Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Ембие Мехмед Кязимова
  Гл. ас. д-р Ембие Мехмед Кязимова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243, 246 К2

  Email: e.kyazimova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица - вторник и сряда (8-16 ч.); Втора седмица - вторник и четвъртък (8-16 ч.)


  2015 Инфинитните глаголни форми в съвременния турски език. Автореферат. Шумен
  2021 Инфинитните глаголни форми в съвременния турски език. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 292 с., ISBN 978-619-201-476-6
  2016 Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2016, 227 стр. (в съавт. с Т. Чалъкова, Е. Стоянова, Е. Кязимова, Н. Чуфадар, В. Янкова)
  2009 Лингвистични основи на националноориентиран учебник по чужд език на базата на нови информационни технологии. Изд. "Фабер", В. Търново, 2009.Глава І: 1.3.1, 19-33 стр. (в съавторство).
  2004 Инфинитните глаголни форми на турския език в изданията на български. Изд. "Анализ", Истанбул, 2004, 121 стр.
  2022 Мотивът за вкаменяването в някои легенди от България, Туркологични изследвания 2022, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2022, стр. 119-129.
  2022 Osmanli Doneminde Bulgarca Yazilan Turkce Ders Kitaplari. // XVIII. Turk Tarih Kongresi Bildiriler Kitabi, XII. Cilt, Turk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara, 2022, s. 141-153. e-ISBN: 978-975-17-5111-9 (tk.); ISBN: 978-975-17-5132-2 (12. c) https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2022/04/Cilt-12.pdf
  2021 Народното лечителство при българи и турци и съответните вярвания, Туркологични изследвания 2021, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2021, стр. 110-125.
  2020 Кязимова, Е. За българо-турския речник „Люгат-и Шехаб“. – В: „Туркологични изследвания 2020”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020, стр. 153-167. ISSN 1314-989X
  2019 Osmanli Turkcesi Isiginda Bulgarcanin Dil Bilgisi Ozellikleri // Сборник "Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи", УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2019, стр. 242-261; ISBN 978-619-201-317-2
  2019 Bulgarca-Turkce Lugat-i Sehab sozlugune dair. In RumeliDe Journal of Language and Literature Studies, 2019, 5, s. 137-145
  2019 Osmanli Doneminde Bulgarca Yazilan Turkce Ders Kitaplari. – В: Туркологични изследвания 2019. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2019, с. 189-201; ISSN 1314-989X.
  2019 Bulgaristan da Tas Kesilme Motifi ve Efsaneleri. - Balkanlarda Turk Kulturu. Bulgaristan Ornegi, Istanbul, s. 351-359, ISBN 978-605-9443-28-9
  2018 Кязимова, E. 2018. Реалии по българските земи в пътеписа на Евлия Челеби. //Сборник „По пътя на Евлия Челеби”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 115-132.ISBN 978-619-201-245-8
  2017 Аудирането като ключова компетенция при обучението по практически турски език. - В: Сборник "Туркологични изследвания 2017", УИ "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017, стр. 23-38. (в съавт. с Т. Чалъкова)
  2017 Топик структури в турското изречение като фактор за формиране на полипредикативност.- In: SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISS 2367-5721 ISSU 38 OCTOBER 2017, 25-30.
  2016 Нелинейная предикативность топиковых структур в турецком языке (на материале инфинитных форма глагола). - В: Грамматические категории в сопоставительном аспекте. Москва, 2016, (в съавторство с Т. Чалъкова).
  2016 Числата и сакралният ъгъл като матрица за моделиране на света. Sociobrains ISSUE 17. Yan. 2016. www//Sociobrains.com.(в съавторство с Т. Чалъкова).
  2015 Семантические рефлексы архетипических значений Единицы/Единого. -В: Язык, культура, текст: контрастивный анализ. Материалы IV Международной научно-практической конференции. Славянск-на-Кубани, 2015, с.67-72. - в съавторство с Т. Чалъкова.
  2015 Народното лечителство при българи и турци и съответните вярвания. - Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Турция
  2015 Особености на превода на инфинитива, причастието и деепричастието от турски език на български – В: Годишник на ШУ (ФХН). Т. ХХVІ А, Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2015.
  2014 Инфинитните форми на глагола в езиковото строителство. - В: Сб. Времето на Балканите: език, история, памет, Шумен, 2014, с. 54-67.
  2014 Функцията на инфинитните форми и топик структури в турския език. // Годишник на ШУ “Епископ Константин Преславски”, том ХХV А, 2014, с. 5-33 - в съавторство с Т. Чалъкова.
