Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Менент Османова Шукриева
  Доц. д-р Менент Османова Шукриева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243 K2

  Email: m.shukrieva@shu.bg

  Приемно време: I седмица вторник 13,00-15,00 часа 04; II седмица вторник 13,00-15,00 часа 04


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Турска филология"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ДУ "Нювваб" гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  асистент (2000 г.)

  старши асистент (2005 г.)

  главен асистент (2011 г.)

  преподавател (2016 г.)

  ст. преподавател (2021)

  доцент (2022)

  Придобити научни степени

  доктор по научна специалност Тюркски езици (турски език) - 14.06.2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически турски език - езикова култура и превод

  Практически турски език - лексика

  Теория на превода

  Бизнес турски език- превод

  Транслатология

  Специализиран превод на турски език

  Екскурзоводска практика

  Култура на деловото общуване

  Превод при делови преговори

  Турско кулинарно изкуство и гастрономическа лексика

  Езикът на турското право и юридическа терминология

  Превод на специализирани текстове

  Превод на художествени текстове

  Професията на преводача

  Терминология и превод

  Съвременен турски език - стилистика

  Превод на бизнес текстове

  Превод на текстове в сферата на туризма

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 2014

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 03-08.05.2015 г.

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 24 - 30.04.2016 г.

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет "Намък Кемал" гр. Текирдаг, Република Турция - 29.04.2018 - 05.05.2018 г.

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет "Хаджъ Бекташ Вели", гр. Невшехир, Република Турция - 21.10.2018 - 27.10.2018 г.

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет Къркларели, гр. Къркларели, Република Турция, 16.10.2023 - 20.10.2023 г.

  Области на научни интереси

  Лексикография

  Терминология

  Специализиран превод

  Транслатология

  Съвременен турски език

  Турска култура

  Участия в проекти

  1. Проекти на ШУ „Епископ Константин Преславски”:

  2004: ”Руско – българско – турски и Българско – руско – турски речник за бизнесмени”, ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2005: ”Руски език и турски език в деловата сфера”, ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2008:„Лингвометодични аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител Татяна Чалъкова, ШУ „Еп. К. Преславски”.

  2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2012: “Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2013: ”Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски

  2014: „Места на всекидневието на Балканите”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2015: Международен симпозиум ”Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин”, договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

  2016: „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, договор № РД-10-439/07.03.2016 г., ръководител на проекта проф. д-р Т. Чалъкова

  2017: ”Научна конференция с международно участие на тема ”По пътя на Евлия Челеби”, договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р В. Янкова

  2018: ”Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи”, договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р. В. Хасан

  2019: ”Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа”, договор № РД-08-106/1.02.2019 г., с научен ръководител преп. д-р М. Шукриева

  2020: ”Архивните източници в интердисциплинарните изследвания”, № РД-08-133/4.02.2020, с ръководител гл. ас. д-р М. Мердан.

  2021: "Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания" № РД-08-96/01.02.2021 г., с ръководител доц. д-р Н. Чуфадар.

  2022: "30 години туркологични изследвания в Шуменския университет: традиции и съвременност" № РД-08-143/01.03.2022 г., с ръководител гл. ас. д-р Ембие Кязимова.

  2023: "Туркологията и масмедиите: минало, настояще, бъдеще" № РД-08-134/24.02.2023 г., с ръководител доц. д-р Менент Шукриева.

  2. Национални проекти:

  Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

  3. Международни проекти:

  2015: Проект ”Академия Румелия” 2015 г. на Областна управа Одрин, Р Турция

  2015: “Литературни пътеки – места на паметта. Образование и туризъм” , финансиран от Национален фонд Култура по програма ”Публики”

  Организационна дейност

  курсов ръководител от 2000 - 2018

  курсов ръководител на магистърска програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса" (катедра Турски език и литература)

  курсов ръководител на магистърска програма "Лингвистика и превод" (катедра Турски език и литература)

  участие в организационния състав на различни конференции

  участие в подготовката и провеждането на кандидат-студентски и държавни изпити на магистри

  Членства в научни организации

  Съюз на учените в България

  Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации