Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Грета Живкова Стоянова
  Доц. д-р Грета Живкова Стоянова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 3, стая 313

  Телефон: 054 830495 вътр. 320 К3

  Email: g.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица - вторник от 08.00 до 12.00 часа, четвъртък от 08.00 до 12.00 часа; втора седмица - понеделник от 08.00 до 12.00 часа, сряда от 08.00 до 12.00 часа


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", специалност Българска филология

  Заемани академични длъжности

  доцент по Стара българска литература - 2020 г.

  Придобити научни степени

  02/2002 г. Образователна и научна степен “Доктор по филология” - Защита на докторска дисертация на тема: “Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век” – 2002 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Стара българска литература

  Старобългарска духовна книжнина

  Български фолклор

  История на българската култура

  Възрожденска литература

  Семиотика на храма

  Детска литература

  Области на научни интереси

  Стара българска литература, агиография, химнография

  Участия в проекти

  1. Научноизследователски проект, осигурен на конкурсни начала със средства целево от Държавния бюджет, на тема: “Изследване и издаване на произведения, свързани с ръкописната традиция на Плисковско-Преславското книжовно средище” - I-ви етап - през 2001 г. като НИП №7 (от 04.05.2001); II-ри етап - през 2002 г. като НИП № 37 (по договор №009). Проектът е с научен ръководител проф. д.ф.н. Христо Трендафилов.

  2. Научноизследователски проект №44/15.03.2002 г. по Договор №039/04.06.2002 г. (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Палеографски и езикови особености на пергаментен псалтир №2605 от ШРИМ и НБКМ”, с ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева.

  3. Научноизследователски проект №6/14.03.2006 г. по Договор №2024/15.06.2006 г (на конкурсни начала със средства, осигурени целево от Държавния бюджет) на тема “Изследване и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция”, с ръководител доц. д-р Цветанка Янакиева.

  4.Университетски научноизследователски проект на тема: “Изследвания и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция” (вх. № 4/16.03.2007 г. договор № PD-07-1284/19.06.2007 г., финансов № 4, с научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева).

  5. Университетски научноизследователски проект на тема: “Изследвания и издаване на паметници, свързани със славянската културна традиция” (вх. №.РД-05-412/25.04.2008 по договор №. РД-07-922/09.06. 2008 г., с научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева).

  6. Научноизследователски проект на тема: ”ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ”, Договор №РД-07-648/09.04.2009 г. (Вх. №РД-05-275/11.03.09), Ръководител на колектива: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева.

  7. Проект за частично финансиране на научни или творчески прояви на колективи от ШУ на тема: Международен симпозиум “Свети Константин-Кирил Философ – дипломат, книжовник, равноапостол”, Договор № РД-07-665/09.04.2009 г. (Вх. № РД-05-281/11.03.09), Ръководител на колектива: доц. д-р Веселин Божков Панайотов.

  8.Научноизследователски проект на тема: “Предхристиянска и християнска култура на Средновековна България, Византия и Крим”, Договор № РД-07-1019/30.03.2010 г. (Вх. № РД-05-353/12.03.2010 г.), ръководител на колектива: доц. д-р Веселин Божков Панайотов.

  9. Научноизследователски проект “ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ”, Договор № РД-07-330/15.03.2011 г. (Вх. № РД-05-169/25.02.2011 г.), ръководител на колектива: доц. д-р Цветанка Георгиева Янакиева.

  10. Проект ПИСМЕНАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЛАТЕН ВЕК. ИЗТОЧНИЦИ И ТРАДИЦИИ.

  Проект към МОМН, ФНИ, конкурс „СТИМУЛИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА” – 2010 г.

  11.Научноизследователски проект: “ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ НА БАЛКАНИТЕ” – 2011 г., Вх. № РД-05-169/25.02.2011, научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева

  12. Проект Международен симпозиум „БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, 2012 г., Вх. № РД-05-258/15.03.2012 г., по договор №РД-07-728/05.04.2012 г., научен ръководител: проф. д.ф.н. Христо Трендафилов

  13. Проект “Международен симпозиум „Св. Св. Кирил и Методий и БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК”, вх. № РД-08-276/15.03.2013 г., научен ръководител: доц. д-р Цветанка Янакиева

  14. Проект ”МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ХРИСТИЯНСТВО И КНИЖНИНА“, Договор № РД-10-606/04.04.2014 г. (вх. № РД-08-269/14.03.2014 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов

  15.Проект “Епохата на цар Петър I (927-969): култури и субкултури”, 13-14 ноември 2015 г., гр. Шумен, Договор № РД-10-666/01.04.2015 г. (Вх. № РД-08-327/13.03.2015 г.), научен ръководител: проф. д-р Веселин Панайотов

  16. Проект „Международен симпозиум “Кирило-методиевите ученици в плиска”, Договор № РД-10-443/07. 03. 2016 г. (вх. № РД-08-124/08.02.2016 г.), ръководител проф. д-р Веселин Панайотов

  17. Проект Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“, №РД-08-109/06.02.2017, финансиран от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет, ръководител – доц. д-р Тодор Тодоров.

  18. Проект „ПРЕСЛАВСКА КНИЖОВНА ШКОЛА, Т. 19“, № РД 08-147/ 9.02.2018, финансиран от параграф “Научни изследвания” на Шуменския университет, ръководител – гл. ас. д-р Грета Стоянова.

  19. Проект ”Преславска книжовна школа, т. 20”, РД 08-109/ 1.02.2019 г., ръководител - гл. ас. д-р Грета Стоянова.

  20. Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ (ННП КИННПОР), финансирана от МОН, № Д 01-229/06.12.2018, (2018-2020 г.), Консорциум с ръководител проф. Анна-Мария Тотоманова.

  21. Проект ”Преславска книжовна школа, т. 21”, РД-08-145/ 5.02.2020 г., ръководител - доц. д-р Грета Стоянова.

  22. Университетски проект: Limes slavicus 6: - РД-08-98/01.02.2021 г., ръководител проф. д-р Младен Енчев.

  23. Университетски проект Limes slaviсus 7. Културни концепти на славянството – 2022, Договор № РД-08 137/01.03.2022. Ръководител на проекта: проф. д.ф.н. Денка Кръстева.

  24. Университетски проект: Limes slavicus 8, проект № РД-08-132/24.02.2023, ръководител - доц. д-р Надежда Цочева.

  Членства в научни организации

  Научен център "Преславска книжовна школа"