Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Ирина Николова Иванова
  Доц. д-р Ирина Николова Иванова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 K2

  Email: irina.ivanova@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица - вторник и сряда


  2010 Английските tag questions - синтаксис, семантика, прагматика и усвояване
  2021 Современные подходы к организации самостоятельной работы студентов по иностранному языку в глобальном образовательном пространстве : коллективная монография / Под ред. Д.К. Бартош, М.В. Беляевой, М.В. Харламовой, W.D. Edgington. – М., 2021. – 230 с. ISBN 978-5-907417-63-2 - член на авторския колектив
  2017 Ivanova, I. Foreign Language Teacher Education and Continuing Professional Development. Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", 156 стр.
  2002 A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001 – 2002, British council Bulgaria, 2002, версии на английски и на български език,135 стр., участие в авторския колектив на книгата
  2020 Weicht, R., Ivanova, I., Gikopoulou, O. (2020). The CRADLE teaching methodology: developing foreign language and entrepreneurial skills in primary school pupils. Entrepreneurship Education. vol.3. pp. 265-285. Springer electronic ISSN: 2520-8152, https://doi.org/10.1007/s41959-020-00036-2. Indexed in CNKI, EBSCO, Dimensions, Google scholar. etc.
  2020 Ivanova, I., Gerova, G. (2020). Bulgarian students perceptions of issues and challenges in preparing for the English language maturity exam. In Studies in Linguistics, Culture and FLT, vol.8, issue 3, pp. 48-68. ISSN 2534-952X, SJIF 2020: 5.892.
  2017 Ivanova, I. The Effect of School-based Internship for Trainees Before and After the Teacher Training Course. BETA E-newsletter, Issue 30, year VI, July-Auguat 2017. ISSN 1314-6874. pp. 147-181. 34 стр.
  2006 Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools/ Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап. Версии на английски и на български език; British council, 48 стр. ISBN-10: 954-91830-2-5, участие в авторския колектив на изданието.
  2022 Иванова, И. (2022). Интегрирано развитие на ключови компетентности в училищното образование: добри практики от два европейски проекта. Сборник доклади от Международна научна конференция \"Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност\". София: УИ \"Св. Климент Охридски\", стр. 149-159. ISBN: 9789540754994.
  2021 Ivanova, I. (2021). Online EFL teaching during the covid-19 crisis: changes in traineeteachers’ planning and teaching approaches. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 9(2), 51-63. https:// doi.org/10.46687/FCUV7641
  2021 Иванова, И. (2021). Оценка студентами эффективности онлайн коммуникации на занятиях проводимых на иностранном языке. В: Теория и практика языковой коммуникации. Материалы XIII Международной научно-методической конференции. стр. 61-69. Уфа: УГАТУ. ISBN: 978-5-4221-1507-5.
  2021 Ivanova, I. Factors which affect university students involvement and success in online education. Лингвистични проблеми, год.II, кн. 2. Научни текстове от юбилейната международна конференция \"Филологията - традиция и предизвикателства в новата реалност\" по повод 30-годишнината от създаването на Филологическия факултет при ЮЗУ \"Неофит Рилски\", стр. 388-397. Благоевград: Университетско издетелство \"Неофит Рилски\". ISSN: 2682-9673.
  2020 Ivanova, I. 2020. Making sense of research: university students difficulties in writing academic summaries. Studies in Linguistics, Culture and FLT, vol.8, issue 1. Exloring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education, pp. 16-34. SJIF 2019 = 5.452, ISSN 2534-9538, ISSN (print) 2534-952X, DOI: 10.46687/SILC
  2020 Ivanova, I. 2020. Interrogative headlines in media texts: formal and functional characteristics. In Медиалингвистика, выпуск 7, Язык в координатах массмедиа, этики и права. Материалы IV международной научной конференции. Санкт-Петербургский государственный университет, 9-12 ноября 2020, стр. 256-260.
  2020 Ivanova, I. 2020. Pragmatic functions of interrogatives in media texts. Media Linguistics, 7 (4), 501–515. ISSN 2312-0274; eISSN 2312-296X., РИНЦ, ERIH PLUS. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.409
  2019 Ivanova, I. Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teaching profession. In Studies in Linguistics, Culture and FLT. Sofia: Asenevtsi Publishing. 99-113. ISSN 2534-952X, pp. 34-48.
  2019 Ivanova, I. Project work as a vehicle for developing foreign language and entrepreneurship skills. In BETA conference selections 2019
  2018 Teachers perceptions of the role of pragmatics in the EFL classroom. In Studies in Linguistics,Culture and FLT. Vol. 3, 2018. 27- 45. ISSN 2534-9538
  2017 Collaborative teacher learning and development through mentoring, coaching and supervision. Knowledge - International Journal. vol. 19.2. September 2107, pp. 489-495. Global impact factor 1.322
  2017 Ivanova 2017. Teachers awareness of the benefits of continuing professional development. In Studies in Linguistics, Culture and FLT. Crossing borders and Bridging gaps in English Language teaching and Research. Vol. 2. 2017. Sofia: Asenevtsi, pp. 205-218.
  2016 Coaching for Adult Learners and Educators - Needs and Expectations (в съавторство с Р. Тодорова и П. Кожухарова). In British Journal of Education, vol.4, No. 1, pp.9-19.
  2016 Media Genres in ELT materials: Levels of Text Analysis and manipulation – In: Медиалингвистика. Вып.5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. — 290 с. pp.140 -142.
  2016 The Status of Speaking and Communication in EFL classroom. В сборник доклади от Епископ Константинови четения, том 22, Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", с. 45-53.
  2016 Teacher collaboration in CLIL contexts: challenges and good practices. In Todorova et al. (eds.) Challenges in English teaching and research. Sofia: Asenevtsi, pp. 78-90. Impact factor 3.363.
  2016 To motivate learners, you need motivated teachers (в съавторство със Зарина Маркова). Papers from the 25 th BETA-IATEFL Annual International Conference 3 rd – 5 th June 2016, Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria. BETA Newsletter 2016, issue 24, ISSN 1314-6874, рр. 86 - 96.
  2016 Re-introducing own-language use, code-switching and translation in FL classrooms through intralingual strategies and approaches. ELTAM Journal, vol 2. May 2016, 8th ELTAM - IATEFL - TESOL International Biannual Conference, Skopje, Macedonia, ISSN 1857-9965, pp. 5-17.
  2015 Using task-based procedures in lesson observation. In: The Global and the Local: Modern Trends in English Studies and Translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press, pp. 50-58.
  2015 In-service Teachers Problems, Needs and Expectations. В сб. доклади от Епископ Константиновите четения, том 21, Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", стр. 128-145.
  2014 Teacher trainees as researchers. Годишник на ШУ "Еп. Константин Преславски", Факултет по хуманитарни науки, том XXV A. Шумен 2014, стр. 220 - 237
  2014 Re-introducing own-language use, code-switching and translation in FL classrooms through intralingual strategies and approaches. English Studies: Translation and Linguistics. Konstantin Preslavsky University Press. pp. 34 - 45.
  2013 Irina Ivanova. Raising Teacher-Trainees Awareness of Input-Based Options for Focus on Form . Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity. English Department. Konstantin Preslavsky University Press. 2013. 53-64.
  2013 Using protocol analysis techniques to activate learners’ retrieval of sense related autobiographical memories. В сб. доклади от Епископ Константиновите четения, том 19, Шумен 2013, стр. 172 - 181
  2012 За превода на въпросителни с не-въпросителни конструкции като начин за експлициране на прагматическото им значение. В сборник научни трудове от националната конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011. И Савова, В. Попова /ред./, с. 126 - 134
  2012 Иванова, И. Enhancing students’ pragmatic awareness: explicit versus implicit instruction in textbooks. В сборник от доклади от Епископ Константинови четения, том 18, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”,2012, с. 157 - 163.
  2012 Иванова, И. , С Великова, ВТУ. Future teachers’ perceptions of classroom observation and its impact on their professional learning. В Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”, ФХН, 2012, с. 241 - 255.
  2012 Ivanova 2012. Facilitating trainee-teachers’ decision making in lesson planning during pre-teaching discussion. In Current trends in the study of English. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. 2012. 43-49.
  2011 Семантико-прагматични особености на английските tag questions и критерии за тяхната класификация. в сборник от доклади от Епископ Константинови четения, том 16, Шумен:Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2011, с. 113 - 125
  2011 Основни парадигми при усвояването и преподаването на граматика в контекста на обучението по английски език като чужд. В сборник ”Чуждоезиковотообучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи”. Изд. Ивис: Велико Търново 2011, с. 59 -73
  2011 Развиване на граматическа и прагматическа компетентност при чуждоезиковото обучение /въз основа на преподаването на английските tag questions/. В сборник доклади от Епископ Константинови четения, том 17, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, с. 106-119
  2010 Bridging the gap between theory and practice in language teaching by helping trainee-teachers make the most of received knowledge (A model for understanding andteaching tag questions) – в сборник доклади от Международна научна конференция „Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия”.Трудове на ВТУ, том 31, кн.1, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 217-231
  2010 Tag Questions in Everyday Communication: What Makes Them Difficult for FL Learners. – В сборник доклади от Юбилейната научна конференция, „Език, култура иидентичност”, том 2, Шумен: Фабер, 2010, с. 119-128
  2010 Теоретични интерпретации на въпроса в английския език от гледна точка на неговия синтаксис, семантика и прагматика. В Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски”,ФХН, том 21, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, 2010, с. 65-78
  2010 A Shift in the Pragmatic Functions of Tag Questions in Fiction. В сборник Language, Cognition, Communication, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, 2010, с.54-66
  2009 Конструкции с частицата „нали” като еквивалент на английските tag questions - в сборник от доклади от Епископ Константинови четения, том 14, Шумен:Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2009, с. 243-251
  2008 За някои особености на съобщителната част на английските tag questions /въпроси с „нали”/ - в сборник от доклади от Епископ Константинови четения, том 13,Шумен: Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 2008, с. 504 – 518
  2005 Multiple Intelligences Theory and instruction language in the English language textbooks for the second grade in Bulgaria, в Годишник на Шуменския университет „Еп. К.Преславски”, том VIII A, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, Шумен, 2005 стр.106 - 114
  2005 Характеристики на говорещия и слушащия във въпросно-отговорните единства, Епископ Константинови четения, том 10, част 1, Университетско издателство „Еп.К. Преславски”, Шумен 2005, стр. 97 - 103
  2005 Types of responses to questions in question-answer adjacency pairs in English, The VIII-th International Conference Cognitive Modeling in Linguistics, Proceedings, vol.1,Moscow-Varna, 2005, pp.165-172
  2005 Въпросителни стратегии в диалога учител – ученици при обучението по чужд език. В сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитиеи проекции през 21 век”, том 1, Шумен: Университетско изд. „Еп. К. Преславски”, 2005, с. 298-303
  2001 Функционализмът и стратегиите в обучението по чужд език /в съавторство с А. Николова/, в сборник “Съвременни постижения на филологическите науки иуниверситетското обучение по чужд език” В.Търново, 2001, с. 543-551
  2022 Ivanova, I. (2022). Self-directed learning and autonomy in online learning environments. Юбилейна научна конференция с международно участие \"Хуманитаристиката - традиции и придизвикателства\". Шумен, 11-13 май, 20122 г.
  2022 Ivanova, I. (2022). The importance of self-direction in online education. 29th Annual International Conference \"New Trends in Teaching English\", 18th-19th June 2022. University of Library Studies and Information Technologies, Sofia, Bulgaria.
  2022 Ivanova, I. (2022). Similarities and differences in the pragmatic functions of tag questions in oral discourse and fiction. Metaphor-Spatiality-Discourse. The International Conference of the Department of Modern Languages and Literatures and Communication Sciences, Faculty of Letters, Ovidius University of Constanta, Romania, 8th July, 2022.
  2021 Иванова, И. (2021). Оценка студентами эффективности онлайн коммуникации на занятиях проводимых на иностранном языке. XIII Международная научно-методическая конференция \"Теория и практика языковой коммуникации\". 18-19 июнь 2021 г., Уфа: УГАТУ: Кафедра языковой коммуникации и психолингвистики.
  2021 Ivanova, I. (2021). Factors which affect university students involvement and success in online education. Юбилейна международна научна канференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 07-09.10. 2021 г.
  2021 Иванова, И., Неделчева, С. (2021). Фактори, влияещи върху ефективността на онлайн обучението по чужд език. Информационна сесия за запознаване с резултатите от осъществяването на проект HELP 2 - онлайн курсове по специализиран английски и немски език за медицински специалисти и работна среща на тема \"Една година образование в дигитална среда - споделяне на добри практики в чуждоезиковото обучение и спорта\". 18-19 юни, Кранево.
  2021 Иванова, И. (2021). Интегрирано развитие на ключови компетентности в училищното образование: добри практики от два европейски проекта. Международна научна конференция \"Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност\". 26-27.11. 2021. Софийски университет \"Св. Климент Охридски\".
  2020 Ivanova, I. (2020). Making sense of research: University students difficulties in writing academic summaries. Доклад, изнесен на кръгла маса на катедра „Английска филология“: „Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education“, състояла се в ШУ ”Eпископ К. Преславски” на 30 септември 2020.
  2020 Ivanova, I. (2020). Interrogative headlines in media texts: formal and functional characteristics. IV международная научная конференция „Язык в координатах массмедиа, этики и права”, Санкт Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 8–11 сентября 2020 года.
  2019 Ivanova, I. Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teaching profession. - Кръгла маса „Гледни точки и перспективи в англицистиката“, Хисаря/ Одрин, 26-29 септември, 2019
  2019 Ivanova, I. Project work as a vehicle for developing foreign language and entrepreneurship skills. 28th BETA- IATEFL conference, 3-5 May 2019, Plovdiv
  2018 Ivnova, I. 2018. Are teachers ready for mandatory CPD? - доклад на 52-та международна конференция на IATEFL, 10-13 април 2018, Брайтън, Великобритания.
  2018 Ivanova, I. 2018. Sustainable professional development through coaching: benefits for teachers and learners (съвместно с Р. Тодорова и П. Кожухарова) - доклад на 27-та международна годишна конференция на BETA-IATEFL, 22-24 юни, Бургас.
  2018 Иванова, И. 2018. Проблеми и тенденции в продължаващото професионално развитие на учителите - Епископ-Константинови четения 2018
  2017 Ivanova 2017. Schools:Future labs outputs. Lesson plans. Presented at the closing conference of the Erasmus+ project Schools: Future labs. 16-17 June, Bucharest, Romania.
  2017 Ivanova 2017. The effect of school-based internship for trainees before and after the teacher training course. Presented at the 1st FIPLV East European Regional Congress and 26th BETA_IATEFL Annual International Conference. 22-25 June 2017. Shumen University – Department for Information, Qualification & LLL, Varna.
  2017 26. Ivanova 2017. Collaborative teacher learning and development through mentoring, coaching and supervision. Presented at XIV International Conference The Power of Knowledge. 29 September 2017, Agia Triada, Greece.
  2016 Ivanova 2016. Teacher collaboration in CLIL contexts: challenges and good practices. Доклад, представен на кръгла маса “Challеnges in English Teaching and Research”, Пловдив 2016.
  2016 Ivanova 2016. Media Genres in ELT materials: Levels of Text Analysis and manipulation. Presented at the First International Scientific Conference “Language in the Coordinates of the Mass Media”. 6-9.09.2016. Varna. Bulgaria.
  2016 Ivanova 2016. The Status of Speaking and Communication in EFL classroom. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2016.
  2016 Ivanova 2016. To motivate learners, you need motivated teachers. Presented at the 25 th BETA-IATEFL Annual International Conference 3-5 June 2016, Paisii Hilendarski University, Plovdiv, Bulgaria.
  2015 Ivanova 2015. Coaching Skills for Adult Educators: Post-piloting Data Analysis - международна конференция по проект COACH4U в Кристианщат, Швеция - 5.11.2015
  2014 Ivanova 2014. Re-introducing own-language use, code-switching and translation in FL classrooms through intralingual strategies and approaches. Presented at 8th ELTAM - IATEFL - TESOL International Biannual Conference, Skopje, Macedonia, December 2014.
  2013 Ivanova 2013. Raising Teacher-Trainees Awareness of Input-Based Options for Focus on Form. Presented at BETA - IATEFL Annual International Conference "Openness and Connectedness: Exploring the Landscape of ELT in the Modern World, 21-23 June 2013.
  2013 Ivanova 2013. Using protocol analysis techniques to activate learners’ retrieval of sense related autobiographical memories. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2013 г.
  2012 Ivanova 2012. Enhancing students’ pragmatic awareness: explicit versus implicit instruction in textbooks. Доклад на Епископ Константинови четения. Шумен, 2012 г.
  2012 Иванова 2012. За превода на въпросителни с не-въпросителни конструкции като начин за експлициране на прагматическото им значение. Доклад на Националната конференция с международно участие "40 години Шуменски университет 1971 - 2011. Шумен, 2012 г.
  2011 Иванова 2011. Развиване на граматическа и прагматическа компетентност при чуждоезиковото обучение. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2011 г.
  2010 Иванова 2010. Семантико-прагматични особености на английските tag questions и критерии за тяхната класификация. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен 2010 г.
  2010 Иванова 2010. Основни парадигми при усвояването и преподаването на граматика в контекста на обучението по английски език като чужд. Доклад на конференция "Чуждоезиковотообучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи. Велико Търново, Декември 2010 г.
  2009 Иванова 2009. - Конструкции с частицата „нали” като еквивалент на английските tag questions. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2009 г.
  2009 Ivanova 2009. Bridging the gap between theory and practice in language teaching by helping trainee-teachers make the most of received knowledge (A model for understanding andteaching tag questions). Доклад на Международната научна конференция „Модернизация на хуманитарното образование в условията на Болонския процес в страните от Европейския съюз и в Русия”. Велико Търново, 28-29 май 2009 г.
