Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Ирена Димитрова Петрова
  Доц. д-р Ирена Димитрова Петрова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: РУСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 2, стая 02

  Телефон: 054 830495 вътр. 242, 244 К2

  Email: irena.petrova@shu.bg

  Приемно време: Първа и втора седмица петък 14.00 – 16.00 ч., К2 – 02


  Завършен университет, специалност

  Завършва специалност Руски език и литература в Кубанския държавен университет, гр. Краснодар, Русия през 1989 г. От 1996 г. работи като асистент по Методика на обучението по руски език в ШУ.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  Десето основно училище, гр. Шумен от 1990 до 1994; СУ "Васил Левски" от 1994 до 1996 г.

  Заемани академични длъжности

  От 1996 - асистент; от 2008 - главен асистент; от 2021 - доцент.

  Придобити научни степени

  Доктор по педагогика

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически руски език - всички части; Специализиран превод (руски език) - всички части; Превод на специализирани текстове; Втори чужд език (руски език) - за неспециалисти; Странознание на Русия (СУ); Съвременен руски език (морфология – СУ); Избираема дисциплина: Морфемика и словообразуване – лингвистични проблеми и приложни аспекти; Избираема дисциплина: Методы обучения русскому языку как иностранному; Избираема дисциплина: Речевые аспекты обучения русскому языку как иностранному; Избираема дисциплина: Языковые аспекты обучения русскому языку как иностранному; Факултативна дисциплина: Урокът като основна организационна форма на обучението по руски език като чужд; Методика на обучението по руски език; Хоспитиране по руски език; Текуща педагогическа практика по руски език; Преддипломна педагогическа практика по руски език.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2007 - Лекции в Тартуски университет, Колеж в гр. Нарва, Естония.

  2021 – Гост-изследовател в Западночешки университет, гр. Пилзен, Чешка Република.

  2022 – Гост-лектор в Букурещки университет, гр. Букурещ, Румъния.

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по руски език във ВУЗ. Морфемика, словообразуване. Език за специални цели. Превод.

  Специализации

  Методика на обучението по руски език и лингводидактическо тестиране в РУДН, гр. Москва - 1999 г.

  Лингводидактическо тестиране по руски език в ИРЕ "А.С. Пушкин", гр. Москва - 2018 г.

  Участия в проекти

  УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

  1. 2017 - Тема: „45 години русистика в Шуменския университет“; Финансираща организация: Фонд „Русский мир“, Русия, 2017–2018 г., № 1796Гр/II-073-17, Ръководител на проекта: проф. д-р Е. Стоянова. Участник, изследовател.

  2. 2022-2023 – Тема: „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“. Финансираща програма: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Идентификационен номер: BG05M2OP001-2.016-0018. Длъжност: експерт учебна документация.

  УЧАСТИЯ В НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

  1. 2013 – 2020 Проект BG05M2OP001-2.002.00001 \\\"Студентски практики\\\" - фаза 1, финансиран по Оперативна програма \\\"Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.\\\". Ръководител на проекта: проф. д.и.н. Георги Колев. Академичен наставник. 2016-2018.

  2. 2020 - Проект BG05M2OP001-2.013-0001 \\\"Студентски практики\\\" - фаза 2, финансиран по Оперативна програма \\\"Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.\\\". Ръководител на проекта: проф. д.и.н. Георги Колев. Академичен наставник. 2020-2023.

  3. 2022 – 2023 Тема: „Образование за утрешния ден“. Идентификационен номер BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Длъжност: оценител на дигитално съдържание.

  УЧАСТИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНИ ПРОЕКТИ

  1. 1999 – Тема: „Картината на света в славянското езиково съзнание“; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Участник, изследовател.

  2. 2001 - Тема: „Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика“; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Участник, изследовател.

  3. 2002 - Тема: „Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика“; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Участник, изследовател.

  4. 2003 - Тема: „Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика“; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Ръководител: доц. д-р Д. Митев. Участник, изследовател.

  5. 2004 – Тема: “Картината на света в славянското езиково съзнание ”; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; № 6/30.03.04. Ръководител: доц. д-р Д. Митев. Участник, изследовател.

  6. ,2005 – Тема: “Проблеми на когнитивното и функционално-комуникативното описание на руския и българския език“; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Тотка Иванова. Участник, изследовател.

  7. 2006 - Тема: “Проблеми на когнитивното и функционално-комуникативното описание на руския и българския език“; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Тотка Иванова. Участник, изследовател.

  8. 2007 - Тема: “Проблеми на когнитивното и функционално-комуникативното описание на руския и българския език“; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски". Ръководител: доц. д-р Тотка Иванова. Участник, изследовател.

  9. 2008 – Тема: „Проблеми на когнитивното и функционалното описание на езика“; Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-05-414 от 25.04.2008 г. Ръководител: проф. д-р Валентина Аврамова, ШУ. Участник, изследовател.

  10. 2009 - Тема: „Модел за портфолио на учителя по български език и литература“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-05 269/09.04.2009. Ръководител: доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. Участник, изследовател.

  11. 2010 - Тема: „Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-05-354/12.03.2010. Ръководител: доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. Участник, изследовател.

