Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Вежди Мехмед Хасан
  Гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасан

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243 К2

  Email: v.hasan@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица: понеделник 8-16 часа, сряда 8-16 часа; Втора седмица: понеделник 8-16 часа, сряда 8-16 часа


  2019 Социалният реализъм в разказите на Сабахаттин Али. – В: Тюркологията в образованието-традиции, иновации, перспективи. Сборник с доклади от международен научно-преподавателски семинар на тема "Тюркологията-традиции и иновации" проведен в Университет Къркларели, Турция на 01 ноември 2018 г. Университетско издателство. „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019, с. 177-201. ISBN978-619-201-317-2 - 3
  2020 Социалните отношения в романите на Орхан Кемал. – В: „Туркологични изследвания 2020”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020, ISSN 1314-989X, (в съавт. с Н. Расимов)
  2020 Хасан, В. Старогръцки образи в старата и новата турска литература. – В: Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по хуманитарни науки. Vol. ХХXI A. Университетско издателство \"Еп. Константин Преславски\" , Шумен, 2020, с. 41-58 ISSN: 1311-7300 ,
  2019 Хасан, В. Образи от свещените книги в диванската поезия. – В: Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по хуманитарни науки. Vol. ХХX A. Университетско издателство \"Еп. Константин Преславски\" , Шумен, 2019, с. 45-55. ISSN: 1311-7300
  2019 Хасан, В. Османската архитектура в Шумен. Международен конгрес „Стратегически изследвания в тюркския свят”, 27-30 октомври, 2019, Анталия, Република Турция, 2019, s. 420-433. ISBN- 978-605-81633-9-3
  2018 Персийски митологични образи. – В: „Любословие 2018”, Брой 18, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 139-153.
  2018 Турска суфийска поезия в България. – В: Сборник с доклади от научната конференция с международно участие „По пътя на Евлия Челеби”, 03 - 04 ноември 2017, Шуменски университет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 260-282.
  2018 Пътешествието на Евлия Челеби в България. – В: Сборник с доклади от научната конференция с международно участие „По пътя на Евлия Челеби”, 03 - 04 ноември 2017, Шуменски университет, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 98-114.
  2018 Турското народно творчество в българските земи. – В: „Туркологични изследвания 2018”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2018, стр. 99-117.
  2017 Класически турски поети, родени в Шумен, – В: „Туркологични изследвания 2017", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2017, с. 114-131.
  2017 CONTRIBUTION OF SULTAN POETS TO DIWAN POETRY. SocioBrains ISSN 2367-5721, , JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTORISSUE 38, OCTOBER 2017, р. 79-86. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/79_86_Vejdi_Hasan_CONTRIBUTION_OF_SULTAN_POETS_TO_DIWAN_POETRY.pdf
  2017 Свободата на словото и печата в Османската държава. В: Сборник с доклади от Национална научна конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?”, 25 и 26 април 2017 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, с. 248-255. (в съавт. с М. Салим)
  2017 Особености но старата турска литература през Втория класически период. В: Сборник с доклади от Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, 27-28 октомври 2017, Смолян, с. 70-85. https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1318/
  2017 Стилът себки хинди в класическата турска литература. – В: Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски". Факултет по Хуманитарни науки. Т. ХХVIIIA. Университетско издателство "Еп. Константин Преславски" , Шумен, 2017, с. 80-90.
  2016 Мястото на шехренгизите в класическата турска поезия. – В: Сборник с доклади от ХХIІІ-тите „Епископ - Константинови четения” на тема: „Фрагментирани светове”, Т. 22. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2016, с. 119-126. Електронно издание http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/epch-22-Fragmentirani-svetove.pdf
  2016 За виното и любовта в диванската поезия. – В: Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие „Виното – история и вдъхновение”, 25 и 26 април 2016 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, 2016, c. 265-272. (в съавт. с М. Салим)
  2015 Образът на любимата в класическата турска поезия . – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 51-55
  2015 Възхвалата и самовъзхвалата в диванската поезия. – Епископ-Константинови четения, т. 1 “Непознатият съсед”, Т. 21. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 88-98, Електронно издание http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq.
  2015 Здравето в класическата турска поезия. В: Сборник с доклади от Международен симпозиум "Слово, изкуство, здраве", 21-23 октомври 2015, гр. Одрин, Република Турция, с. 249-256.
  2014 Образи на времето в диванската поезия. - В: Сб. Времето на Балканите: език, история, памет, Шумен, 2014, с. 127-131.
  2014 Чашата и короната в газелите на Нефи: Пустотата като непроявена същност. В: Сборник с доклади научната конференция "Тюркологията - настояще и бъдеще" (Юбилейна конференция "60 години специалност Тюркология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Университетско издателство "Св. Климент Охридски" София, 2014, 103-113.
  2012 Сатирата в творчеството на поета Юмер Нефи. – В: Сб. Туркологични изследвания", Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2012, 292-307.