  2009 Ivanova 2009. Tag Questions in Everyday Communication: What Makes Them Difficult for FL Learners. Доклад на Юбилейната научна конференция по случай 20-годишнината на катедра Английска филология „Език, култура иидентичност”, Шумен, Ноември 2009 г.
  2008 Иванова 2008. За някои особености на съобщителната част на английските tag questions /въпроси с „нали”/. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен, 2008 г.
  2005 Иванова 2005. Характеристики на говорещия и слушащия във въпросно-отговорните единства. Доклад на Епископ Константинови четения, Шумен 2005 г.
  2005 Иванова 2005. Въпросителни стратегии в диалога учител – ученици при обучението по чужд език. Доклад на юбилейната научна конференция „Образование и квалификация на педагогическите кадри – развитие и проекции през 21 век”, посветена на 50 години ДИКПО-Варна. Варна, 26-28 май 2005 г.
  2005 Ivanova 2005. Types of responses to questions in question-answer adjacency pairs in English. VIII-th International Conference Cognitive Modeling in Linguistics. Moscow-Varna, September 4-11, 2005.
  2001 Иванова 2001. Функционализмът и стратегиите в обучението по чужд език /съвместно с А. Николова/. Доклад на Международната научна конференция“Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език”, посветена на Международната година на езиците. В.Търново, 15-17 май 2001 г.
  2017 Becoming an English language teacher: from theory to practice. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски". 168 стр. Учебник по методика на преподаването на английски език.
  2007 Teaching English to young learners in Bulgaria / в съавторство с Валентина Ангелова/ - помагало по методика на ранното чуждоезиково обучение, 250 стр.Университетско издателство „Еп. К. Преславски” Шумен
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 200 текста за превод от български и английски за бакалаври. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-80-9.
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 120 текста за превод от български и английски за магистри. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-79-3.
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-81-6
  2015 2015 г. Тодорова, Р., Т. Сеизова-Нанкова (ред.) „120 български и английски текста за превод” 116 стр. (второ издание). Асеневци трейд ЕООД, 2015. ISBN: 978-954-8898-58-4. (част от авторския колектив)
  2013 Grammar Instruction in English Language Teaching - модул за електронно обучение по методика на преподаването на английски език
  2011 120 български и английски текста за превод. Изд. Фабер, 2011, 113 стр., участие в авторския колектив на изданието
  2020 Classroom Management and the Good Language Teacher (with R. Todorova). A Chapter in Griffiths, C. & Z. Tajeddin (Eds.). Lessons form Good Language Teachers. Cambridge:Cambridge University Press, 133-150. Online ISBN: 9781108774390.
  2020 Ирина Иванова 2020. Английските tag questions - синтаксис, семантика, прагматика и усвояване. Шумен: Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”. 235 стр. ISBN 978-619-201-431-5
  2020 Ivanova, I. (2020). Feedback or Evaluation: Teacher-Trainees Preferences for Explicit Evaluation in Post-lesson Discussions. Chapter in Hidri, S. (Ed.). Changing Language assessment. New Dimensions, New Challenges. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 197-222. ISBN: 978-3-030-42268-4. Indexed in Scopus.
  2022 Ivanova, I.N. (2018). Teachers perceptions of the role of pragmatics in the EFL classroom. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, Vol. 3 No. 1, pp. 27-44. Cited in: Zughaibi, A. A. (2022). The barefoot shoemakers son: examining EFL teachers pragmatic competence in a Saudi context. Saudi Journal of Language Studies, Vol. 2, No 2, pp. 68-83. Emerald Publishing Limited. ISSN: 2634-2448, p-ISSN: 2634-243X. doi.org/10.1108/SJLS-02-2022-0013. Indexed in EBSCO, Google Scholar, etc.
  2022 Weicht, R., Ivanova, I., Gikopoulou, O. (2020). The CRADLE teaching methodology: developing foreign language and entrepreneurial skills in primary school pupils. Entrepreneurship Education. vol.3. pp. 265-285. Springer electronic ISSN: 2520-8152, https://doi.org/10.1007/s41959-020-00036-2. Indexed in CNKI, EBSCO, Dimensions, Google scholar. etc. Цитирано в: Великова, С. (2022). Компетентностно ориентирано обучение или (де)хуманизация на образованието. Научно списание \"Педагогически алманах\", 2022, бр. 1, стр. 36-44. Реферирано в ERIH+, CEEOL и др.
  2022 Ivanova, I. (2021). Online EFL teaching during the covid-19 crisis: changes in trainee-teachers planning and teaching approaches. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 9(2), 51-63. DOI: 10.46687/FCUV7641. Cited in: Ozaslan, G. & Ozaslan, A. (2022). Using expectancy theory as a lens for exploring the reasons behind teachers lack of motivation for self-development in online teaching. Behaviour & Information Technology, DOI: 10.1080/0144929X.2022.2103026. Indexed in SCOPUS.
  2022 Weicht, R., Ivanova, I., and Gikopoulou, O. (2020). The CRADLE teaching methodology: developing foreign language and entrepreneurial skills in primary school pupils. Entrepreneurship Education, 3, 265–285. doi: 10.1007/s41959-020-00036-2. Cited in: Jonsdottir, S. R., Macdonald, M. A. (2022). Using framing to foster creativity in learning: reflective tool to analyze and discuss practice. Frontiers in Education, 7: 865893. DOI: 10.3389/feduc.2022.865893
  2022 Ivanova, I. (2017). The Effect of School-based Internship for Trainees Before and After the Teacher Training Course. BETA E-newsletter, Issue 30, year VI, July-August 2017. ISSN 1314-6874. pp. 147-181. Cited in: Mnatsakanyan, L. (2022). Evaluating the effectiveness of the internship course in the MA TEFL program (A case Study). https://dspace.aua.am/xmlui/bitstream/handle/123456789/2267/Thesis%20final_Liliya%20Mnatsakanyan.pdf?sequence=1
  2021 Ivanova, I. (2016). Teacher Collaboration in CLIL Contexts: Challenges and Good Practices. In Challenges in English Teaching and Research. Studies in Linguistics, Culture and FLT, 1/2016, pp. 78 – 89. Cited in: Giacetti, M. (2021). Drama in Education and CLIL: a Valuable Integration. http://tesi.cab.unipd.it/65512/1/Giacetti_Martina.pdf
  2021 Ivanova, I. 2019. Project work as a vehicle for developing foreign language and entrepreneurship skills. BETA E-newsletter, 2019, issue 42, pp. 39-54. Cited in: D. Roy. (2021). Digital Entrepreneurial Storytelling with New Media in a COVID-19 Landscape: An EFL Teaching Model. 9th International Conference on Information and Education Technology (ICIET), 2021, pp. 122-132, doi: 10.1109/ICIET51873.2021.9419628.
  2021 Ivanova, I. (2017). Teachers’ awareness of the benefits of continuing professional development. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 2, 205-218. doi: 10.46687/SILC.2017.v02.017. Cited in Obeyd, S. (2021). Research methods in linguistecs; an overview. Studies in Linguistics, Culture and FLT, 2021, vol. 9, issue 1. 54-82, ISSN 2534-9538.
  2021 Ivanova, I. (2020). Making sense of research: university students’ difficulties in writing academic summaries. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 8(1), 16-34. doi:10.46687/SILC.2020.v08i01.002. Cited in: Obeyd, S. Research methods in linguistics: an overview. Studies in Linguistics, culture and FLT, 2021, vol. 9, issue 1, 54-82. ISSN 2534-9538.
  2021 Ivanova, I., & Gerova, G. (2020). Bulgarian students’ perceptions of issues and challenges in preparing for the English language maturity exam. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 8(3), 48-68. doi: 10.46687/SILC.2020.v08i03.004. Cited in: Obeyd, S. Research methods in linguistics: an overview. Studies in Linguistics, culture and FLT, 2021, vol. 9, issue 1, 54-82, ISSN 2534-9538.
  2021 Ivanova, I. (2019) Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teaching profession. In Studies in linguistics, culture, and FLT. 2019, vol. 6 Sofia: Asenevtsi Publishing, pp.35-50. Cited in: Irani, F. H., Chalak, A., Tabrizi, H. H. (2021). Engagement as an ice-breaking stage in teacher identity construction: a case of Iranian pre-service teachers. The Independent Journal of Teaching and Learning, vol. 16 (1), 2021, 57-75. Sabinet reference.
  2021 Ivanova, I. (2017). Becoming an English language teacher: From theory to practice. Shumenski universitet: UI Episkop Konstantin Preslavski. Цитирано в: Великова, С. (2021). Дидактика, методика или \"пост-метод\" педагогика. Терминологични акценти при дефинирането на езиковото обучение. Педагогически алманах. Велико Търново: УИ \"Св. Св. Кирил и Методий\", стр. 86-94. ISSN 1310-358X. Реферирано и индексирано в ERIH PLUS, CEEOL и др.
  2021 Weicht, R., Ivanova, I., Gikopoulou, O. (2020). The CRADLE teaching methodology: developing foreign language and entrepreneurial skills in primary school pupils. Entrepreneurship Education. vol.3. pp. 265-285. Springer electronic ISSN: 2520-8152, https://doi.org/10.1007/s41959-020-00036-2. Indexed in CNKI, EBSCO, Dimensions, Google scholar. etc. Cited in: Seikkula-Leino, J., Salomaa, M., Jonsdottir, S. R., McCallum, E., Israel, H. EU Polices Driving Entrepreneurial Competences - Reflections from the Case of Entrecomp. Sustainability 13(15):8178. DOI: 10.3390/su13158178. Referenced in Scopus, Web of Science, EBSCO, etc.
  2021 Weicht, R., Ivanova, I., Gikopoulou, O. (2020). The CRADLE teaching methodology: developing foreign language and entrepreneurial skills in primary school pupils. Entrepreneurship Education. vol.3. pp. 265-285. Springer electronic ISSN: 2520-8152, https://doi.org/10.1007/s41959-020-00036-2. Indexed in CNKI, EBSCO, Dimensions, Google scholar. etc. Cited in: Weicht, R. Jonsdottir, S. R. (2021). Education for social change: The case of teacher education in Wales. Sustainability 13(15): 8574. DOI: 10.3390/su13158574. Referenced in Scopus, Web of Science, EBSCO, etc.
  2021 Weicht R., Ivanova I., Gikopoulou O. (2020). The CRADLE teaching methodology: Developing foreign language and entrepreneurial skills in primary school pupils. Entrepreneurship Education 2020, № 3, 265-285. Cited in: Arestova, I. Y. Introducing vertical farming technologies into the educational process to achieve sustainable development goals. Развитие современных технологий: опыт теоретического и эмпирического анализа: сборник статей II Международной научно-практической конференции (19 августа 2021 г.). Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2021, с. 17-25. ISBN 978-5-00174-298-2.
  2021 Weicht, R., Ivanova, I. & Gikopoulou, O. (2020). The CRADLE teaching methodology: developing foreign language and entrepreneurial skills in primary school. Entrepreneurship Education, 2020, vol.3, 265-285. https://doi.org/10.1007/s41959-020-00036-2. Cited in: Selvan, S.A., Andrew, S. (2021). Entrepreneurial educators response to the Covid-19 pandemic in India with special reference to Madurai City. International Research Journal of Engeneering and Technology, vol. 8, issue 3, March 2021, 2994-2999. e-ISSN:2395-0056. Indexed in: Index Copernicus, Scribd, Google Scholar, etc.
  2021 Ivanova, I. (2020). Interrogative headlines in media texts: formal and functional characteristics, Proceedings of the IV International Scientific Conference. St. Petersburg State University, 9-12 November 2020, Media Linguistics, Language in Coordinates of Mass Media, Ethics and Law, 256–260. Cited in: Velikova S. (2021). The pragmatics of news actor labelling in media discourse: A case study. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, V.7 (4), 31-43, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-4-0-3, URL: http://rrlinguistics.ru/en/journal/article/2610/]. Indexed n SCOPUS.
