Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Неврие Ахмедова Чуфадар
  Доц. д-р Неврие Ахмедова Чуфадар

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243, 246 К2

  Email: n.chufadar@shu.bg

  Приемно време: Консултации: І седмица - понеделник от 13 -15 ч.; ІІ седмица - вторник от 11-13 ч.


  2013 Митологеми „Съдба” и Смърт” в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2013.
  2019 Фантастичните елементи в дестаните за Кьороглу. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2019, с. 192 ISBN: 978-619-201-339-4
  2016 Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. Сакралните числа в „Книгата на Деде Коркут”, с. 130 - 158 .УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016 (в съавторство с Чалъкова,Т., Янкова, В., Салим, М.,Кязим, Е.,Стоянова, Е.).
  2013 Митологеми „Съдба” и Смърт” в епоса „Книгата на Деде Коркут”. ISBN 978-954-577-791-2. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2013, с.326.
  2023 Bulgaristan da Turk Halk Bilimi Chalashmalara. (Turk Halk Bilimi Arashtarmalaranan Donemlendirilmesi). Туркологични изследвания 2023. УИ „Епископ Константин Преславски“. Шумен, с. 22
  2022 Iletishimin Is Hayatinda Onemi (Значението на комуникацията в бизнес живота) с. 37-70. Туркологични изследвания 2022. УИ. Епископ Константин Преславски. ISSN 1314-989X
  2021 Chavuskoye Dair Bazu Turk Halk Gelenekleri ve Inanuslaru(в съавторство със студент: Т. Ибрям).Сборник \"Туркологични изследвания 2021\", Част I. УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2021, стр. 30-89; ISSN 1314-989X.
  2021 Chukurkoyde Dyugyun Gelenekleri ve Adetleri(в съавторство със студент: E. Mustafa).Сборник \"Туркологични изследвания 2021\", Част II. УИ \"Епископ Константин Преславски\", Шумен, 2021, стр. 46-109 ISSN 1314-989X.
  2020 Turk Folklor Arashtirmalari Dergisinde Halk Hekimligi Izleri (Следи от народна медицина в списанието ”Изследвания на турския фолклор”) - В: Туркологични изследвания 2020. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020. ISSN: 1314-989Х с. 80-108.
  2019 Чуфадар, Н. 2019: (в съавторство c Руменов, Ф. (студент) Gizli Chichek dilinin Turk Halk Kulturunde Iletishimsel Ozellikleri (Sayularun, Renklerin ve Chicheklerin Anlamlaru) (Комуникативни характеристики на тайния език на цветята в турската народна култура (значение на числата, цветовете и цветята) (Study) s. 130-176. – В: Тюркологията в образованието-традиции, иновации, перспективи. Сборник с доклади от международен научно-преподавателски семинар на тема "Тюркологията-традиции и иновации" проведен в Университет Къркларели, Турцияна 01 ноември 2018 г. Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019. ISBN978-619-201-317-2
  2019 Чуфадар, Н. 2019: Самост в образа на Юнгианския Хадир и пътят към самост в дестаните за Кьороглу. Годишник на Факултета по хуманитарни науки ХХХА, Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски", 2019, ISSN 1311-7300 за печатно издание, стр.16-43. ISSN 2603-512X зa онлайн издание.
  2018 Чуфадар, Н. 2018: Trickster: The shadow of Koroglu’s ego (Helpers and magic attributes of Koroglu-hors, sword and saz) (Study) SocioBrains - international scientific refereed online journal ISSUE 50,Octomber 2018 (10-35). Journal homepage:www.sociobrains.com. Impact faktor and Indexing. ISSN 2367-5721
  2023 Етнолингвистични елементи на турската култура в туристическия дискурс. (Online). – В: Любословие, Годишно списание за хуманитаристика. Тема на броя. Интердисциплинарни изследвания. Издание на ФХН. ШУ “Епископ Константин Преславски” 2023, бр. 23, с. 223 – 234. УИ “Епископ Константин Преславски” ISSN 1314-6033 (рецензия в индексирани във вторични бази издания ЕRIH PLUS, CEEOL).https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/lyuboslovie/2023/223-234-n-chufadar.pdf
  2023 Bulgaristanda Gechmishten Bugune Hadarellez Bayrama. Sokum ve Turk Dunyasanda Hadarellez Uluslararasa Sempozyumu Bildiri Kitaba. Ege Universitesi Yayanlara. https://basimveyayinevi.ege.edu.tr/files/basimveyayinevi/icerik/sokumveturkdunyasindahidirellezekitap.pdf s. 9-22. e-ISBN: 978-605-338-422-9.
