Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Гергана Георгиева Герова
  Гл. ас. д-р Гергана Георгиева Герова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: g.gerova@shu.bg

  Приемно време: I седмица понеделник 13.00-15.00 (К2 - 307); II седмица вторник 13.00 - 15.00 (К2 - 307);


  2019 2019 - „Метакогнициите в обучението на студентите по чужд език“ Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019, ISBN 978-619-201-332-5
  2023 2023 - Gerova, G., Ivanova, I., University students and instructors’ perceptions of challenges in academic writing. In Lyuboslovie, Konstantin Preslavsky Publishing House, 2023, pp. 36-56, DOI: 10.46687/WMGB7773
  2023 2023 - Герова, Г. Дневниците за учене и техният потенциал в процеса на учене на чужд език. В научна поредица „Филологически ракурси“, том V в рамките на проект РД-08-137/24.02.2023. \"Дигитален профил на хуманитаристиката - отправни точки и посоки\", ръководител: доц. д-р Айля Илиязова, 2021, рр.147-162, ISSN: 2603-4298
  2022 2022 - Gerova, G. The Think-Aloud Method in EFL Writing: A Study with Two Bulgarian Students, British Journal of Education, Vol.10, Issue 12, pp. 47-59, DOI: 10.37745/bje.2013/vol10n124759
  2022 Gerova, G. Pre-service teaching practice in online environment from university students’ perspectives. In NEW TRENDS IN TEACHING ENGLISH, Academic Publisher “Za bukvite – O pismeneh”, Sofia, 2022, pp. 66-79, ISBN 978-619-185-566-7
  2021 2021 - Герова, Г. , The Online Instruction Challenge and Young Teachers’ Perceptions, в ЛИНГВИСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ Година IІ, кн. 2, стр. 379-387, Университетско издателство „Неофит Рилски“ – Благоевград, ISSN: 2682-9673, Печатница „Инфовижън“, Ловеч, http://www.info-vision.info Благоевград, 2021
  2021 2021 – Gerova, G., Digital body language and the importance of writing, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, ISSN: 2367-8348, в научна поредица в „Филологически ракурси“, том IV, в рамките на проект РД-08-97 „Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства“; ръководител: ст. преп. д-р Наталия Лечева, 2021
  2020 2020 - Витанова, Н., Герова, Г. Поколенията Z и Алфа и мултитаскингът (многозадачността) в сферата на образованието, Наталия Витанова и Гергана Герова, в сп. Педагогика, кн. 9, 2020, pp. 1207-1224.
  2020 2020 - Ivanova, I., Gerova, G. Bulgarian Students’ Perceptions of Issues and Challenges in Preparing for the English Language Maturity Exam. Studies in Linguistics, Culture and FLT, vol.8, issue 3. Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 48-68. SJIF 2020 = 5.892, ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X, DOI: 10.46687/SILC.2020.v08i03.004
  2020 2020 - Герова, Г. Метакогнитивните стратегии като част от стратегическото обучение в контекста на изучаването на чужд език. ISSN 2534-8906. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=321
  2019 2019 - Metacognition in Bulgarian University Students’ Methodological Preparation and Pre-service Training. SocioBrains, Issue 53, January 2019, ISSN 2367-5721
  2019 2019 - „Анонимността на професионалната журналистика“ УИ „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISSN: 2367-8348, в научна поредица в „Филологически ракурси“, том III рамките на проект 19-08-105/01.02.2019 – "Език и комуникация - медиалингвистични измерения", р-л преп. д-р Г. Герова, 2019
  2019 2019 - „Online Language-learning Platform Duolingo from Different Perspectives“ – E-Newsletter of Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL), Issue 42, July-August, pp. 67-79, ISSN 1314-6874
  2019 2019 - “Deutschland“ на групата „Рамщайн“ – послание с различен прочит (по англоезични и български онлайн медии) в Годишник на Факултета по хуманитарни науки. ХХХА, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, ISSN 1311-7300
  2017 2017 - Мултимедийните продукти на интернет платформата TED и някои идеи за тяхното използване в процеса на обучението по чужд език. Научна поредица „Филологически ракурси“. Том II. Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, Даниела Кирова, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, ISSN: 2367-8348, в рамките на проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие”
  2017 2017 - За някои психологически и педагогически аспекти на метакогницията. В Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика. Сборник с научни трудове по проект на катедра „Социална педагогика“ № РД-10-568/27.02.2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 43-50, ISBN: 978-619-201-211-3