  2021 Ivanova, I. (2020). Pragmatic functions of interrogatives in media texts, Media Linguistics, 7 (4), 501–515. Cited in: Velikova S. (2021). The pragmatics of news actor labelling in media discourse: A case study. Research Result. Theoretical and Applied Linguistics, V.7 (4), 31-43, DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-4-0-3, URL: http://rrlinguistics.ru/en/journal/article/2610/]. Indexed in SCOPUS.
  2021 Ivanova, I. (2020). Making sense of research: university students’ difficulties in writing academic summaries. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 8(1), 16-34. doi:10.46687/SILC.2020.v08i01.002. Cited in: Gerova, G. (2021). Digital body language and the importance of writing. Филологически ракурси, том 4/ 2021 г. Филологиите в дигиталното съвремие - традиции и предизвикателства. Шумен: Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", стр. 144-156.
  2021 Ivanova, I, 2019, Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teaching profession. Studies in Linguistics, Culture and FLT. vol 6. pp. 33-47. Cited in: The teacher I think I am affects the teacher I can be. I am a teacher of everyone. Online resource published at https://www.wholeschoolsend.org.uk/resources/teacher-i-think-i-am-affects-teacher-i-can-be-i-am-teacher-everyone
  2020 Ivanova, I. 2020. Foreign language teacher education and continuing professional development. Shumen: K. Preslavsky University Press, ISBN 978-619-201-201-4. Цитирано в: Маркова, З. 2020. Нагласи на бъдещите учители по английски език към самооценяването. Orbis Linguarum, vol. 18, issue 2, pp. 64-72. ISSN 2603-4226. Реферирано в Scopus и ERIH PLUS.
  2020 Todorova, R., Ivanova, I. 2020. Classroom management and good language teachers. In: Griffiths, C., Tajeddin, Z. (eds.). Lessons from Good Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 133-150. Cited in: Barkhuisen, G., Mendieta, J. Teacher Identity and Good Language Teachers. In: Griffiths, C., Tajeddin, Z. (eds.). Lessons from Good Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 3-15.
  2020 Todorova, R., Ivanova, I. 2020. Classroom management and good language teachers. In: Griffiths, C., Tajeddin, Z. (eds.). Lessons from Good Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 133-150. ISBN 978-1-108-48926-3.Cited in: Mercer, S., Gkonou, C. Relationships and good language teachers. In: Griffiths, C., Tajeddin, Z. (eds.). Lessons from Good Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 164-174. ISBN 978-1-108-48926-3.
  2020 Ivanova, I. (2019). Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teaching profession. Studies in Linguistics, Culture, and FLT 5, Sofia: Asenevtsi, 34-48, ISSN 2534-952X. Cited in: Ben Harush, A., Ayalon, L., Shinan-Altman, S. 2020. Turning community elder care into a profession: insights from trainees, developers, employers and supervisors. In: International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 17, issue 16, pp. 58-67. ISSN: 1660-4601. Indexed in Web of Science, Scopus, etc.
  2020 Ivanova (2010): Ivanova, I. Tag questions in everyday communication: what makes them difficult for FL learners. Language, culture, identity, Vol. 2. Shumen: Faber, 119-128. Cited in Tsvetkova, M. Taxonomy of the English Constructions with BE (Bulgarian learners acquisition, use and errors). Shumen: K. Prelavsky University Press, ISBN 978-619-201-404-9.
  2020 28. Ivanova, I. 2018. Teacher perceptions of the role of pragmatics in EFL classroom. Studies in Linguistics, Culture and FLT. Vol.3, 2018, 27-45. ISSN 2534-9538. Cited in: Abdulaziz Al Qahtani. 2020. Teaching pragmatic competence in EFL context: the case of Saudi EFL teachers. Asian EFL Journal 27(4.1), 137-164. ISSN : 1738-1460. Indexed in SCOPUS
  2020 29. Ivanova, I. 2020. Feedback or Evaluation: Teacher-Trainees Preferences for Explicit Evaluation in Post-lesson Discussions. In Hidri, S. (Ed.). Changing Language Assessment. New Dimensions, New Challenges. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 197-222. ISBN: 978-3-030-42268-4. Cited in: Георгиева, С. Д. Оценка письменного текста учеников – стратегическая встреча субъективной точки зрения обучаяющего с реально достигнутым обучаемым. The World of Academia: Culture, Education. 2020, № 9, 97-105. ISSN 2658-6983. Indexed in EBSCO.
  2020 Ivanova, I. 2016. The status of speaking and communication in the EFL classroom. Annual of Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Humanities 27А, pp. 45-53. Cited in Davila Macias, A. 2020. Self-regulation to enhance oral interaction. http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/handle/ucasagrande/2295
  2020 Ivanova, I. 2019. Project work as a vehicle for developing foreign language and entrepreneurship skills. BETA E-newsletter, 2019, issue 42, pp. 39-54. Cited in Thadebe, J. L. 2020. Lecturers utilisation of New Venture Creation assessment of learning strategies in a Technical and Vocational Education and Training College in Kwa-Zulu-Natal. https://researchspace.ukzn.ac.za/handle/10413/19226
  2020 Ivanova, I. (2017). Foreign Language Teacher Education and Continuing Professional Development. Shumen: Konstantin Preslavsky Publishing House. Цитирана в: Маркова, З. (2020). Професионалните знания на бъдещите преподаватели по чужд език: проблемът за знанията и убежденията. В: Веселинов, Д. , Йорданова, М. (съставители). Лингводидактически ракурси. София: Унив. изд. \"Св. Климент Охридски\", стр. 410-419. ISBN 978-954-07-4982-2.
  2020 Ivanova, I. (2020). Pragmatic functions of interrogatives in media texts. Media Linguistics Journal, 7(4), 501–515. ISSN 2312-0274; eISSN 2312-296X., РИНЦ, ERIH PLUS. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.409. Cited in: Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. (2020). Aspects of media presentations on Russians: yet another spy story in the media. Studies in Linguistics, Culture and FTL, 8 (2), 19-51. ISSN 2534-9538.
  2020 Ivanova, I. (2017). Becoming an English Language Teacher: From Theory to Practice. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. Cited in: Янбастиева-Петрова, Л. (2020). Развиване на уменията за четене при ученици от първи и втори гимназиален етап на средната степен на образование в условията на дистанционно обучение. Професионално образование, т. 22, бр. 2, стр. 224-233. Реферирано в ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL и др.
  2020 Ivanova, I. N. (2018). Teacher collaboration in CLIL contexts: Challenges and good practices. Studies in Linguistics, Culture, and FLT, 1, 78-79. Cited in: Iqbal, A. (2020). Revisiting English-medium instruction and bilingual education in Pakistan: Policy options from CLIL research in Europe. Available at: https://tauja.ujaen.es/jspui/bitstream/10953.1/17824/1/5-MA%20Thesis-AI.pdf
  2019 Ivanova, I. (2017). Teachers’ awareness of the benefits of continuing professional development. In Studies in linguistics, culture and FLT. Crossing borders and bridging gaps in English language teaching and research. Vol. 2. 2017. Sofia: Asenevtsi, pp. 205– 218. ISBN 978-619-7356-35-9. In Velikova, S. 2019. Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. Veliko Turnovo : IVIS. ISBN 978-619-205-116-7
  2019 Ivanova, I. (2017). Foreign language teacher education and continuing professional development. Shumen: Ep. K. Preslavski University Press. ISBN 978-619-201-201-4. In Velikova, S. 2019. Teacher Learning as Becoming: Reflections on Language Teacher Identity. Veliko Turnovo : IVIS. ISBN 978-619-205-116-7
  2019 Ivanova, I. (2019). Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teaching profession. Studies in Linguistics, Culture, and FLT 5, Sofia: Asenevtsi, 34-48, ISSN 2534-952X In: Cheshmedzhieva-Stoycheva, D. Book review: Wojcicki,E. (2019). How to raise successful people: simple lessons for radical results. Boston. New York: Houghton Mifflin Harcourt. Studies in Linguistics, Culture, and FLT 5, Sofia: Asenevtsi, ISSN 2534-952X
  2019 Ivanova, I. Becoming an English Language Teacher: From Theory to Practice. Shumen:Konstantin Preslavsky Publishing House. 2017. ISBN: 978-619-201-169-7. Cited in: Gerova, G. Bulgarian University Students Metacognitive Strategy Awareness. Mauritius: LAP Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-0-43977-2
  2019 Ivanova, I. Foreign Language Teacher Education and Continuing Professional Development. Shumen: Konstantin Preslavsy University Press. 2017. ISBN 978-619-201-201-4. Цитирано в: Маркова, З. Аз-ефективност в подготовката на бъдещите учители по английски език. Русе: Авангард Принт. 2019. ISBN: 978-954-337-387-1.
  2019 Ivanova, I. Strengthening teacher identity and professionalism as a way to increase the appeal and status of teching profession. Studies in Linguistics, Culture and ELT, 2019, 5, 34-48. ISSN 2534-952X. Cited in: Khazar, A.K., Nadeem, M., Ahmad, M. Reflection of Teacher Educators Professionalism on Prospective Teachers. Global Social Sciences Review, vol. IV, № II (Spring 2019), 298-306. ISSN (online) 2616-793X. Indexed in EBSCO, Google Scholar, etc.
  2019 Ivanova, I. 2017. Becoming an English Language Teacher: From Theory to Practice, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, ISBN 978-619-201-169-7. Цитирано в: Герова, Г. 2019. Метакогнициите на студентите в обучението по чужд език. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен.
  2018 Ivanova, I. (2017). The Effect of School-based Internship for Trainees Before and After the Teacher Training Course. BETA E-Newsletter, 30 (July-August), 147-181. ISSN 1314-6874 In Templer, B. Discussing the Realities of Our Own Workaday Lives as Teachers. BETA E-Newsletter, 37 (September- October 2018), 6-18, , ISSN 1314-6874
  2018 Markova, Z. & Ivanova, I. (2016). To Motivate Learners, You Need Motivated Teachers: What Motivates You? BETA E-Newsletter, 24 (July-August), 86-95. ISSN 1314-6874. In Templer, B. Discussing the Realities of Our Own Workaday Lives as Teachers. BETA E-Newsletter, 37 (September- October 2018), 6-18. ISSN 1314-6874
  2018 Иванова, Ирина и др. Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап. / Харакчийска, Ц.; Стефанова, Е.; Йорданова, М.; Ангелова, В.; Иванова, И.; Гешев, Г.; Димитрова, С.; Ташевска, С.; Великова, С. София: Британски съвет, България, 2002, 55 с. ISBN-13: 978-954-91830-2-3, COBISS.BG-ID 1046043876. Цитирано в: Дончева, Юлия. Приложение на методиката на Мария Монтесори като корекционно-компенсаторен метод за развитие на сензорни предметноманимулативни възможности при деца със СОП от предучилищна възраст (втора част - апробация). Сборник доклади от годишна университетска научна конференция 14-15 юни 2018 година. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, 2018, с. 64-74. ISBN 978-619-7246-20-9 (цитат на с. 71).
  2018 Ivanova, I. et al. A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001-2002. / Angelova, V., Markova, Z., Ilieva, C., Koleva, E., Atanasova Pehlivanova, S., Oresarova, V., Simeonova, J., Dimitrova, S., Gesev, G., Tasevska, S. Thomas, D., Velikova, S. - Ed. by Thomas, D., Svetlana, D., Geshev, G., and S. Tashevska. Sofia: British Council Bulgaria, 2002, 135 pp. ISBN 954-91239-2-8, COBISS.BG-ID 1039646692. In: Rahman, Mohammad Khalilur. Teaching English Language to the Mixed-ability Classes at the HSC Level in Bangladesh: Challenges and Probable Solutions. - International Journal of Ethics in Social Sciences, 10th Issue: June 2018, Vol. 6, No. 1, pp. 29-50. ISSN 2308-5096 (Print), ISSN 2311-620X (Online). http://www.crimbbd.org/wp-content/uploads/2018/12/6.1.3a.pdf (цитат на с. 31)
  2017 Ivanova, I. (2015) In-Service teachers’ problems, needs and expectations. В сб. доклади от Епископ Константиновите четения, том 21, Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", стр. 128-145. In Wiseman, A. 2017. Investigating the personal in professional development: Analysing Bulgarian educators narratives of change in their professional lives during a period of post soviet educational reforms. Published doctoral dissertation. EdD, University of the West of England. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/30137.
