Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева - Стойчева
  Доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева - Стойчева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: d.stoycheva@shu.bg

  Приемно време: I, II седмица понеделник 8-10ч.


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски" - специалност Английска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  2001-2003 EuroPacific World Ltd.

  Заемани академични длъжности

  асистент - 2003 г.

  старши асистент - 2009 г.

  главен асистент - 2011 г.

  Заемане на академичната длъжност „доцент”, по: област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици, Съвременен английски език), към Катедрата по Английска филология към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски от 04.07.2018 г.

  Придобити научни степени

  доктор по научна специалност 05.04.20 ”Германски езици” - 28.06.2010 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  ОКС Бакалавър:

  упражнения по практически английски език: диктовки, четене с разбиране, превод, писане на есе;

  упражнения по специализиран английски език;

  лекции и упражнения по лингвистика на текста;

  лекции Културна история на САЩ

  лекции Културна история на англоезичните страни

  ИД "Етнически идентичности в медийния дискурс"

  ИД "Основи на бизнес комуникацията"

  ОКС Магистър:

  лекции по "Етничност и расизъм в медийния дискурс" (маг. програма АМК)

  лекции по "Увод в анализа на дискурса" (маг. програма Лингвистика и превод, ПОЧЕ)

  лекции по "Култура на деловото общуване" (английски език) (маг. програма ЕОТБ)

  лекции по "Предразсъдъци и стереотипи и инклузивна класна стая" (маг. програма ПОЧЕ)

  ИД "Бизнес култура и бизнес етикет" (английски език) (маг. програма ЕОТБ, ЛиП)

  ФД "Предразсъдъци и стереотипи и инклузивна класна стая" (маг. програма ЕОТБ, ЛиП)

  ФД "Интернет меми и общество"

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  - University of Gent, Gent, Belgium (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor:. BA, MA students, December 2011

  - University of Lodz, Lodz, Poland (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Journalism, April 2015.

  - University of Cordoba, Cordoba, Spain (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Cultural Studies; BA students in Translation Studies, September 2015.

  - University of Mondragon, Mondragon, Spain (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Cultural Studies; September 2016.

  - University of Cordoba, Cordoba, Spain (for a week) as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Cultural Studies, April 2023.

  - CTL Eurocollege, Limassol, Cyprus (for a week)as an Erasmus exchange of staff visiting professor: BA students in Business Communication, English Foundation course, April 2024.

  Области на научни интереси

  медиезнание, културология, лингвистика на текста, критически анализ на дискурса

  Участия в проекти

  1. 2005 - Международен проект: Erasmus Echange Student, Loughboro University, Loughboro, Leichestershire, UK for a semester Feb-June 2005.

  2. 2007-2013 - Национален проект: Проект на Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Република България, Министерство на образованието и науката, Структурни фондове и международни образователни програми. Тема: „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” Рег. №93 /19.06.2008г

  3. 2009 - Проект на ШУ: ЕЗИК И КУЛТУРА ВЪВ ВСЕКИДНЕВНОТО ОБЩУВАНЕ (№ РД-05-267/11.03.2009), р-л доц. д-р Юрий Проданов.

  4. 2010 - Ппроект на ШУ: Език, познание, комуникация (№ РД-05-348/ 12.03.2010), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  5. 2011 - Проект на ШУ: Комуникация и култура (№ РД-05-165/ 25.02.2011), р-л доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова.

  6. 2011 - Международен проект: Grundtvig 2010/2011. ”Women and Work” (2010-1-IT2-GRU13-13165). 02.05.2011 – 10.05.2011. Присъствие на едноседмично ателие-семинар “Жените и работното място” в Селуните, Сицилия, Италия; запознаване с представители на женски организации в Селуните; посещение на лекции, свързани с правата на жените; запознаване със съвременни теории за мястото на жените в съвременното общество.

  7. 2012 - Проект на ШУ: „Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план“, ръководител: доц. д-р Теменужка Сеизова-Нанкова, Шуменски университет „Епископ К. Преславски“.

  8. 2012-2014 - Международен проект: “Memory Boxes: A Garden of Reminiscence”, международен проект по Грюндвиг, Партньорства за познание, 3 г. – 2012-2014; № на проекта: 2012-1-DE2-GRU06-11356 5 - водеща организация Teacher and Intercultural Trainer College, Olching, Germany.

  9. 2013 - Университетски проект „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката” (РД-08-273/15.03.2013), катедра по Английска филология, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, р-л: доц. д-р Теменужка Минкова Сеизова-Нанкова.

  10. 2012-2014 - Проект № BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” (2012-2014).

  11. 2014 ”Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание” (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ.

  12. 2015 ”Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода” (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

  13. 2015 Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2015)

  14. 2015 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (ръководене на курс по английски език - ниво В2);

  15. 2015 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-311/ 14.03.2015 (участник в курс по немски език)

  16. 2016 Проект „Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език“ / Challenges in English teaching and research” Договор № РД-10-444/ 7.03.2016 г., р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева (вх. № РД-08-129/8.02.2016 г.)

  17. 2016 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (участник в курс по немски език)

  18. 2016 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-065/ 1.02.2016, р-л доц. д-р Снежана Бойчева (преподавател по английски език, ниво А2)

  19. 2016 Проект № G05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

  20. 2017 Проект №РД-08-118/ 06.02.2017 „Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език / Crossing Borders And Bridging Gaps in English Language Teaching and Research“ р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  21. 2017 Проект Football3 for Respect по програма „Еразъм +” EU Project No. 579748-EPP-1-2016-2-DE-SPO-SCP (2016-3556); р-л проект Луис Мустакас

  22. 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (ръководене на курс по английски език - ниво A2);

  23. 2017 Проект на ШУ за повишаване на чуждоезиковата квалификация на преподавателите в Шуменски университет „Епископ К. Преславски” РД-08-94/ 06.02.2017 (участник в курс по немски език В 1.1.)

  24. 2018 Проект № РД 08-153/ 9.02.2018 г. “Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език”, р-л гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  25. 2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво В1);

  26. 2018 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД - 08-157/09.02.2018г., р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (участие в курс по немски език - ниво В1);

  27. 2019 Участие в проект на катедра Английска филология ”Гледни точки и перспективи в англицистиката” РД-08-107/1.02.2019 с р-л доц. д-р Ирина Иванова

  28. 2019 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-97/01.02.2019, р-л доц. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво В1);

  29. 2019 Проект, финансиран от ФНИ - „Гледни точки и перспективи в англицистиката” (КП-06-НП/35 от 12.12.2018), р-л проф. д-р Румяна Тодорова

  30. 2020 Проект на катедра Английска филология ”Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education” РД-08-128/ 04.02.2020 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  31. 2020 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-113/03.02.2020, р-л проф. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво В1)

  32. 2020 Проект, финансиран от ФНИ - Studies in Linguistics, Culture, and FLT (КП-06-НП 2/8 от 2.12.2020), р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  33. 2021 Участие в Университетски проект: Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет, вх. номер: РД-08-115/3.02.2021 год../ Договор РД-21-098/303.2021 г., р-л проф. д-р Милен Пенерлиев.

  34. 2021 Проект на катедра Английска филология \\\"Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО/Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT\\\" РД-08-94/ 01.02.2021 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  35. 2021 Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет РД-08-88/01.02.2021 г. - р-л проф. д.ф.н. Снежана Бойчева

  36. 2021 Проект „Българска научна периодика – 2021“ КП-06-НП 2/8 от 2.12.2020 за списание Studies in Linguistics, Culture, and FLT. р-л доц. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева.

  37. 2020-2021 Проект № BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“: 13.01.2020 г. – 12.05.2023 г, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд

  38. 2022 Проект на катедра Английска филология Issues, Challenges and Solutions in English Studies/ Проблеми, предизвикателства и решения в англицистиката (РД-08-139/01.03.2022) - р-л доц. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева.

  39. 2022 Проект „Българска научна периодика – 2022“ КП-06-НП 3/39 от 16.11.2021 за списание Studies in Linguistics, Culture, and FLT, р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  40. 2022 BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучение по английски език.

  41. 2022 Проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски““, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучение по английски език.

  42. 2022 Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-54/01.02.2022, р-л проф. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво A1)

  43. 2023 Проект „Българска научна периодика – 2023“ КП-06 НП4/7 от 1.12.2022г. за списание Studies in Linguistics, Culture, and FLT, р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  44. 2023 Проект на катедра Английска филология English Studies in a Post-Covid World: New Challenges and Perspectives/ Англицистиката в пост-ковид света: нови предизвикателства и перспективи (РД-08-105/15.02.2023 г.) - р-л доц. д-р Х. Боев

  45. 2023 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема”

  46. 2024 Проект „Българска научна периодика – 2023“ КП-06 НП5/59 от 8.12.2023г. за списание Studies in Linguistics, Culture, and FLT, р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  47. Проект на катедра Английска филология "Нови перспективи и хоризонти в лингвистиката, културата и ЧЕО/ New perspectives and horizons in linguistics, culture and FLT" (РД-08-91/30.01.2024г.) - р-л доц. д-р Д. Чешмеджиева-Стойчева.

  Организационна дейност

  курсов ръководител на магистърска програма "Езиково обслужване на бизнеса и туризма" (катедра Английска филология)

  участие в организационния състав на различни конференции

  участие в работата по акредитацията на университета

  участие в провеждането, поготовката и проверката на кандидат-студентски и държавни изпити на бакалаври и магистри

  участие в курсове за преквалификация на преподаватели от средните училища

  участие в Комисията по признаване на кредити

  Председател на Етичната комисия на ШУ

  Членства в научни организации

  БДА - Българско Дружество на Англицистите https://bsse.bg/desislava-cheshmedzhieva-stoycheva/

  СПБ - Съюз на преводачите в България https://www.bgtranslators.org/index.php/node/8

  Член на DiscourseNet https://discourseanalysis.net/user/429

  Член на Комисията по медиалингвистика при Международния комитет на славистите (ЮНЕСКО)

  Главен съ-редактор в редколегията на Studies in Linguistics, Culture, and FLT. https://silc.shu.bg Indexed in SCOPUS, INDEX COPERNICUS, EBSCO, CEEOL, etc. https://silc.fhn-shu.com/files/D_Cheshmedzhieva-Stoycheva_Bio%20%20data.pdf

  Член на редколегията и външен рецензент на списанието Journal of Contemporary Philology към Blaze Koneski Faculty of Philology, Skopje. https://journals.ukim.mk/index.php/jcp/external_reviewers

  Член на редколегията и външен рецензент на Editorial Board / Section Editors list of Sakarya University Journal of Education Faculty. https://dergipark.org.tr/en/pub/sakaefd/board

  Член на ред. колегията на списание ЛитерМедия

  Държавни и/или научни награди

  Награда за ярки постижения в областта на научния и техническия превод на Съюза на преводачите в България за превода на "Тайната на детството" от Мария Монтесори за превод от английски на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева - 30.09.2017г.