  2017 2017 -. Метакогниция, саморегулиране и саморегулирано учене // Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XXI D Педагогически факултет, Научни трудове от конференция на тема "Иновации в образованието", 27.10.-29.10.2017, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 140-147, ISSN 1314-6769
  2016 2016 - Някои аспекти на метакогницията в контекста на педагогическата подготовка и преподавателската практика на студентите. В Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Том XX D Педагогически факултет, Научни трудове от конференция на тема "Иновации в образованието", 30.09. - 2.10. 2016 стр. 215-221, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016
  2016 2016 - Кратка история на възникването на метакогницията. В: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература – медии. Сборник с доклади по проект РД-08-120/08.02.2016, ел. издание, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2016 г. ISBN 978-619-201-134-5
  2014 2014 - Очакванията и тяхната роля в обучението по чужд език. В „Любословие” № 14, стр. 235-241, ISSN 1314-6033, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”
  2014 2014 - Очаквания на обучаемите относно предстоящ курс по чужд език. В сборник с научни статии "Език и комуникация в образователната и научната сфера", стр. 24-30, ISBN 978-954-577-982-4, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”
  2010 2010 - Преподаването в екип като алтернативен метод в обучението. В сборник научни трудове Научна сесия 2010, част II, стр. 264-267, издание на НВУ „В.Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”
  2019 „Online Language-learning Platform Duolingo from Different Perspectives“, 28 Международна годишна конференция на BETA-IATEFL, Пловдив, май 2019
  2019 “Deutschland“ на групата „Рамщайн“– послание с различен прочит (по англоезични и български онлайн медии, XXV-ти Епископ-Константинови четения, май, 2019
  2017 “Metacognition Wanted”, 26-та Годишна международна конференция на BETA-IATEFL и 1ST FIPLV European Regional Congress, 22.06. - 25.06.2017, Варна
  2014 „Очакванията и тяхната роля в обучението по чужд език”, ХХI-те „Епископ-Константинови четения” „Контакти и конфликти”, май, 2014
  2019 „Bulgarian University Students Metacognitive Strategy Awareness: Foreign Language Learning and Reading“, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, ISBN 978-620-0-43977-2
  2024 Gerova, G. The Think-Aloud Method in EFL Writing: A Study with Two Bulgarian Students. British Journal of Education, 10 (12), 47-59, 2022, ISSN 2054-6351(Print), 2054-636X (Online). Цитирано в: Eojin Woo, Do-Hong Kim, Measuring secondary school students L2 writing self-regulated strategies in the Korean EFL context, 2024, International Journal of Applied Linguistics. DOI: 10.1111/ijal.12551
  2023 Герова, Г. Online Language-learning Platform Duolingo from Different Perspectives – E-Newsletter of Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL), Issue 42, July-August, 2019, pp. 67-79, ISSN 1314-6874. Цитирано в: de Oliveira, I. L., & dos Santos, D. A. (2023). Duolingo and IMVU in Spanish Language Teaching and Learning. (2023). SISYPHUS JOURNAL OF EDUCATION, Vol. 11 No. 2 (2023): Thinking Education in Times of Transition, 2023, PP 242-263, DOI: https://doi.org/10.25749/sis.27986
  2023 Герова, Г. (2010). Преподаването в екип като алтернативен метод в обучението. Сборник научни трудове, Научна сесия 2010, част II. Шумен: НВУ „В. Левски”, Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, 264-267. Цитирано в: Витанова, Н. И. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ, ЛЮБОСЛОВИЕ, брой 23, стр. 9-35, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2023, ISSN 1314-6033, https://doi.org/10.46687/HOSR9581
  2023 Герова, Г. Online Language-learning Platform Duolingo from Different Perspectives – E-Newsletter of Bulgarian English Teachers Association (BETA-IATEFL), Issue 42, July-August, 2019, pp. 67-79, ISSN 1314-6874. Цитирано в: PARADHINA, Nyi Raden Hasbya Putri; LAKSMAN-HUNTLEY, Myrna. Amelioration Des Competences En Francais Langue Etrangere Par Memrise. Didacticofrancia: Journal Didactique du FLE, 2023, 12.1: 70-79, ISSN 2252-6994
  2022 Герова, Г. Online Language-learning Platform Duolingo from Different Perspectives – E-Newsletter of Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL), Issue 42, July-August, 2019, pp. 67-79, ISSN 1314-6874. Цитирано в: Dewa, A. N. & Laksman-Huntley, M. (2022). Strategies to develop French pronunciation using virelangue. Diksi, 30(2), 99-108. https://doi.org/10.21831/diksi.v30i2.46770.