  2017 Thomas, D., Dimitrova,S.,Geshev,G., and Tashevska,S. (eds) (2002) A Baseline Survey of English language teacher education in Bulgaria 2001-2002. Sofia: British Council, Sofia. In Wiseman, A. (2017) Investigating the personal in professional development: Analysing Bulgarian educators narratives of change in their professional lives during a period of post soviet educational reforms. Published doctoral dissertation. EdD, University of the West of England. Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/30137
  2017 Ivanova, I. (2017) Becoming an English Language Teacher: from Theory to Practice. Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски". In Terzieva D., Ilieva Zh. Fun and Play with Very Young Learners. In Humanizing Language Teaching, Year 19, Issue 5, October 2017. Available from: http://www.hltmag.co.uk/oct17/sart01.htm
  2017 Ivanova 2012: Ivanova I. Enhancing Students’ Pragmatic Awareness: Explicit Versus Implicit Instruction in Textbooks. – Episkop-Konstatinovi cheteniya. Vol. 18. Shumen: Shumen University Publishing Press. 157-163. In Peneva, D. The Use of Commissive Speech Acts in English and Bulgarian and Their Politeness Implication. Todorova, R. (ed.). Crossing Borders and Bridging Gaps in English Language Teaching and Research. Sofia: Asenevtsi, 2017.
  2016 Ivanova, I. (2015) In-Service teachers’ problems, needs and expectations. В сб. доклади от Епископ Константиновите четения, том 21, Шумен: Университетско издателство "Еп. К. Преславски", стр. 128-145. In Kiendl, J. 2016. Results from a needs assessment of English language education in Bulgaria. In BETA-IATEFL e-newsleter, issue 26, year V, November-December 2016. ISSN 1314-6874.
  2016 Ivanova, I. (2010) Tag questions in everyday communication: what makes them difficult for FL learners. In: Language, Culture, Identity, vol. 2, Shumen: Faber, 2010, pp. 119-127. Цитирано в докторската дисертация на Петранка Русева „Императивът в английския език – лингвистични и комуникативни аспекти”, ШУ, 2016.
  2015 Angelova, V., Ivanova, I. (2007). Teaching English to Young Learners in Bulgaria, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен. Цитирано в Skarlatova, N. Reading in a foreign language - problems and solutions. In 2015. Cheshmedzhieva, D. (ed.). The global and the local: modern trends in English studies and translation. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. ISBN 978-619-201-064-5. 199-214.
  2013 Thomas, D., Dimitrova, S., Geshev, G., Tashevska, S. (eds.) (2002). A Baseline Survey of Pre-service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001 – 2002, Sofia: British council Bulgaria, 2002, ISBN 954-91239-2-8/. Цитирано от Velikova, S. 2013. Using the European portfolio for student teachers of languages (EPOSTL) to scaffold reflective teacher learning in English language teacher education. In Edge, J., Mann, S. (ed.). Innovations in pre-service education and training for English Language teachers. British council 2013. ISBN 978-0-86355-702-6. 201-217.
  2013 Harakchiyska, T., Stefanova, E., Iordanova, M., Angelova, V., Ivanova, I., Velikova, S., Geshev, G., Dimitova, S. &Tashevska, S. (2006). Quality in foreign language teaching: Assessment criteria for secondary schools. Sofia: British Council Bulgaria. Цитирано в Mann, S. 2013. Kaizen and Appropriate Methodology: Innovation in the Provision of Preservice Education and Training for English Language Teachers. In Selected papers from the 22nd annual conference of BETA-IATEFL, September-Octover 2013. ISSN 1314-6874. 5-23.
  2011 Функционализмът и стратегиите в обучението по чужд език /в съавторство с А. Николова/, в сборник “Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език” В.Търново, 2001, с. 543-551. Цитирана в: Петкова-Калева, С. Функционально-семантические категории в контексте подготовки студентов- русистов. Сборник "Русский язык как инославянский", Вып. 3, 2011, Славянск-на-Кубани, Россия. 221-232.
  2009 Angelova, V., Ivanova, I. (2007). Teaching English to Young Learners in Bulgaria, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен. Цитирано в Angelova, V., Trendafilova, S. 2009. Applying the lexical approach while teaching English for medical purposes. Published by BETA-IATEFL on 01-01.2009. http://www.beta-iatefl.org/1931/blog-publications/applying-the-lexical-approach-while-teaching-english-for-medical-purposes/л
  1922 Weicht, R., I. Ivanova, & O. Gikopoulou (2020). The CRADLE teaching methodology: developing foreign language and entrepreneurial skills in primary school pupils. Entrepreneurship Education, 3(3), 265 – 285. Цитирано в: Великова, С. (2022). Компетентностно ориентирано обучение или (де)хуманизация на образованието. Педагогически алманах, Педагогическо списание на ВТУ \"Св. св. Кирил и Методий\", бр.1, стр. 36-44. DOI: 10.54664/MBIB1268. Реферирано в ERIH+, CEEOL и др.
  2017 Diana Kjurkchieva, Evgeni Stoykov, Sabin Ivanov, Borislav Borisov, Hristo Hristov, Pencho Kyurkchiev, Dimitar Vladev, Irina Ivanova. A Study of Begliktash Megalithic Complex. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education. vol. 26, 2, 2017.
  2016 Превод от английски на български език на W.H. Fox Talbot. The Pencil of Nature,London,1844 и E. Eastlake. Photography, Quarterly Review, London,1857, /73 стр./. В П. Шуликов "Удивителната фотография" и удивителният XIX век.Учебно помагало. Изд. Фабер. 2016 г.