Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Цветалина Георгиева Анева
  Гл. ас. д-р Цветалина Георгиева Анева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 2, стая 310

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: c.aneva@shu.bg

  Приемно време: I с. вторник , четвъртък ; II с. четвъртък, петък


  2022 Aneva, Tsvetalina. (2022). Verbs of Perseption in English and Bulgarian from a Cognitive Perspective. Shumen: Konstantin Preslavsky University Press. ISBN: 978-619-201-673-9.
  2022 Анева, Ц. Семантични разширения на глаголите за възприятие в английски и български език от когнитивна гледна точка. - В Годишник на ШУ \"Епископ Константин Преславски\", Факултет по Хуманитарни науки, ТОМ XXXIII A/ 3, 2022, Университетско издателство \"Епископ Константин Преславски\", ISSN 1311-7300 (print), ISSN 2603-512X (online).116-137
  2023 Aneva, Tsvetalina (2023). Aspects of teaching and learning verbs of perception. In: In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 11, 2023 “Research in English Studies and FLT”. ISSN 2534-952X / ISSN 2534-9538. 100-113
  2020 Aneva, Tsvetalina (2020). The semantic extensions of touch in media discourse (a Corpus-Based study), МЕДИАЛИНГВИСТИКА Выпуск 7 Язык в координатах массмедиа, этики и права Материалы IV международной научной конференции Санкт-Петербургский государственный университет, 9–12 ноября 2020 г. , 252 – 256
  2020 Aneva, Tsvetalina (2020). Practical Aspects in Teaching Dynamic and Stative Verbs. In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume - 8, 2020 “Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and EducationISSN ISSN 2534-952X /ISSN 2534-9538. 35-44
  2019 Aneva, Tsvetalina (2019). The semantic network of “see” (a corpus-based study). In: Studies in Linguistics, Culture and FLT, Volume – 7, 2019 “Viewpoints and Perspectives in FLT & Linguistics”. Scientific Journal Impact Factor 3.363 (2016), 4.163 (2017), 4.685 (SIF 2018), 5.452 (SJIF 2019). ISSN 2534-952X / ISSN 2534-9538. 22-35
  2022 Aneva, Ts. (2022). Metaphors in the perceptual domain. Юбилейна научна конференция с международно участие \"Хуманитаристиката - традиции и прeдизвикателства\". Шумен, 11-13 май, 2022 г.
  2020 Aneva, Ts. (2020). Practical Aspects in Teaching Dynamic and Stative Verbs. Доклад, изнесен на кръгла маса на катедра „Английска филология“: „Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education“, състояла се в ШУ “Eпископ К. Преславски“ на 30 септември 2020.
  2020 Aneva, Ts. (2020). The semantic extensions of touch in media discourse (a Corpus-Based study), МЕДИАЛИНГВИСТИКА Выпуск 7 Язык в координатах массмедиа, этики и права Материалы IV международной научной конференции Санкт-Петербургский государственный университет, 9–12 ноября 2020 г. , 252 – 256
  2019 Aneva, Ts. (2019). The semantic network of “see“ ( a corpus-based study) Кръгла маса/ семинар на катедра Английска филология “Гледни точки и перспективи в англицистиката“, Хисар, Одрин. 26-29.09.2019
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-81-6
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 120 текста за превод от български и английски за магистри. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-79-3. COBISS.BG-ID – 39317768.
  2019 Александрова, А., и кол. (2019). 200 текста за превод от български и английски за бакалаври. З. Тодоров (ред.). Издателство Асеневци. ISBN: 978-619-7356-80-9. COBISS.BG-ID – 38951688.
  2019 Aneva,Ts. The semantic network of “see“ (a corpus-based study). Studies in Linguistics, Culture and FLT. Sofia: Asenevtsi Publishing. 22-35. ISSN 2534-952X Цитирано в: How is seeing different from looking. a cognitive perspective on verb-particle constructions with look and see, Studies in Linguistics, Culture and FLT. Sofia: Asenevtsi Publishing, ISSN 2534-952X, p.10