  2022 Bulgaristan da Turk Halkbilimi Chalushmalaru – Gelecek Neslin Egitim ve Kultur Temeli (Demokrasi Doneminde) XVIII. Turk Tarih Kongresi Bildirileri ( XII.Cilt) 363-378. https://www.ttk.gov.tr/xviii-turk-tarih-kongresi-cilt-xii/ https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2022/04/23-Nevrife Cufadar.pdf E-Kitap. eISBN : 978-975-17-5123-2 (12.c)
  2022 Турският фолклор в България – традиции и обичаи (Периодизация на изследванията на турския фолклор). Годишник на ШУ \"Еп. Константин Преславски\" ФХН. Материали от юбилейната международна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“ ТОМ XXХIII A / 3 на ФХН. История и археология, литературознание и фолклористика. УИ „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2022 г. с. 332-344, ISSN 1311-7300 за печатно издание
  2022 Неврие Чуфадар 2022: Турският фолклор в България – традиции и обичаи (Периодизация на изследванията на турския фолклор) Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултета по хуманитарни науки. Материали от юбилейната международна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства” Том XXXIII A / 2, 2022 . История и археология, литературознание и фолклористика. Авторски колектив, 2022. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски https://www.shu.bg/faculties-fhn/publications/godishnik/ ISSN 603-512X за онлайн издание
  2022 Неврие Чуфадар (в съавторство С.Местанов): Архетипът баща като образ на доброто в епоса „Книгата на Деде Коркут” . Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXIII A / 3, 2022 . Авторски колектив, 2022. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки . Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022 ISSN 1311-7300 за печатно издание ISSN 2603-512Х , с.7-22
  2022 Неврие Чуфадар, (в съавторство С. Местанов) 2022: Архетипът баща като образ на доброто в епоса „Книгата на Деде Коркут” . Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXIII A / 3, 2022 . Авторски колектив, 2022. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки . Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022 ISSN 2603-512Х за онлайн издание , с.7-22 за онлайн издание https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/godishnici/2022/3/1-3-info.pdf
  2021 Bulgaristanun Kuzeydogu Koylerindeki Bazu Gelenekler ve Rityueller Arasturmasu. https://drive.google.com/file/d/1Fgt-_4XTQ3YvGTJJi4d7i-1foZYW18b9/view
  2020 Елементи на алхимичния символизъм в дестаните за Кьороглу – В: «Любословие» Годишно списание за хуманитаристика, Тема на броя: Компаративистика. Брой 20, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020, ISSN: 1314-6033. https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/lyuboslovie/2020/20-lyuboslovie.pdf с. 212-230.
  2020 Келоглан-приказен герой в епоса Кьороглу. – В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXI A, 2020. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020. ISSN: 1311-7300 за печатно издание, ISSN 2603-512Х за онлайн издание https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/godishnici/2020-godishnik.pdf с. 24-40.
  2019 Чуфадар, Н. 2018: Sacral communications of epic of Korogli/Gorogli (Hero-Peri, Hero-Wild, Hero-Saint Ali) in the Azerbaijani, Turkmen and Uzbek version. SocioBrains - international scientific refereed online journal ISSUE 52, Dekember 2018 (117-129). Journal homepage:www.sociobrains.com. Impact faktor and Indexing. ISSN 2367-5721
  2019 Чуфадар, Н. 2019: The image of the horse in the Koroglu Epik. SocioBrains - international scientific refereed online journal ISSUE 56, April 2019 (36-46). Journal homepage:www.sociobrains.com. Impact faktor and Indexing. ISSN 2367-5721
  2019 Чуфадар, Н. 2019: Koroglu Destanu nda Atun Mitolojik Gostergeleri ((Митологични индикатори на коня в епоса Кьороглу) s. 215-226 - B: RumeliDE Dil ve Edebiyat Arashturmalaru Dergisi 2019, (O5) ( A g u s t o s ) http://www.rumelide.com/, DOI: 10.29000/rumelide.606128. ORCID ID: 0000-0002-9734-7435
  2019 Чуфадар, Н. 2019: Приказни елементи в епоса Кьороглу (Върху материали от азербайджанския, туркменския и узбекския епос).Туркологични изследвания 2019, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, с. 4 – 21. Шумен, 2019. ISSN 1314-989X
  2019 Eski Cuma (Turgovishte) Yoresi Cheyiz Urunlerinde - Suslemelerin Sozsuz Iletishimsel Anlamu ve Degeri (Невербалното комуникативно значение и ценност на декорациите в продуктите за зестра в област Търговище). Сборник от международна конференция Турската култура на Балканите „Примерът за България” , Истанбулски Университет, Турция, гр. Истанбул. ISBN: 978-605-9443-28-9, 2019, с. 303-315.
  2018 Чуфадар, Н. 2018: Трикстер:сянката на аза на Кьороглу //Сборник „Туркологични изследвания 2018. Катерина Венедикова-лъч на османистичната наука в България.”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 118-136. ISSN 1314-989X
  2018 Чуфадар, Н. 2018: Bulgaristanun Kuzyedogu Bolgesinde Koroglu Halk Anlatmalaru (Народни разкази за Кьороглу в североизточния район на България) // Сборник „По пътя на Евлия Челеби”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, стр. 313-323. ISBN 978-619-201-245-8
  2017 About the original and the name of the mythical hero Koroglu.SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISSN: 2367-5721 . ISSUE 38, OCTOBER 2017. (За произхода и името на митичния герой Кьороглу). Реферирано електронно списание,брой 38, м. октомври.
  2017 Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е ? Международна научна конференция, 25-26 април, гр. Русе, 2017 г. Сборник доклади от Международна научнаконференция - В: Свободата на жената в огузкото общество. Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе. 256-264.
  2017 Koroglu Chalushmalarunun Dyunyu, Bugyunyu, Yarunu Uluslararasu Chalushtayu. Международна конференция "Изследвания за Кьороглу, вчера, днес и утре" Университет Абант Изет Байсал, гр. Болу, Турция. 15-16 септември 2017, с. 537
  2016 Митологичният образ на Демир Баба (Опит за интерпретация на антропонима Демир Баба). SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISSN: 2367-5721 Реферирано електронно списание: Социобраинс, бр. 24, м.08. 2016, с.112-118(в съавторство с Ибрахим, А.)
  2016 Kултурната ценност на произведенията на турската народна култура при детското възпитание. SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISSN: 2367-5721 . Реферирано електронно списание: Социобраинс, бр. 25, м.09, 2016, с.61-73.
  2016 Cocuk ve Genclik Edebiyat?nda Bar?sh Kulturu/ Peace Culture in Child and Youth Literature: –В: Turk Halk Kulturu Urunlerinin Cocuk Egitiminde Kulturel Degeri, Trakya Universitesi Yay?n No: 171 ISBN : 978-975-374-191-0 (Tkm) 978-975-374-192-7 (1.c) 978-975-374-193-4 (2.c), s.1009-1016 http://www.cocukgenclikedebiyati2016.org/wp-content/uploads/2016/11/kitap_son.pdf
  2015 Mythologemes and Personifications of the Fate. The Attempt for Interpretation of the Anthroponomy “Korkut” 2. Mythologemes and Personifications of the Fate (Митологеми и персонификации на съдба): The Attempt for Interpretation of the Anthroponomy “Korkut” SOCIOBRAINS – international scientific Refereed online journal ISS 2367-5721 ISSU 7 march 2015 69-74
  2015 Лечебната сила на природните елементи: дърво, вода и камък. Годишник на Шуменския Университет „Епископ КонстантинПреславски”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. 2015 г. том XXVI А . 2015, стр. 223-235.
  2015 Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. Електронно издание http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq.
  2015 Agach, Su ve Tash Gibi Doga Birimlerin Sagalt?m Gyucyu. Uluslararas? Syoz, Sanat, Sagl?k Sempozyumu 21-23 Ekim, 2015 Trakya Universitesi Edirne. Електронно издание на Тракийски Университет гр. Одрин, Турция. Международна конференция,Слово, изкуство и здраве : http://bys.trakya.edu.tr/file/open/89591739, стр. 431- 436
  2014 Числата в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Електронно издание. Епископ - Константинови четения. Контакти и Конфликти Т 20, Шумен, 2014. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”
  2013 Моделът на света при огузите и пространствено – времевата структура на епоса „Книгата на Деде Коркут”. Електронно издание с формат интерактивен *.pdf на Факултета по Хуманитарни науки. Епископ Константинови четения: “Памет и Спомен” 2013, 317-322, Т. ХIX: http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq.
  2013 Цветовете в митологичното знание за съдбата и смъртта в епоса Книгата на Деде Коркут. – В: Туркологични изследвания 2013.Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013, 115-131.
  2013 Сънят на Салур Казан и другите сънища в Книгата на Деде Коркут. – В: Туркологични изследвания 2013.Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013, 60-73.(в съавторство с Т. Чалъкова)
  2013 Цветовете в митологичното знание за съдбата и смъртта в епоса Книгата на Деде Коркут. – В: Туркологични изследвания 2013.Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2013, 115-131 туркологични изследвания - ResearchGate https://www.researchgate.net/.../54398df10cf204cab1d9673f.pdf
  2011 Традиции и обичаи в турската народна култура в село Копрец, Търговищка област. – В: Турският фолклор в България. Съставител: Хашим Акиф. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011,32-51.
  2011 Митологично мислене и митологема като единица знание. – В: Епископ-Константинови четения – 2011: 20.05.11 “Vivat academia” , Т. XVII., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, 137-148.
  2011 Конят и неговите функции в епоса Китаб-и Деде Коркут. – В: Епископ Константинови четения, Том 16, Университетско издателство, „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, 168-174.(в съавторство с Т.Чалъкова)
  2011 Малката смърт на бейовете в Книгата на Деде Коркут. – В: Годишник на Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни Науки. Т.XXII A. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен 2011 г. 195-203.
  2011 T?rgoviste ili Gunekoy Turk Halk Kulturunun Baz? Gelenek Ve Gorenekleri. - В: Bulgaristan Turk Halkbilimi. Derleyen: Hasim Akif. V. T?rnovo. Faber Yay? nevi 2011, 26-41.
  2010 Митологеми и персонификации на съдба (опит за интерпретация на антропонима „Коркут”. – В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Факултет по Хуманитарни Науки. Т. ХХI A. Университетско издателство „Еп. Константин Преславски” . Шумен, 2010, 100-120.
  2010 T?rgoviste ili Gunekoy turk halk kulturunun baz? gelenek ve gorenekleri. Uc Ayl?k Haber, Arast?rma ve Yorum Dergisi: HOSGORU. Say?: 30, Y?l:8, Nisan-May?s-Haziran 2010, Bask?: Poligraf - ET – Razgrad Yay?nevi Matbaas?. (сп. „Хошгьорю”, брой 30 април-май-юни-издание на Полиграф - ЕТ „Пулс-Х. Кьосев”, Разград)
  2010 Mythologemes and Personifications of the Fate : The Attempt for Interpretation of the Anthroponomy Korkut In: Multikultarizm in Education. ULUSLARAS? Sempozyumu Bildiri Ozetleri Kitab?- (10 Haziran, 2009), Isparta, Turkiye, 2010, 35-43.
  2009 Кут и Кадер – Жизнената сила и Предопределението. – В: Епископ – Константинови четения. Професии и професионалисти, Том 14, Университетско издателство, „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2009, 275-287.
  2009 Kader Tasavvurlar? ve Teizim ve islam?da Kad?n?n Rolu. (Представите за съдба и ролята на жената в тенгризма и исляма). – В: Uluslararas? 5.Balkan Egitim ve Bilim Kongresi. The 5th International Balkan Education and Science Congress. (Пета Балканска Международна Конференция за образование и наука). Тракийски Университет гр. Одрин, Турция, 01 – 03.10.09 г. Том 2, 2009, 261-263.
  2009 Dede Korkut Kitab?nda Korkut Ata?n?n Kimligi Ve Bu Eserin Degeri. – В: Турският език и балканското културно взаимодействие. Юбилейна международна конференция на катедра Турски език и литература (04-08 2008). Издателство Фабер. В.Търново, 2009, 335-347.
  2024 „Преходните периоди в традиционната турска култура в България.“ ХІ Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ – ПОСТИЖЕНИЯ, РИСКОВЕ, ИНОВАЦИИ“ 23 – 25 АПРИЛ 2024 г. гр. Русе
  2024 „Традиционното народно лечителство в турската култура.“ ХХX-те „Епископ-Константинови четения” 14.05.2024 г. на ШУ „Епископ Константин Преславски“ ФХН гр. Шумен
  2023 HIDRELLEZ CELEBRATION HUDRELLEZ IN BULGARIA FROM THE PAST TO THE PRESENT. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ICH ANDHIDIRELLEZ IN THE TURKIC WORLD PROCEEDINGS BOOK Albania- Bulgaria- Turkey- KosovoNorth Macedonia - Hungary - Moldova. 05. 05. 2023. Online. Izmir. Ege University
  2023 Етнолингвистични елементи на турската култура в туристическия дискурс. ХХIX-те „Епископ-Константинови четения” 22 май 2023 г.
  2022 „Турският фолклор в България – традиции и обичаи” (Периодизация на изследванията на Турския фолклор). Юбилейна научна конференция с международно участие „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“, 11-13 май 2022 г. ШУ \"Епископ Константин Преславски\", гр. Шумен.
  2022 : Чуфадар, Н., Местанов, С. : Архетипът баща като образ на доброто в епоса „Книгата на Деде Коркут ”. XXXIII-те „Епископ – Константинови Четения”, 16.09.2022 г.
  2022 Bulgaristan Turk Kulturunde Eski ve Yeni Dugun Gelenekleri. (Стари и нови сватбени обичаи в турската култура в България). INCSOS VIII. Uluslararasu Sosyal Bilimler Kongresi, 20-23 Ekim 2022, онлайн доклад на 20.10.2022 г. от VIII. Международен конгрес по социални науки. Тегирдаг, Турция. (https://www.rumelikongresi.com/sosyal/index.php/tr/)
  2021 Bulgaristan an Kuzeydogu Koylerinde Baza Gelenekler ve RituellerArashtarmasa (Изследване на някои традиции иритуали в североизточните села на България)Първи международен симпозиум на балканите за проучване на турския език и литература 20-21 май 2021 г. онлайн. Eгейски университет, Турция.
  2020 Чуфадар 2020: Доклад ”Келоглан-приказен герой в епоса Кьороглу” ХХVI Епископ-Константинови четения 02.09.2020
  2019 Чуфадар 2019: Доклад "Приказни елементи в епоса Кьороглу (Върху материали от азербайджанския, туркменския и узбекския епос). XXV "Епископ-Константинови четения" 20. 05. 2019 г.
  2018 Доклад: Bulgaristanda Turk Halk Bilim Chalishmalari- Geledshek Neslin Egitim ve Kultur Temeli. XVIII Turkish Congress of History . October 1-5, Ankara, 2018.
  2018 Доклад: Eski Cuma (Turgovishte) Yoresi Cheyiz Urunlerinde - Suslemelerin Sozsuz Iletishimsel Anlamu ve Degeri (Невербалното комуникативно значение и ценност на декорациите в продуктите за зестра в област Търговище). Mеждународна конференция „Примерът за България” , 27.09.- 01.10. 2018 Истанбул, Турция.
  2018 Доклад: Gizli Chichek Dilinin Turk Halk Kulturunde Iletishimsel OzellIklerI. (съавтор Ферди Руменов - студент). ”Комуникативни особености на тайния език на цветята в турската народна култура”, Международен семинар, Университет Намък Кемал, гр. Къркларели, Турция.
  2017 Доклад: Свободата на жената в огузкото общество.Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е ? Международна научна конференция, 25-26 април, гр. Русе, 2017 г. Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе.
  2017 Bulgaristan un Kuzyedogu Bolgesinde Koroglu Halk Anlatmalaru. Научна конференция с международно участие " По пътя на Евлия Челеби" (03 – 05 ноември 2017), Шумен.
  2017 Доклад: Koroglu Chalushmalarunun Dyunyu, Bugyunyu, Yarunu Uluslararasu Chalushtayu. Международна конференция "Изследвания за Кьороглу, вчера, днес и утре" Университет Абант Изет Байсал, гр. Болу, Турция. 15-16 септември 2017.
  2016 Доклад: Kултурната ценност на произведенията на турската народна култура при детското възпитание. Епископ Константинови Четения, Шумен, 2016 г.
  2015 Доклад: Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” , Шумен 2015.
  2015 Доклад: Agach, Su ve Tash Gibi Doga Birimlerin Sagalt?m Gyucyu. Uluslararas? Syoz, Sanat, Sagl?k Sempozyumu 21-23 Ekim, 2015 / Trakya Universitesi, Edirne.Международна конференция "Слово, изкуство, здраве.
  2014 Доклад: Числата в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Епископ - Константинови четения. Контакти и Конфликти Т , Шумен, 2014.
  2013 Доклад: Моделът на света при огузите и пространствено – времевата структура на епоса „Книгата на Деде Коркут”. Епископ Константинови четения: “Памет и Спомен”, Шумен, 2013.
  2011 Доклад: Конят и неговите функции в епоса Китаб-и Деде Коркут. Епископ Константинови Четения. Шумен, 2011.
