Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р  Илонка Христова Стоянова
  Гл. ас. д-р Илонка Христова Стоянова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 3, стая 507

  Телефон: 054 830495 вътр. 373 К3

  Email: i.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: сряда 13:00-15:00 ч. II седмица: вторник 14:00-16:00 ч.


  2015 Църковни канони и религиозна толерантност. Дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор”, 199 с. Защитена 2015 г.; Автореферат 32 с., Шумен, 2014.
  2023 Стоянова, И. Проектният подход - фактор за подобряване на църковни храмове. - Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, серия С, ФМИ, т. ХXIV С, 2023, с. 47 – 63, DOI: https://doi.org/10.46687/NDHP1835
  2023 Стоянова, И., И. Владимирова, Д. Мавродиева-Кючукова. STEM подходът в обучението по религия. - Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, ФХН, т. ХХХIV A (ISSN 1311-7300), 2023, с. 230-240. DOI: https://doi.org/10.46687/XHZF1111
  2022 Стоянова, И. (съав. Г. Йорданова) Специалност Теология при Шуменския университет – 30 години по-късно. В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, том XXХIII A/1, 2022, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1311-7300 за печатно издание, ISSN 2603-512Х за онлайн издание, с. 399-412
  2022 Стоянова, И., Мавродиева-Кючукова, Д., Владимирова, И. Обучението по религия в електронна среда. В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, том XXХIII A/1, 2022, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1311-7300 за печатно издание, ISSN 2603-512Х за онлайн издание, с. 389-398
  2022 Стоянова, И., Мавродиева-Кючукова, Д., Владимирова, И. Проектно-базираното обучение и приложението му в часовете по религия. В: Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, том XXХIII A/3, 2022, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, ISSN 1311-7300 за печатно издание, ISSN 2603-512Х за онлайн издание, с. 54-64.
  2022 Стоянова, И. Делото на св. Паисий Хилендарски в обучението по религия. В: „Св. Паисий Хилендарски: между мисията и историята”. Сборник с доклади от юбилейната научна конференция, Пловдив Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2022, ISBN 978-619-202-819-0, с. 104-114.
  2022 Мавродиева-Кючукова, Д., Владимирова, И., Стоянова, И. Манастирите в България – модел на иновативна педагогическа практика в обучението по религия , В: Годишник на Педагогическия факултет на Тракийски университет - Стара Загора, том 19, 2022 г., с. 57-69.
  2020 Стоянова, И. (съавт. Бечевски, В.)Българската православна църковна община „Света Петка Търновска“ гр. Манхайм – история, духовна и социална дейност. - В: Историкии, т.13, 2020, с. 180-191
  2019 Стоянова, И. Устройството и управлението на Българската православна църква, регламентирано в нейните устави – Историки, Т. 12, 2019, с. 180-184.
  2017 Стоянова, И. Приложение на принципа на икономия по отношение на светите тайнства, В: Електронен портал Литермедия
  2016 Стоянова, И. Снизхождението на Православната църква относно приемането на еретици, сектанти и инославни, В: Епископ - Константинови четения „Фрагментирани светове”,т. 22, Шумен, 2016, с.144-151.
  2015 Стоянова, И. Християнското отношение към непознатия, В: ХХIІ Епископ-Константинови четения „Непознатият съсед”, Шумен, 2015 г., с.99-108.
  2015 Стоянова, И. Свободата на вероизповедание в конституциите на България, В: Северный Кавказ: проблемы и перспективы развития этноконфессиональных отношений, Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, Славянск-на-Кубани, 2015 г., с. 98-104.
  2014 Стоянова, И.Толерантността - отражение на духа на християнството. В: Историки, т.7, УИ "Епископ Константин Преславки", 2014, с. 314-322.
  2013 Стоянова, И. Ролята на църковно-народните събори в живота на Българската православна църква, - В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20 годишнината от създаването на специалност "Теология" в Шуменския университет, Шумен, 2013, с. 152-162.
