Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Гергана Георгиева Герова
  Гл. ас. д-р Гергана Георгиева Герова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: g.gerova@shu.bg

  Приемно време: I седмица понеделник 13.00-15.00 (К2 - 307); II седмица вторник 13.00 - 15.00 (К2 - 307);


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, специалност Английска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ГПЧЕ "Никола Вапцаров" - гр.Шумен - учител по английски език

  НВУ "Васил Левски", Департамент ЧЕО - гр. Шумен - преподавател по английски език

  Заемани академични длъжности

  2013 - 2020 - преподавател

  2020 - 2023 - старши преподавател

  2023 - главен асистент

  Придобити научни степени

  доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език (у)

  Избираема дисциплина: Метакогниция и метакогнитивни стратегии за четене на чужд език в магистърска специалност Чуждоезиково обучение (английски език)(л/у)

  Избираема дисциплина: Metacognitive Strategy Instruction in Foreign Language Teaching and Learning в бакалавърска специалност Английска филология (л/у)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по програма ”Еразъм +” - IESF, Фафе, Португалия, април 2015

  Преподавателска мобилност по програма ”Еразъм +” - университет на Кордоба, Испания, ноември 2017

  Области на научни интереси

  Методика и дидактика на обучението по английски като чужд език

  Когнитивна психология

  Образователна психология

  Специализации

  Програма за военна помощ за обучение (MTAP) - Курс за обучение на преподаватели в Езикова школа на Канадската армия - Отава, Канада, август-декември 2007

  Участия в проекти

  Международна конференция на IATEFL в Стара Загора, 1999

  Международна конференция на IATEFL в Краков, Полша, 2000

  Международна конференция на IATEFL в Пловдив, 2001

  Проект № РД-08-272/2013 г. на катедра ”Немска филология и ЧЕО” към Шуменски университет- ”Език – памет – фикция – лъжа”, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова

  Проект № РД-08-271/2014 г. ”Език и комуникация в научната и образователната сфера”, р-л на проекта доц. д-р А. Димитрова

  Проект № РД-08-318/13.03.2015 г. „Германистиката – вчера, днес и утре“, ръководител доц. д-р Антоанета Димитрова.

  Международен проект „GIP“ (партньорство на катедрите по германистика в Университет Потсдам, ВТУ и ШУ), с 1-месечен изследователски престой в Университет Потсдам, Германия, октомври, 2015 г., координатор от българска страна доц. Сн. Бойчева.

  Проект № РД-10-440/07.03.2016 г. „Език - литература – медии“, ръководител доц. д-р Нели Митева

  26-та Годишна международна конференция на BETA-IATEFL и 1ST FIPLV European Regional Congress, 22.06. - 25.06.2017, Варна

  Проект № РД 08-112/06.02.2017 г. „Език, медии, култура във взаимодействие“

  Проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, 2018

  Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. ”Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.”, р-л д-р Даниела Кирова, 2018

  Проект РД 19-08-05/9.02.2019 г. ”Език и комуникация - медиалингвистични измерения”. р-л преп. д-р Гергана Герова

  Проект РД-08-142/ 05.02.2020 г. ”Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение”, ръководител ст. преп. д-р А. Добрева

  Проект РД-08-97 /1.02.2021 г. „Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства“; ръководител: ст. преп. д-р Наталия Лечева, 2021

  Проект РД-08-135/ 01.03.2022 г. "Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване"; ръководител: р-л доц. д-р А. Илиязова

  Проект РД-08-137/24.02.2023 „Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки“, р-л доц. д-р Айля Илиязова, 2023

  Организационна дейност

  Участие в провеждането на КСК

  Координатор по проект „Еразъм +“ на Катедра „Германистика“

  Членства в научни организации

  ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association