Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Надежда Стефанова Цочева
  Доц. д-р Надежда Стефанова Цочева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА

  Кабинет: Корпус 1, стая 203

  Телефон: +359888217442

  Email: n.tsocheva@shu.bg

  Приемно време: I и II седмица - петък, 11-13 часа (каб. 203, к. 1)


  2007 \"Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни\"
  2022 Цочева, Н. Поетика на меланхолията в контекста на българския модернизъм и постмодернизъм. Шумен: УИ „Еп. К. Преславски“, 2022. ISBN 978-619-201-546-6.
  2018 ”Славянска епопея” на Ал. Муха мит и история - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/limes-slavicus/Limes3.pdf
  2018 Цочева, Н. “Славянска епопея“ на Алфонс Муха – мит и история - LIMES SLAVICUS 3. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2018. с.243-268. Реф. към СЕЕOL ISSN 2603-3127 (Print), ISSN 2603-3135 (Online)
  2022 Цочева, Н. Сънища и безсъници в българския модернизъм. LIMES SLAVICUS 7. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2022. ISSN 2603-3127 (Print) ISSN 2603-3135 (Online). с. 247-265. Реферирано към CEEOL
  2022 Цочева, Н. Слънце и светоносност в декоративните тесктове на Н. Райнов в контекста на теософията и антропософията. // „Над него ден изгрява, или за образа на Слънцето в българската литература и фолклор“, сб. с доклади от научна конференция. Съст. и научни редактори: Стоянова, Н., Игнатов, Вл., Маринова, М., Русева, М. София. 2022. https://bglitertech.com/slance-svetonosnost-raynov-nadezhda-tcocheva/?fbclid=IwAR2BNF2kmic1VeDbEitBQswJai0aLEH9t7cUfx-uYjmI2B0E3gJ49_TT_yU
  2021 Цочева, Н. Поетика на митологичното в “Корените” на Васил Попов. – В: Материали от Международна славистична конференция, посветена на Св. Св. Кирил и Методий (11 май 2021), Харков-Шумен. 2021. с. 304-311. ISBN 978-966-1630-51-1
  2021 Цочева, Н. К. Гълъбов – за експресионизма и за „чара нa луната“. – В: сб. „Слово и общество“, т. II / “Language and Society”, Vol. II. Международен филологически форум. ШУ „Еп. Константин Преславски“, 2021, с. 60-75. ISBN 2738 8581 (Online)
  2021 Цочева, Н. Декоративните творби на Н. Райнов и Н. Рьорих в контекста на теософията и антропософията. – В: LIMES SLAVICUS 6. Свитък А. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2021. ISSN 2603-3127 (Print) ISSN 2603-3135 (Online). с.81-100. Реферирано към CEEOL.
  2021 Цочева, Н. Илюстрациите на С. Скитник и модернизмът – декоративност и примитивизъм. – В: LIMES SLAVICUS 6. Свитък А. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2021. ISSN 2603-3127 (Print) ISSN 2603-3135 (Online). с. 141 – 152. Реферирано към CEEOL.
  2020 Цочева, Н. Фотография и история - меланхолните обекти като колекция от мигове в „Писма до Гаустин“ на Георги Господинов. в: Матеріали IX Міжнародного науково-методичного семінару болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2020 року.), Бердянськ : БДПУ, 2020, ISBN 978-966-7828-57-8 . (травень=май)
  2020 Цочева, Н. Архетипни образи на жената в българския модернизъм и иконографията на сецесиона – образът на Саломе. В: сп. „Любословие“ 2020, бр. 20, ISSN – 1313-6033 (Online) (български език) с. 195-211. (излязло декември 2020) Индексирано към РИНЦ и CEEOL
  2020 Цочева, Н. Модернизмът на страниците на „Художник“ и „Българан“ – диалог между сериозното и смешното. В: сб. „Литературната периферия: памет и употреби“, съст. Н. Стоичкова, Н. Стоянова, Вл. Игнатов. София: Университетско изд. „Св. Кл. Охридски“, 2020. ISBN 978-954-07-5115-3. S.334-345.
