Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Мемиш Сюлейман Мердан
  Гл. ас. д-р Мемиш Сюлейман Мердан

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243, 246 К2

  Email: m.merdan@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица - вторник и сряда (8-16 ч.); Втора седмица - вторник и сряда (8-16 ч.)


  Завършен университет, специалност

  2001 - Шуменски университет ”Еп. К. Преславски”, Турска филология

  2001 - Шуменски университет ”Еп. К. Преславски”, История

  2003 - Шуменски университет ”Еп. К. Преславски”, Турска филология (магистърска програма Хуно-алтаистична българистика)

  Заемани академични длъжности

  Главен асистент

  Придобити научни степени

  2014 - Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" - защита на дисертация на тема “Балканската политика на Турция през 30-те години на ХХ век” за получаване на научната и образователна степен "доктор" по научната специалност Нова и най-нова обща история

  Водени лекции и/или упражнения

  Нова обща история

  История на Турция

  Странознание на Турция

  Практически турски език

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Тракийски университет - гр. Одрин, Република Турция - 2018 г.

  Преподавателска мобилност по програма Еразъм + в Университет ”Османгази” - гр. Ескишехир, Република Турция - 2020 г.

  Участия в проекти

  1. „Развитие на академичния състав на Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа” - BG051PO001-3.3.06-0036 - „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

  2. Научноизследователски проект „Времето на Балканите: език, история, памет” на Шуменския университет „Еп. К. Преславски”: Договор № РД-08-284/15.03.2013 г.

  3. Научна конференция с международно участие на тема ”По пътя на Евлия Челеби”, по проект на КТЕЛ № РД-08-79/03.02.2017 г., с ръководител доц. д-р В. Янкова.

  4. Вътрешноуниверситетски проект ”Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи”, № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р В. Хасан.

  5. Вътрешноуниверситетски проект ”Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа”, № РД 08-106/1.02.2019 г., с ръководител преп. д-р М. Шукриева.

  6. Вътрешноуниверситетски проект ”Архивните източници в интердисциплинарните изследвания”, № РД-08-133/4.02.2020, с ръководител гл. ас. д-р М. Мердан.

  7. „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, Проект: Д 01-229/6.12.2018, ръководител: Анна-Мария Тотоманова.

  8. Вътрешноуниверситетски проект \"Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания\", № РД-08-96/01.02.2021 г., с ръководител доц. д-р Н. Чуфадар.

  Членства в научни организации

  Научноизследователски център по военна история и археология

  Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации