Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева - Стойчева
  Доц. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева - Стойчева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: d.stoycheva@shu.bg

  Приемно време: I, II седмица понеделник 8-10ч.


  2010 Чешмеджиева Д. "Толерантност и етничност в медийния дискурс (Съпоставително изследване)". Дисертация за образователната и научна степен"доктор", научна специалност: Германски езици, съвременен английски език, шифър 05.04.20. Научен ръководител доц. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ К. Преславски": Шумен
  2020 Чешмеджиева-Стойчева, Д. (2020). Етническият друг: образът на ромите, циганите и пътуващите хора в българския и британския печат. София: Асеневци. ISBN: 978-619-7586-18-3. (Монография на база защитен дисертационен труд)
  2018 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. Pp. 212. ISBN 978-619-201-228-1. COBISS.BG-ID – 1285627620.
  2023 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2023). Are we still at war with the other: Media language now and then on Roma, Gypsies and Travellers. Cultural Perspectives: Journal for literary and British cultural studies in Romania, 28, 27-50. (SCOPUS)
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava (2022). Ideology and Intertextuality in Covid-19 Memes. Cultural Perspectives, 27/ 2022, 29-50. (SCOPUS, Index Copernicus ICI Journals Master List, ERIH PLUS, EBSCO)
  2020 Чешмеджиева-Стойчева, Д. (2020). Медийният образ на религиозния Друг: мюсюлманите в българския и британския печат. Иванова Д. (ред.). Годишник на Факултета по хуманитарни науки. Т. XXXI А, Шумен: Университетско издателство Епископ Константин Преславски, 2020, 90-130.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2020). Aspects of Media Presentations on Russians: Yet Another Spy Story in the Media. Studies in Linguistics, Culture and FLT, 8(2) Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 19-51. SJIF 2020 = 5.892, ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X, DOI: 10.46687/SILC.2020.v08i02.002
  2015 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Je Suis Muslim: The Image of Muslims in a Bulgarian and a British Newspaper”. Lodz Papers in Pragmatics. 11.1 (2015). 105-126. ISSN (Online) 1898-4436, ISSN (Print) 1895-6106, DOI: https://doi.org/10.1515/lpp-2015-0006.
  2012 Чешмеджиева-Стойчева, Д. Cases of Racism against the Majority: Examples from the Bulgarian and the British Press. – Годишник на Шуменски университет. Факултет по хуманитарни науки. том. XXIII A. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. 182-213. ISSN 1311-7300. COBISS.BG-ID – 1240170468.
  2009 Чешмеджиева Д. “Толерантност и етничност в медийния дискурс (Съпоставително изследване)”. Автореферат към дисертация за образователната инаучна степен “доктор”, научна специалност: Германски езици, съвременен английски език, шифър 05.04.20. Научен ръководител доц. д-р Румяна Тодорова. ШУ “Епископ Константин Преславски”: Шумен.
  2024 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. S. (2024). (In)equivalence in the Bulgarian translation of Maria Montessori’s The Advanced Method. In S. B. Makyush et al. (Eds.), Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “LANGUAGE. CULTURE. TRANSLATION: INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE DIGITAL AGE”. (pp. 22-26). Astana, Khazahstan.
  2023 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2023). “The General Said”: challenges in understanding Covid-19 memes. The European Journal of Humour Research, 11(2), 49–67. https://doi.org/10.7592/EJHR.2023.11.2.731. (SCOPUS)
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava (2022). “The General Said”: A Multimodal Critical Discourse Analysis Ofcovid-19 Memes of General Mutafchiyski”. Analele Universitatii Ovidius, Constanta. Seria Filologie, Vol. XXXIII, 2, 2022, 393-411. ISSN: 1224-1768. https://www.scopus.com/sourceid/21100338503 (Scopus)
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2022). Ideology and Intertextuality in Covid-19 Memes. Cultural Perspectives, 27, pp. 29-50.
  2021 Cheshmedzieva-Stoycheva, D. (2021). Covid-infected Bulgarian discourse? In А. К. Шевцова (ред.), На перекрестке культур: единство языка, литературы и образования – IІ : сборник научных статей II Международной научно-практической интернет-конференции, 7–18 декабря 2020 г., Могилев: МГУ имени А. А. Кулешова, pp. 133-137. ISBN 978-985-568-780-2.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Multimodality in humour during a pandemic. The Covid: The Battle for the Curve // Медиалингвистика. Выпуск 8. Язык в координатах массмедиа. СПб., 2021. С. 234-237.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2021). Survival оf The Fittest: Laughter Through Tears аt the Time оf A Pandemic (A Critical Multimodal Analysis оf A Covid-19 Joke). Komarytskyy, M.L. (Ed.). Topical issues of modern science, society and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. SPC Sci-conf.com.ua. Kharkiv, Ukraine. 2021. Pp. 784-788.
  2021 Чешмеджиева-Стойчева, Д. (2021). Ковидясване, коронясване, карантинясване или езикови трансформации по време на пандемия. Любословие: Годишно списание за хуманитаристика, 21 Трансформации. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, стр. 276-292.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2021). Translating Montessori: Challenges and solutions. Контрастивные исследования языков и культур : сб. науч. ст. по материалам IV Междунар. науч. конф., Минск, 30-31 окт. 2019 г. – Минск : МГЛУ, 2021. – С. 13-18.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2020). Politics and the religious Other: the case of Ilhan Omar and her media image. В Л. Р. Дускаева & В. В. Васильева. (ред.). Медиалингвистика. Вып. 7. Язык в координатах массмедиа, этики и права: матер. IV Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 9–12 ноября 2020 г.). Санкт - Петербург, 260-262.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. S. (2020). Media discourse on women in politics: The first Muslim woman of colour in US Congress. Media Linguistics, 7 (4), 490–500. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.408
  2018 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. (2018), "Mirroring reality or establishing a virtual reality: The influence of the media on people’s opinion on Muslims". In Todorova, R. et al (Eds.) Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 4 Trends and intersections in media studies, linguistics and FLT. Asenevtsi Trade Ltd. 18-31. P-ISSN 2534-952X; E-ISSN 2534-9538 (Systematic Impact Factor for 2018 = 4.685).
  2017 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “The Stranger Next Door: The Threat of Home-Grown Terrorism”. In Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE International Journal Scientific papers. Vol. 16.1 Skopje: GRAFOPROM – Bitola, 2017. 261-267. ISSN 1857-923X. (Global Impact Factor 1.023).
  2017 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. Getting to Know the Other: Igor Karkaroff – A Key Bulgarian Figure in J. K. Rowling’s “Harry Potter and the Goblet of Fire”. – In Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 19.3, September, 2017. GRAFOPROM – Bitola. 1077-1081. ISSN 1857-923X. Global Impact Factor 1.322 (2016).
  2017 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. The Image of the Refugee: Real and Imagined (Based on Examples from the Bulgarian and the British Media). - Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(22), I.: 131, 2017. 73-76. P-ISSN: 2308-5258; E-ISSN: 2308-1996 (INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR: 2016: 6.278).
  2017 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Battle of the Flags or Grief of a Different Colour” – In Duchevska A. et al. (eds.). Proceedings of the ESIDRP International Conference: English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice (ESIDRP) (11th – 13th March, 2016, Skopje, Republic of Macedonia). Skopje: Ss Cyril and Methodius University in Skopje. 269-282. ISBN 978-608-234-049-4.
  2017 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. Stereotypes and Prejudices at The Border: an Attempt at Raising Intercultural Awareness through Examples from the Bulgarian and the British Media. In: Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. Series in Linguistics, Culture and FLT. Issue 2. Assenevtsi, 2017. 184-197. P-ISSN 2534-952X; E-ISSN 2534-9538; p-ISBN 978-619-7356-35-9; pdf-ISBN 978-619-7356-36-6. Scientific Journal Impact Factor: 4.163 (2017). COBISS.BG-ID – 1284500964.
  2017 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Nuclear Power Discourse in the New York Times, The Independent, and Dnevnik”. In Kowalski G., K. Bros (eds.). Discourse Studies: Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Generic Issues in the Discipline. Vol. 11. Frankfurt am Mein, Bern, Bruxelles: Peter Lang, 2017. 175-190. ISBN: 978-3-631-73950-1. DOI: https://doi.org/10.3726/b12713.
  2016 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Imported Terrorism: Compassion vs. Guns”. In Vasilieva V. V. (ed.). “Language in the Coordinates of Mass Media: Papers for the I International Scientific Conference (September 6–9, 2016, Varna, Bulgaria)”. Media Linguistics. Issue 5. St Petersburg: Higher School of Journalism and Mass Communications, 2016. 204-205. ISSN 2312-0274. RINZ.
  2016 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Idle, Stricken, or Retired: Challenges in Understanding Media Discourse on Nuclear Power”. In Todorova et al. (eds.). “Challenges in English teaching and research”. Series in Linguistics, Culture and FLT. Vol 1. Asenevtsi trade Ltd.: Sofia, 2016. 165-177. ISBN 978-619-7356-08-3, Scientific Journal Impact Factor: 3.363 (2016). COBISS.BG-ID – 1280704228.
  2015 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Radicals, Extremists, Terrorists … References to Muslims in the British and the Bulgarian Press (A Comparative Study)”. In The Global and the Local: Current Trends in English Studies and Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 14-26. ISBN 978-619-201-064-5. COBISS.BG-ID – 40752136.
  2014 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Naturalness Of Translation: A Case Study Of Students’ Translations Of A Fairy Tale”. In Nedelcheva S., Cheshmedzhieva-Stoycheva D., D. Mossop (eds.). English Studies: Translation and Linguistics. Shumen: Shumen University Press, 2014. 6-15. ISBN 978-954-577-996-1. COBISS.BG-ID – 1273348836.
  2014 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “A New Public Scare: Syrian Refugees in Some Bulgarian and British Newspapers”. In Dobrev D., H. Trendafilov (eds.) Studia Hungaro-Bulgarica. Vol. 3. Sumen-Szeged, 2014. 123-140. ISSN 1789-1353. COBISS.BG-ID – 1268218596.
  2013 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Readers’ Response to Articles on Ethnic Minorities in the Bulgarian and the British Press”. In Pancheva E., Stamenov Ch., Pipeva M., G. Niagolov (eds.). Peregrinations of the Text: Reading, Translation, Rewriting. Essays in Honour of Alexander Shurbnov. Sofia: Sofia University Press St. Kliment Ohridski, 2013. 411-419. ISBN: 978-954-07-3500-9. COBISS.BG-ID – 1260428004.
  2013 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. „Use of Persuasive Techniques in Presenting Ethnic Identities in the British and Bulgarian Press”. In Lachout, M. (ed). PHILOLOGIA - Sprachwissenschaftliche Forschungsergebnisse 01/2013; 176:143-156. ISBN 978-3-8300-7103-7. DOI: 978-3-8300-7103-7.
  2013 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Bulgaria: A New Stage for International Terrorism”. In Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. English Department. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 16-28. ISBN: 978-954-577-814-8. COBISS.BG-ID – 1263437540.
  2012 Чешмеджиева-Стойчева, Д. „Ethnicity And Tolerance In Media Discourse Revisited”. – И. Савова, В. Попова (ред.). 40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012. 432-442. ISBN: 978-954-577-604-5. COBISS.BG-ID – 1254285796.
  2012 Чешмеджиева-Стойчева, Д. „Ethnic Conflicts in the Calendar of the Media in 2011: Katunitsa and Dale Farm“. Епископ-Константинови четения: „Календар и време“. Том 18. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. 66-72. ISSN 1314-7358.
  2012 Иванов, И., Д. Чешмеджиева-Стойчева. „Russians In The Bulgarian And The British Press“. – Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. 54-62. ISBN: 978-954-577-651-9. COBISS.BG-ID – 1254561508.
  2012 Тодоров, Т., Д. Чешмеджиева-Стойчева. The Mosque: A Cradle Of Faith Or An Incubator Of Terrorists (Religion As A Part Of One’s Identity In Some American, Bulgarian And British Online Newspapers). – Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012. 91-100. ISBN: 978-954-577-651-9. COBISS.BG-ID – 1254561508.
  2010 Cheshmedzhieva, D. “Markers of Identity in the Roma / Gypsy Press”. – In: Language, Cognition, Communication. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2010. 20-29. ISBN: 978-954-577-561-1. COBISS.BG-ID – 1244342500.
  2010 Чешмеджиева, Д. “Културно подтисничество над бялата група: примери от британската и българската националистическа преса”. В: Грозданова, Л., М. Пипева (ред.). Discourses of globalization : selected papers of the 13th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies, November 7-9th 2008, Sofia. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2010. 72-81. ISBN - 978-954-07-2968-8. COBISS.BG-ID – 1233096164.
  2010 Cheshmedzhieva, D. “Justifying Racist Behaviour against Roma in Bulgaria and Gypsies and Travellers in British Media Discourse”. – В Език, Култура, Идентичност. Том 2. Велико Търново: Фабер, 2010. 21-28. ISBN: 978-954-400-282-4. COBISS.BG-ID – 1232800996.
  2009 Чешмеджиева, Д., Сн. Обейд. “Журналистическа етика при представянето на ромите в България и циганите във Великобритания”. Епископ-Константинови четения: „Професии и професионалисти“. том 14. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009. 60-70. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID – 1244335844.
  2009 Чешмеджиева, Д. “Парите като културен феномен: поглед към себе разбирането на ромите от елита (представено в български и британски вестници)”. Епископ-Константинови четения: „Парите като културен феномен“. том 12. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009. 256-264. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID – 1244490468.
  2009 Чешмеджиева, Д. “Ромите сме: Автостереотипи на роми на страниците на българските и британските вестници”. – В Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2009. 247-254. ISBN - 978-954-680-654-3. COBISS.BG-ID – 1232992484.
  2009 Чешмеджиева, Д. “Гласът на циганите в българската и британската преса”. In: Danova, M (ed.). Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies - Plovdiv 2006. Sofia: POLIS Publishers, 2009. 376-386. ISBN 978-954-796-030-5. COBISS.BG-ID – 1233136868.
  2009 Cheshmedzhieva, D. “Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK”. – В Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38. ISSN 1313-2547. COBISS.BG-ID – 1124956388.
  2006 Чешмеджиева, Д. “Виктор Крум: българин от имагинерна география: някои образи на българите в Хари Потър и огнения бокал на Дж. К. Роулинг”. – В Katsarova et al. (eds.). Spaces, Gaps, Borders. 8 International BSBS Conference, 2003. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2006. Vol. 1. 208-217. ISBN 954-07-2355-8; 978-954-07-2355-6. COBISS.BG-ID – 1243218148.
  2005 Cheshmedzhieva, D. “Gypsies: Similarities in Media Representations in Bulgaria and the UK”. – In Danova, M (ed.). The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context. Sofia: Polis Publishing, 2005. 90-99. ISBN 954-796-812-1. COBISS.BG-ID – 1044471012.
  2023 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. Are we still at war with the other: Media language now and then on Roma, Gypsies and Travellers. THE INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE DISCURSIVE FORMS. EVOKING THE PAST AND DEALING WITH CONTEMPORARY CHALLENGES. University of Bacau, Romania, 27 April 2023.
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. “The General Said”: A Multimodal Critical Discourse Analysis Ofcovid-19 Memes of General Mutafchiyski”. Metaphor - Spatiality - Discourse, The International Conference of the Department of Modern Languages and Literatures and Communication Sciences, Faculty of Letters, Ovidius University of Constanta, Romania, 6th edition, 8 July 2022.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2021). Survival оf The Fittest: Laughter Through Tears аt the Time оf A Pandemic (A Critical Multimodal Analysis оf A Covid-19 Joke). A paper presented at III Международной научно-практической конференции: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION 3-5 октября 2021 года в г. Харьков, Украина
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2021). Multimodality in humour during a pandemic The Covid: The Battle for the Curve. Paper presented at V международной научной конференции ЯЗЫК В КООРДИНАТАХ МАССМЕДИА (30 июня — 2 июля 2021 года)
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2020). Yet Another Spy Story in the Media. Доклад, изнесен на кръгла маса на катедра „Английска филология“: „Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education“, състояла се в ШУ Епископ К. Преславски на 30 септември 2020.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2020). Politics and the religious Other: the case of Ilhan Omar and her media image. - Доклад, представен на конференцията Язык в координатах массмедиа, этики и права: матер. IV Междунар. научн. конференции, Санкт-Петербург, 9–12 ноября 2020 г.
  2020 Чешмеджиева-Стойчева, Д. (2020). Медийният образ на религиозния Друг: мюсюлманите в българския и британския печат. Доклад, изнесен по време на Епископ-Константиновите четения, Шуменски университет, 2 септ. 2020
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. 2020. COVID-infected Bulgarian discourse? Paper presented at the II International Internet-Conference on Linguistics and Humanities ”On the crossroads of cultures: fusion of language, literature and education”, Mogilev State A. Kuleshov University, Belarus, 7-18 December 2020.
  2019 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. Translating Montessori: Challenges And Solutions. Контрастивные исследования языков и культур IV Международная научная конференция, МГЛУ, Минск, 30–31 октября 2019 г.
  2015 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Nuclear power discourse in the New York Times, The Independent, and Dnevnik” – доклад, представен на конференция във Варшава, Полша: GlobE 2015: EAST – WEST EUROPEAN FORUM ON DISCOURSEPast, present and future of discourse studies, 14-16 May 2015, University of Warsaw, Warsaw, Poland.
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 200 текста за превод от български и английски за бакалаври. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-80-9. COBISS.BG-ID – 38951688.
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 120 текста за превод от български и английски за магистри. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-79-3. COBISS.BG-ID – 39317768.
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-81-6
  2011 Сеизова-Нанкова, Т., Р. Тодорова (ред) „120 български и английски текста за превод”. Велико Търново: Фабер, 2011. ISBN: 978-954-400-593-1. COBISS.BG-ID – 1239465700.
  2010 Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. “12 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език”. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2010. ISBN: 978-954-577-551-2. COBISS.BG-ID – 1245264100.
  2009 Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д.Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009. ISBN: 978-954-577-521-5. COBISS.BG-ID – 1229238756.
  2008 Сеизова-Нанкова Т., Неделчева Св., Тодоров Зл., Добрева А., Обейд Сн., Д. Чешмеджиева. 10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език. Шумен: Университетско издателство „Епископ К. Преславски”, 2008. ISBN: 978-954-577-521-5. COBISS.BG-ID – 1229238756.
  2023 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2023). Book review: Yana Rowland, Slavka Grancharova, Rumyana Ilieva-Marinova, Dimitar Karamitev, and Nikoleta Georgieva (Eds.). Child is Father of the Man. A Miscellany of Essays on the Occasion of the Thirtieth Anniversary of the Establishment of English Philology at Paisii Hilendarski University of Plovdiv. Plovdiv University Press, 2022, 398 pp. ISBN 978-619-7663-46-4. Славянски диалози, година XX, 2023, кн. 31. 223-227. Пловдивско университетско издателство.
  2023 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2023). Book review: Linguistic representations of contested identities in the media: The special case of South-Eastern Europeans as ‘Others’ in the British press. Studies in Linguistics, Culture, and FLT,11(3), 244-251. https://doi.org/10.46687/JYYP7695. (SCOPUS)
  2023 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2023). Book review: Linguistic representations of contested identities in the media: The special case of South-Eastern Europeans as ‘Others’ in the British press. Studies in Linguistics, Culture, and FLT,11(3), 244-250. https://doi.org/10.46687/JYYP7695. (SCOPUS)
  2019 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2019). Book review: Wojcicki, E. (2019). How to raise successful people: Simple lessons for radical results. Boston, New York: Houghton Mifflin Harcourt. R. Todorova (ed.) Viewpoints and perspectives in FLT & Linguistics. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, Vol 6. Asenevtsi Publishing, 89-92. ISSN 2534-952X (SJIF 2019 = 5.452)
  2016 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2016). Book review: Innocent Chiluwa. (2012). Language in the News: Mediating Sociopolitical Crises in Nigeria. In Flowerdew, J., R. H. Jones (eds.). Occupy Hong Kong: Historicizing Protest. Journal of Language and Politics. 15: 5. 2016. pp. 661-663. ISSN 1569-2159. e-ISSN 1569-9862. SCOPUS Impact Factor 1.093 (5-year: 1.099). CiteScore 1.250. Source Normalized Impact per Paper: 1.166. Scientific Journal Ranking: 0.332.
