Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Мирослава Николаева Цветкова
  Доц. д-р Мирослава Николаева Цветкова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: m.tsvetkova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: сряда и четвъртък 8-16 ч.; II седмица: понеделник и вторник 8-16 ч.


  Завършен университет, специалност

  1999 г. Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” , специалност Английска филология, магистърска степен

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  1999 г. ГПЧЕ ”Никола Йонков Вапцаров” - гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  1999 г. - асистент в катедра ”Английска филология”, ФХН

  2009 г. - главен асистент в катедра ”Английска филология”, ФХН

  2020 г. - доцент по област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по английски език) в катедра ”Английска филология” на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

  Придобити научни степени

  2010 г. - доктор по научна специалност 05.07.03 "Методика на обучението по английски език"

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език в специалност ”Английска филология”

  Практически английски език в специалност ”Начална училищна педагогика и чужд език”

  Лекции, семинарни и лабораторни упражнения по Лингвистични особености при усвояването на английски език в детска възраст в специалност ”Начална училищна педагогика и чужд език”

  Семинарни упражнения по Методика на обучението по чужд език в специалност ”Начална училищна педагогика и чужд език”

  Текуща педагогическа практика в магистърски програми Педагогика на обучението по чужд език, ЕОТБ, Лингвистика и превод

  Лекции и семинарни упражнения по Особености на английската приказка в специалност ”Начална училищна педагогика и чужд език”

  ИД: Основи на чуждоезиковото усвояване, магистърски програми Педагогика на обучението по чужд език, ЕОТБ, Лингвистика и превод

  ИД: Вторият език - интердисциплинарност и аспекти на усвояването му, Английска филология, АЕРЕ, бакалавър

  ФД: Таксономична зависимост между английските конструкции с \"be\", Английска филология, АЕРЕ, бакалавър

  ФД: Таксономичната структура - връзка между езикоусвояване и когниция, магистърски програми Педагогика на обучението по чужд език, ЕОТБ и Лингвистика и превод

  Английската граматика в огледалния свят на детската реч (ИД), специалност ”Начална училищна педагогика и чужд език”

  Английски език (ИД), специалност ”Педагогика”

  ИД; Умения за работа с академичен текст, Английска филология, бакалавър

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  The University of Rijeka, Croatia (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: MA students, October 2022.

  Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapest, Hungary(for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students, May 2017.

  The University of Cordoba, Spain (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students, April 2019.

  Области на научни интереси

  Когнитивна лингвистика

  Езикоусвояване

  Методика на обучението по английски език

  Специализации

  "Cultural relations and educational opportunities", University of Durham, UK, 1998.

  “New Trends and Innovations in ELT: Foreign Language Acquisition: A Nightmare or A Pleasant Dream?” Участие в симпозиум по въпросите на чуждоезиковото обучение в Айдън университет, Истанбул, Турция, 2010.

  OLD WORLD? NEW WORLD? OUR WORLD. A professional training session about using new technologies in language teaching. Lecturer: Jeremy Harmer, MA Applied Linguistics, University of Reading, UK. Варна, 2012.

  Участия в проекти

  1997-2000 Intercultural training project for student teachers of English, British Council.

  2008 ”Всекидневието: места, памет, езици” (Проект № 7987/2008), р-л: доц. д-р Р. Ангелова, катедра История, ШУ

  2009 Национален проект на ШУ: “Език, култура, идентичност” (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л: доц. д-р Ю. Проданов

  2010 Национален проект на ШУ: ”Език, познание, комуникация” (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ

  2011 Национален проект на ШУ: ”Комуникация и култура” (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ

  2012 Национален проект на ШУ: ”Съвременни аспекти в англицистиката (в съпоставителен план)” (№ РД-05-265/ 15.03.2012), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ

  2013 Университетски проект: ”Динамика, интердисциплинарност и вариативност” (№ РД-08-273/15.03.2013), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, ШУ

  2014 ”Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание” (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

  2014 ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви” (№ РД-08248/14.03.2014), р-л доц. д-р Снежана Бойчева, ШУ

  Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

  2015 Национален проект на ШУ: ”Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода” (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

  2016 Проект на катедра АФ: РД-08-129/08.02.2016 „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език”, р-л: доц. д-р Светлана Неделчеа

  2016 ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“– ФАЗА I

  2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  2018 Проект N РД 08-153/9.02.2018 „Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език“, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  2019 Проект на катедра Английска филология РД-08-107/1.02.2019 ”Гледни точки и перспективи в англицистиката”, р-л доц. д-р Ирина Иванова.

  2020 Проект на катедра Английска филология РД-08-128/04.02.2020. ”Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти” , р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  2021 Проект на катедра Английска филология РД-08-94/ 01.02.2021. ”Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО” (Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT), р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  2022 Проект на катедра Английска филология Issues, Challenges and Solutions in English Studies/ Проблеми, предизвикателства и решения в англицистиката (РД-08-139/01.03.2022) - р-л доц. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева.

  2022 Проект BG05M2OP001-2.016-0018-С01 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на академичната екосистема“.

  2023 Проект на катедра Английска филология English Studies in a Post-Covid World: New Challenges and Perspectives/ Англицистиката в пост-ковид света: нови предизвикателства и перспективи (РД-08-105/15.02.2023 г.) - р-л доц. д-р Х. Боев

  2024 Проект на катедра Английска филология "Нови перспективи и хоризонти в лингвистиката, културата и ЧЕО/ New perspectives and horizons in linguistics, culture and FLT" (РД-08-91/30.01.2024г.)- р-л доц. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева.

  Организационна дейност

  участие в работата по акредитацията на университета

  участие в подготовката, провеждането и проверката на кандидат-студентски изпити

  участие в курсове за преквалификация на учители

  факултетен координатор по Еразъм - 2004-2008 г.

  член на ред. колегията на научна поредица Епископ-Константинови четения

  отговорник по качеството към катедра ”Английска филология”, ФХН - от 2018-2022

  член на комисията за проверка на езикова компетентност на кандидат-докторанти, ШУ - от 2019 г.

  курсов ръководител на студенти ”Английска филология”, бакалавърска степен, редовно и задочно обучение

  член на Общото събрание на ФХН, ШУ

  член на Общото събрание на ШУ