Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Илонка Христова Стоянова
  Гл. ас. д-р Илонка Христова Стоянова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 507

  Телефон: 054 830495 вътр. 373 К3

  Email: i.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: сряда 13:00-15:00 ч. II седмица: вторник 14:00-16:00 ч.


  Завършен университет, специалност

  1997 г. - ШУ „Епископ Константин Преславски” - специалност „Теология” (магистър)

  2013 г. - ВСУ „Черноризец Храбър”- специалност "Право” (магистър)

  2023 г. - ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност "Икономика" - Управление на програми и проекти (магистър)

  Заемани академични длъжности

  От 2001 г. асистент

  От 2006 г. старши асистент

  От 2009 г. главен асистент

  Придобити научни степени

  доктор по теология - 2015 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Църковно право - Л/СУ, Устройство и управление на Българската православна църква - Л/СУ, Патрология - СУ(до 2020 г.), Обща история на Църквата - СУ , История на религиите - СУ(до 2020 г.) , Догматическо богословие – СУ(до 2020 г.), Апологетика – Л/СУ, История на съвременните православни църкви – СУ, ФД: Религия, морал и право, ИД: Православната църква и човешките права, ИД: Религиозна толерантност и църковни канони, ИД: Монашество и канони, Хоспитиране, ТПП, Стажантска практика, ИД: Проблеми на обучението по религия, ИД: Интерактивни методи в обучението по религия

  Области на научни интереси

  религия, право, църковно право, религиозно образование

  Участия в проекти

  2010 г. “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, научен ръководител доц. д-р Веселин Божков Панайотов;

  2011 г. „Изследване и издаване на паметници свързани със славянската културна традиция на Балканите ”, научен ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева, Вх. № РД-05-169/25.02.2011 г.

  2013 г. ”България във война и мир”, научен ръководител доц. д-р Росица Ангелова, Вх. № РД-08-277/15.03.2013 г.

  2014 г. ”България в европейската култура, наука, образование, религия”, научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-270/14 март 2014 г.

  2014 г. ”Чуждоезиково обучение за преподаватели от ШУ”, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева. Вх. № РД-08-248/2014 г.

  2015 г. ”България в европейската история, култура, наука, образование и религия”, научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-321/13.03.2015 г.

  2015 г. ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева, РД-08-311/14.03.2015 г.

  2016 г. ”Непознати приятели - познати неприятели”, научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова. Вх. № РД-08-122.

  2016 г. ”Повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-065/2016

  2016 г. Национален проект BG05М2ОР001-2.002-0001 „Студентски практики – Фаза I“, бенефициент – Министерството на образованието и науката.

  2017 г. ”Война и общество”, Вх. №РД - 08-113/06.02.2017, научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  2017 г. Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - практико-приложни аспекти, научен ръководител доц. д-р Сн. Бойчева,Вх. №РД-08-94/06.02.2017

  2017 г. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2017.

  2018 г. Студентски практики – фаза 1, Национален проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, BG05M2OP001-2.003-0001, 2018

  2018 г. „Личността в историята”, научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. №РД - 08-156/09.02.2018.

  2018 г. - „Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет“, научен ръководител доц. д.ф.н. Сн. Бойчева, № РД - 08-157/09.02.2018

  2019 г. „Град и градска култура” научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова, Вх. № РД - 08-110/01.02.2019 г.

  2019 г. Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет, Вх. № РД-08-97/01.02.2019 г. Ръководител доц. д.ф.н. Сн. Бойчева

  2020 г. Чуждоезиково и интеркултурно обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет, Вх. № РД-08-113/03.02.2020 г., научен ръководител проф. д.ф.н. Сн. Бойчева

  2020 г. ”Митовете в историята” Вх. № РД-08-144/ 5.02.2020 г., научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2020 г. Национален Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР (академичен наставник на 9 студенти)

  2021 г. "Жените в историята" Вх. № РД-08-99/01.02.2021 г., научен ръководител проф. д-р Росица Ангелова

  2021 г. Национален Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР

  2022 г. „Границата”, Вх. №РД-08-141/01.03.2022 г., научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  2022 г. „Студентски практики – Фаза 2”, BG05M2OP001-2.013-0001; МОН - ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”; Академичен наставник

  2023 г. „Забравени/забранени книги", Вх. №РД-08-133/24.02.2023 г., научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  2024 г. "Време и памет", Вх. №РД-08-88/30.01.2024 г., научен ръководител проф. д-р Р. Ангелова

  Организационна дейност

  Курсов ръководител на II курс ”Теология” за учебната 2022-2023 г.

  Курсов ръководител на III курс ”Теология” за учебната 2023-2024 г.

  Курсов ръководител на магистърска програма "Християнско наследство и поклонничество"

  Организатор на Великденска работилница (ежегодно)

  Организатор на Рождественска работилница за малки и големи (ежегодно)