  2008 Метафора в един от газелите на Нефи. Паяжина на смисъла. - В: Годишник на ШУ, ФХН, 2008, с. 197–223. (в съавторство с Татяна Чалъкова)
  2006 Теми в диванската поезия. - В: сб. материали от международната научна конференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад”, Шумен, 2006, с.197-203.
  2006 Стил и начин на изразяване на поета Юмер Нефи. - В: сб. материали от международната научна конференция “Mеждуетнически контакти. Интеркултурна комуникация Изток- Запад”, Шумен, 2006, с. 204-211.
  2004 Състояние на проучванията на живота и творчеството на Юмер Нефи. - В: Сб. материали от научна конференция “Турският език и турската култура в контекста надиалога Изток - Запад” - Шумен, 2004, с. 237-246.
  2021 ХХVII-те „Епископ-Константинови четения” 20 май 2021 г. с доклад: “Религиозни елементи в турската литература след Танзимата“
  2019 Международен конгрес „Стратегически изследвания в тюркския свят”, 27-30 октомври, 2019, Анталия, Република Турция с доклад: Османската архитектура в Шумен
  2018 Международен симпозиум „Миграции и културни взаимодействия в Османската империя и Турция” – 2-3 април 2018 г., гр. Истанбул, Турция, организатор: Университет „Сабахатин Заим“, Турция; с доклад: Османски културни паметници в Шумен.
  2017 Международна конференция по литература, организирана от KIBATEK: Литературата в България и на Балканите в 110-тата година от рождението на Сабахаттин Али, 17 – 21 май, 2017г., град Ардино с доклад: Интелектуалците в разказите на Сабахаттин Али
  2017 Националната научна конференция на тема: “Образование и наука – за личностно и обществено здраве”, организирана от Филиала на Пловдивския университет в Смолян, 27-28 октомври 2017, град Смолян. с доклад: „Особености но старата турска литература през Втория класически период“
  2017 ХХIV-тите „Епископ -Константинови четения” на тема: „Реалното и виртуалното”, 19-21 май 2017 г., ШУ „Еп. Константин Преславски”, град Шумен. с доклад: „Стилът „себки хинди“ в класическата турска литература“
  2017 Научна конференция с международно участие „По пътя на евлия Челеби” (посветена на 25 годишнината от създаването на специалност „Турска филология“),, 03 и 04 ноември 2017 г., Шуменски университет \"Епископ Константин Преславски\", Шумен. с доклад: „Българските земи през погледа на Евлия Челеби“
  2016 Първа международна конференция: Детска и младежка литература на Балканите, 04-07 май 2016, Тракийски университет, град Одрин, Република Турция с доклад: \"Детската литература в учебниците по турски език в България\"
  2016 ХХIІІ-тите „Епископ -Константинови четения” на тема: „Фрагментирани светове”, 19-20 май 2016 г., ШУ „Еп. Константин Преславски”, град Шумен. с доклад: „Мястото на шехренгизите в класическата турска поезия“
  2016 Семинар с международно участие, организиран от ръководителя на проекта „Теоретични и практико-приложни изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, 20 октомври 2016г., в Тракийски университет - гр. Одрин, Република Турция. с доклад: „Дивански поети, родени в Шумен“
  2015 Епископ-Константинови четения, т. 1 “Непознатият съсед”, Шумен, 2015, с доклад: \"Възхвалата и самовъзхвалата в диванската поезия\"
  2015 Международна конференция: Слово, изкуство и здраве, 21-23 октомври 2015, Одрин, Република Турция, с доклад: \"Здравето в класическата турска поезия\"
  2015 ХХIІ-тите „Епископ –Константинови четения” на тема: „Непознатият съсед”, 21 - 22 май 2015 г., ШУ „Еп. Константин Преславски”, град Шумен. с доклад: „Възхвалата и самовъзхвалата в диванската поезия“
  2014 Тюркологията - настояще и бъдеще, 60 години специалност Тюркология в СУ \" Св. Климент Охридски\", София, 2014, с доклад: \"Чашата и короната в газелите на Нефи: Пустотата като непроявена същност\"
  2005 Научната конференция \\\"Междуетнически контакти Изток – Запад – интеркултурна комуникация\\\" – 2005 г., Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Шумен. с доклад: „Стил и начин на изразяване на поета Юмер Нефи“
  2005 Научната конференция \\\"Междуетнически контакти Изток – Запад – интеркултурна комуникация\\\" – 2005 г., Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Шумен. с доклад: „Теми в диванската поезия“
  2002 Международна научната конференция \\\"Турският език и турската култура в контекста на диалога Изток - Запад\\\" (Юбилейна международна конференция на катедра \\\"Турска филология\\\" - 2002г.), Шуменски университет \\\"Епископ Константин Преславски\\\", Шумен. с доклад: Състояние на проучванията на живoта и творчеството на Юмер Нефи
  2020 Хасан, В. 2020. Турско-българско-румънско-английски речник. Първаа част. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен (в съавторство).