  2020 Цочева, Н. Славянские диалоги в болгарском журнале „Художник“ – Ал. Муха, К. Тетмайер и болгарский символизм. СЛАВЯНСТВОТО - МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ: ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА. СБ. С ДОКЛАДИ ОТ IV МЕЖДУНАРОДНАТА, ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Вроцлав. Полша, 2020.. ISBN 978-83-7977-519-4. с. 355-363 -
  2019 Цочева, Н. Южнославянските изложби на съюза „Лада“и идеята за неославизма в българската художествена критика“ - LIMES SLAVICUS 4. Културни концепти на славянството. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски”, 2019. ISSN 2603-3127 (Print) ISSN 2603-3135 (Online) (български език) Реф. към СЕЕOL
  2019 Цочева, Н. Меланхолията и нощното четене: семантиката на нощта в ”Приказки за меланхолични деца” и ”Винаги нощта” на Т. Тодоров – сб. „Слово и общество“, т. I ”Language and Society”, Vol. I.Международен филологически форум. ШУ „Еп. К. Преславски“, 2019, с. 12-24. ISBN 978-619-201-343-1 (Online)
  2019 Цочева, Н. „И други истории“ от Г. Господинов – Гаустин, Историята и прекосяването на реалности – сб. „Магическият реализъм“, съст. Пл. Антов. София: Изд. център Б. Пенев – Институт за литература 2019. с.191-198. ISBN 978-619-7372-21-2.
  2018 За душата крин (Н. Лилиев) жената крин (Ем. Дворянова) - https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/lyuboslovie/2018/lyuboslovie-18.pdf
  2018 Цочева, Н. Техника и култура на големия град. Машината в контекста на българския авангард – сб. „Литература и техника“ (сб. с доклади от научна конференция), София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018. с. 180-190. ISBN 978-954-07-4486-5
  2014 ”Календарът в контекста на българския авангард (“Експресионистично календарче за 1921 г.)” - http://bgmodernism.com/
  2014 „Подир сенките на облаците, знаците, ароматите в българския модернизъм” - http://bgmodernism.com/
  2014 „Между гласа и мълчанието, или за образа на твореца в антологийния сборник „На острова на блажените“ на Пенчо Славейков“ - http://bgmodernism.com/
  2007 Цочева, Н. Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни”, София: издателство “Изток-Запад”, 2007. ISBN 978-954-321-402-0
  2019 2019г. – Цочева, Надежда. Подир сенките на на облаците, знаците, ароматите в българския модернизъм // Българският литературен модернизъм (Научен проект “Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ (2012) http://bgmodernism.com/our_modernism/nadya_cocheva. Цитиране в: Дурлева С. Мотивът за сенките в Яворовата поезия. – В: сб. „Слово и общество“, т. I / “Language and Society”, Vol. I.Международен филологически форум. ШУ „Еп. К. Преславски“, 2019, с. 50-54. ISBN 978-619-201-343-1 (Online)
  2018 2018г. – Цочева Надежда. Проблеми за изкуството в декоративната критика и есеистика на Чавдар Мутафов. Литературна мисъл. 2008. LI. №.1. с. 116-128. Цитиране в: Петрова, Е. Техники и стилове в разказа „Грубости” от книгата „Технически разкази” на Ч. Мутафов (СУ „Св. Кл. Охридски”) – В: сб. „Литература и техника“ (сб. с доклади от научна конференция), София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018. с. 191-196. ISBN 978-954-07-4486-5
  2018 2018г. – Цочева Надежда. Проблеми за изкуството в декоративната критика и есеистика на Чавдар Мутафов. Литературна мисъл. 2008. LI. №.1. с. 116-128. Цитиране в: Петрова, Е. Техники и стилове в разказа „Грубости” от книгата „Технически разкази” на Ч. Мутафов (СУ „Св. Кл. Охридски”) – В: сб. „Литература и техника“ (сб. с доклади от научна конференция), София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018. с. 191-196. ISBN 978-954-07-4486-5
