Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова
  Доц. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ

  Кабинет: Корпус 1, стая 505

  Телефон: 054 830495 вътр. 375 К1

  Email: i.eftimova@shu.bg

  Приемно време: I - ва седм.: сряда от 9 до 17,30 часа и петък от 9 до 17,30 часа; II - ра седм.: сряда от 9 до 17,30 часа и четвъртък от 9 до 17,30 часа


  2006 Ефтимова, И. Gender позиции в българското традиционно семейство. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, 226 с. Защитена 2006 г.,София
  2022 Ефтимова, И. Етноложки аспекти на старостта и остаряването в българското общество (от традиция към модерност). Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, ISBN 978-619-201-586-2.
  2022 Ефтимова, И. Теоретични подходи в етноложкото изследване на старостта. - В: Георгиев, Б. Мисия \"Историк\". Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Бисер Георгиев, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 221-236, ISBN 978-619-201-683-8.
  2021 Ефтимова, И. Остаряването и модернизацията в българското общество в края на XIX – първата половина на XX век. – В: Историкии, Т. 14, 2021, 11–25, ISBN 978-619-00-1356-3.
  2020 Ефтимова, И. Пенсионерските клубове: полезна за остаряването формална форма на неформални отношения. – В: Българска етнология, кн. 1, 2020, 56-74.
  2020 Ефтимова, И. Награждаването и наградите в пенсионерските клубове. – В: Награди и награждаване в културата. Сборник с доклади от научни четения по хуманитаристика в рамките на МФФ – Бургас‘2019, посветени на 20-годипнината от учредяването на наградата „Нестинарка“. Изд.: ФЛАТ – Бургас, 2020, 38-44.
  2019 Ефтимова, И. Теоретични и методически предизвикателства в етносоциологическото изследване на остаряването. – В: Историкии, Т. X, 2019,181-191.
  2019 Ефтимова, И. Художествените занаяти след пенсиониране – хоби и/или бизнес“. – В: Народните занаяти – минало, настояще, бъдеще. Т. XIII, 2019, ЕМО – Етър, 251-263.
  2019 Eftimova, I., M. Merdan. Komunist partisinin ideolojisi ile realite arasinda – Razdgrad’in yerel basininda “oteki”. – In: Balkanlarda Turk Kulturuj: Bulgaristan Orengi Uluslararasi Sempozyumu, 27-28 Eylyul 2018, Istanbul, Baski Yeri-Ayi-Yuli: 2019, 180-188.
  2019 Ефтимова. И. „Нямахме много, но имаше спокойствие“. Остаряването през социализма в динамиката на автобиографично-институционално-общественото взаимовлияние. – В: Остаряването през социализма. Център за академични изследвания. София, 2019, 162-178.
  2018 Ефтимова, И. Етноложки аспекти на остаряването в българската традиционна култура. – В: Паметта за традицията. Сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Ангел Гоев, Велико Търново, 2018, 243-254.
  2018 Ефтимова, И. „Плаинско”/”полско” семейство? Взаимозависимост между семейната структура и околната среда. – В: Народна култура на балканджиите. Т. 11, Габрово, 2018, 9-23.
  2018 Ефтимова, И. Българските традиционни празници и обичаи в календара на пенсионерските клубове. В: Банкова, П. (съст.). Жива старина: научното наследство на Димитър Маринов (1846-1940), Изд. БАН Марин Дринов, 2018, 271-285.
  2016 Ефтимова, И. Тенденции в развитието на културния туризъм в община Върбица. – В: Известия на РИМ – Габрово, Т. 3, 2016, 434-450.
  2015 Ефтимова, И. Миграция и промени в социализацията и джендър модела при българските мюсюлмани (по материали от Шуменско и Разградско). – В: България в европейската култура, наука, образование и религия, Шумен, 2015, 282-287.
  2015 Ефтимова, И. Източнородопските скални светилища в етноложка перспектива. – В: Национална научна конференция „Интердисциплинарно изследване на мегалити” 13 ноември 2015 г., Шумен, Шумен, 2015, 62-76.
  2015 Eftimova, I. Identity, Shifting Borders and Migration: Everyday Experiences among Bulgarian Muslims in the Shumen and Razgrad regions. – In: Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe, Sofia, 2015, 541-551.
  2015 Eftimova, I. Different Neighbors - Different Borders. In: Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies, vol. 6, 2015, 213-228.
  2014 Ефтимова, И. Материализиране на културата: съвременно състояние на традиционните занаяти и домашни дейности сред българските турци (по материали от с. Тушовица, Върбишко). – Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще. Т. IX, Габрово, 2014, 274-290.
  2014 Ефтимова, И. Теоретични аспекти в конструирането на етническата идентичност. – Есенни четения „Сборяново”. От находката към витрината. Т. X, 332-340.
  2012 Ефтимова, И. „Викаха ми “турския българин”: конструиране на етническа идентичност (по материали от с. Ясенково, Шуменско) – Историкии, Т. V, 2012, 269-281.
  2011 Ефтимова, И. Влиянието на игрите и играчките върху изграждането на традиционните „женски” и „мъжки” модели на поведение в българската традиционна култура. – Историкии, Т. IV, 2011, 416-427.
  2011 Ефтимова, И. Изграждане на индивидуалните полови разлики при момичетата и момчетата по време на социализацията им в семейството – Епископ-Константинови четения, Т. XVI, 2011, 253-259
  2010 Eftimova, I. Construction of identity in living together with “others”. Case study in Tushovitsa village. In Papers in Ethnology and Anthropology, 15/2010, 105-113.
  2009 Ефтимова, И. „Забравени ли са предрасъдъците? Промени в родилната обредност в началото на XXвек”; Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, Благоевград, 2008,
  2008 Ефтимова, И. Ролята на девическото образование в годините след Освобождението (по материали от гр. Шумен). – Известия на Регионален исторически музей-Русе, Т. XIII, 2008, 93-101.
  2008 Ефтимова, И. Ролята на девическото образование в годините след Освобождението (по материали от гр. Шумен). – Известия на Регионален исторически музей-Русе, Т. XIII, 2008, 93-101.
  2007 Ефтимова, И. Отражението на традиционната представа за „мъжка” и „женска” работа върху изграждането на половите (gender) позиции в българското традиционно семейство. – Епископ-Константинови четения, Т. X, ч. 2, 2007, 42-56.
  2007 Ефтимова, И. Образът на жената в края на XIX век (по материали, публикувани в сп. Женский свят, сп. Искра и в. Славянин). – Историкии, Т. II, 2007, 790-794.
  2006 Аврамова, И. Възникване и значение на понятието gender (род). – Историкии, Т. 1, 2006, 316-320.
  2003 Аврамова, И. За типа семейство в средновековна България. – Епископ-Константинови четения, Т. VIII, 2003, 410-414.
  2013 Ефтимова, И. Родство и семейство. Джендър роли (електронен модул): http://cdo.shu.bg/course/ view.php?id=333
  2019 Ефтимова, И. Теоретични аспекти в конструирането на етническа идентичност. – Есенни четения „Сборяново”. От находката към витрината. Т. 10, Велико Търново, 2014, 332-340. Цит. от Минков, С. Шумен под османска власт (XV-XIX век). – В: История на Шумен. Шумен, 2019, с. 132. ISBN: 978-619-205-133-4.
  2019 Ефтимова, И. Забравени ли са предрасъдъците? Промени в родилната обредност в началото на XX век. – В: Балканистичен форум, 2009, № 1-2-3, 308-316. Цит. от Георгиев, Б., Д. Игнатовски. Шумен през периода 1878 – 1944 година. – История на Шумен. Шумен, 2019, с. 379. ISBN: 978-619-205-133-4.
  2019 Ефтимова, И. Ролята на девическото образование в годините след Освобождението (по материали от гр. Шумен). – Известия на Регионален исторически музей-Русе, Т. XIII , 2008, 93-101. Цит. от Георгиев, Б., Д. Игнатовски. Шумен през периода 1878 – 1944 година. – История на Шумен. Шумен, 2019, с. 489. ISBN: 978-619-205-133-4.
  2019 Ефтимова, И. Българските традиционни празници и обичаи в календара на пенсионерските клубове. – Жива старина: научното наследство на Димитър Маринов (1846-1940), София, 2018, 271-285. Цит. от Параскевов, В. Шумен през втората половина на XX – началото на XXI. – История на Шумен. Шумен, 2019, с. 654. ISBN: 978-619-205-133-4.
  2019 Ефтимова, И. Българските традиционни празници и обичаи в календара на пенсионерските клубове. – Банкова, П. (съст.) Жива старина: научното наследство на Димитър Маринов (1846-1940). София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 271-285. Цит. от Златкова, М., Д. Парушева. Двата купола: Промяна и променящи в село Спахиево, Хасковско. – Златкова, М., Пенкова, Ст., Антонов, Ст., Митев, Т. Трансформиращото (се) село. Пловдив: Студио 18, 2019, с.168. ISBN 978-619-7249-56-9.
  2016 Ефтимова, И. Теоретични аспекти в конструирането на етническата идентичност. – В: Есенни четения „Сборяново”. От находката към витрината. Т. 10, Велико Търново, 2014, 332-340. Цитирано в: Танев, С. Висшето педагодическо образование в Шумен и неговото развитие в европейски контекст през втората половина на XX век. – В: Историкии, Т. 9, 2016, с. 165.
  2016 Ефтимова, И. „Викаха ми ‘турския българин”: конструиране на етническа идентичност (по материали от с. Ясеково, Шуменско). – В: Историкии, 2012, 5, 269-281. Цитирано в: Танев, С. Висшето педагодическо образование в Шумен и неговото развитие в европейски контекст през втората половина на XX век. – В: Историкии, Т. 9, 2016, с. 165.
  2013 1Ефтимова, И. Изграждане на индивидуалните полови разлики при момичетата и момчетата по време на социализацията им в семейството – Епископ-Константинови четения, Т. XVI, 2011, 253-259. Цит. в: Керемидарска, Е. Демографското поведение на българското семейство в резултат на войните 1912-1918 г. – Историкии. Т. 6, Шумен, 2013, 279-284, с. 284.
  2013 Ефтимова, И. Отражението на традиционната представа за „мъжка” и „женска” работа върху изграждането на половите (gender) позиции в българското традиционно семейство. – Епископ-Константинови четения, Т. X, ч. 2, 2007, 42-56. Цит. в: Керемидарска, Е. Демографското поведение на българското семейство в резултат на войните 1912-1918 г. – Историкии. Т. 6, Шумен, 2013, 279-284, с. 284.
  2018 Ефтимова, И. „На ретро кафе в град Шумен” – в. „Пенсионери”, 7-13 ноември, 2018, бр. 45.