Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп.  Бюлент Али Кърджалъ
  Ст. преп. Бюлент Али Кърджалъ

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ТУРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

  Кабинет: Корпус 2, стая 04

  Телефон: 054 830495 вътр. 243 K2

  Email: b.kardzhala@shu.bg

  Приемно време: І седмица - 13.00-15.00 ч (петък); ІI седмица - 12.00-14.00 ч (вторник)


  2009 Лингвометодически аспекти на чуждоезиковото обучение с използване на нови информационни технологии. Глава І: 1.3.1. Формиране на дейностна комуникативна компетентност в аудитория с нееднородна езикова подготовка. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 19-33. /в съавт. с Т. Чалъкова, Е, Стоянова, Х. Акиф, Г. Маклаков, В. Аврамова, М. Салим, Е. Кязимова, Е. Халил, М. Шукриева, Й. Стефанова, Х. Христова, Г. Маклакова/
  2006 Фонетична интерференция при типологично различни езици (върху материал от български, турски и руски език). Част І. Проблеми и методи на съпоставителния фонетичен анализ. Вокални системи. Глава V: 5.1., 5.2. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 157-175. /в съавт. с Т. Чалъкова, Х. Акиф, М. Салим/
  2022 Acilisindan Kapanisina Kadar Bulgaristan Turklerinin Onemli Kultur Muesseselerinden Sumnu Devlet Turk Estrat Tiyatrosu. - In: XVIII. Turk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler. XII. cilt. Turk Tarih Kurumu Yayinlari, Ankara, 321-348. (в съавт. с М. Шукриева).
  2021 Acilisindan Gunumuze kadar Sumnu Universitesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu ve Arastirmalari. I. Uluslararasi Balkanlarda Turk Dili ve Edebiyati Arastirmalari Sempozyumu 20-21 Mayis 2021, Ege Universitesi Yayinlari, Izmir, 2021, s. 295-341 (в съавт. с М. Шукриева); ISBN: 978-605-338-335-2.
  2019 Mutercim Tercumanlik Bolumlerinde Terminoloji Dersinin Onemi. – В: Туркологични изследвания 2019. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2019, с. 111-163 (в съавт. с М. Шукриева); ISSN 1314-989X.
  2019 За необходимостта от изучаване на академична дисциплина "Терминология" в специалност "Турска филология с бизнес комуникация" – В: Тюркологията в образованието -традиции, иновации, перспективи. Сборник с доклади от международен научно-преподавателски семинар на тема "Тюркологията - традиции и иновации", проведен в Университет Къркларели, Турция на 01 ноември 2018 г. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2019, с. 62-114.
  2015 Yirminci Yuzyilin Ortalarinda Sumen Ili Venets (Kokluce) Koyu Gelenek ve Gorenekleri. – В: Места на всекидневието на Балканите. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2015, с. 93-121.
  2012 Принципи на описанието на граматичните категории наклонение и време на глагола в съвременния турски език. – В: Туркологични изследвания 2012 (В чест на проф. Йенисой). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 106-141.
  2009 Семантика и формообразуване на времената, разположени в плоскостта на сегашно време на изявителното наклонение в турския език (сегашно, сегашно-продължително и сегашно-бъдеще време) в съпоставка със сегашно време в българския език. – В: Турският език и балканското културно взаимодействие. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 94-139.
  2022 Sumen (Sumnu) Ilcesinde Turkce Yer Adlari. - Туркологични изследвания 2022. Университетско издателство \"Епископ Kонстантин Преславски\", Шумен, 2022, стр. 72-93 в съавторство с (М. Шукриева); ISSN 1314-989Х.
  2018 Състав на съгласните в турския говор на село Череша, Бургаско. – В: „По пътя на Евлия Челеби” - Научна конференция с международно участие, посветена на 25 годишнината от създаването на специалността „Турска филология” в Шуменския университет „По пътя на Евлия Челеби Епископ Константин Преславски” (03 – 04 ноември 2017, Шумен). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, c. 211-226.
  2018 XX. Asrin Ortalarinda Venets (Sumen) Turklerinin Dugun Gelenek ve Gorenekleri– В: Туркологични изследвания 2018 (В чест на доц. д-р К. Венедикова). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2018, c. 173-192.
  2017 Фонетични особености на гласните в турския говор на село Венец, Шуменско. Sociobrains ISSUE 38. Oct. 2017, 9-24.http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/9_24_Byulent_Kardzhala_PHONETIC_FEATURES_OF_VOWELS_IN_TURKISH_DIALECT_IN_THE_VILLAGE_OF_VENETS_IN_THE_REGION_OF_SHUMEN.pdf
  2017 Фонетични особености на съгласните в турския говор на с. Венец, Шуменско. – В: Годишник на факултета по хуманитарни науки. Том ХХVІІІ А. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 213-223.
  2016 Кримските Ханове/ „Султани” Гирай в устната история на върбишкия край. - Сборник от Международна конференция на тема: “Слово, изкуство и здраве”, 21-23 октомври 2015 г., Тракийски университет, гр. Одрин, Р Турция, 2016. (в съавт. с В. Янкова)
  2012 Повелителното наклонение на глагола в избрани езиковедски изследвания на съвременния турски език. – В: Епископ-Константинови четения, т. 18, Календар и време. В. Попова (отг. ред.), Шумен, 2012, 129-138. – http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/EK_18_New_1.pdf