  2011 Доклад: Митологично мислене и митологема като единица знание. Епископ-Константинови четения – 20.05.2011 “Vivat academia” , Т. XVII., Шумен, 2011.
  2010 Вода, Дърво и Камък – свързващи структурни елементи в модела на света при древните тюрки. Сборник научни доклади. – В: Сборник с доклади от научната конференция на докторантите от Шуменския университет 30 октомври 2009 г. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2010, 50-59.
  2009 Доклад: Кут и Кадер – Жизнената сила и Предопределението. Епископ – Константинови четения. Професии и професионалисти, Шумен, 2009.
  2009 Kader Tasavvurlar? ve Teizim ve islam?da Kad?n?n Rolu. (Представите за съдба и ролята на жената в тенгризма и исляма). – В: Uluslararas? 5.Balkan Egitim ve Bilim Kongresi. The 5th International Balkan Education and Science Congress. (Пета Балканска Международна Конференция за образование и наука). Тракийски Университет гр. Одрин, Турция, 01 – 03.10.09 г. Том 2, 2009, 261-263.
  2009 Mythologemes and Personifications of the Fate : The Attempt for Interpretation of the Anthroponomy Korkut. The Proceeding of the International Sympozium on \"Multikultarizm in Education\" ( june 10 , 2009), Isparta, Suleyman Demirel University, Turkey.
  2008 Dede Korkut Kitab?nda Korkut Ata?n?n Kimligi Ve Bu Eserin Degeri. Турският език и балканското културно взаимодействие. Юбилейна международна конференция на катедра Турски език и литература (04-08. 2008).
  2022 Турско-българско-румънско-английски речник, електронно издание. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2022, c. 667. ISBN: 978-619-201-634-0 (в съавторство) file:///C:/Users/PC6411/Downloads/MNOGOEZICHEN-RECHNIK-ELEKTRONNO-IZDANIE.pdf
  2020 Чуфадар, Неврие 2020: Турско-българско-румънско-английски речник. Първа част. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен (в съавторство). ISBN 978-619-201-437-7
  2020 Чуфадар, Неврие 2020: Турско-българско-румънско-английски речник. Втора част. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен (в съавторство). ISBN 978-619-201-438-4
  2018 Чуфадар, Н. 2018: Ulkebilgisi. Turkiyenin Fiziki Cografyasi. Kultur ve Turizmi. Universite Yayinlari “Piskopos Konstantin Preslavski”. Shumen 2018 ( s. 245) ISBN 978-619-201-242-7
  2017 Библиографски справочник. В: Туркологични изследвания 2017. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, с.196-227 в съавт. с Салим, М. Кязимова, Е. Кърджалъ, Б. Хасан, В. др. ISSN 1314-989X
  2022 Чуфадар, Н. 2011 & Хасанова, Н. и (кол.). 2011: Турският фолклор в България, УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен. Цитирано в : Микова, Зоя 2022: Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив“ Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. А. Диамандиев“ Пловдив. ISBN 978-619-7682-09-0 (print), ISBN 978-619-7682-10-6 (online). https://www.artacademyplovdiv.com/amtii/Sbornici/Zoya%20Mikova%20-%20Tradicionni%20praktiki%20i%20muzika.pdf, Цитирано на с. 233.
  2022 Чуфадар, Н. 2019: Фантастичните елементи в дестаните за Кьороглу. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2019, с. 192. ISBN: 978-619-201-339-4. Цитирано в : Салим, М. 2022: По следите на османското епистоларно изкуство илм-ю инша. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. Шумен. ISBN 978-619-201-616-6. Цитирано на с. 5
  2022 Чуфадар, Неврие 2013: „Моделът на света при огузите и пространствено – времевата структура на епоса „Книгата на Деде Коркут””, Епископ Константинови четения - Т. ХIX: “Памет и Спомен”, 2013, с. 317-322. http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq. Цитирано в: Мредан, М. 2022: «Турският разказ» с автор, Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», гр. Шумен. 2022, ISBN 978-619-201-582-4. Цитирано на с.6
  2022 Чуфадар, Неврие 2013: Митологеми „Съдба” и Смърт” в епоса „Книгата на Деде Коркут”. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013. Цитирано в: Мредан, М.2022: «Турският разказ» Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», гр. Шумен. 2022, ISBN 978-619-201-582-4. Цитирано на с.6
  2022 Чуфадар, Н. 2015: Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, с. 73-87. https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/cheteniya/EK21_indesign.pdf Цитирано в : Шукриева, М. 2022: Турски речев етикет (формули за обръщение, поздрави и прощаване). Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. Шумен. ISBN 978-619-201-617-3. Цитирано на с. 73.