  2024 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2020). Aspects of Media Presentations on Russians: Yet Another Spy Story in the Media. Studies in Linguistics, Culture and FLT, 8(2) Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 19-51. http://doi.org/10.46687/SILC.2020.v08i02.002- Cited in: Faux E. Navigating nuclear narratives in contemporary television: The BBC’s Vigil. Review of International Studies. 2024:1-17. doi:10.1017/S026021052300075X
  2024 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2020) ‘Aspects of media presentations on Russians: Yet another spy story in the media’,Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 8:2, pp. 19–51. Cited in: Faux, E. (2024). Navigating nuclear narratives in contemporary television: The BBC’s Vigil. Review of International Studies, pp. 1-17. http://doi.org/10.1017/S026021052300075X.
  2023 Чешмеджиева-Стойчева, Д. (2021). Ковидясване, коронясване, карантинясване или езикови трансформации по време на пандемия. Любословие: Годишно списание за хуманитаристика, 21 Трансформации. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, стр. 276-292. - Cited in: Dlugosz, N., & Eftimova, A. (2023). Post-Covid syndrome in language: A Polish-Bulgarian case study (experimental research report). Poland. pp. 126
  2023 Cheshmedzieva-Stoycheva, D. (2021). Covid-infected Bulgarian discourse? In A. K. Shevtsova (Ed.), Na perekrestke kultur: Edinstvo iazyka, literatury i obrazovaniia – IІ: Sbornik nauchnykh statei II Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi internet-konferentsii, 7–18 dekabria 2020 g. (pp. 133–137). MGU imeni A. A. Kuleshova. Cited in Dlugosz, N., & Eftimova, A. (2023). The second life of tourism – about the meaning of Pol.koronaturystyka and Bul.ковидтуризъмin the light of survey data. Slavia Meridionalis, 23, Article 2888. https://doi.org/10.11649/sm.2888 (SCOPUS)
  2023 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2021). Kovidiasvane, koroniasvane, karantiniasvane ili ezikovi transformatsii po vreme na pandemiia. Liuboslovie: Godishno spisanie za khumanitaristika, 21, 276–292. Cited in Dlugosz, N., & Eftimova, A. (2023). The second life of tourism – about the meaning of Pol.koronaturystyka and Bul.ковидтуризъмin the light of survey data. Slavia Meridionalis, 23, Article 2888. https://doi.org/10.11649/sm.2888 (SCOPUS)
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. 2018. Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: University Publishing House Konstantin Preslavsky University of Shumen. - Cited in Ali I, Asif M, Hamid I, Sarwar MU, Khan FA, Ghadi Y. 2022. A word embedding technique for sentiment analysis of social media to understand the relationship between Islamophobic incidents and media portrayal of Muslim communities. PeerJ Computer Science 8:e838 https://doi.org/10.7717/peerj-cs.838 SCOPUS, Web of Science
  2022 Cheshmedzhieva, D. “Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK”. – В Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38. ISSN 1313-2547. COBISS.BG-ID – 1124956388. - Cited in: Breazu, P., & Machin, D. (2022). Racism is not just hate speech: Ethnonationalist victimhood in YouTube comments about the Roma during Covid-19. Language in Society, 1-21. doi: 10.1017/S0047404522000070.
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. Getting to Know the Other: Igor Karkaroff – A Key Bulgarian Figure in J. K. Rowling’s “Harry Potter and the Goblet of Fire”. – In Kambovski V. et al. (eds.). KNOWLEDGE – International Journal. Vol. 19.3, September, 2017. GRAFOPROM – Bitola. 1077-1081. ISSN 1857-923X. Global Impact Factor 1.322 (2016). Quoted in - Dahlen, S.P., & Schell, K. (2022). Cho Chang Is Trending. S. P. Dahlen & E. E. Thomas (eds.). Harry Potter and the Other: Race, Justice, and Difference in the Wizarding World (pp. 86-104). Univ. Press of Mississippi. 330 pp.
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva D (2018) Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavsky”, Shumen, Bulgaria. Cited in Absattar, A., Mambetova, M. & Zhubay, O. (2022). The potential of emotive language to influence the understanding of textual information in media coverage. Humanit Soc Sci Commun 9, 222. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01232-2
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. University Publishing House “Bishop Konstantin Preslavsky”. Cited in Absattar, A., Mambetova, M. & Zhubay, O. (2022). The potential of emotive language to influence the understanding of textual information in media coverage. Humanities and Social Sciences Communications 9, 222. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01232-2
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. 2017. “Stereotypes and Prejudices at the Border: An Attempt atRaising Intercultural Awareness through Examples from the Bulgarian and the British Media.” Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 2 (August): 184–197. https://doi.org/10.46687/silc.2017.v02.015. - Cited in: Ilieva, Kristina. 2022. Framing the “Refugee Hunter”: Gender and Nationalist Perspectives on Border Vigilance in Bulgaria. Conflict and Society 8(1):90-105. DOI: 10.3167/arcs.2022.080106
  2022 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. S. Media Discourse on Women in Politics: the First Muslim Woman of Colour in US Congress. Medialingvistika – Media Linguistics. 2020. Vol. 7. Issue 4. Pp. 490–500. DOI: 10.21638/spbu22.2020.408. (In Eng.). - Cited in: Боренштейн, А. Л. Проблемы трансформации института публичной службы в отечественном государстве / А. Л. Боренштейн, Е. В. Позднякова // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2022. – № 57. – С. 427-453. – DOI 10.17072/1995-4190-2022-57-427-453. – EDN QEAJON. (RINZ)
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2016). Idle, stricken, or retired: Challenges in understanding media discourse on nuclear power. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 1, 165-177. doi: 10.46687/SILC.2016.v01.015. - Quoted in Obeyd, S. (2021). Research methods in linguistics: An overview. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 9(1), 54-82. doi: 10.46687/SILC.2021.v09i01.004.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2017). Stereotypes and prejudices at the border: an attempt at raising intercultural awareness through examples from the Bulgarian and the British media. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 2, 184-197. doi: 10.46687/SILC.2017.v02.015. - Quoted in Obeyd, S. (2021). Research methods in linguistics: An overview. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 9(1), 54-82. doi: 10.46687/SILC.2021.v09i01.004.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. S. (2020). Media discourse on women in politics: The first Muslim woman of colour in US Congress. Media Linguistics, 7 (4), 490-500. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.408. - Quoted in Obeyd, S. (2021). Research methods in linguistics: An overview. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 9(1), 54-82. doi: 10.46687/SILC.2021.v09i01.004.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2020). Aspects of media presentations on Russians: yet another spy story in the media. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 8(2), 19-51. doi: 10.46687/SILC.2020.v08i02.002.- Quoted in Obeyd, S. (2021). Research methods in linguistics: An overview. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 9(1), 54-82. doi: 10.46687/SILC.2021.v09i01.004.
  2021 Cheshmedzieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. – Quoted in Gorchev, I. (2021). To distort or not to distort: Comparative analysis of British and Bulgarian media discourse representations of fire disasters. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 9(1), 83-111. doi: 10.46687/SILC.2021.v09i01.005.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British Media Discourse. Konstantin Preslavsky University Press. - Cited in Karakusheva S. (2021) A “Place for Our Small Problems”: Online Ethnic Media of the Turks in/from Bulgaria. In: Gladkova A., Jamil S. (eds) Ethnic Journalism in the Global South. Palgrave Studies in Journalism and the Global South. Palgrave Macmillan, Cham, pp. 155-170. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76163-9_9
  2021 Cheshmedzhieva, D. “Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK”. – В Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38. ISSN 1313-2547. COBISS.BG-ID – 1124956388. - Cited in: Breazu, P. & Machin, D. (2021). ‘It’s still them’: concealed racism against Roma in Romanian television news, Social Identities, DOI: 10.1080/13504630.2021.1976134
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. - Cited in Karakusheva, S. (2021). A “Place for Our Small Problems”: Online Ethnic Media of the Turks in/from Bulgaria. In: Gladkova, A., Jamil, S. (eds) Ethnic Journalism in the Global South. Palgrave Studies in Journalism and the Global South (pp. 155-170). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76163-9_9.
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. - Cited by Каминская, Т. Л. (2021). Феминизм как модный медиадискурс: речевой аспект. Мир русского слова, (2), 25-35. https://doi.org/10.24412/1811-1629-2021-2-25-35
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. S. (2020). Media discourse on women in politics: The first Muslim woman of colour in US Congress. Media Linguistics, 7 (4): 490–500.- Cited by Каминская, Т. Л. (2021). Феминизм как модный медиадискурс: речевой аспект. Мир русского слова, (2), 25-35. https://doi.org/10.24412/1811-1629-2021-2-25-35
  2021 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British Media Discourse. Konstantin Preslavsky University Press. - Cited in: Karakusheva, S. (2021). A “Place for Our Small Problems”: Online Ethnic Media of the Turks in/from Bulgaria. In: Gladkova, A., Jamil, S. (eds) Ethnic Journalism in the Global South. Palgrave Studies in Journalism and the Global South. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76163-9_9
  2020 Иванов, И., Д. Чешмеджиева-Стойчева. „Russians In The Bulgarian And The British Press“. – Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. 54-62. ISBN: 978-954-577-651-9. COBISS.BG-ID – 1254561508. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева-Стойчева, Д. „Ethnicity And Tolerance In Media Discourse Revisited”. – И. Савова, В. Попова (ред.). 40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012. 432-442. ISBN: 978-954-577-604-5. COBISS.BG-ID – 1254285796. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева, Д., Сн. Обейд. “Журналистическа етика при представянето на ромите в България и циганите във Великобритания”. Епископ-Константинови четения: „Професии и професионалисти“. том 14. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009. 60-70. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID – 1244335844. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva, D. “Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK”. – В Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38. ISSN 1313-2547. COBISS.BG-ID – 1124956388. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva, D. “Markers of Identity in the Roma / Gypsy Press”. – In: Language, Cognition, Communication. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2010. 20-29. ISBN: 978-954-577-561-1. COBISS.BG-ID – 1244342500. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “A New Public Scare: Syrian Refugees in Some Bulgarian and British Newspapers”. In Dobrev D., H. Trendafilov (eds.) Studia Hungaro-Bulgarica. Vol. 3. Sumen-Szeged, 2014. 123-140. ISSN 1789-1353. COBISS.BG-ID – 1268218596. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva, D. “Gypsies: Similarities in Media Representations in Bulgaria and the UK”. – In Danova, M (ed.). The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context. Sofia: Polis Publishing, 2005. 90-99. ISBN 954-796-812-1. COBISS.BG-ID – 1044471012. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева, Д. “Ромите сме: Автостереотипи на роми на страниците на българските и британските вестници”. – В Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград: Университетско издателство “Неофит Рилски”, 2009. 247-254. ISBN - 978-954-680-654-3. COBISS.BG-ID – 1232992484. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева, Д. “Гласът на циганите в българската и британската преса”. In: Danova, M (ed.). Proceedings of the International Conference of the Bulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies - Plovdiv 2006. Sofia: POLIS Publishers, 2009. 376-386. ISBN 978-954-796-030-5. COBISS.BG-ID – 1233136868. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева, Д. “Парите като културен феномен: поглед към себе разбирането на ромите от елита (представено в български и британски вестници)”. Епископ-Константинови четения: „Парите като културен феномен“. том 12. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2009. 256-264. ISSN 1313-8286. COBISS.BG-ID – 1244490468. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева, Д. “Културно подтисничество над бялата група: примери от британската и българската националистическа преса”. В: Грозданова, Л., М. Пипева (ред.). Discourses of globalization : selected papers of the 13th International Conference of the Bulgarian Society for British Studies, November 7-9th 2008, Sofia. София: Университетско издателство „Свети Климент Охридски”, 2010. 72-81. ISBN - 978-954-07-2968-8. COBISS.BG-ID – 1233096164. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva D. “Justifying Racist Behaviour against Roma in Bulgaria and Gypsies and Travellers in British Media Discourse”. – В Език, Култура, Идентичност. Том 2. Велико Търново: Фабер, 2010. 21-28. ISBN: 978-954-400-282-4. COBISS.BG-ID – 1232800996. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava (2014). „Cases of Racism against the Majority: Examples from the Bulgarian and the British Press“. – Годишник на Шуменски университет. Факултет по хуманитарни науки. том. XXIII A. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. 182-213. ISSN 1311-7300. COBISS.BG-ID – 1240170468. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Bulgaria: A New Stage for International Terrorism”. In Nedelcheva, S., D. Cheshmedzhieva-Stoycheva (eds.). Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. English Department. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 16-28. ISBN: 978-954-577-814-8. COBISS.BG-ID – 1263437540. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. The Image of the Refugee: Real and Imagined (Based on Examples from the Bulgarian and the British Media). - Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(22), I.: 131, 2017. 73-76. P-ISSN: 2308-5258; E-ISSN: 2308-1996. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Je Suis Muslim: The Image of Muslims in a Bulgarian and a British Newspaper”. Lodz Papers in Pragmatics. 11.1 (2015). 105-126. ISSN (Online) 1898-4436, ISSN (Print) 1895-6106, DOI: https://doi.org/10.1515/lpp-2015-0006. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. (2018), Mirroring reality or establishing a virtual reality: The influence of the media on people’s opinion on Muslims. In Todorova, R. et al (Eds.) Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 4 Trends and intersections in media studies, linguistics and FLT. Asenevtsi Trade Ltd. 18-31. P-ISSN 2534-952X; E-ISSN 2534-9538 (Systematic Impact Factor for 2018 = 4.685). - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. Pp. 212. ISBN 978-619-201-228-1. COBISS.BG-ID – 1285627620. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Тодоров, Т., Д. Чешмеджиева-Стойчева. The Mosque: A Cradle Of Faith Or An Incubator Of Terrorists (Religion As A Part Of One’s Identity In Some American, Bulgarian And British Online Newspapers). – Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2012. 91-100. ISBN: 978-954-577-651-9. COBISS.BG-ID – 1254561508. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “’I’m a Muslim and I’m not a Terrorist!’ Criminalizing Islam in Media Discourse”. In: Shulikov P. et al. (eds.). Crime: Facts and Fictions. Department of Journalism and Mass Communications, Konstantin Preslavsky University of Shumen: Shumen, 2016. 261-276. ISBN 978-619-00-0512-4. COBISS.BG-ID – 1279752676. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева-Стойчева Д. Толерантност и етничност в медийния дискурс (Съпоставително изследване): дис. ... д-р на филол. науки. Шумен, 2010. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева-Стойчева, Д. „Ethnic Conflicts in the Calendar of the Media in 2011: Katunitsa and Dale Farm“. Епископ-Константинови четения: „Календар и време“. Том 18. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. 66-72. ISSN 1314-7358. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. “Radicals, Extremists, Terrorists … References to Muslims in the British and the Bulgarian Press (A Comparative Study)”. In The Global and the Local: Current Trends in English Studies and Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 14-26. ISBN 978-619-201-064-5. COBISS.BG-ID – 40752136. - Цитирано в: Аврамова, В., & Стоянова, Е. (2020). ГЛАВА 8. Стилистические исследования медиа в Болгарии. В: Пою, А.С. и кол. (ред.). Медиалингвистика славянских стран. Москва: Издательство ФЛИНТА. Стр. 189-220. ISBN 978-5-9765-4478-9.
  2020 Чешмеджиева Д. (2010). ”Толерантност и етничност в медийния дискурс (Съпоставително изследване)”. Автореферат към дисертация за образователната и научна степен ”доктор”, научна специалност: Германски езици, съвременен английски език, шифър 05.04.20. Научен ръководител доц. д-р Румяна Тодорова. ШУ ”Епископ К. Преславски”: Шумен, 2010. In: Aleksandrova, A. (2020). Ethnonyms, toponyms and personal names in English and Bulgarian media texts. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. Pp.218. ISBN 978-619-201-432-2
  2020 Cheshmedzhieva, D. (2011). „Ethnicity And Tolerance In Media Discourse Revisited”. – И. Савова, В. Попова (ред.). 40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Сборник научни трудове от Националната конференция с международно участие. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012. 432-442. ISBN: 978-954-577-604-5. COBISS.BG-ID – 1254285796. Aleksandrova, A. (2020). Ethnonyms, toponyms and personal names in English and Bulgarian media texts. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. Pp.218. ISBN 978-619-201-432-2
  2020 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen, Bulgaria: Konstantin Preslavsky University Press. In el-Aswad, e., Sirgy, M., Estes, R., & Rahtz, D. (2020, December 17). Global jihad and international media use. In Oxford Research Encyclopedia of Communication. Oxford University Press. doi: https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.1151
  2019 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. - In Ivanova, I. (2019) Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teaching profession. In Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 6. Sofia: Asenevtsi Publishing. 33-47. ISSN 2534-952X, (SJIF 2019 = 5.452) p. 37.
  2019 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2013). Ethnicity and identity in media discourse. E-course available online at cdo.shu.bg. - In Ivanova, I. (2019) Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teaching profession. In Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol. 6. Sofia: Asenevtsi Publishing. 33-47. ISSN 2534-952X, (SJIF 2019 = 5.452) p. 37.
  2019 Cheshmedzhieva, Desislava. (2009). “Media Representations of Roma and Gypsies: The Metaphor of War in Newspaper Materials on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK.” Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society . Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38. ISSN 1313-2547. COBISS.BG-ID – 1124956388. Цитирано в: Canut, C. (2019). Tell Me That I Am Not a Ciganin, Damn Your Mother! The Social and Political Consequences of Enregisterment in Bulgaria. Signs and Society, vol. 7, no. 3 (Fall 2019). 398-426. ISSN 2326-4489. E-ISSN 2326-4497. Emerging Sources Citation Index. Web of Science.
  2019 Cheshmedzhieva, D. 2009. “Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK”. – В Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society. Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38. ISSN 1313-2547. COBISS.BG-ID – 1124956388. In Breazu, P. & Machin, D. (2019). Racism toward the Roma through the affordances of Facebook: bonding, laughter and spite. April 2019. Discourse and Society. DOI: 10.1177/0957926519837396
  2019 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava. \"“Je suis Muslim”: The Image of Muslims in a Bulgarian and a British Newspaper\" Lodz Papers in Pragmatics, vol. 11, no. 1, 2015, pp. 105-126. https://doi.org/10.1515/lpp-2015-0006. - Cited in: Lawrie, Michelle. Charlie Hebdo Attack and Discourses of Muslims in British and Danish Newspapers: A cross-cultural critical discourse analysis of four newspapers. Networking Knowledge Journal of the MeCCSA Postgraduate Network 12(1):23-44. http://doi.org/10.31165/nk.2019.121.546
  2018 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2018). Framing Muslims in the Bulgarian and the British media discourse. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. ISBN 978-619-201-228-1. Цитирано в: Неделчева, Св. (2018). Образът на мюсюлманите в медийния дискурс. Любословие. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски.“ 275-278. ISSN 2603-5111 (Online)
  2018 Cheshmedzhieva-Stoycheva, Desislava (2014). „Cases of Racism against the Majority: Examples from the Bulgarian and the British Press“. – Годишник на Шуменски университет. Факултет по хуманитарни науки. том. XXIII A. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. 182-213. ISSN 1311-7300. COBISS.BG-ID – 1240170468. Цитирано в: Mantarova, A., L. Spassova. (2018). Проблеми и реакции, свързани с интензифицираните имиграционни процеси в България/ Problems and Reactions, Related to the Intensified Immigration Processes in Bulgaria. Balkanistic Forum. South-West University of Blagoevgrad: Issue 1. 229-241. ISSN 1310-3970 (Print), ISSN 2535-1265 (Online). COBISS.BG-ID – 1121113828.
  2017 Чешмеджиева Д.(2010) "Толерантност и етничност в медийния дискурс (Съпоставително изследване)". Дисертация за образователната и научна степен"доктор", научна специалност: Германски езици, съвременен английски език, шифър 05.04.20. Научен ръководител доц. д-р Румяна Тодорова. ШУ "Епископ К. Преславски": Шумен. - В: Кушева Г. "Манипулативни стратегии, използвани при формирането на образа на публичната личност в таблоидните издания в България и Великобритания". Дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, научна специалност Германски езици (Съвременен английски език), научен р-л: доц. д-р Й. Тишева. В. Търново: 2017, стр. 28.
