Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Преподаватели

  Преп. д-р  Менент Османова Шукриева
  Преп. д-р Менент Османова Шукриева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: +359 54 830495 вътр. 243, K2

  Email: m.shukrieva@shu.bg

  Приемно време: Присъствени дни: сряда и четвъртък 8:00-16:00 ч. (първа седмица); сряда и четвъртък 8:00 - 16:00 ч. (втора седмица)


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Турска филология"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ДУ "Нювваб" гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  асистент (2000 г.), старши асистент (2005 г.), главен асистент (2011 г.), преподавател (2016 г.)

  Придобити научни степени

  доктор по научна специалност Тюркски езици (турски език) - 14.06.2018 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически турски език - езикова култура и превод

  Практически турски език - лексика

  Теория на превода

  Бизнес турски език- превод

  Транслатология

  Специализиран превод на турски език

  Екскурзоводска практика

  Култура на деловото общуване

  Превод при делови преговори

  Турско кулинарно изкуство и гастрономическа лексика

  Езикът на турското право и юридическа терминология

  Превод на специализирани текстове

  Превод на художествени текстове

  Професията на преводача

  Контрастивна лингвистика и превод

  Лингвистични основи на художествения превод

  История на турската култура

  Превод на бизнес текстове

  Превод на текстове в сферата на туризма

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 2014

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 03-08.05.2015 г.

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет гр. Одрин, Република Турция - 24 - 30.04.2016 г.

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет "Намък Кемал" гр. Текирдаг, Република Турция - 29.04.2018 - 05.05.2018 г.

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет "Хаджъ Бекташ Вели", гр. Невшехир, Република Турция - 21.10.2018 - 27.10.2018 г.

  Области на научни интереси

  Специализиран превод

  Транслатология

  Терминология

  Съвременен турски език

  Турска култура

  Участия в международни и национални научни проекти

  1. Проекти на ШУ „Епископ Константин Преславски”:

  2004: ”Руско – българско – турски и Българско – руско – турски речник за бизнесмени”, ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2005: ”Руски език и турски език в деловата сфера”, ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2008:„Лингвометодични аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител Татяна Чалъкова, ШУ „Еп. К. Преславски”.

  2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2012: “Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2013: ”Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски

  2014: „Места на всекидневието на Балканите”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2015: Международен симпозиум ”Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин”, договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

  2016: „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, договор № РД-10-439/07.03.2016 г., ръководител на проекта проф. д-р Т. Чалъкова

  2017: ”Научна конференция с международно участие на тема ”По пътя на Евлия Челеби”, договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р В. Янкова

  2018: ”Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи”, договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р. В. Хасан

  2019: ”Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа”, договор № РД-08-106/1.02.2019 г., с научен ръководител преп. д-р М. Шукриева

  2020: ”Архивните източници в интердисциплинарните изследвания”, № РД-08-133/4.02.2020, с ръководител гл. ас. д-р М. Мердан.

  2. Национални проекти:

  Проект „Студентски практики” 2013 – 2014 г., финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

  3. Международни проекти:

  2015: Проект ”Академия Румелия” 2015 г. на Областна управа Одрин, Р Турция

  2015: “Литературни пътеки – места на паметта. Образование и туризъм” , финансиран от Национален фонд Култура по програма ”Публики”

  Организационна дейност

  курсов ръководител от 2000 - 2018

  курсов ръководител на магистърска програма "Езиково обслужване на туризма и бизнеса" (катедра Турски език и литература)

  курсов ръководител на магистърска програма "Балканистика" (катедра Турски език и литература)

  участие в организационния състав на различни конференции

  участие в подготовката и провеждането на кандидат-студентски и държавни изпити на магистри

  Членства в научни организации

  Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации