Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Вежди Мехмед Хасан
  Гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасан

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243 К2

  Email: v.hasan@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: понеделник 8-16 часа, сряда 8-16 часа; Втора седмица: понеделник 8-16 часа, сряда 8-16 часа


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Турска филология"

  Икономически университет - Варна, специалност "Икономика и управление на индустрията"

  ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий, специалност "Счетоводство и контрол"

  Заемани академични длъжности

  главен асистент - 2014 г.

  хоноруван преподавател - 2006-2013 г.

  Придобити научни степени

  доктор по турска литература - 2014 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Стара турска литература

  Нова турска литература

  Османско изкуство

  Естетически аспекти на турската култура

  Етнология и етнокултура

  Практически турски език

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по програма "Еразъм +" в Тракийския университет, гр. Одрин, Р. Турция - 2016 г.; Университет "Намък Кемал", гр. Текирдаг, Р. Турция - 2017 г.; Университет "Дюздже", гр. Дюздже, Р. Турция - 2019 г.

  Области на научни интереси

  Турска литература

  Участия в проекти

  Вътрешноуниверситетски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” – 2013 г., договор № РД-08-284/ 15.03.2013 г., ръководител на проекта: доц. д-р Венета Янкова

  Вътрешноуниверситетски проект „Места на всекидневието” – 2014 г., договор № РД-08-279/ 14.03.2014 г., ръководител на проекта: доц. д-р Венета Янкова

  Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин", договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

  Проект „Теоретични и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини” - 2016 г., с ръководител проф. д-р Т. Чалъкова

  Международен симпозиум "По пътя на Евлия Челеби" - 2017 г., ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

  Вътрешноуниверситетски проект "Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи,", договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан

  2019:Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа. № на проекта РД 08-106/1.02.2019 г., с ръководител преп. д-р М. Шукриева

  2020: Архивните източници в интердисциплинарните изследвания, № РД-08-133/4.02.2020, с ръководител гл. ас. д-р М. Мердан

  2021: Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания, № РД – 08 -96/01.02.2021 с ръководител доц. д-р Н. Чуфадар

  Заемани ръководни позиции

  курсов ръководител от 2016 година

  курсов ръководител на магистърска програма "Лингвистика и превод" (катедра Турски език и литература)

  Членства в научни организации

  Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации