Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Бюлент Али Кърджалъ
  Ст. преп. Бюлент Али Кърджалъ

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243 K2

  Email: b.kardzhala@shu.bg

  Приемно време: І седмица - 13.00-15.00 ч (петък); ІI седмица - 12.00-14.00 ч (вторник)


  Завършен университет, специалност

  ШУ "Епископ Константин Преславски", специалност Турска филология

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  СУ "Никола Йонков Вапцаров" - с. Венец, обл. Шумен

  Заемани академични длъжности

  асистент (2001 г.); старши асистент (2006 г.); главен асистент (2011 г.); асистент (2015 г.); преподавател (2016 г.); старши преподавател (2020 г.)

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически турски език І част - ЛУ

  Турска диалектология - СУ

  Методика на обучението по турски език и литература - СУ (Педагогически блок)

  Хоспитиране - СУ/ЛУ (Педагогически блок)

  Текуща педагогическа практика - ЛУ (Педагогически блок)

  ИД І (Група 1) - Развитие на речта на учениците по турски език в училище - СУ (Педагогически блок)

  Стажантска практика - ЛУ (Педагогически блок)

  Факултативна дисциплина - ЛУ (Педагогически блок)

  Базов езиков курс - Магистърски програми: Езиково обслужване на туризма и бизнеса (неспециалисти), Лингвистика и превод (неспециалисти) - ЛУ,

  Практически турски език - Магистърска програма: Балканистика (неспециалисти)

  Избираема дисциплина II: Втори чужд език - Турски език I част (Английска филология)

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  2015: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 03-08.V.2015 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Транслатология” на Тракийски университет, гр. Одрин/ Турция.

  2016: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 24-30.ІV.2016 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Транслатология” на Тракийски университет, гр. Одрин/ Турция.

  2018: Преподавателска мобилност по програма Еразъм+ през периода 29.ІV.-05.V.2018 г. с реализирани 8 часа преподавателска дейност в специалност „Турски език и литература” на Университет "Намък Кемал", гр. Текирдаг/ Турция.

  2018: Мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение през периода 21.Х.-27.Х.2018 г. с в специалност „Турски език и литература” на Университет "Хаджъ Бекташ Вели", гр. Невшехир/ Турция.

  2023: Мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение през периода 16.Х.-20.Х.2023 г. с в специалност „Турски език и литература” на Университет Къркларели; Център за обучение по турски език като чужд (TOMER) на Университет Къркларели, гр. Къркларели/ Турция.

  Области на научни интереси

  Съвременен турски език

  Методика на обучението по турски език и литература

  Участия в проекти

  2004: ”Руско – българско – турски и Българско – руско – турски речник за бизнесмени”, ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2005: ”Руски език и турски език в деловата сфера”, ръководител проф. д-р В. Аврамова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2007: ”Фонетична интерференция при типологично различни езици”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2008: “Лингвометодични аспекти на национално ориентиран учебник по чужд език на базата на нови педагогически и информационни технологии”, ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2011: „Туркологични изследвания 2011”. ШУ “Еп. К. Преславски”, Договор № 05168 ръководител доц. Хашим Акиф.

  2012: „Лингвометодическите и културно-специфични аспекти на професионалния език на туризма”. Ръководител доц. д-р Татяна Чалъкова, Договор № РД-07-734 10.04.2012, ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2013: “Времето на Балканите: език, история, памет”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, Договор № РД-08-284/15.03.2013 ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2013: Проект BG051PO001-3.3.07-0002 ”Студентски практики”, финансиран по ОП ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

  2014: “Места на всекидневието на Балканите”, ръководител доц. д-р Венета Янкова, Договор № РД-08-279/14.03.2014 ШУ “Еп. К. Преславски”.

  2015: Вътрешноуниверситетски проект Международен симпозиум ”Слово, изкуство, здраве - Музей на здравето, гр. Одрин”, договор № РД-08-328/13.03.2015, ръководител на проекта доц. д-р Мийрям Салим

  2016: Вътрешноуниверситетски проект ”Теоретичните и практико-приложните изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини”, Договор № РД-10-439/07.03.2016, ръководител на проекта проф. д-р Татяна Чалъкова

  2016: 2016: ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ” – ФАЗА 1

  2017: Научна конференция с международно участие ”По пътя на Евлия Челеби”, Договор № РД-10-589/27.02.2017, ръководител на проекта доц. д-р Венета Янкова

  2018: Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи, Договор № РД-08-148/09.02.2018 г., ръководител на проекта гл. ас. д-р Вежди Хасан

  2018: Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор № РД-08-157/09.02.2018 г., ръководител на проекта доц. д-р Снежана Бойчева (ръководене на курс по турски език - ниво А1)

  2019: ”Туркологията - мост за научноизследователско сътрудничество в Европа”, договор № РД-08-106/1.02.2019 г., с научен ръководител преп. д-р М. Шукриева

  2019: Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор № РД-08-97/01.02.2019 г., ръководител на проекта доц. д.ф.н. Снежана Бойчева (ръководене на курс по турски език - ниво А2.1)

  2020. Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор РД-08-113/03.02.2020, ръководител на проекта доц. д.ф.н. Снежана Бойчева (ръководене на курс по турски език - ниво А2.2)

  2020. Вътрешноуниверситетски проект ”Архивните източници в интердисциплинарните изследвания”, № РД-08-133/4.02.2020, с ръководител гл. ас. д-р М. Мердан.

  2021. Вътрешноуниверситетски проект "Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания", № РД-08-96/01.02.2021 г., с ръководител доц. д-р Н. Чуфадар.

  2021. Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор РД-08-88/01.02.2021, ръководител на проекта проф. д.ф.н. Снежана Бойчева (ръководене на курс по турски език - ниво В1.1)

  2022. Вътрешноуниверситетски проект "30 години туркологични изследвания в Шуменския университет: традиции и съвременност", Договор № РД-08-143/ 1.03.2022 г., с ръководител гл. ас. д-р Е. Кязимова.

  2022. Общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет. Договор № РД-08-54/01.02.2022, ръководител на проекта проф. д.ф.н. Снежана Бойчева (ръководене на курс по турски език - ниво А1.1)

  2023. Вътрешноуниверситетски проект "Туркологията и масмедиите: минало, настояще, бъдеще", Договор № РД-08-134/ 24.02.2023 г., с ръководител доц. д-р М. Шукриева.

  Организационна дейност

  Член на Общото събрание на ШУ "Епископ Константин Преславски" (01.09.2023 г. - до настоящия момент)

  Отговорник по качеството на обучение в катедра \"Турски език и литература\" (2005-2007 г.)

  Член на Методическия съвет на ШУ (2001 - до наст. момент)

  Координатор по Еразъм на катедра \"Турски език и литература\" (2011 - 8 септември 2021)

  Член на Комисията за подготовка на документацията за придобиване на професионална квалификация \"Учител\" към ФХН (2012 г.- 2014 г.), съгл. Заповед № 12/24.09.2012 г.

  Член на факултетската Комисия по присъждане, признаване и трансфер на кредити за специалност \"Турска филология\" и специалност \"Турска филология с бизнес комуникация\" (2012 г.- до наст. момент)

  Член на факултетската Комисия по присъждане, признаване и трансфер на кредити за специалностите ПЛ: Английски език и руски език; ПЛ: Руски език и турски език, ПЛ: Турски език и руски език, ПЛ: Турски език и немски език (септември 2015 г.- до наст. момент)

  Членства в научни организации

  Център за туркологични изследвания и интеркултурни комуникации