Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Татьяна Васильевна Терзиева
  Гл. ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: РУСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 2, стая 202; 02

  Телефон: 054 830495 вътр. 242, 244 К2

  Email: t.terzieva@shu.bg

  Приемно време: I седмица: вторник от 11 ч. - 13 ч.; ІІ седмица: вторник от 10 ч. - 12 ч.


  Завършен университет, специалност

  1996 - 2001 - ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Руска филология”, ОКС Магистър.

  2008 - 2010 - ШУ ”Епископ Константин Преславски”, специалност ”Управление на малък и среден бизнес”, ОКС Магистър.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  "МАДАРА" АД гр.Шумен - административен секретар; експерт връзки с обществеността - 2005 г. - 2010 г.

  Заемани академични длъжности

  Асистент в област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици - Съвременен руски език) в катедра "Руски език" към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - 2010 г.

  Главен асистент в област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици - Съвременен руски език) в катедра "Руски език" към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" - 2023 г.

  Придобити научни степени

  2017 - ОНС ”доктор” (PhD) по докторска програма Славянски езици (Съвременен руски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.

  Водени лекции и/или упражнения

  ЗД: Практически руски език (І - ІV част ЛУ)

  ЗД: Бизнес комуникация: Практически курс (І и ІІ част ЛУ)

  ЗД: Бизнес комуникация: Стилистика на деловата реч (Л)

  ЗД: Специализиран превод (І и ІІ част ЛУ)

  ЗД: Съвременен руски език: Стилистика (Л)

  ЗД: Технология на деловата комуникация в сферата на туризма (Л)

  ЗД: Специализиран руски език (РФТ) (ЛУ)

  ЗД: Теория на превода

  ФД: Бизнес комуникация

  ФД: Делово общуване на руски език

  ИД: Втори чужд език (руски език) (Л)

  ИД: Втори чужд език (руски език) (ЛУ)

  ИД: Лингвистични аспекти на езика за специални цели (Л)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Секторна програма ЕРАЗМУС: Лекционни курсове по практически руски език в Лодзинския университет гр.Лодз, Полша, 2012

  Области на научни интереси

  Терминология и терминография

  Лингвокултурология

  Стилистика

  Бизнес руски език

  Теория и практика на превода

  Хумор

  Специализации

  2012 Квалификационен курс на тема: “Русский язык как иностранный на начальном этапе“ (лектор - доц. д-р Н. В. Виноградова, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина), (Рег. № 4642/31.08.2012 г., 22 часа), ШУ “Епископ Константин Преславски“ /ДИКПО/, гр. Варна, 27.07. - 31.08.2012 г.

  2014 Международен семинар на тема: “Дни русского языка и перевода в Новом болгарском университете“, НБУ, гр. София, 2-4 ноември 2014 г.

  2015 Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет. Курс по английски език, ниво: А2, юни 2015 г.

  2015 Международен форум “Русский язык через русскую литературу и русское искусство“ (в рамките на международен проект МКИ “Столична библиотека“ и Фонд “Руски мир“) (Рег. № 181 /28.06.2015 г.), гр. София и гр. Сандански, 25-28 юни 2015 г.

  2015 Научно-практическая сессия для педагогов и организаторов образования “Научно-методические основы преподавания русского языка как иностранного в современном поликультурном пространстве с использованием технологий дистанционного обучения“. СОК “Камчия“, 09-11 октомври 2015 г.

  2015 ІІ Международна научно-практическа сесия на тема: “Русский язык в глобальном образовательном пространстве“. СОК “Камчия“, 13-15 ноември 2015 г.

  2016 Научно-практически семинар “Превеждаме Европа“ към ГДПП, Дом на Европа, гр. София, 8 април 2016 г.

  2016 Х Асамблея на Фонд “Руски мир“, гр. Москва, 3-5 ноември 2016 г.

  2017 Обучителен семинар по системата за мониторинг на качеството на образованието в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ в рамките на проект № РД-08-95/06.02.2017 г.

  2017 Международна научно-практическа сесия на тема: “Русский язык в глобальномобразовательном пространстве“ (772700001767 / Рег. № 13-20/3537, 16 часа), ШУ, гр. Шумен, 23-24 октомври 2017 г.

  2017 Научно-образователен семинар на тема: “Жаргонизация языка“, Шуменски университет, 25 ноември 2017 г.

  2017 Научна конференция на тема: 10 години в ЕС: “Актуални тенденции в терминологията, административния и медийния български език“, ГДПП гр. София 30.11.2017 г.

  2017 Научно-образователен семинар на тема: “Страницы русской истории и культуры в Шуменском регионе (по архивным документам и материалам СМИ) “, Шуменски университет, 12 декември 2017 г.

  2018 Кръгла маса за мониторинг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ в контекста на взаимодействието образование-наука-практика в рамките на проект № РД-08-140/08.02.2018 г.

  2018 Международен научен симпозиум: “Экология языка и современная коммуникация“, Шумен - СОК “Камчия“, 26-29 април 2018 г.

  2018 Интенсивный авторски курс на тема: “Введение в синхронный перевод“, Лектори: доц. д-р Борис Наймушин (НБУ гр. София), доц. д-р Мария Степанова (СПбПУ, гр. Санкт-Петербург, Русия), НБУ гр. София, 13.09.-17.09.2018 г.

  2018 Втора лятна школа по превод TRAD NBU на тема: “Превод на специализирана литература“, лектори: проф. Мария Грозева, доц. д-р Борис Наймушин, гл. ас. Венета Сиракова - НБУ гр. София; доц. д-р Мария Степанова - СПбПУ гр. Санкт-Петербург (Русия), 17.09. - 18.09.2018 г., НБУ, гр. София.

  2018 Майсторски клас по програма за допълнително професионално образование на тема: “Современные тенденции развития журналистики в международном медиапространстве“, лектор: Ирина Гончарова-Вакуловская (РУДН, гр. Москва /Русия/), (ІСТ 18 012600, 36 часа), 25.09.-27.09.2018 г., ШУ, Корпус 2.

  2018 Международен форум: “(Р)Еволюцията в превода: машините и хората в ерата на невромашинния превод“, Дом на Европа, гр.София, 29 ноември 2018 г.

  2019 Международен симпозиум “Русский язык для всех“, организиран от Благотворителен фонд за съдействие и запазване на културното наследство “Продвижение“ с подкрепата на Руската Федерация, СОК “Камчия“, 29 март 2019 г.

  2019 Международен форум “Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие: ХХ Кирилло-Мефодиевские чтения“ (в рамките на Международен Кирило-Методиев фестивал на славянските езици и култури), 23-25 май 2019 г., гр. Москва /Русия/.

  2019 ІХ Международен научно-практически семинар на тема: “Обучение переводческому мастерству: театр как перевод и перевод как театр“, 13.11. - 17.11.2019 г., Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“.

  2019 Майсторски клас на тема: “Россия и Болгария на перекрестке культур: лингвоисторическое наследие“, организиран от ФГАОУ ВО Тюменски държавен университет, в рамките на реализацията на Международеннаучно-образователен проект “Открытый класс“, Шуменский университет, К2, 11 ноември 2019 г.

  2019 Кръгла маса на тема: “Проблеми на преподаването на руски език в контекста на диалога на културите“, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, Корпус 2, 30 ноември 2019 г.

  2019 Курс за повишаване на квалификация: “Современные методы преподавания русского языка как иностранного“ (Рег. № 15005092019, 16 часа), Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, гр. Санкт-Петербург /Русия/, 13-14 декември 2019 г.

  2019 Педагогически форум за преподаватели-русисти “Филологические и социокультурные проблемы русистики“, Софийски университет “Св. Климент Охридски“, РКИЦ, 14 декември 2019 г.

  2020 Кръгла маса на тема: “Инновативные аспекты преподавания РКИ“, Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ (проведена в онлайн режим чрез платформата Meet), 28 ноември 2020 г.

  2020 Лингвокултурен онлайн куиз на тема: “О Росси за 60 секунд“, организиран от ФГАОУ ВО Тюменски държавен университет, ТюмГУ /Русия/, 15.12.2020 г.

  2021 Открита лекция с дискусия на тема: "Что дает теория перевода практическим переводчикам" с лектор проф. Д. И. Ермолович, организирана от Школа перевода и иностранных языков и Факультета иностранных языков СПбГУ на 13.02.2021 г. (проведена в онлайн режим чрез платформата Zoom).

  2021 Открита лекция с дискусия на тема: “Дьявол кроется в деталях. Бог таится в мелочах: маленькие хитрости устного перевода“ с лектор доц. д-р Борис Наймушин (НБУ гр. София), организирана от Школа перевода и иностранных языков и Факультета иностранных языков СПбГУ на 6.03.2021 г. (проведена в онлайн режим чрез платформата Zoom).

  2021 Костомаровский форум 2021: Филологические дисциплины как развивающий фактор: лучшие практики в системе дополнительного образования; Экспертное обсуждение концепции новой государственной программы "Поддержка и продвижение русского языка за рубежом" на 2021 - 2030 годы; Русский язык как иностранный. Полвека спустя; Литературная дипломатия: как цитаты меняют мир, организиран от ГИРЯ А. С. Пушкин /Русия/, 24-28 май 2021 г. https://kostomarovforum.ru/

  2021 Първа секторна програма за обучение: "Обучение за комуникация, инструменти на социалните медии и техники за преговори" - 18 часа, по проект "Да направим обиколка на Черно море" / LETSCYCLE, BSB-998, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн (2014 - 2020), Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен, 17.10.2021 г. - 23.10.2021 г.

  2021 Участие в международен семинар на тема: "Как успешно опубликовать статью в международном журнале и повысить рейтинг ВУЗа, организиран от компания "BigTime", 20.10.2021 г. https://big-time.pro/

  2022 ІІІ Зимняя школа перевода СПбГУ: Секция болгарского языка и перевода, Санкт-Петербургский государственный университет, гр. Санкт-Петербург /Русия/, 27 - 29 януари 2022 г. (проведена в онлайн режим чрез платформата Zoom)

  2023 Цикл лекций и мастер-классов "Марафон переводов" - 20 академични часа. Организатори: Академия профессионального перевода, Одинцовский филиал МГИМО МИД России, в режиме онлайн, 30.01.2023 г. - 03.02.2023 г.

  2023 Семинар на тема: "Използване на Chat GPT в образованието - възможност или заплаха?", гост-лектор проф. д-р Станислав Иванов; Varna University of Management / ZANGADOR Research Institute, 7 ноември 2023 г., Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Корпус 1.

  2023 Обучителен курс за повишаване на квалификацията на тема: "Прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители" в рамките на Национална програма "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавни висши училища, подготвящи бъдещи учители, 27.11. - 01.12.2023 г.; лектори: проф. д-р Светлозар Вацов, д-р Евгения Михова.

  2024 IV Костомаровский форум 2024 при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, 22 – 24 май 2024 г. https://kostomarovforum.ru/

  2024 Семинар по речезнание „Съвременни аспекти на българското речезнание“ в рамките на Национална научна програма „Развитие на българистиката в чужбина“ – организатори: Лаборатория по приложна лингвистика „Аксела Лазарова“ и Центърът за докторанти на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – 26.03.2024 г., ШУ, Корпус 2.

  2024 Уебинар (продължение на семинара на 8 ноември 2023 г.) на тема “Тестиране по руски език за всекидневно общуване за получаване на международен сертификат на Института “Пушкин“. Особености при проверката и оценяването на субтестовете “Писане“ и “Говорене“: “Анализ на типичните грешки и трудности, които възникват в българската аудитория“. Модератор на уебинара – Матей Купцов, главен специалист в Центъра за лингводидактика, езиково тестиране и съдействие на миграционната политика. Организатори – Институт “А. С. Пушкин“ – Москва /Русия/ – 28 февруари 2024 г. .

  Участия в проекти

  2011 Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства. Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. РД-05-164 / 25.02.2011 г. Ръководител: доц. д-р Елена Стоянова.

  2012 Русистиката в Шуменския университет: традиции, постижения и перспективи. Университетски проект Договор РД-07-731 / 05.04.2012 г. № РД-05-266 / 15.03.2012 г. Ръководител: доц. д-р Стефка Петкова-Калева.

  2013 Русистиката през ХХІ век: традиции и перспективи. № PД-08-274/ 15.03.2013 г. Ръководител доц. д-р Елена Стоянова.

