Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р  Грета Живкова Стоянова
  Доц. д-р Грета Живкова Стоянова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 3, стая 313

  Телефон: 054 830495 вътр. 320 К3

  Email: g.stoyanova@shu.bg

  Приемно време: Първа седмица - вторник от 08.00 до 12.00 часа, четвъртък от 08.00 до 12.00 часа; втора седмица - понеделник от 08.00 до 12.00 часа, сряда от 08.00 до 12.00 часа


  2002 Църковното сказание и старобългарската литература от края на ІХ и началото на Х век. Автореферат на дисертация. Шумен, 31 с.
  2020 Топоси и прототипи в старобългарската оригинална агиография. – Епиграфика и Медиевистика. Изследвания. Т. 1. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, 283 с., ISBN 978-619-201-389-9
  2015 Ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – София (миней за януари и февруари). - Глубины кънижьные. Кн. 6. Шумен, 2015, с. 222.
  2022 ИНОВАЦИОНЕН АСТРОНОМИЧЕСКИ И ФОТОГРАМЕТРИЧЕН ПОДХОД ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪГЛАТА ЦЪРКВА ОТ ПРЕСЛАВ. (в съавт. с Ем. Стоянов, Б. Стоянов, П. Маркишки). – Литермедия. - http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=349
  2021 Името на Наум в акростих от миней за месец февруари по ГИМ 164. – В: Преславска книжовна школа. Т. 21. Шумен, 2021, с. 162-189.
  2021 Името на Наум в акростих от миней за месец февруари по ГИМ 164. – В: Преславска книжовна школа. Т. 21. Шумен, 2021, с. 162-189.
  2019 Акростихови прочити в Служебен миней за февруари по най-старите запазени руски преписи.– Любословие. Културната памет, 19, Шумен, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2019, с. 69 - 97. ISSN 1314-6033
  2017 Римският патерик и старобългарската агиография. – В: Преславска книжован школа. Т. 17. Шумен, 2017, с. 242-273.
  2016 „Слово на Петър Черноризец върху сказанието на Златоуст за поста към неизвестен монах“. – В: Преславска книжовна школа. Т. 16, Шумен, 2016, с. 175-203.
  2015 Призренски препис на Църковното сказание. – В: Преславска книжовна школа. Т. 15, Шумен, 2015, с. 232-263.
  2014 Старобългарският превод на Мъчение на св. Климент, папа римски. – В: In honorem. 2. Филология и текстология. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Уйлям Федер. Шумен, 2014, с. 257-287.
  2003 Църковно сказание. // Глубины кънижьные. Шумен, 2003, с. 67-174.
  2023 НЕНАЗОВАНИТЕ ПРОТООБРАЗИ В БЕЗИМЕННОТО ЖИТИЕ НА СВ. ЙОАН РИЛСКИ. – В: Матеріали ІІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія: «Національні наукові традиції в слов’янському світі» / за заг. ред. О. О. Маленко. — Харків – Шумен : ХНПУ; ХІФТ, 2023, с. 358-366. ISBN 978-966-1630-64-1.
  2023 ТОПОСИ В УЧИТЕЛНОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ. - В: Преславска книжовна школа. Т. 23, Шумен, 2023, с. 70-90. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online)
  2022 Topoi and Prototypes as Bearers of Christian Memory in Hagiography (according to lives of saints dating from the First Bulgarian Kingdom). - SCRIPTA & е-SCRIPTA. The Journal of Interdisciplinary Mediaeval StudiesVolume. Volume 22 / 2022, р. 297-307. // ТОПОСИТЕ И ПРОТОТИПИТЕ КАТО НОСИТЕЛИ НА ХРИСТИЯНСКА ПАМЕТ В АГИОГРАФИЯТА (според пространни жития от Първото българско царство). // ISSN 1312-238X, ISSN 2603-3364 (e-publication)
  2022 Двойки прототипи в Пространните жития на светите братя Кирил и Методий. – Limes Slavicus, 7. Културни концепти на славянството. Словакия: език, литература. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, с. 121-131. ISSN 2603-3127 (Print); ISSN 2603-3135 (Online)
  2020 Топосът за „момчето старец“ (puer senex) в Пространното житие на Константин Кирил Философ. – В: Седми Международен колоквиум по старобългаристика. Сборник доклади. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2020, с. 148-158. ISBN 978-954-07-5079-8
  2020 Новооткрит епиграфски паметник от Плиска. – В: Преславска книжовна школа. Т. 20, Шумен, 2020, с. 52-64. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online) (в съавт. с Константин Константинов)
  2019 Римският патерик, българските народни приказки и мотивът за „подслушания дяволски събор“. – В: Преславска книжовна школа. Т. 19, Шумен, 2019, с. 263 – 278. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online)
  2019 По следите на едно интервю (по материал от архива на Георги Георгиев - Равнинов). – В: Годишник на Факултета по хуманитарни науки. ХХХА, Шумен: УИ ”Епископ Константин Преславски”, 2019, с. 389-396. ISSN 1311-7300
  2018 Скритият протообраз на Св. Кирил в пространното му житие“. – В: Писменост, книжовници, книги. (Доклади от Пета национална конференция „ПЪТУВАНЕ КЪМ БЪЛГАРИЯ“, Шумен, 26-28 април 2016 г.). Шумен, 2018, с. 34-47.
  2018 Служба за Методий от Константин Преславски и Служба за Текла – една възможна връзка. – В: Преславска книжовна школа. Т. 18, Шумен, 2018, с. 259-279. ISSN 2603-4522 (Print); ISSN 2603-4530 (Online)
  2017 Топоси и протообрази за Методий като славянски светец в Пространното житие на свети Методий. – Limes Slavicus. 2. Културни концепти на славянството. Шумен, 2017, с. 55-77.
  2016 Християнската символика на елена като агиографски и химнографски топос. – В: In honorem. 3. Quadrivium. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Веселин Панайотов. Шумен, 2016, с. 366-382.
  2016 Петър Черноризец и патристичната проповедническа традиция. – В: Limes Slavicus. Славянството – граници на общността. Шумен, 2016, с. 254-269.
  2015 Проложното житие за св. Сава Сръбски. - В: Търновска книжовна школа. Т. 10. Велико Търново, 2015, с. 103-114.
  2014 Декалогът в Архивския хронограф. – В: Преславска книжовна школа. Т. 14. Шумен, 2014, с. 319-329.
  2013 Цифрови несъответствия в книга Числа от Цар-Симеоновия исторически сборник (по препис от ХV век). – В: Преславска книжовна школа. Т. 13. Шумен, 2013, с. 277-292.
  2013 Служба за Евтимий Велики по ръкопис № 403 от сбирката на ЦИАИ – СОФИЯ. – В: Вяра и знание. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Ангел Кръстев и 20-годишнината от създаването на специалност «Теология» в Шуменския университет. Шумен, 2013, с. 234-248. Същото и в: https://draganbachev.wordpress.com/page/60/
  2013 Проложното житие за свети Кирил Философ в ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. - Български език и литература, кн. 5, 2013, с. 462-473.
  2013 Чьтение книгь – християнска добродетел и агиографски топос в старобългарската книжнина. - Любословие, № 13, 2013, с. 75-88.
  2013 Книга Изход от Царсимеоновия (Григориев) исторически сборник (текстологични особености по Архивски препис от ХV век) – В: In honorem. 1. TRIANTAFULLO. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Христо Трендафилов. Шумен, 2013, с. 164-176.
  2012 Нови свидетелства за разпространението на откъси от Църковното сказание. – В: Преславска книжовна школа. Т. 12. Шумен, 2012, с. 317-325.
  2011 Нов препис на Слово за правдата и неправдата от Петър Черноризец. – В: Търново и идеята за християнския универсиализъм. Търновска книжовна школа. Т. 9. Девети международен симпозиум, 15-17 октомври 2009. Велико Търново, 2011, с. 122-137.