  2022 Чуфадар, Н. 2018: Sacral communications of epic of Korogli/Gorogli (Hero-Peri, Hero-Wild, Hero-Saint Ali) in the Azerbaijani, Turkmen and Uzbek version. – В: SocioBrains - international scientific refereed online journal ISSUE 52, Dekember 2018 (117-129). Journal homepage:www.sociobrains.com. Impact faktor and Indexing. ISSN 2367-5721. Цитирано в : Шукриева, М. 2022: Турски речев етикет (формули за обръщение, поздрави и прощаване). Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. Шумен. ISBN 978-619-201-617-3. Цитирано на с. 113.
  2021 Agach, Su ve Tash Gibi Doga Birimlerin Sagalt?m Gyucyu. Uluslararas? Syoz, Sanat, Sagl?k Sempozyumu 21-23 Ekim, 2015 Trakya Universitesi Edirne. Сборник от Международна конференция,Слово, изкуство и здраве. УИ Тракийски университет №178., Одрин, 2016, с.545-551. ISBN 978-975-374-200-9 Цитирано в: Хасан, В. 2021: Turk Siirinde Ates ve Su Kavramlaru (Понятията огън и вода в турското стихотворение). - В: „Туркологични изследвания 2021” I Ч. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, Шумен, 2021, с. 113. Цитирано на с.117.
  2021 Митологеми „Съдба” и Смърт” в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски” Шумен, 2013, 326 с. ISBN 978-954-577-791-2 Цитирано в: Хасан, В. 2021: Turk Siirinde Ates ve Su Kavramlaru (Понятията огън и вода в турското стихотворение). - В: „Туркологични изследвания 2021” I Ч. ”Университетско издателство „Епископ Константин Преславски, , Шумен, 2021, стр. 113. Цитирано на стр.114.
  2021 Fantastichnite elementi v destanite za Kyoroglu. Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski”. Shumen, 2019, с. 192. ISBN: 978-619-201-339-4 Цитирано в: Хасан, В. 2021: Религиозни елементи в турска поезия след Танзимата. – В: Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по Хуманитарни науки. ТОМ ХХХII А. Университетско издателство \"Еп. Константин Преславски\" , Шумен, 2021, с. 75-89. ISSN: 1311-7300, Цитирано на с. 84
  2021 23. Чуфадар, Н. 2013: Чуфадар, Н. Цветовете в митологичното знание за съдбата и смъртта в епоса Книгата на Деде Коркут. В: Тюркологични изследвания. Шумен, 2012, ISBN 978-954-577- с. 229 –244. Електронно издание. https://www.academia.edu/8921450/Hayriye_S._Yenisoy. Цитирано в : Абтула, А. 2021: Историки Т. 14. За произхода на турското име на село Владимировци, Разградска област. Издателство „Фабер“, 2021. с. 227-242. ISBN 978-619-00-1356-3. Цитирано на стр. 239. https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/istorikii/istorikii-14.pdf
  2020 Числата в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Епископ Константинови четения „Контакти и конфликти”, Брой 20, Т. XX. 2014, Издателство ШУ Еп. Константин Преславски. Електронно издание с формат интерактивен *.pdf с. 268-277 https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/cheteniya/EK_20_indesign.pdf ISSN 1314-7358 Цитирано в: Хасан, В.2020: Древногръцки образи в старата и новата турска литература. – В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXI A, 2020. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски” , Шумен, 2020. ISSN: 1311-7300 за печатно издание стр. ISSN 2603-512Х за онлайн издание https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/godishnici/2020-godishnik.pdf стр. 50
  2020 Чуфадар, Н. (в съавторство с Чалъкова,Т., Янкова, В., Салим, М.,Кязим, Е.,Стоянова, Е.) Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. Сакралните числа в „Книгата на Деде Коркут”, с. 130 - 158 Университетско издат. „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016 Цитирано в: Хасан, В.2020: Древногръцки образи в старата и новата турска литература. – В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки, том XXXI A, 2020. Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски” , Шумен, 2020. ISSN: 1311-7300 за печатно издание стр. ISSN 2603-512Х за онлайн издание https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/godishnici/2020-godishnik.pdf стр. 50
  2019 Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/cheteniya/EK21_indesign.pdf Цитирано в: Hasan, V. Gulshen Elmanova: Toplumcu Gerchekchilik Ishiginda Sabahattin Ali Oykuleri. – В: Тюркологията в образованието-традиции,иновации, перспективи. Сборник с докладиот международен научно-преподавателски семинар на тема \\\"”Тюркологията-традиции и иновации” проведен в Университет Къркларели, Турция на 01 ноември 2018 г. Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019. с. 177 -201. стр. 198. ISBN978-619-201-317-2
  2018 Чуфадар 2013: Чуфадар, Н. Митологеми „Съдба” и „Смърт” в Книгата на Деде Коркут. Университетско издателство на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013. Цитирано в: Хасан, В. „Bulgaristan Topraklarunda Yetishen Ashuklar”, с. 101. Сборник Туркологични изследвания 2018. Катерина Венедикова-лъч на османистичната наука в България. Шумен, 2018. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”.