  2012 Фонетични особености на съгласните в турския говор на село Череша - Бургаско. – В: Османистиката. Исторически отговори за бъдещето. София: Авангард Прима, 2012, 192-204.
  2012 Bazi Bulgarca ve Rusca Yayinlarda Turkce Dilbilgisinde Eylemlerin Kip ve Zaman Ulamlari Uzerine Gorus ve Siniflandirmalar. – В: Туркологични изследвания 2012 (В чест на проф. Йенисой). Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2012, с. 142-162.
  2010 Граматичната категория наклонение в някои турски граматики. – В: Сборник научни доклади от конференция на докторанти. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2010, с. 14-28.
  2006 Към въпроса за класификацията на турските говори в България. – В: Междуетнически контакти Изток – Запад: Интеркултурна комуникация. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 77-82.
  2006 Фонетични особености в турския говор на с. Череша – Бургаско. – В: Междуетнически контакти Изток – Запад: Интеркултурна комуникация. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, с. 83-100.
  2004 Кърджалъ, Б., Ф. Мехмед. Нормативно и методическо обезпечаване на ОВП по майчин турски език. – В: Турският език – минало, настояще и бъдеще. София: Експрес принт, 2004, с. 108-114.
  2004 Турски фолклорни мотиви от с. Венец – Шуменско. – В: Турският език – минало, настояще и бъдеще. София: Експрес принт, 2004, с. 123-138.
  2021 Acilisindan Gunumuze kadar Sumnu Universitesi Turk Dili ve Edebiyati Bolumu ve Arastirmalari. I. Uluslararasi Balkanlarda Turk Dili ve Edebiyati Arastirmalari Sempozyumu 20-21 Mayis 2021, Ege Universitesi. (в съавт. с М. Шукриева)
  2018 Acilisindan Kapanisina Kadar Bulgaristan Turklerinin Onemli Kultur Muesseselerinden Sumnu Devlet Turk Estrat Tiyatrosu. ХVІІІ международен конгрес на турския исторически институт – 5-10 октомври 2018 г., Анкара, Турция (в съавт. с М. Шукриева)
  2018 Mutercim Tercumanlik Bolumlerinde Terminoloji Dersinin Onemi. Mеждународeн научно-преподавателски семинар „Тюркологията в образованието – традиции и тенденции”, 01.11.2018, гр. Къркларели, Турция (в съавт. с М. Шукриева).
  2017 Състав на съгласните в турския говор на село Череша, Бургаско. - Юбилейна научна конференция с международно участие на тема "По пътя на Евлия Челеби", (По случай 25 години от създаването на специалността Турска филология в Шуменския университет), 3 - 5 ноември 2017, Шумен.
  2017 Фонетични особености на съгласните в турския говор на с. Венец, Шуменско. – В: XIII-те Епископ Константинови Четения „Реалното и виртуалното”. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017.
  2020 Малък турско-български офис речник. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен. (в съавторство с М. Шукриева)
  2020 Турско-българско-румънско-английски речник - Първа част. Шумен: Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, 2020. ISBN 978-619-201-437-7 (в съавторство с Х. Бекир, Ергиджан Алиндер - Исмаилова, М. Бейханова, Е. Кязимова, К. Рашидова, М Салим - Ахмед, Н. Селимова, И. Тасинова, А. Хасан, В. Хасан, Н. Хасан, Н. Чуфадар, М. Шукриева)
  2020 Турско-българско-румънско-английски речник - Втора част. Шумен: Университетско издателство ”Епископ Константин Преславски”, 2020. ISBN 978-619-201-438-4 (в съавторство с Х. Бекир, Ергиджан Алиндер - Исмаилова, М. Бейханова, Е. Кязимова, К. Рашидова, М Салим - Ахмед, Н. Селимова, И. Тасинова, А. Хасан, В. Хасан, Н. Хасан, Н. Чуфадар, М. Шукриева)
  2006 Руски език и турски език в деловата сфера. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2006, 384 с. /в съавт. с В. Аврамова, С. Атанасова, С. Калева, Е. Кязимова, М. Салим, Е. Стоянова, Е. Халил, Н. Хасанова, Т. Чалъкова, М. Шукриева, Л. Янминчева/
  2004 Руско-българско-турски и българско-руско-турски речник за бизнесмени. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2004, 520 с. /в съавт. с В. Аврамова, М. Салим, Е. Халил, Н. Хасанова, М. Шукриева/
  2019 Текстове за превод в сферата на туризма. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 2019, С. 274; ISBN 978-619-201-318-9 (в съавт. с М. Шукриева).
  2022 Sumnu Universitesi Turk Filolojisi Bolumunun 30. Yili. Sumnu: Piskopos Konstantin Preslavski Yayinevi, 2022, (M. Sukrieva ile birlikte ); ISBN 978-619-201-689-0
  2021 Шукриева, М., Б. Кърджалъ. Малък турско-български офис речник. УИ ”Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2020. Цитирано в: Halil, E. 1989’dan sonra Bulgaristan’da Yayimlanan Turkce Sozlukler Uzerine Bir Kaynakca Denemesi. I. Uluslararasi Balkanlarda Turk Dili ve Edebiyati Arastirmalari Sempozyumu 20-21 Mayis 2021, Ege Universitesi Yayinlari, Izmir, 2021, s. 135-155. ISBN: 978-605-338-335-2
  2017 Библиографски справочник.– В: Туркологични изследвания 2017. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски”, 2017, с. 157-228. /в съавт. с М. Салим, М. Шукриева, Е. Кязимова и др./
  2004 Учебни програми по майчин турски език за І-ІV клас – задължително избираема подготовка. – АзБуки. С., 2004, № 17. /в съавт. с Н. Иванова, Ф. Мехмед, И. Иванов, Г. Фадли/