  2013 Стоянова, И. Църковният обичай - неписания канон.В: Епископ-Константинови четения, т.19, Шумен, 2013, с. 344-348
  2012 Стоянова И. Принципът на църковна икономия в каноните, В: 40 години Шуменски университет 1971-2011. Сборник научни трудове от национална конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 677-684
  2011 Стоянова, И., За свободата на вероизповедание и толерантността. - В: Епископ-Константинови четения, т. 17, Шумен, 2011, с. 187-194
  2010 Стоянова, И., Обучението на децата според църковните канони -В: Осми „Светиниколаевски православни образователни четения”, Бургас, 2010, с. 115-123
  2010 Стоянова, И., Управлението на църковното имущество и употребата на църковния имот според каноните. - В: Епископ-Константинови четения, т. 16, Шумен, 2010, с. 225-232
  2009 Стоянова, И., Проф. Стефан Цанков – бележит богослов и канонист. – В: Епископ-Константинови четения, т. 14, Шумен, 2009
  2008 Стоянова, И., За игрите в каноните на Православието. – В: Епископ-Константинови четения, т. 13, Шумен, 2008, с.36-41
  2008 Стоянова, И., За изменяемостта на църковните канони. – В: Епископ-Константинови четения, т. 13, Шумен, 2008, с.549-557 (съав. Йорданова, Е.)
  2008 Стоянова, И., Църковните канони за дейността на енорийския свещеник да поучава -В: Седми „Светиниколаевски образователни четения", Бургас, 2008,с.191-199
  2006 Стоянова, И., За толерантността на св. ап. Павел. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, т.ІХ, Шумен, 2006, с.106-112
  2004 Стоянова, И., За толерантността в контекста на историята. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, Т.VІ, С., 2004, с.348-353
  2001 Стоянова, И., За канонизацията на светиите. – В: Преславска книжовна школа, т.5, С. 2001, с.327-334
  2023 Стоянова, И., Д. Кючукова-Мавродиева. Насърчаване на активното учене чрез използване на електронни ресурси по Религия, доклад изнесен на научна конференция „РЕЛИГИОЗНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ”, 12 - 13 май 2023 г., СУ „Св. Климент Охридски“ (организирана от Богословския факултет на СУ, по случай 100 годишнината от основаването на БФ).
  2023 Стоянова, И., Д. Мавродиева-Кючукова, И. Владимирова. Електронни книжки за светци от деца за деца, Дванадесети академични Рождественски четения, Шумен, 14.12.2023 г.
  2022 Стоянова, И., Мавродиева-Кючукова, Д., Владимирова, И. „Ученическа академия“ - модел за усвояване на меки умения и компетентности. Кръгла маса „Обучението по религия след пандемията. Предизвикателства и възможни решения“ 26.11.2022, София.(организатор Богословски факултет на СУ, катедра „Практическо богословие“ и РУО - София)
  2020 • Стоянова, И. (съавт. Марчев, Пл.) Добрите практики в Неделното училище при храм „Св. св. Константин и Елена“ , с. Осмар, общ. Велики Преслав - В: Национална конференция „Хуманизъм и вяра“, областен кръг, организатор МОН, Шумен, 17.02.2020 г.
  2020 Стоянова, И. Учителят в обучението по религия - В: Десети Академични Рождественски четения, 16.12.2020 г.
  2019 Стоянова, И. Правата на детето – същност и мерки за закрила в ЗЗД - В: Девети Академични Рождественски четения, Шумен, 15.12.2019 г.
  2018 Стоянова, И. Обучението по религия в контекста на новите учебни програми на МОН - В: VIII Академични Рождественски четения, 13.12.2018 г.
  2017 Стоянова, И. Доклад на тема: Основания и принципи за извършване на канонизация в Православната църква, В: Международната научна конференция „СЪВРЕМЕННАТА СВЯТОСТ: ИСТОРИЯ, ОБРАЗИ, СИМВОЛИ, ПРАКТИКИ“, 9 и 10 ноември 2017 г., Пловдив.
  2016 Стоянова, И. доклад на тема: Съдебният процес срещу Иисус Христос – богословски и юридически фрагменти , XXIII Епископ-Константинови четения „Фрагментирани светове”, Шумен, 19 май 2016.
  2014 Стоянова, И. Църква и държава - взаимодействие и конфликти, XXI Епископ-Константинови четения, Шумен, май 2014.
  2014 Стоянова, И. доклад на тема: Отново за първият наш християнски правен паметник "Закон за съдене на людете". В: Международен симпозиум Християнство и книжнина, Шумен, 24-25.10.2014 г.
  2012 Стоянова, И., Доклад на тема: "Библия и време",18 Епископ-Константинови четения, Шумен, май 2012.
  2022 Стоянова, И. “Йовков и християнските добродетели“. В: Историкии, т. 15, Шумен, 2022, с. 270-278.
  2021 Стоянова, И. Национална конференция „Хуманизъм и вяра“ областен кръг, Шумен 17.02.2020 г. - В: Историкии, т. 14, Шумен, 2021 г., с. 259-268.
  2019 Стоянова, И. Управлението на църковното имущество и употребата на църковния имот според каноните. - В: Епископ-Константинови четения, т. 16, Шумен, 2011, с. 225-232. Цитирано в: Киров, А. ”Изгнаници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик...”, - В: Литермедиа, 2019, с. 9 http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=283
  2011 Стоянова, И., За игрите в каноните на Православието. Сб. Епископ-Константинови четения „Игри и играчки”, том 13, УИ „Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2008 Цитирано в: Дечев. З. : Педагогическата игра в обучението по религия в началното училище. Бургас: Диамант, 2011, с. 31, 32.
  2008 Стоянова, И. За толерантността на св. ап. Павел. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, т. ІХ, Шумен, 2006, с. 106-112. Цитирано в: Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква, 2008, с. 139.
  2008 Стоянова, И. За толерантността в контекста на историята. – В: Трудове на катедрите по история и богословие, Т. VІ, С., 2004, с. 348-353. Цитирано в: Стефанов, Ст. Социалната мисия на Българската православна църква, 2008, с. 139.
  2022 Кючукова, Д., Владимирова, И., Стоянова, И. (съставители) Празничен календар. Работни листи по религия за 1. клас https://read.bookcreator.com/67YuRMTnkzXRPSaoUyClCLf3y3p2/eP_-6gKZTS-LcOhmwmFG1A
  2023 Великденска работилница за деца в храм ,,Св. Райко Шуменски\" гр. Шумен, 13 април 2023 г и в храм „Св. Св. Константин и Елена“, с. Осмар, 15 април 2023 г.
  2023 Рождественска работилница в храм „Св. Райко Шуменски“, кв. Тракия, Шумен, 17.12.2023 г.(с участието на деца от неделното училище към храма), организатор гл. ас. д-р Илонка Стоянова
  2022 Великденска работилница в храм ,,Св. Св. Константин и Елена\" - с. Осмар, 23 април 2022
  2022 РОЖДЕСТВЕНСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ в храм „Св. Св. Константин и Елена“, с. Осмар, 18.12.2022 г.
  2020 Православен детски лагер с деца от Неделното училище към храм \"Св. Св. Константин и Елена\", в Етрополския манастир, юни, 2020 г.(съорганизатор и учител)
  2019 Великденска работилница за малки и големи, храм „Св. св. Константин и Елена“, с. Осмар, 21.04.2019 г. (организатор)
  2019 Организация на Рождественска работилница (с участието на деца от Неделното училище към храм „Св. св. Константин и Елена“, с. Осмар), 22.12.2019 г.
  2019 Православен детски лагер с деца от Неделното училище към храм \"Св. Св. Константин и Елена\", в Етрополския манастир, юни, 2019 г.(съорганизатор и учител)
  2018 Кръгла маса \\\"Пролетни празници на духовността\\\", Шумен, 09 май 2018 г. (организатор, модератор и научен ръководител на студенти)
  2018 Великденска работилница за малки и големи, храм \"Св. св. Константин и Елена\" с. Осмар, 07.04.2018, (организатор)
  2018 Рождественска работилница за малки и големи, храм \"Св. св. Константин и Елена\" с. Осмар, 16.12.2018 (организатор)
  2018 Православен детски лагер с деца от Неделното училище към храм \"Св. Св. Константин и Елена\", в Етрополския манастир, юни, 2018 г.(съорганизатор и учител)
  2018 Православен детски лагер с деца от Неделното училище към храм \"Св. Св. Константин и Елена\", в Етрополския манастир, юни, 2018 г.(съорганизатор и учител)
  2017 Организатор на Рождественска работилница за малки и големи, храм „Св. Св. Константин и Елена“, с. Осмар, 23.12.2017 г.