Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Неврие Ахмедова Чуфадар
  Доц. д-р Неврие Ахмедова Чуфадар

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243, 246 К2

  Email: n.chufadar@shu.bg

  Приемно време: Консултации: І седмица - понеделник от 13 -15 ч.; ІІ седмица - вторник от 11-13 ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Руски език и турски език

  Заемани академични длъжности

  главен асистент - 2014

  доцент по Фолклористика-турски фолклор и интеркултурна комуникация - 2020

  Придобити научни степени

  Доктор по Фолклористика (Турски фолклор) - 2013, БАН - ИЕФЕМ гр.София

  Водени лекции и/или упражнения

  Интеркултурна комуникация

  Увод в теорията на комуникацията

  Странознание на Турция и бизнес туризъм

  Етнолингвистични аспекти на туристическия дискурс

  Турски фолклор

  Практически турски език І част - ЛУ

  Практически турски език ІІ част - ПУ

  Практически турски език ІIІ част - ПУ

  Практически турски език ІV част - ПУ и Лексика

  ИД: Интеркултурна комуникация в сферата на туризма

  ИД: Интеркултурна бизнескомуникация

  ИД: Културологични аспекти в турския рекламен бизнес

  ИД: Културологични аспекти в туристическите маршрути на Турция и България

  ИД: Бизнес етикет (Турски език)

  ИД: Мюсюлмански и християнски обреди и традиции

  ФД: Социо - Етнолингвистични модели на речевото общуване

  ФД: Символи на турската култура

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2015 - преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийски университет, Одрин (Турция)

  2017 - преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Университет "Намък Кемал", Тегирдаг (Турция)

  Области на научни интереси

  Фолклор, Интеркултурна комуникация, История на турската култура, Език и култура, Етно-Лингвистика

  Специализации

  Тракийски Универсисет - Одрин, 2013

  Участия в проекти

  2011: „Туркологични изследвания 2011”, ръководител доц. Хашим Акиф, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2012:“Туркологични изследвания 2012”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”

  2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум ”Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин”, договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител доц. д-р Мийрям Салим”

  Организационен комитет: проф. д-р Ахмед Гюншен, Тракийски Университет Одрин, проф.Татяна Чалъкова ШУ ”Еп. К. Преславски”

  2016: Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова, договор № РД-08-125/08.02.2016 г,

  2017: Юбилейна научна конференция с международно участие на тема ”По пътя на Евлия Челеби”, (По случай 25 години от създаването на специалността Турска филология в Шуменския университет) с научен ръководител доц. д-р В. Янкова договор № РД-08-79/09. 02. 2017 г.

  2018:Тюркологията в образованието - традиции, иновации, перспективи с научен ръководител гл. д-р В. Хасан договор Вх. № РД-08-148/09.02.2018 г.

  2019:Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа. № на проекта РД 08-106/1.02.2019 г., с ръководител преп. д-р М. Шукриева

  2020: Архивните източници в интердисциплинарните изследвания, № РД-08-133/4.02.2020, с ръководител гл. ас. д-р М. Мердан

  2021: Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания, № РД – 08 -96/01.02.2021 с ръководител доц. д-р Н. Чуфадар

  2022: "30 години туркологични изследвания в Шуменския университет: традиции и съвременност” проект № РД-08-143/01.03.2022 с ръководител гл.ас. д-р Ембие Кязимова

  2023: Туркологията и масмедиите: минало, настояще, бъдеще" проект № РД-08-134/24.02.2023 г. с ръководител доц. д-р Менет Шукриева

  Заемани ръководни позиции

  Курсов ръководител от 2017 г. - 2021 г. на студенти от специалност ТФБК

  Курсов ръководител от 2023 г. на 1 курс ТФБК

  Организационна дейност

  Член на Комисията по качество на образованието до 15.09.2020 г.

  Член на Атестационната комисия към Факултета по хуманитарни науки от 15.09. 2020 г.

  Член на Факултативния съвет на Факултета по хуманитарни науки от 2020 г.

  Член на Общото събрание на Факултета по хуманитарни науки от 2020 г.

  Член на Общото събрание на ШУ „Епископ Константин Преславски“ от 2020 г.

  Член на Атестационната комисия към Факултета по хуманитарни науки до 17. 11. 2023 г.

  Председател на на Атестационната комисия към Факултета по хуманитарни науки от 17. 11. 2023 г.

  Членства в научни организации

  Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации