на Народния музей – Бургас, т. V (В памет на Цоня Дражева). Бургас, 2015, 121.
  2015 Колективна монетна находка от края на XIV и началото на XV в. от село Лъка, Община Поморие. – В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България“ 17 – 19.05.2012. Шумен, 2014, 486-510. Цитирано в: P. Grossman, E. Gielen, G. Nikolov et all. Bibliographische Notizen und Mitteilungen. – Byzantinische Zeitschrift, Band 108, Heft 1, 2015, 508-509.
  2014 Османски монети от XIV – XV в. от фонда на РИМ-Бургас. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2014, 200-213. Цитирано в: Н. Митев. Акче на Муса Челеби (1411 - 1413) от Пловдивско. - Журнал за исторически и археологически изследвания, 1-2, 2014, 199.
  2014 Някои проблеми, свързани с типологията на селищата, създадени в процеса на древногръцката колонизация. - В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 6. Велико Търново (Фабер), 2013, 11-48. Цитирано в: Я. Тачев. Монетосеченето на Дионисополис (IV в. пр. Хр. - III в. сл. Хр.). София, 2014, 147, 149.
  2014 Монетната циркулация в Шуменския регион през V – I в. пр. Хр. – В: МИФ, XIV. Тракия и околният свят, II. София, 2008, 420-434. Цитирано в: Я. Тачев. Монетосеченето на Дионисополис (IV в. пр. Хр. - III в. сл. Хр.). София, 2014, 109, 164, 165.
  2014 Спасително проучване в античния некропол на Анхиало, ПИ 57491.16.633 в м. Кротиря, гр. Поморие. – АОР през 2011 г. София, 2012, 236-237. Цитирано в: Я. Тачев. Нов тип провинциална монета на Анхиало. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 3, 2014, с. 131.
  2014 Казашките нападения по южното българско Черноморие през XVII в. (по нумизматични данни). – Военноисторически сборник, 2, 2012, 47-54. Цитирано в: Д. Ницов. Поглед върху изследванията за Анхиало (края на XV – XVII в.) – Исторически преглед, 3-4, 2014, 174.
  2014 Монетната циркулация в Анхиалската кааза по време на кризата в Османската империя (края на XVI – средата на XVII век) въз основа на данни от колективните находки. – В: П. Георгиев (ред.). Градът в българските земи (по археологически данни). Материали от Националната научна конференция, посветена на живота и делото на ст.н.с. Вера Антонова, Шумен, 31 октомври – 1 ноември 2013 г. Шумен, 2014, 543-558. Цитирано в: Д. Ницов. Поглед върху изследванията за Анхиало (края на XV – XVII в.) – Исторически преглед, 3-4, 2014, 174.
  2014 Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XV – XVII в.). – В: И. Йорданов и кол. (ред.). Историкии, 7. Велико Търново, 2014, 96-129. Цитирано в: Д. Ницов. Поглед върху изследванията за Анхиало (края на XV – XVII в.) – Исторически преглед, 3-4, 2014, 174.
  2014 Анхиало под османска власт (по нумизматични данни). – В: А. Орачев (ред.). Поморие: древност и съвремие, I. Бургас, 2011, 179-193. Цитирано в: Д. Ницов. Поглед върху изследванията за Анхиало (края на XV – XVII в.) – Исторически преглед, 3-4, 2014, 174.
  2013 Archaeology in the Black Sea Region in Classical Antiquity 1993 – 2007. – Archaeological Reports, No. 54, 2007-2008, 115-173. Цитирано в: F. Lisetskii, V. Stolba, E. Ergina, M. Rodionova, E. Terekhin. Post-agrogenic evolution of soils in ancient Greek land use areas in the Herakleian Peninsula, southwestern Crimea. – The Holocene, 23 (4), 2013, 506.
  2011 Archaeology in the Black Sea Region in Classical Antiquity 1993 – 2007. – Archaeological Reports, No. 54, 2007-2008, 115-173. Цитирано в: M. Dimanidou. Urban planning in the ancient Greek colonies from their foubdation until the Roman conquest in the western and northwestern Black Sea region. Thessaloniki, 2011, 32, 42, 43, 44, 49, 61.
  2010 Теренно издирване на археологически обекти в землището на село Козичино, Община Поморие. – АОР през 2008. София, 2009, 785-786. Цитирано в: В. Динчев. Теренни обхождания в землището на село Голица, Община Долни Чифлик. - АОР през 2009 г. София, 2010, 646.
  2017 Монета на Източно-индийската компания от Казанлък. – Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2017, 76-78.
  2016 Монети на Полша под руска власт от ИМ „Искра“ Казанлък. – Реверс, 1, 2016, 34-37.
  2012 Спасително проучване в античния некропол на Анхиало, ПИ 57491.16.633 в м. Кротиря, гр. Поморие. – АОР през 2011 г. София, 2012, 236-237.
  2010 Теренни обхождания в землището на село Козичино, Община Поморие през – АОР през 2009. София, 2010, 669-672.
  2009 Теренно издирване на археологически обекти в землището на село Козичино, Община Поморие. – АОР през 2008. София, 2009, 785-786 (в съавторство с Йордан Михайлов).
  2008 Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовци, Община Несебър. – АОР през 2007. София, 2008, 784-788.
  2007 Теренни обхождания в землищата на селата Оризаре, Кошарица и Гюльовица, Община Несебър. – АОР през 2006. София, 2007, 600-602 (в съавторство с проф.д.и.н Иван Карайотов).
  2007 Археологически сондажи в землището на с. Оризаре, Община Несебър. – АОР през 2006. София, 2007, 304-305 (в съавторство с проф. д.и.н. Иван Карайотов).