  2021 Герова, Г. Online Language-learning Platform Duolingo from Different Perspectives – E-Newsletter of Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL), Issue 42, July-August, 2019, pp. 67-79, ISSN 1314-6874. Цитирано в: Paradhina, N.R.H.P & Laksman-Huntley, M. The Efficacy of Memrise as a Supplementary Study Material in Understanding French as a Foreign Language. In Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 612, Atlantis Press SARL, pp. 249-252, 2021, ISBN 978-94-6239-482-7, https://doi.org/10.2991/assehr.k.211212.046
  2021 Витанова, Н. & Герова, Г., 2020. Поколенията „Z“ и „Aлфа“ и мултитаскингът (многозадачността) в сферата на образованието. Педагогика, 2020, 92(9), стр. 1207-1224. Цитирано в: Николаева, С. За перспективите и предизвикателствата пред „приобщаването“ на неформалното образование в лоното на образователните системи. В: сп. Педагогика, 2021, 93(9), pp. 1171-1186, ISSN 1314–8540 https://doi.org/10.53656/ped2021-9.01
  2021 Ivanova, I., & Gerova, G. (2020). Bulgarian students’ perceptions of issues and challenges in preparing for the English language maturity exam. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 8(3), 48-68. doi: 10.46687/SILC.2020.v08i03.004. Цитирано в: Research methods in linguistics: An overview. Available from: https://www.researchgate.net/publication/352749146_Research_methods_in_linguistics_An_overview
  2021 Герова, Г. Online Language-learning Platform Duolingo from Different Perspectives – E-Newsletter of Bulgarian English Teachers Association (BETA-IATEFL), Issue 42, July-August, 2019, pp. 67-79, ISSN 1314-6874. Цитирано в: Palomares Marin, M., El espanol como lengua extranjera en aplicaciones adaptativas y multimedia: el caso de Duolingo, 2021, https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/115763/
  2020 Gerova, G. 2019. Bulgarian university students’ metacognitive strategy awareness. Mauritius: Lambert Academic Publishing. ISBN 978-620-0-43977-2. Цитирано в: Ivanova, I. (2020) Making Sense of Research: University Students’ difficulties in writing academic summaries. In Studies in Linguistics, Culture and FLT - Volume 8, pp. 16-34, Asenevtsi Publishing, Sofia. ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X
  2020 Герова, Г. 2019. Метакогнициите в обучението на студентите по чужд език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Цитирано в: Илязова, А., Lernen ohne externe Kontrolle? В: списание на Дружеството на преподавателите по немски език в България /Bulgarischer Deutschlehrerverband/ 2020. стр. 28-37. ISSN 1310-6228
  2019 Герова, Г. 2019. “Deutschland“ на групата „Рамщайн“ – послание с различен прочит (по англоезични и български онлайн медии) в Годишник на Факултета по хуманитарни науки. ХХХА, Шумен: УИ ”Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN 1311-7300. Цитирано в: Димитрова, А., Германия – отново „мръсна приказка”? RAMMSTEIN: DEUTSCHLAND Годишник на ФХН. ХХХА, Шумен: УИ ”Епископ Константин Преславски”, 2019, ISSN 1311-7300
  2019 Герова, Г. 2019. Метакогнициите в обучението на студентите по чужд език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Цитирано в: Бартош Д. К, Галскова Н. Д., Петкова-Калева Ст., Стоянова Е. Пътят към професията учител по чужд език. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2019, 258 с. ISBN 978-619-201-347-9
  2017 Герова, Г. 2010. Преподаването в екип като алтернативен метод в обучението. В сборник научни трудове Научна сесия 2010, част II, стр. 264-267, издание на НВУ ”Васил Левски”, Факултет Артилерия, ПВО и КИС. Цитирано в: Наталия Витанова, Нели Митева. ”Team teaching и/или Co-teaching в контекста на приобщаващото и интеркултурното образование. В ”Стратегии на образователната и научна политика”, т. 25, книжка 2, 2017
  2018 2018 – Герова, Г. Автореферат към дисертационен труд за присъждане на ОКС „Доктор“ на тема „Метакогнициите в обучението на студентите по чужд език“, 2018