  2020 Хасан, В. 2020. Турско-българско-румънско-английски речник. Втора част. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен (в съавторство).
  2017 Библиографски справочник. В: Туркологични изследвания 2017. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, с.196-227 в съавт. с Салим, М. Кязимова, Е. Кърджалъ, Б. Чуфадар, Н. др. ISSN 1314-989X
  2020 Hasan, V. Obrazat na lyubimata v klasicheskata turska literatura. – V: Mesta navsekidnevieto na Balkanite. Universitetsko izdatelstvo „Episkop Konstantin Preslavski”, Shumen, 2015, s. 51-55. Цитирано в: Чуфадар, Н. Келоглан – приказен герой в епоса Кьороглу. – В: Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по Хуманитарни науки, Том ХХI A, Университетско издателство \"Еп. Константин Преславски\", Шумен, 2020. ISSN: 1311-7300 с. 31.
  2019 Чалъкова Т., Хасан В. Метафора в един от газелите на Нефи. Паяжина на смисъла. – В: Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по Хуманитарни Науки. Т. ХIХA. Университетско издателство \"Еп. Константин Преславски\" , Шумен, 2008, с. 197 –223. http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/2008_FHN_Godishnik_19.pdf ISSN 1311-7300 Цитирано в: Чуфадар, Н. Фанатстични елементи в дестаните на кьороглу, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019. с. 75.
  2019 Хасан , B. Чашата и короната в газелите на Нефи: Пустотата като непроявена същност. В: Сборник с доклади от научната конференция \"Тюркологията - настояще и бъдеще\" (Юбилейна конференция \" 60 години специалност Тюркология в Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Университетско издателство \"Св. Климент Охридски\" София, 2014, с. 103 – 113. ISBN 978-07-3734-8 Цитирано в: Чуфадар, Н. Фанатстични елементи в дестаните на Kьороглу, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2019. с. 75.
  2017 Хасан, В. Възхвалата и самовъзхвалата в диванската поезия. – Епископ-Константинови четения, т. 1 “Непознатият съсед”, Т. 21. УИ на ШУ „Еп. Константин Преславски”, Шумен, 2015, с. 88-98, Електронно издание http://shu.bg/faculties/fhn/izdaniq/ek-cheteniq. Цитирано в: Chufadar, N. ABOUT THE ORIGIN AND THE NAME OF THE MYTHICAL HERO KOROGLU. SocioBrains ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTORISSUE 38, OCTOBER 2017, р. 63-70. стр. 64. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/63_70_Nevrie_Chufadar_ABOUT_THE_ORIGIN_AND_THE_NAME_OF_THE_MYTHICAL_HERO_KOROGLU.pdf
  2017 Хасан, В. Образи на времето в диванската поезия. – В: Сборник с доклади \"Времето на Балканите: език, история, памет\", Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2014, с. 127-131. http://shu.bg/sites/default/files/Time%20wk_3.pdf Цитирано в: Salim, M. TURKISH TRAVEL NOTES – TRIP THROUGH THE CENTURIES. SocioBrains ISSN 2367-5721, , JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTORISSUE 38, OCTOBER 2017, р. 53-62. стр. 55. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/53_62_Miyryam_Salim_TURKISH_TRAVEL_NOTES_TRIP_THROUGH_THE_CENTURIES.pdf
  2017 Хасан, В. Теми в диванската поезия. Сборник „Междуетнически контакти изток – запад – интеркултурна комуникация”, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2005, с. 197-203. Цитирано в: Salim, M. TURKISH TRAVEL NOTES – TRIP THROUGH THE CENTURIES. SocioBrains ISSN 2367-5721, , JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM INTERNATIONAL SCIENTIFIC REFEREED ONLINE JOURNAL WITH IMPACT FACTORISSUE 38, OCTOBER 2017, р. 53-62. стр. 58. http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/53_62_Miyryam_Salim_TURKISH_TRAVEL_NOTES_TRIP_THROUGH_THE_CENTURIES.pdf
  2017 Хасан, В. Образът на любимата в класическата турска поезия. – В: Места на всекидневието на Балканите. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2015, стр. 51-55. Цитирано в: Чуфадар, Н. Свободата на жената в огузкото общество. – В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?”, 25 и 26 април 2017 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе, 2017, с. 256-264. стр. 55.
  2014 Хасан, В., Чалъкова Т. Метафора в един от газелите на Нефи. Паяжина на смисъла. – В: Годишник на Шуменския университет \"Епископ Константин Преславски\". Факултет по Хуманитарни Науки. Т. ХIХA. Университетско издателство \"Еп. Константин Преславски\" , Шумен, 2008, 197-223. Цитирано в: Чалъкова, Т. Понимание: звук, слово, текст между преданием и языком. - УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2014. стр. 156, 164
  2017 Библиографски справочник. В: Туркологични изследвания 2017. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2017, с.157-228 /в съавт. с М. Салим, Е. Кязимова, Б.Кърджалъ и др./.