Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Мемиш Сюлейман Мердан
  Гл. ас. д-р Мемиш Сюлейман Мердан

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243, 246 К2

  Email: m.merdan@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица - вторник и сряда (8-16 ч.); Втора седмица - вторник и сряда (8-16 ч.)


  2014 „Балканската политика на Турция през 30-те години на ХХ век“. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново.
  2020 Балканската политика на Турция през 30-те години на ХХ век. УИ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 332 с., ISBN 978-619-201-500-8
  2022 Bulgar Tarihcilerinin Arastirmalarinda Turkiye’nin 1930’lu Yillardaki Balkan Politikasi: Ana Sorunlar ve Vurgular. - In: XVIII. Turk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. XII. cilt. Turk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara, 299-319.
  2022 Bulgar Eski Eseri Arkeoloji Ortakliginin 1927 Yilinda Demir Baba Tekkesinde Duzenlenen Etkinligi ile Ilgili Bir Arsiv Belgesi. - In: Yedi Iklim Car Kosede Haci Bektas Veli. Turk ve Arap Dunyasi Arastirma Merkezi, Leiden, Netherlands, 285-304. ISBN 978-90-6921-033-9
  2022 Iliya Raskov Bliskovun dyado Dobri Hikayesi ve Bulgaristan Yenipazar (Novi Pazar) Tekke Kozluca (Izbul) Koyu Musa Baba Tekkesi. Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli Arastirma Dergisi / 103 (2022): 87-120
  2020 Demir Baba Tekkesinin Statusu Hakkinda Bulgaristan Basininda Yapilan Tartismalar: Ananie Yavasov ve Mehmet Celil Arasindaki Yazismalar Uzerine Bazi Notlar. Turk Kulturu ve Haci Bektas Veli Arastirma Dergisi / 95 (2020), Ankara: 101-142.
  2022 Текето в село избул, Новопазарско, в разказа \"Дядо Добри\" на Илия Рашков Блъсков. - В: Българските земи в архивите и документите от XVIII-XIX век: Модерност и традиция. Съставителство и научна редакция: Християн Атанасов и Орлин Събев. София: Академично издателство „За буквите – О, писменехъ“, 2022. ISBN 978-619-185-584-1; електронно издание: ISBN 978-619-185-585-8, с. 140 - 167.
  2021 The policies of the USSR and Turkey at the Montreaux convention regarding the Straits in 1936. - В: Туркологични изследвания 2021 - 1. УИ „Еп. К. Преславски“, 180-192. ISSN 1314-989Х
  2020 Националноосвободителната война в Анадола през погледа на един представител на турската интелигенция – мемоарите на Юсуф Кемал Тенгиршенк - Туркологични изследвания 2020, Шумен, 2020, с. 126-152. (В съавторство с К. Рашидова)
  2020 Журналистически поглед от България върху гръцките аспирации към Тракия и Мала Азия след края на Първата световна война (по материали от вестник „Пряпорец“). - В: България, българите и Европа - мит, история, съвремие, том 14, кн. 1, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 242-248.
  2020 Bulgar Pryaporets Gazetesine Gore Birinci Dunya Savasindan Sonra Trakya ve Anadolu`ya Yonelik Yunan Iddialari. - In: 1918-1919 Mutarekeden Milli Mucadeleye (Hayal Kirikligi, Uyanis, Orgutlenme ve Direnis ). Turk Ocagi Yayinlari, Istanbul, 42-48.
  2019 Komunist Partisinin Ideolojisi ile Realite Arasinda - Razgrad`in Yerel Basininda ``Oteki``. Balkanlarda Turk Kulturu: Bulgaristan Ornegi Uluslararasi Sempozyumu (27-28 Eylul Istanbul/29 Eylul - 1 Ekim 2018 Bulgaristan). Istanbul 2019. s. 180-188 (в съавт. с Ивелина Ефтимова)
  2017 25 години специалност турска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Факти и знакови фигури. - In: SOCIOBRAINS – International Scientific Refereed Online Journal ISSN 2367-5721 ISSUE 38 OCTOBER 2017, 1-8.
  2017 Политиката на СССР и Турция на конференцията за Проливите в Монтрьо през 1936 г. – В: Туркологични изследвания 2017, УИ „Еп. К. Преславски“, Шумен, 2017, с. 145-158;
  2014 Българската историография за балканската политика на Турция през 30-те години на ХХ век. – Във: Времето на Балканите: език, история, памет. Шумен, 2014, с. 98-107.
  2013 Конференцията в Нион (10-14 септември 1937 г.) и участието на Турция. – В: Туркологични изследвания 2013, Шумен, 2013, с. 99-114.
  2010 Аспирациите на Италия на Балканите и политиката на Турция за регионално сътрудничество в периода от есента на 1932 до лятото на 1933 г. – Годишник на ШУ “Еп. К. Преславски”, Факултет по хуманитарни науки. Т. ХХІ, Шумен, 2010, с. 172-202.
  2009 Външната политика на Република Турция в първите години след Лозана (1923-1926). - В: Турският език и балканското културно взаимодействие, В. Търново, 2009, с. 200-255.
  2003 Osmanli Doneminde Ruscuk – In: Kalem. S. 9, Sofya, Temmuz-Agustos–Eylul 2003.
  2017 „25 години специалност турска филология в Шуменския университет“ - Научна конференция с международно участие «По пътя на Евиля Челеби», посветена на 25 годишнината на специалността „Турска филология“, 03-04 ноември 2017, Шумен
  2013 Турската историография за балканската политика на Турция 1930-1939 г. – В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” - 17 януари 2013, В. Търново, 2013, с. 323-335.
  2016 Мердан, М. Йълмъз, Хаяти. Хазрети Мухаммед и ислямското общество, Мемиш Мердан (преводач). София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, [2008]. Цитирано в: Le Parisien. Мохамед : definition de Мохамед et synonymes de Мохамед (bulgare). – URL: http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4/bg-bg/
  2021 Ibrahim Yalimov`un Bulgaristan Turk Toplulugunun Kimligini Koruma, Yeniden Uretme ve Gelistirmesine Iliskin Konsepsiyon`u Uzerine. - In: Annual of The Higher Islamic Institute, Sofia, 338-341. ISSN 1313-8839.
  2019 Мемиш Мердан (преводач). Ялъмов, Ибрахим. Влиянието на идеологията на ”Възродителния процес” върху българската обществена мисъл. сп. Мюсюлмани. бр. 12, Декември 2019, с. 8-10.
  2016 Мемиш Мердан (преводач). Кълъч, Садък. "Анализ на семантичното поле на насилието според Корана и отражението му върху съзнанието". - В: Ислямът срещу насилието. София. Мюсюлманско изповедание, Главно мюфтийство, 2016, стр. 201-287. ISBN 978-954-9880-91-5
  2008 Мемиш Мердан (преводач). Йълмъз, Хаяти. Хазрети Мухаммед и ислямското общество. София, Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България, [2008]. ISBN 978-954-9880-16-8
  2007 Turk Edebiyatindan Secme Hikayeler. Sofya, 2007 (Сборник с разкази от турски писатели. Съставителство, предговор, встъпителна студия, кратки биографични данни за авторите и речник на някои остарели и редки думи).