Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Надежда Стойкова Стойкова
  Доц. д-р Надежда Стойкова Стойкова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: РУСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 2, стая 202

  Телефон: 054 830495 вътр. 242 К2

  Email: n.stoykova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица, Вторник от 13-15, К2, 02; Втора седмица, Четвъртък от 13-15, К2, 02


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  Руска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  СОУ "Цанко Бакалов Церковски", с.Никола Козлево

  Заемани академични длъжности

  Преподавател от 2012 г.

  Доцент от ноември, 2022 г.

  Придобити научни степени

  2016 г. Phd

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически руски език

  Руски език като втори чужд

  Бизнес комуникация

  Специализиран руски език

  Съвременен руски език - Синтаксис /Л и СУ/

  Теоретични основи на съвременния руски език (Морфосинтаксис)

  Културно-исторически ресурси на България /СУ/

  ИД: Обръщението като езиков комуникативен феномен

  ИД: Антропонимът - традиции и иновации

  ИД: Специфика на руската синтактична норма на фона на българския език

  ИД: Специфика на диалогичната реч

  ИД: Фатически единици в диалогичния дискурс

  Области на научни интереси

  Прагматика

  Теория на речевата дейност

  Синтаксис

  Ономастика

  Съпоставителна лингвистика

  Специализации

  Vilnius University , Lithuania 02.2012 – 06.2012 г.

  Курс повышения квалификации „Методика преподавания русского языка как иностранного“ – 18 ч., Центр международного образования МГУ имени М. В. Ломоносова, 25.05.2012 – 26.06.2012 г., Рег.№ 0063

  International scientific-practical seminar „Teacher in the space of modern educational technologies” – 18 h., Lithuania, Vilnius, 18.06.2012 – 21.06.2012

  Квалификационен курс на тема: „Русский язык как иностранный на начальном этапе”, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – 22 ч., гр. Варна, 27.08.2012 – 31.08.2012, Рег. №4638/31.08.2012 г.

  ІV Международный форум „Русский язык через русскую литературу и русское искусство“, София – Сандански, 25.06.2015 г. – 28.06.2015 г., МКИ „Столичная библиотека“ Свидетельство № 180/28.06.2015 г.

  IІ Международная научно-практическая сессия „Русский язык в глобальном образовательном пространстве“, ГОСИРЯ им. А.С. Пушкина, 13–15.11.2015 г., СОК „Камчия“

  Повышение квалификации „Русский язык в глобальном образовательном пространстве (актуальные вопорсы)“ – 16 ч., ГОСИРЯ им. А.С. Пушкина, 24.10.2017 г., Удостоверение № 772700001796, Рег. №13-20/3566

  Курс повышения квалификации "Методика преподавания русского языка и литературы в современном мире" - 16 ч., Шумен, 13.11.2019 г., лектор доц.к.ф.н. С.Ю.Камышева - ГОСИРЯ им. А.С. Пушкина

  Курс повышения квалификации "Русский язык и культура:современные тенденции методики преподавания" - 34 часа, Московский педагогический государственный университет, 23.10.2019 - 17.11.2019, Удостоверение № 772409673797, Рег. № 75-ПК-2019, Москва, 18.11.2019

  Участия в проекти

  2010 "Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика" Университетски проект Договор РД-05-349 / 12.03.2010 / Ръководител доц. д-р Т. Иванова

  2011 "Съвременната русистика: проблеми и предизвикателства" Университетски проект Договор № РД-07-326 / 15.03.2011 г. (Вх.№ РД-05-164 / 25.02.2011) / Ръководител доц. д-р Е. Стоянова

  2013 "Русистиката през ХХІ века: традиции и перспективи" Университетски проект Договор № №PД-08-274/ 15.03.2013 / Ръководител доц. д-р Е.Стоянова

  2014 "Актуални проблеми на българската русистика" Университетски проект Договор № РД-10-611/ 04.04.2014 г.; вх.№ РД-08-274 / 14.03.2014 г./ Ръководител проф. д-р Е.Стоянова

  2015 "Проблеми на когнитивното и функционално описание на славянските езици" Университетски проект Договор № РД-10-673/01.04.2015; РД-08-319/13.03.2015 / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова

  2016 "Език. Култура. Комуникация" Университетски проект Договор № РД-08-128/ 08.02. 2016 / Ръководител: проф. д-р Е.Стоянова

  2017 "Езиковата личност в контекста на националното и универсалното" Университетски проект Договор № РД-10-594/ 27.02.2017 г. (вх. № РД-08-115/ 06.02.2017 г.). Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

  2017 "45 лет русистике в Шуменском университете", Международен проект към фонд "Русский мир"

  2018 Екология на езика и съвременна комуникация. Договор № РД-10-386/28.02.2018 г. (вх. № РД 08-155/ 9.02.2018 г.) Ръководител проф. д-р Е. Стоянова

  2019 Актуални проблеми на съвременната русистика. Договор № РД-21-254 / 28.02.2019 г. (вх. № РД 08-113 / 01.02.2019 г.). Ръководител: ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева

  2020 Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици. Входящ № 08-132/04.02.2020 г. Ръководител: гл. ас. д-р Ирена Петрова

  2021 СЪВРЕМЕННАТА РУСИСТИКА: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИ ОПИСАНИЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕЗИКА. Договор РД-08-93/01.02.2021 г. Ръководител: ст. преп. д-р Надежда Стойкова

  2022 Проблеми на когнитивното и функционалното описание на руския и българския език, РД-08-142/ 01.03.2022 г., ръководител доц. д-р Ирена Петрова.

  2023 ” РУСИСТИКА: ЕЗИК, КОМУНИКАЦИЯ, КУЛТУРА ”, РД-08-138/24.02.2023г. Ръководител: доц. д-р Надежда Стойкова

  Организационна дейност

  Отговорник по качеството

  Членства в научни организации

  Дружество на русистите в България

  Съюз на учените в България