  2013 Практическо обучение по проект BG 051PO001-3.3.07-0002 ”Студентски практики” № СП-АН-0056 / 05.07.2013 г.

  2014 Актуални проблеми на българската русистика. № РД-08-274 / 14.03.2014 г. Ръководител проф. д-р Елена Стоянова.

  2015 Проблеми на функционално-семантичното и когнитивното описание на славянските езици. РД-08-319 / 13.03.2015 г. Ръководител проф. д-р Елена Стоянова.

  2015 Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет. Курс по английски език, ниво: А2, Ръководител: доц. д-р Снежана Бойчева

  2016 Практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.002-0001 ”Студентски практики” – ФАЗА І № СП-АН-135 / 14.11.2016 г.

  2016 Език. Култура. Комуникация (Договор № РД-20-447 / 07.03.2016 г.; вх. № РД-08-128/08.02.2016) Ръководител проф. д-р Е.Стоянова. Брой участници - 24: 12 преподават, 4 докт., 10 студенти.

  2017 ”Езиковата личност в контекста на националното и универсалното” Университетски проект Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

  2017 -2018 Международен проект към Фонд ”Русский мир” ”45 лет русистике в Шуменском университете” (№ 1796Гр/II-073-17).

  2017 -2018 Международен проект към Фонд ”Русский мир” ”45 лет русистике в Шуменском университете” (№ 1796Гр/II-073-17).

  2018 Практическо обучение по проект BG05M2OP001-2.002-0001 ”Студентски практики” – ФАЗА І № СП-АН-241 / 16.03.2018 г.

  2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.). Ръководител: проф. д-р Е. Стоянова

  2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ (РД - 08-157/09.02.2018).Курс по турски език: Ниво А1, Ръководител: доц. д.ф.н. Снежана Бойчева

  2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева.

  2020 Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици. Входящ № 08-132/04.02.2020 г. Ръководител: гл. ас. д-р Ирена Петрова

  2020 Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2”, финансиран от Европейски структурни и инвестиционни фондове по Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж“.

  2021 Съвременната русистика: актуални въпроси и тенденции при описанието и изучаването на езика. Договор РД-08-93 / 01.02.2021 г. Ръководител: ст. преп. д-р Надежда Стойкова.

  2022 Проблеми на когнитивното и функционалното описание на руския и българския език, РД-08-142/ 01.03.2022 г., ръководител доц. д-р Ирена Петрова.

  2022 Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели, служители и докторанти в Шуменския университет, ръководител проф. д.ф.н. Снежана Бойчева.

  2023 Русистика: език, комуникация, култура. Договор № РД-21-201 / 27.03.2023 г. (Вх. № РД-08-138/24.02.2023 г.). Ръководител: доц. д-р Надежда Стойкова.

  2024 Съвременната русистика: традиции и предизвикателства. Договор № РД-21-327 / 01.03.2024 г. (Вх. № РД-08-85 / 30.01.2024 г.). Ръководител: гл. ас. д-р Татьяна Терзиева

  Организационна дейност

  Член на ОС на Факултета по хуманитарни науки

  Член на комисията по качеството към ФХН: Отговорник по качеството към Катедра "Руски език" (2013 г. - 2019 г.)

  Член на комисията по САНК (2018 г.)

  Членства в научни организации

  Член на Дружество на русистите в България

  Член на Международна Асоциация на преподавателите по превод, гр. Санкт-Петербург, Руска Федерация (от 30.08.2019 г.)

  Член на Управителния съвет на Дружество "Славяни 2000"

  Член на Съюза на учените в България (от 07.06.2023 г.)

  Държавни и/или научни награди

  Почетная грамота за особый вклад в сохранение и популяризацию русского языка в Болгарии. - Координационный Совет российских соотечественников в Болгарии, юни 2016 г., гр. София.

  Грамота за помощь в организации всемирной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант - 2016", април 2016 г., гр. Шумен.

  Грамота за помощь в организации всемирной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант - 2017" и теста для иностранцев "TruD".

  Грамота за организация и провеждане на международен лингвокултурен онлайн-квиз на тема: "О России - за 60 секунд", организиран от Тюменския държавен университет, гр. Тюмен (Русия) в качеството на организатор и координатор от страната на ШУ "Епископ Константин Преславски", 15.12.2020 г.