  2017 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. „Stereotypes and Prejudices at The Border: an Attempt at Raising Intercultural Awareness through Examples from the Bulgarian and the British Media“. In Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. Series in Linguistics, Culture and FLT. Issue 2. Assenevtsi, 2017. 184-197. P-ISSN 2534-952X; E-ISSN 2534-9538; p-ISBN 978-619-7356-35-9; pdf-ISBN 978-619-7356-36-6. Scientific Journal Impact Factor: 4.163 (2017). COBISS.BG-ID – 1284500964. Цитирано в: Nedelcheva, S. Crossing Borders on the Balkan Route: Representation of Migration in Online News. In Todorova et al. (eds.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. Series in Linguistics, Culture and FLT. Issue 2. Assenevtsi, 2017. 53-70. P. 61. P-ISSN 2534-952X; E-ISSN 2534-9538; p-ISBN 978-619-7356-35-9; pdf-ISBN 978-619-7356-36-6. Scientific Journal Impact Factor: 4.163 (2017). COBISS.BG-ID – 1284500964.
  2017 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2017). “Nuclear Power Discourse in the New York Times, The Independent, and Dnevnik”. In Kowalski G., K. Bros (eds.). Discourse Studies: Ways and Crossroads. Insights into Cultural, Diachronic and Generic Issues in the Discipline. Vol. 11. Frankfurt am Mein, Bern, Bruxelles: Peter Lang, 2017. 175-190. ISBN: 978-3-631-73950-1. DOI: https://doi.org/10.3726/b12713. Цитирано в: Toneva, D. (2016). “Drugs in the Bulgarian and the British Media Discourse (A Comparative Study)” (BA thesis).
  2016 Cheshmedzieva 2006. Чешмеджиева Д.”Виктор Крум: българин от имагинерна география: някои образи на българите в Хари Потър и огнения бокал на Дж. К. Роулинг”. - В Spaces, Gaps, Borders. 8 International BSBS Conference, 2003. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2006. Vol. 1. 208-217. In Radeva R. "The Image of Bulgaria in the British and the Bulgarian Media Discourse (A Comparative Study)" (BA thesis)
  2016 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2013). Ethnicity and Identity in Media Discourse. E-course available online at http://shu.bg/library/e-catalog.. ISBN: 978-954-577-741-7. Цитирано в: Toneva, D. (2016) “Drugs in the Bulgarian and the British Media Discourse (A Comparative Study)” (BA thesis)
  2016 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D.(2012). Cases of Racism against the Majority: Examples from the Bulgarian and the British Press. – Годишник на Шумeнски университет. Факултет по хуманитарни науки. том. XXIII A. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2012. 182-213. ISSN 1311-7300. Цитирано в: Radeva, R. (2016). “The Image of Bulgaria in the British and the Bulgarian Media Discourse (A Comparative Study)” (BA thesis).
  2016 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2013). Ethnicity and Identity in Media Discourse. E-course available online < http://shu.bg/library/e-catalog..>. ISBN: 978-954-577-741-7. Цитирано в: Radeva, R. (2016). “The Image of Bulgaria in the British and the Bulgarian Media Discourse (A Comparative Study)” (BA thesis).
  2015 Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2013). Ethnicity and Identity in Media Discourse. E-course available online at http://shu.bg/library/e-catalog. 2013. ISBN: 978-954-577-741-7. Цитирано в: Kolev, K. “Ebola: the New Public Scare. Disease in the Bulgarian and the British media discourse (a comparative study)”. The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 132-139. ISBN 978-619-201-064-5.
  2015 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. Ethnicity and Identity in Media Discourse. 2013. E-course available online at http://shu.bg/library/e-catalog.. ISBN: 978-954-577-741-7. Цитирано в: Buchvarova, A. “Ethnicity And Racism In The Media: An Analysis On Some Of The Linguistic Devices Used In Some Bulgarian And British Articles”. In The Global And The Local: Current Trends In English Studies And Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 190-198. ISBN 978-619-201-064-5.
  2015 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “A New Public Scare: Syrian Refugees in Some Bulgarian and British Newspapers”. In Dobrev D., H. Trendafilov (eds.) Studia Hungaro-Bulgarica. Vol. 3. Sumen-Szeged, 2014. 123-140. ISSN 1789-1353. COBISS.BG-ID – 1268218596. Цитирано в: Buchvarova A. “Ethnicity And Racism in The Media: An Analysis On Some of the Linguistic Devices Used in Some Bulgarian and British Articles”. In The Global and the Local: Current Trends in English Studies and Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, 2015. 190-198. ISBN 978-619-201-064-5.
  2012 Чешмеджиева, Д. „Some Representations of Bulgarians in J. K. Rowling’s Harry Potter and the Goblet of Fire. Viktor Krum: a Bulgarian Coming from an Imaginary Geography”. Spaces, Gaps, Borders. 8 International BSBS Conference, 2003. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia: 2006. Vol. 1. 208-217. ISBN 954-07-2355-8. COBISS.BG-ID – 1243218148. Цитирано в: Стоянов, С. “От ‘центъра’ към ‘периферията’ или колко страшно е ‘чуждото’ в поредицата ‘Хари Потър’. LiterMedia, 2012. ISSN 2534-8906.
  2011 Cheshmedzhieva, D. “Justifying Racist Behaviour against Roma in Bulgaria and Gypsies and Travellers in British Media Discourse”. Език, Култура, Идентичност. Велико Търново: Фабер, 2010. 21-28. ISBN: 978-954-400-282-4. COBISS.BG-ID – 1232800996. Цитирано в: Добрева, Е. “Аспекти на масмедийната реалност”. Фабер, 2011. стр. 225. ISBN: 978-954-400-537-5. COBISS.BG-ID – 1239527652.
  2011 Cheshmedzhieva, D. “Justifying Racist Behaviour against Roma in Bulgaria and Gypsies and Travellers in British Media Discourse”. В: Език, Култура, Идентичност. Том 2. Велико Търново: Фабер, 2010. 21-28. ISBN: 978-954-400-282-4. COBISS.BG-ID – 1232800996. Цитирано в: Добрева, E. “Масмедийно демонизиране: основни обекти и техники в българския печат”. Добрева, Е. (ред. кол.) „Изследване на медиите студии, статии, есета“. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2011. 196-228. ISBN: 978-954-577-571-0. COBISS.BG-ID – 1244339172.
  2011 Cheshmedzhieva, D. “Media Presentations of Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK: The Metaphor of War in Articles on Roma in Bulgaria and Gypsies in the UK”. Journal of International Scientific Publications: Language, Individual & Society . Vol. 3. Info Invest, 2009. 30-38. ISSN 1313-2547. COBISS.BG-ID – 1124956388. Цитирано в: Добрева, E. „Масмедийно демонизиране: основни обекти и техники в българския печат”. Добрева, Е. (ред. кол.) Изследване на медиите студии, статии, есета. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”: Шумен, 2011. 196-228. ISBN: 978-954-577-571-0. COBISS.BG-ID – 1244339172.