  2010 Откъсът за Соломоновата чаша от Пространното житие на Константин-Кирил Философ (по непубликуван препис от Троицко-Сергиевата лавра). – В: Преславска книжовна школа, Т. 11. Шумен, 2010, с. 208-215.
  2010 Слово за този временен живот на Петър Черноризец по непубликуван препис от ръкописната сбирка на Троицко-Сергиевата лавра. – В: Акы бъчела любодялна7 Сб. В чест на 60-годишнините на доц. д-р Цветанка Янакиева, доц. д-р Валентин Кулев и ст.н.с. ІІ ст. Павел Георгиев. Шумен, 2010, с. 149-160.
  2010 Представата за храма като феномен на християнската култура в Църковното сказание. – В: Концепти на българската култура. Шумен, 2010, с. 309-319.
  2009 Агиографският канон според пространните жития на светите братя Кирил и Методий. – В: Представи за българския литературен канон. Книга I. В. Търново, Фабер, 2009, с- 33-47.
  2009 Средновековният преписвач криптограф през ХV-ХVІ век (по два ръкописа от Троицко–Сергиевата лавра). – В: Епископ-Константинови четения – 2009, Професии и професионалисти. Шумен 21-22 05. 2009, Т. ХІV, с. 13-23.
  2008 Словесен образ на Христос-тетраморф в Църковното сказание. // Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, с. 233-243.
  2006 Преводаческото изкуство в Църковното сказание. // Проф. Тотю Тотев и столицата Велики Преслав. София, 2006, с. 318-327.
  2006 Славянската азбука в агиографски текстове от ІХ-ХІІ век. // Преславска книжовна школа. Т. 9. Шумен, 2006, с. 192-200.
  2005 Значението на Църковното сказание за развитието на монашеството в България. // Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 5. В памет на Пейо Димитров. София, 2005, с.76-81.
  2004 Преводите на Църковното сказание и контактите между Константин-Кирил Философ и Атанасий Библиотекар. // Преславска книжовна школа, Т. 7. Изследвания в памет на проф. Иван Гълъбов. София, 2004, с. 316-322.
  2002 Библейските цитати в църковното сказание. // Преславска книжовна школа. Т. 6., София, 2002, с. 114-122.
  2001 Църковното сказание в контекста на старобългарски преводни текстове от IХ-Х век. // Преславска книжовна школа. Т. 5, София, 2001, с. 217-229.
  1999 Структурно-семантични особености на Съказанье црькъвьное. // Преславска книжовна школа. Т. 4, Шумен, 1999, с. 127-135.
  1998 Кой е гръцкият протограф на Църковното сказание? // Преславска книжовна школа. Т. 3., Шумен, 1998, с. 119-128.
  1997 Църковното сказание и проблемът за неговия гръцки протограф. // Преславска книжовна школа. Т. 2, Шумен, 1997, с. 57-64.
  1996 За някои успоредици между Завета на св. Йоан Рилски и поучителните слова на Петър Черноризец. // Епископ-Константинови четения - май 1996. Т. 3, Шумен, 1996, с. 55-61.
  1996 За термина на поучителните слова на Петър Черноризец и библейските цитати в тях. // Медиевистични изследвания (в памет на Пейо Димитров). Шумен, 1996, с. 149-159.
  2013 Старобългарска агиография. (Електронен модул). ISBN: 978-954-577-747-9 - http://cdo.shu.bg/course/view.php?id=275
  2002 Старобългарска книжнина. Анализи за 9. клас. Издателство „Кръгозор“, София. (в съавторство с Д. Иванова и В. Панайотов)
  2002 Международен симпозиум “Кирило-Методиевите ученици в България” Шумен, 26-27 октомври 2001 г. - Palaeobulgarica, XXVI (2002), 2, с. 119-120. (в съавторство с Анета Маринова)