Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Цветалина Георгиева Анева
  Гл. ас. д-р Цветалина Георгиева Анева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: c.aneva@shu.bg

  Приемно време: I с. вторник , четвъртък ; II с. четвъртък, петък


  Завършен университет, специалност

  2018 - 2021г. - редовен докторант по научна специалност Германски езици (съвременен английски език) към ШУ "Епископ Константин Преславски", научен ръководител доц. д-р Св. Неделчева

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", ОКС „Магистър”, специалност „Английска филология”, Магистърска програма „Езиково обслужване на туризма и бизнеса”

  ВТУ " Св. Св. Кирил и Методий", ОКС „Бакалавър", специалност „Английска филология”

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ПЕГ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Шумен - старши учител по английски език

  Заемани академични длъжности

  10. 2022 - гл. асистент

  02. 2021 г. - ст. преподавател

  02. 2018 г. - 02. 2021 г. - преподавател

  Придобити научни степени

  доктор по научна специалност 05.04.20 "Германски езици" (Съвременен английски език) - 18.01.2022 г.

  Водени лекции и/или упражнения

  Практически английски език - английски за академични цели в специалност Английска филология

  Практически английски език - граматика, превод, четене с разбиране в специалност Приложна лингвистика (английски и руски)

  Практически английски език - граматика, писмени упражнения в специалност Английска филология

  Писане на есе в специалност Английска филология

  Практически английски език(маг. програма ПОЧЕ)

  Първи чужд език - Английски език в специалност Туризъм

  Избираема дисциплина: Английски език в специалност ТФБК, Педагогика на обучението по изобразително изкуство, Педагогика

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  май 2023 - преподавателка мобилност в University of Bucharest, Bucharest, Romania по проект BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А

  Области на научни интереси

  Когнитивна лингвистика

  Превод

  Чуждоезиково обучение

  Участия в проекти

  2018г. Проект N РД 08-153/9.02.2018 „ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЛИНГВИСТИКАТА, КУЛТУРАТА И ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК“ на катедрата по Английска филология с р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева.

  2018 г. Международен филологически колегиум “Слово и общество“, 22-23 ноември 2018 г.

  2019 г. Участие в проект на катедра Английска филология “Гледни точки и перспективи в англицистиката“ РД-08-107/1.02.2019 с р-л доц. д-р Ирина Иванова.

  2020 г. Проект на катедра Английска филология “Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education“ РД-08-128/ 04.02.2020 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2020 г. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД-08-113/03.02.2020, р-л проф. д.ф.н. Сн. Бойчева (ръководене на курс по английски език - ниво В1)

  2020 г. Участие в национална програма “Млади учени и постдокторанти“

  2021 г. Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет РД-08-88/01.02.2021 г. - р-л проф. д.ф.н. Снежана Бойчева

  2021 г. Проект на катедра Английска филология "Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО/Discourses of Change: Language, Literature, Culture, and FLT" РД-08-94/ 01.02.2021 - р-л доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2022 г. - Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет РД-08-54/01.02.2022г. - р-л проф. д.ф.н. Снежана Бойчева

  2023 г. Проект на катедра Английска филология English Studies in a Post-Covid World: New Challenges and Perspectives/ Англицистиката в пост-ковид света: нови предизвикателства и перспективи (РД-08-105/15.02.2023 г.) - р-л доц. д-р Х. Боев

  2023 г. - Проект N РД-08-130/23.02.2023г. Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ, р-л доц. д-р Д. Кирова

  Организационна дейност

  Участие в провеждането, подготовката и проверката на кандидат-студентски изпити

  Член на комисията по присъждане на кредити към катедра “Английска филология“, ФХН

  Член на ФС на ФХН