  12. 2011 - Тема: „Интерактивни методи в обучението“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-05-172/25.02.2011. Ръководител: доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. Участник, изследовател.

  13. 2012 - Тема: „Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика на обучението по руски език“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-05-260/15.03.12. Ръководител: доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. Участник, изследовател.

  14. 2013 - Тема: „Портфолиото като средство за мониторинг на професионалната компетенция на студентите. технологични и практико-приложни аспекти“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-08-278/15.03.2013. Р-л доц. д-р Ганка Янкова, ШУ. Участник, изследовател.

  15. 2014 - Тема: „Езици на учебния дискурс“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД -08 -275/14.03.2014. Ръководител: доц. д-р Т. Тенева. ШУ. Участник, изследовател.

  16. 2015 - Тема: „Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-08-320/13.03.2015. Ръководител: доц. д-р Т. Тенева. ШУ. Участник, изследовател.

  17. 2016 - Тема: „Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-08-123/08.02.2016. Р-л доц. д-р Цв. Иванова. ШУ. Участник, изследовател.

  18. 2017 - Тема: „Изкуството в урока“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-08-114/06.02.2017. Ръководител: доц. д-р К. Йочева. ШУ. Участник, изследовател.

  19. 2018 - Тема: „Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД-151/09.02.2018. Ръководител: доц. д-р Т. Тенева. ШУ. Участник, изследовател.

  20. 2019 - Тема: „Актуални проблеми на съвременната русистика“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № РД 08-113 / 01.02.2019. Ръководител: ас. д-р Т. В. Терзиева. ШУ. Участник, изследовател.

  21. 2020 - Тема: „Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици“. Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № 08-132/04.02.2020 г. Ръководител на проекта.

  22. 2021 - Тема: Съвременната русистика: Актуални въпроси и тенденции при описанието и изучаването на езика". Финансираща организация: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"; № 08-93/01.02.2021 г. Участник, изследовател.

  23. 2021 – Европейски проект за Мобилност на Западночешкия университет в гр. Пилзен, Чехия с номер CZ.02.2.69 / 0.0 / 0.0 / 18_053 / 0016927. (три месеца: октомври – декември 2021 г.)

  23. 2022 – Тема: „Проблеми на когнитивното и функционалното описание на руския и българския език\“. Финансиран от бюджетната субсидия на ШУ „Епископ Константин Преславски\";Вх. РД-№ 08-142/1.03.2022 г. Ръководител на проекта.

  24. 2022 – Тема: „Педагогически практики и продължаващо образование - актуални проблеми и предизвикателства\“, Вх. № РД-08-159/04.03.2022 г. Финансиран от бюджетната субсидия на ШУ „Епископ Константин Преславски\". Участник, изследовател.

  25. 2022-2023 – Тема: „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“. Финансираща програма: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Идентификационен номер: BG05M2OP001-2.016-0018. Длъжност: експерт учебна документация.

  26. 2022 – 2023 Тема: „Образование за утрешния ден“. Идентификационен номер BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Длъжност: оценител на дигитално съдържание.

  27. 2023 – ” РУСИСТИКА: ЕЗИК, КОМУНИКАЦИЯ, КУЛТУРА ”, РД-08-138/24.02.2023г. Ръководител: доц. д-р Надежда Стойкова. Изследовател.

  Организационна дейност

  1. На университетско ниво

  Член на Общото събрание на ФХН от 1996 г.

  Член на Общото събрание на ШУ – от 2023 г.

  Член на Методическия съвет – от 2003 г.

  Член на Комисия по акредитация и качество на ФХН до септември 2017.

  Член на комисиите за акредитация на Научно направление „Филологии“, „Педагогика на обучението по…“

  Отговорник по качеството на катедра Методика до септември 2017.

  2. На национално ниво

  2016 - Член на Държавната комисия за проверка на ДЗИ по руски език със заповед на Министъра на образованието и науката 2016.

  2016 - Член на комисия за съставяне на тематично разпределение на учебния материал по руски език за 5. клас по поръчка на Главния експерт по руски език в МОН – април 2016.

  2017 - Член на Държавната комисия за проверка на ДЗИ по руски език със заповед на Министъра на образованието и науката сесии май-юни и август-септември 2017 г.

  2017 - Участие в националната олимпиада по руски език – март 2017 г., Велинград.

  2017 - Участие в заседание на Общото събрание и в Научния семинар на БНМРЕК - март 2017 г., Велинград.

  2021 - Член на Държавната комисия за проверка на ДЗИ по руски език със заповед на Министъра на образованието и науката сесии май-юни и август-септември 2021 г.

  2022 - Член на Националната комисия за проверка и оценяване на изпитните работи от задължителен държавен зрелостен изпит и от допълнителния ДЗИ по руски език. Заповед № РД09-2833/07.04.2022 г. на Министъра на образованието и науката.

  2005- до днес – Заклет преводач към МВнР, протокол от 2005 и № 2101 от 2013 г. на МВнР, изх № 12ПР-1998/11.01.2013 г.

  Членства в научни организации

  Член на: Международна асоциация на преподавателите по руски език и литература

  Член на: Дружество на русистите в България.

  Член на: Българска национална мрежа на преподавателите по руски език и култура.