  2017 Чуфадар, Н. Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. Университетско издателство ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. Цитирано в: Хасан, В. CONTRIBUTION OF SULTAN POETS TO DIWAN POETRY SOCIOBRAINS: SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTOR ISSUE 38, OCTOBER 2017, стр. 85.
  2017 Чуфадар, Н. Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. Университетско издателство ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. Цитирано в: Хасан, В. Особености но старата турска литература през Втория класически период. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, 27-28 октомври 2017, Смолян, стр. 80
  2017 Чуфадар, Н. Непознатият-познат съсед: турската жена в историята на турската култура и литература. Епископ-Константинови Четения. „Непознатият съсед” Т. 21. Университетско издателство ШУ „Еп. Константин Преславски”. Шумен 2015, стр. 73-87. Цитирано в: Хасан, В. Мирем, С. Свободата на словото и печата. Сборник доклади от Международна научна конференция, 25-26 април, гр. Русе, 2017 г. Регионална библиотека Любен Каравелов международна научна конференция, 25-26 април, гр. Русе, 2017 г. стр. 252.
  2016 Чуфадар, Н. Митологеми на съдба и смърт в Епоса книгата на Деде Коркут. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2013, 326 стр. Цитирано в: Чалъкова, Т. Янкова, В., Салим, М., Кязимова, Е. Стоянова, Е. Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 34
  2016 Чуфадар, Н. Малката смърт на бейовете в Книгата на Деде Коркут. – В: Годишник на Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни Науки. Т.XXII A. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен 2011 г. 195-203. Цитирано в: Чалъкова, Т. Янкова, В., Салим, М., Кязимова, Е. Стоянова, Е. Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 145
  2016 Чуфадар, Н. Традиции и обичаи в турската народна култура в село Копрец, Търговищка област. – В: Турският фолклор в България. Съставител: Хашим Акиф. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2011,32-51. Цитирано в: Чалъкова, Т. Янкова, В., Салим, М., Кязимова, Е. Стоянова, Е. Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 150
  2016 Чуфадар, Н. Числата в епоса „Книгата на Деде Коркут”. Епископ Константинови четения „Контакти и конфликти”, Брой 20, Т. XX. 2014, Издателство ШУ Еп. Константин Преславски. Електронно издание стр. 268-277 Цитирано в: Чалъкова, Т. Янкова, В., Салим, М., Кязимова, Е. Стоянова, Е. Фрагменти от културните картини на света през призмата на числото. УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2016, стр. 158
  2014 Чуфадар, Н. Конят и неговите функции в епоса Китаб-и Деде Коркут. – В: Епископ Константинови четения, Том 16, Университетско издателство, „Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2011, с.168-174. Цитирано в: Чалъкова, Т. Понимание: звук, слово, текст между преданием и языком. - УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, стр. 179
  2014 Чуфадар, Н. Малката смърт на бейовете в Книгата на Деде Коркут. – В: Годишник на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Факултет по Хуманитарни Науки. Т.XXII A. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”. Шумен 2011 г. 195-203. Цитирано в: Чалъкова, Т. Понимание: звук, слово, текст между преданием и языком. - УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, стр. 186.
  2014 Чуфадар, Н. Личността на Коркут Ата в Книгата на Деде Коркут.– В: Турският език и балканското културно взаимодействие. Юбилейна международна конференция на катедра „Турски език и литература” 04-08 2008. Издателство Фабер. В.Търново, 2009, 335-347. Цитирано в: Чалъкова, Т. Понимание: звук, слово, текст между преданием и языком. - УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014, стр. 186