  2009 Чешмеджиева, Д. „Some Representations of Bulgarians in J. K. Rowling’s Harry Potter and the Goblet of Fire. Viktor Krum: a Bulgarian Coming from an Imaginary Geography”. В Spaces, Gaps, Borders. 8 International BSBS Conference, 2003. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia: 2006. Vol. 1. 208-217. ISBN 954-07-2355-8. COBISS.BG-ID – 1243218148. Цитирано в: Katsarska, M. “The Bulgarian Connection in Harry Potter”. In Gupta S.(ed.) Re-reading Harry Potter. Palgrave, Macmillan, 2009. 183-198. ISBN-10: 0230219586, ISBN-13: 978-0230219588.
  2022 Kristijansson, K. (2022). Envy and jealousy. Lyuboslovie, 22, pp. 57-73. (Desislava Cheshmedzhieva-Stoycheva, Transl.). Konstantin Preslavsky Publishing House.
  2021 Лилард, Пола П. (2021). Монтесори — съвременният подход. Превод от английски език Чешмеджиева-Стойчева, Д. Асеневци. ISBN: 978-619-7586-22-0. 226 стр.
  2020 Коулман, Дж. (2020). Защо тийнейджърът не ми говори: кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра. Превод от английски Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци. ISBN: 978-619-7586-08-4.
  2020 Монтесори, М. (2020). Усъвършенстваният Монтесори метод - том 1. Превод от английски език Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци. ISBN: 978-619-7356-99-1.
  2020 Монтесори, М. (2020). Усъвършенстваният Монтесори метод - том 2. Превод от английски език Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци. ISBN: 978-619-7586-00-8.
  2019 Монтесори, М. „Формирането на човека”. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2019. 144 стр. ISBN: 978-619-7356-63-2. COBISS.BG-ID – 1560979924.
  2019 Монтесори, М. „Лекции от Лондон 1946г.”. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2019. 306 стр. ISBN: 978-619-7356-70-0. COBISS.BG-ID – 1560980692.
  2019 Войчицки, Е. „Kак да отгледаме успешни личности - 5 принципа за възпитание на целеустремени деца от „Кръстницата” на Силициевата долина”. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2019. 304 стр. ISBN: 978-619-7356-71-7.
  2018 Монтанаро, С. „Да разбираме децата. Значението на първите три години от живота”. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2018. 222 стр. ISBN: 978-619-7356-45-8. COBISS.BG-ID – 1289510116.
  2018 Фасано, А., С. Флахърти. „Свободни без глутен – основно ръководство за здравословен, независим от глутена начин на живот”. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2018. 290 стр. ISBN: 978-619-7356-52-6. COBISS.BG-ID – 1289551844.
  2018 Монтесори, М. „Да откриеш детето”. Превод на български Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2018. 436 стр. ISBN: 978-619-7356-26-7. COBISS.BG-ID – 1560234708.
  2017 Монтесори М. „Какво трябва да знаете за детето си” превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 152 стр.
  2017 Монтесори М. „Попиващият ум”. Превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 352 стр. ISBN: 978-619-7356-09-0. COBISS.BG-ID – 1557199316.
  2017 Монтесори М. „Детето в семейството”. Превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 116 стр. ISBN: 978-619-7356-25-0. COBISS.BG-ID – 1557231828.
  2017 Монтесори М. „Тайната на детството”. Превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 260 стр. ISBN: 978-954-8898-00-3. COBISS.BG-ID – 1554419668.
  2017 Монтесори М. „Какво трябва да знаете за детето си” превод на български от Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2017. 152 стр. ISBN: 978-954-8898-99-7. COBISS.BG-ID – 1554284500.
  2016 Уилямс, Р. „Наръчник на начинаещия дизайнер. Дизайн и типографски принципи за неспециалисти”. Превод на български Д. Чешмеджиева-Стойчева. Асеневци, 2016. ISBN: 978-954-8898-84-3. COBISS.BG-ID – 1280695012.
  2016 Добрев, А. Да свирим на гъдулка/ Let’s Play the Gadulka. 1 част. Превод на английски от Д. Чешмеджиева-Стойчева. София 2016. стр. 87. ISMN: 979-0-9021205-0-0. COBISS.BG-ID – 1283175652.
  2016 Добрев, А. Да свирим на гъдулка/ Let’s Play the Gadulka. 2 част. Превод на английски от Д. Чешмеджиева-Стойчева. София 2016. стр. 108. ISMN: 979-0-9021205-1-7. COBISS.BG-ID – 1283175908.
  2015 Cheshmedzhieva-Stoycheva D. “Nuclear power discourse in the New York Times, The Independent, and Dnevnik”. Bros K., G. Kowalski (eds.). GlobE 2015: EAST – WEST EUROPEAN FORUM ON DISCOURSE Past, present and future of discourse studies. Book of Abstracts. 14-16 May 2015, University of Warsaw, Warsaw, Poland. p. 57. < http://globe.ils.uw.edu.pl/files/2015/04/GlobE-2015_BOOK-OF-ABSTRACTS_final.pdf>
  2014 Slaveykov R. Bulgarian Folk Traditions and Beliefs. Translated into English by D. Cheshmedzhieva-Stoycheva. Asenevtsi trade, 2014. Pp. 202. ISBN: 978-954-8898-45-4. COBISS.BG-ID – 1266692324.
  2021 Димов, А. (януари 2021). Десислава Чешмеджиева-Стойчева: „ЕТНИЧЕСКИЯТ ДРУГ: ОБРАЗЪТ НА РОМИТЕ, ЦИГАНИТЕ И ПЪТУВАЩИТЕ ХОРА В БЪЛГАРСКИЯ И БРИТАНСКИЯ ПЕЧАТ“. Retrieved January 20, 2021, from https://argent-pub.com/posts/interview-desislava-cheshmedzhieva-stojcheva?fbclid=IwAR2FYlxgCQID8vzZyL67PFqe4U4ie1ewxPwd88bWNnUW_bmTs_JuIj3EtWc - интервю
  2021 Unimedia. (2021, March 4). Десислава Чешмеджиева-Стойчева. За етническия Друг и нас и на Острова. Retrieved January 20, 2021, from https://unimedia.shu.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3-%d1%83-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0/ - интервю
  2021 Димов, А. (2021, January 1). Десислава Чешмеджиева-Стойчева. Етническият друг у нас и на Острова. Българско народно радио. Шумен. Retrieved January 20, 2021, from https://bnr.bg/shumen/post/101397632/etnicheskiat-drug-u-nas-i-na-ostrova?showNotActive=1&fbclid=IwAR0BDrl_Y4Q-atTPFv9b20h5wNPsZ7cSgkpEIYZSRuPRvFCSzrgQj2F-FLo - интервю