  2012 Инфинитните глаголни форми в османската езикова практика. - В: Сб. "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с. 63-82
  2012 Инфинитните форми на глагола в предтурския период. - В: Сб. "Туркологични изследвания 2012", Шумен, 2012, с. 83-105
  2011 Dogum Gelenekleri.Bulgaristan Turk Halkbilimi. - В: Сб. Турски фолклор в България, Велико Търново: Фабер, 2011, с. 42-49
  2009 Към въпроса за зависимите номинални изречения в тюркските езици. - В: Сб. материали от юбилейна международна конференция "Турският език и балканското културно взаимодействие" на Катедрата по турски език и литература (04-08 юни 2008). Шумен, 2009, с. 153-160
  2007 Инфинитните форми на глагола в сродни езици. - В: Сб. Лингвистични студии по туркология, Т. І. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, с. 137-143
  2006 Към въпроса за глагола и инфинитните форми на глагола в съвременното турско езикознание по данни на терминологичните речници. В: сб. материали от международната научна конференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад”, Шумен, 2006, с.67-76
  2004 Турските деепричастни форми в българския превод на романа "Чучулигата" на Решат Нури. - В: Сб. материали от научна конференция "Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток-Запад" - Шумен, 2004, с. 102-118
  2019 Кязимова, Е. 2019: Bulgarca Turkce Lugat i Sehab sozlugune dair s. 137-145 - B: RumeliDE Dil ve Edebiyat Arashturmalaru Dergisi 2019, (O5) ( A g u s t o s ) http://www.rumelide.com/, DOI: 10.29000/rumelide.606085. ORCID ID: 5121-3201-9201-9162
  2018 Turk Dillerinde Eylem Konusu - Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция.
  2018 Кязимова, Ембие. 2018. Bulgaristan’da Tas Kesilme Motifi ve Efsaneleri. В: Международен симпозиум „Турската култура на Балканите: България”, Истанбулски университет, 27-29 септември 2018, Истанбул, Турция
  2018 Кязимова, Ембие. 2018. Osmanli Turkcesinin Isiginda Bulgarcanin Dil Bilgisi Ozellikleri. В: Международен симпозиум „Миграции и културни взаимодействия в Османската империя и Турция”, Университет „Сабахатин Заим“, 2-3 април 2018 г., гр. Истанбул, Турция
  2018 Кязимова, Ембие. Turk Dillerinde Eylem Konusu. Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция
  2018 ХХV-тите „Епископ - Константинови четения”, 18 май 2018 г., ШУ „Еп. Константин Преславски”, град Шумен, Доклад на тема: „Подчинени изречения в турския език“
  2015 Народното лечителство при българи и турци и съответните вярвания. - Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Турция
  2024 Малък речник на медийните термини, УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2024, С. 222 (в съавторство с М. Шукриева)
  2022 Турско-българско-румънско-английски речник. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2022, С.667 (в съавторство); ISBN: 978-619-201-634-0.
  2020 Кязимова, Ембие. 2020. Турско-българско-румънско-английски речник. Първа част. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен. ISBN 978-619-201-437-7 (в съавторство).
  2020 Кязимова, Ембие. 2020. Турско-българско-румънско-английски речник. Втора част. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен. ISBN 978-619-201-438-4 (в съавторство).
  2006 Руски и турски език в деловата сфера. Шумен: Унив. изд. “Еп. К. Преславски”, 2006, 7-67 стр. (в съавторство)
  2020 Кязимова, Е. Учебно помагало по практически турски език – лексика. (Второ, допълнено издание) Шумен, 2020: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-442-1 (в съавт. с Менент Шукриева).
  2019 Кязимова, Е. 2019. Учебно помагало по практически турски език – лексика. Шумен, 2019: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. ISBN 978-619-201-285-4 (в съавт. с Менент Шукриева).
  2022 Кязимова, Е. Инфинитните глаголни форми в съвременния турски език, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2021, С. 292, ISBN: 978-619-201-476-6. Цитирано в: Бекир, Х. За управлението като вид синтактична връзка при подчинителните словосъчетания в турския език. – В: Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по Хуманитарни науки, Том ХХХIII A/1, Университетско издателство \"Еп. Константин Преславски\", Шумен, 2022. ISSN: 1311-7300 с. 139.
  2022 Кязимова, Е. Dogum Gelenekleri, Bulgaristan Turk Halkbilimi, Faber Yayinevi, 2011, Цитирано в: Чуфадар, Н. Bulgaristan da Turk Halkbilim Calismalari – Gelecek Neslin Egitim ve Kultur Temeli (Demokrasi Doneminde). – В: XVIII. Turk Tarih Kongresi Bildiriler Kitabi, XII. Cilt, Turk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara, 2022, s. 373. e-ISBN: 978-975-17-5111-9 (tk.); ISBN: 978-975-17-5132-2 (12. c) https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2022/04/Cilt-12.pdf
  2022 Кязимова Е. Топик структури в турското изречение като фактор за формиране на полипредикативност. // SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISS 2367-5721 ISSU 38 OCTOBER 2017. 25-30 Цитирано в: Митев, Милен, дисертационен труд „Семантичен и транслатологичен аспект на деепричастието в българския и полския език“, защитена през 2022 г., във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Филологически факултет, стр. 182.
  2017 Библиографски справочник.– В: Туркологични изследвания 2017. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 157-228. /в съавт. с М. Салим, М. Шукриева, Б. Кърджалъ и др./