Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Калина Димитрова Йочева
  Доц. д-р Калина Димитрова Йочева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус 1, стая 207

  Телефон: 054 830495 вътр. 253 К1

  Email: k.yocheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица: понеделник, 16-18 ч.; II седмица: понеделник, 13-15ч. - К 1, каб. 207


  Завършен университет, специалност

  Институт за международен туризъм "Алеко Константинов" - Бургас

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Български и руски език

  Заемани академични длъжности

  1996 - асистент

  1999 - ст. асистент

  2011 - гл.асистент

  2016 - доцент

  Придобити научни степени

  2013 - доктор - 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература)

  Водени лекции и/или упражнения

  Лекции и семинарни упражнения:

  - Методика на обучението по български език

  - Методика на обучението по български език и литература в началното училище

  - Методика на обучението по български език в детската градина

  - Академично писане

  - Компетентностен подход и иновации в образованието

  - ИД: Писмените ученически текстове в средна степен

  - ИД: Типология на ученическите грешки

  - ФД: Интерактивни практики в обучението по български език и литература

  Професионално-практическа подготовка (хоспитиране, ТПП и ППП) по МОБЕ

  Области на научни интереси

  Методика на обучението по български език

  Методика на обучението по български език в условия на билингвизъм

  Медийна грамотност

  Интеркултурно образование

  Съвременни образователни технологии

  Приказкотерапия

  Специализации

  1994-1995 - Методика на литературното образование, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  2008-2009 - Интеркултурно образование, Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

  2015-2016 - Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми, МОН и "ПСИТ България" ООД

  2017 - Сказочная метафора в педагогической и психологической работе с детьми и школьниками (мастер-класс), Международное сообщество сказкотерапевтов

  Участия в проекти

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „SWOT анализ на висше училище”, 2002.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „Маркетингово стратегическо програмиране”, 2003.

  Проект на Сдружение “Етнотолеранс” на тема: “Strengthening Democratic Civil Society through Diversity Appreciation”,2003.

  Проект на МТСП за обучение на ограмотители на възрастни роми по програмата „От помощи към заетост”, 2003.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Мониторинг на етноцентризма в началното образование (I-II клас)”, 2004.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема „Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III-IV клас)”, 2005.

  Проект на PHARE BG 2003/004-973.01.03 “Educational and Medical Integration Vulnerable Minority Groups with a special focus on Roma”-Component 02: Education, 2007.

  Проект на тема: „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание” на ЮЗУ, ШУ, ТУ, ПУ, БУ, 2008-2009.

  Проект „Училищен клуб „Интеркултурен диалог“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОМН, 2008-2009.

  Проект „Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт”, BG051PO002-2.3.02-C0001 по ОПАК, 2008-2009.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Модел за портфолио на учителя по български език и литература”, 2009.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Образователни стратегии за формиране у студентите на умения за работа с учебен текст”, 2010.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Интерактивни методи в обучението”, 2011.

  Проект „Образованието на нашите деца – предизвикателство за всички“, №BG051PO001-4.1.03-0193 по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2012.

  Международен проект “Romaninet – a multimedia romani course for promoting linguistic diversity and improving social dialogue”, 505606-LLP-1-2009-ES-KA2-KA2MP, Lifelong Learning Programme – водеща организация IES Ribeira Do Louro (Испания) в партньорство с Manchester University (Великобритания) и образователни институции от Португалия и Румъния, 2010-2012.

  Проект „Ролеви модели на утрешния ден“, финансиран от Фондация „Америка за България“,2011-2012.

  Международен проект „Mapping Needs and Interests of Romani ECD Professionals“, The Open Society Foundations Early Childhood Program – водеща организация International Step by Step Association, 2012.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Разработване на диагностичен инструментариум за периодична проверка на подготовката на студентите по методика”, 2012.

  Проект „Професионалната квалификация – шанс за интеграцията на пазара на труда“, № BG051PO001-1.1.07-006-C0001по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 2012.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Портфолиото като средство за мониторинг на професионалните компетенции на студентите. Технологични и практико-приложни аспекти”, 2013.

  ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0020 „Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение“, 2013-2014.

  Проект „BG051РО001/3.3.07-0002 „Студентски практики”, 2013-2014.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Езици на учебния дискурс” (2 студенти, 2 докторанти), 2014.

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема : „Образователни практики за оптимизиране на педагогическата комуникация“, 2015.

  Проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, 2016.

  Проект на ШУ ”Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс”, 2016.

  Проект на ШУ ”Изкуството в урока”, 2017.

  Проект „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” - Община Шумен и Шуменски университет, 2017.

  Проект „Подкрепа за изграждане на капацитет за подобряване качеството на ранното детско развитие и образованието в началното училище в рамките на Програмата ЗОВ“, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество - ЦОИДУЕМ, 2017-2018.

  Проект на ШУ ”Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга”, 2018.

  2018-2020 Project-No.: 2018-1-DE03-KA201-047400 „DETECT-Enhancing Digital Citizenship“ по програма Erasmus+ KA2. Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany в партньорство с: GONG, Croatia (NGO in the field of civic education); Gimnazija Pula, Croatia; Demokratiezentrum Vienna, Austria, Център за обучение и квалификация на педагогически специалисти и Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания – НБУ

  2018-2019 Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, МОН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

  Проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” на тема ”Limes slavicus 4. Културни концепти на славянството” РД 08-112/ 1.02.2019

  2019-2020 - Проект ”Формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказки”, финансиран от Тръст за социална алтернатива. Водеща организация: СНЦ ”Етнотолеранс”

  2019-2022 Project No.: 2019-1-DE02-KA204-006167 „Teach – Targeting extremism and conspiracy theories” по програма Erasmus+ KA2. Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany

  2020 - Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Сливен“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1.

  2020 - Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тунджа“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование“ – Компонент 1.

  2021 - научен проект на ШУ “Епископ Константин Преславски” - \"Отговорността пред езика - 7\" (ръководител на проекта)

  2021 - 2023 - Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Водеща организация: СНЦ ”Етнотолеранс”

  2022 - Научен проект на ШУ "Епископ Константин Преславски" - "Отговорността пред езика - 8" с ръководител доц. д-р Анета Маринова

  2022 - Проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. Водеща организация ЦОИДУЕМ в партньорство със СУ "Свети Климент Охридски"

  2022-2023 - Проект на тема "Игра на приказки", финансиран от Тръста за социална алтернатива. Водеща организация СНЦ "Етнотолеранс" в партньорство с РУО - Ловеч.

  2022-2025 - Международен проект KA220-NI-21-36-34412 REACT: Recognising Extremism and Conspiracy Theories. Водеща организация: Leibniz University Hannover, Institute for Civic Education, Germany

  Организационна дейност

  Член на Методическия съвет на Шуменския университет

  Членства в научни организации

  Член на Съюза на учените в България