  2018 2018г. – Цочева Надежда. Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни. София: Изток-Запад. 2007. ISBN 978-954-321-402-0 Цитиране в: Петрова, Е. Техники и стилове в разказа „Грубости” от книгата „Технически разкази” на Ч. Мутафов (СУ „Св. Кл. Охридски”) – В: сб. „Литература и техника“ (сб. с доклади от научна конференция), София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018. с. 191-196. ISBN 978-954-07-4486-5
  2018 2018г. – Цочева Надежда. Типология на връзките с другия в прозата на Чавдар Мутафов. Годишник на Шуменския университет „Еп. К. Преславски“, 2003. 181-190. Цитиране в:. Петрова, Е. Техники и стилове в разказа „Грубости” от книгата „Технически разкази” на Ч. Мутафов (СУ „Св. Кл. Охридски”) – В: сб. „Литература и техника“ (сб. с доклади от научна конференция), София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018. с. 191-196. ISBN 978-954-07-4486-5
  2018 2018г. – Стефанова Надежда. Метафоричните възможности на Чавдар-Мутафовото слово. Сп. „А“. София: ИК „Зелена вълна“ №7-8, 1993. с. 54-60. Цитиране в: Петрова, Е. Техники и стилове в разказа „Грубости” от книгата „Технически разкази” на Ч. Мутафов (СУ „Св. Кл. Охридски”) – В: сб. „Литература и техника“ (сб. с доклади от научна конференция), София: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018. с. 191-196. ISBN 978-954-07-4486-5
  2018 2018г. – Цочева, Надежда. Подир сенките на облаците, знаците, ароматите в българския модернизъм. – В: Българският литературен модернизъм (Научен проект “Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм“ (2012) Режим на достъп: http://bgmodernism.com/our_modernism/nadya_cocheva. Цитиране в: Крива, К. Тялото и душата в лириката на П. К. Яворов. (с. 43-48) Бердянски държавен педагогически университет – В: Матеріали VІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (25–26 травня 2018 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 122 с. ISBN 978-966-7828-57-8
  2018 2018г. – Цочева, Надежда. Меланхолия и молитвеност в поезията на Николай Лилиев. – В: Матерiaли ІІ мiжнародного науково-методичного семiнару з болгарськоi мови, лiтератури, культури та iсторii, (г. Бердянськ, 16-17. 05. 2013 г.). - Бердянськ : БДПУ, 2013. - с. 85-87 Цитиране в: Крива, К. Тялото и душата в лириката на П. К. Яворов. (с. 43-48) Бердянски държавен педагогически университет. – В: Матеріали VІІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (25–26 травня 2018 р.): [збірник тез] / [відп. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – 122 с. ISBN 978-966-7828-57-8
  2011 2011 г. – Цочева Надежда. Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни. София: Изток-Запад. 2007. ISBN 978-954-321-402-0 Цитиране: Шуликов, Пл. Изкуство и реклама. Варна: Словесност. 2011. - с. 95. ISBN: 978-954-356-004-2
  2011 2011г. – Цочева Надежда. Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни. София: Изток-Запад. 2007. ISBN 978-954-321-402-0 Цитиране: Антонова, А. Ч. Мутафов. В търсене на художествения лик. София: Изд. Карина М. 2011. ISBN – 078-954-315-065-6. - с. 5., 34., 106., 107-118., 135., 136., 150., 217., 234., 242 ., 243, 249., 250.
  2001 2001 г. – Стефанова, Надежда. Метафоричните възможности на Чавдар-Мутафовото слово - В: сп. “А” 1993, бр. 7-8. Цитиране: Daieva-Schneider, S. Cavdar Mutafov und der deutsche Expressionismus.Frankfurt am Main: Peter Lamg. 2001. – s. 19, 192. ISBN: 3-631-38724-5
  2001 2001 г. – Стефанова, Надежда. Метафоричните възможности на Чавдар-Мутафовото слово – В: сп. “А” 1993, бр. 7-8. Цитиране: Кузмова-Зографова, К. Чавдар Мутафов. Възкресението на Дилетанта, София: ИК „Ваньо Недков“. 2001.- с. 433. ISBN: 954-8176-57-2
  2019 Цочева, Н. „Археология на българската литература – контексти на преоткриване“- сп. „Любословие“ 2019, бр. 19, с. 307-313. ISSN – 2603-5111 (Online) (български език) – рецензия върху книгите на К. Зографова Индексирано към РИНЦ и CEEOL