Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Айля Реджеб Илиязова
  Доц. д-р Айля Реджеб Илиязова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: a.iliyazova@shu.bg

  Приемно време: К2: I седмица - вторник/ II седмица - вторник


  Завършен университет, специалност

  Шуменски университет "Епископ Константин Преславски, специалност "Немска филология"

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ПЕГ "Никола Й. Вапцаров" - главен учител по немски език

  Заемани академични длъжности

  2017 - 2019 - хоноруван преподавател

  2019 - 2022 - главен асистент

  2022 - доцент

  Придобити научни степени

  2014 - доктор по Германски езици (Съвременен немски език)

  Водени лекции и/или упражнения

  Германистична лингвистика I част (Увод) - (л/сем. у)

  Германистична лингвистика II част (Лексикология, Словообразуване, Фразеология) - (л/сем. у)

  Германистична лингвистика III част (Морфология и синтаксис) - (л/сем. у)

  Германистична лингвистика IV част (Текст и стил) - (л/сем. у)

  Ключови компетентности в академичната сфера - (л/сем.у)

  Практически немски език - (лаб.у)

  Методика на обучението по немски език и литература

  Методика на ранното чуждоезиково обучение

  Компетентностен подход и иновации в образованието - (л/сем.у)

  Хоспитиране

  ТПП

  ППП

  Области на научни интереси

  Методика и дидактика на обучението по немски като чужд език

  Педагогическа психология

  Когнитивна лингвистика

  Лингвистична прагматика

  Психолингвистика

  Металингвистика

  Специализации

  Университет Букурещ, Румъния, 2022

  Участия в проекти

  - Проект РД-08-137/24.02.2023. "Дигитален профил на хуманитаристиката - отправни точки и посоки", р-л доц. д-р Айля Илиязова, 2023

  - Проект РД-08-135/1.03.2022. „Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване“, р-л доц. д-р Айля Илиязова, 2022

  - Международен проект BG05M2OP001 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Координатор за ШУ – проф. д-р Росица Давидова, 2021-2023

  - Проект РД-08-54/1.02.2022 г., девето издание на общоуниверситетски проект за повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в ШУ

  - Проект РД-08-97/01.02.2021. „Филологиите в дигиталното съвремие - традиции и предизвикателства“, р-л ст. преп. Наталия Лечева, 2021

  - Проект РД-08-142/05.02. 2020г. „Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение“, р-л ст. преп. д-р Аглика Добрева, 2020

  - Национален проект на Гьоте-институт България в сътрудничество с МОН “От практиката - за практиката“, 2019-2020

  - Проект РД 08-92/31.01. 2018 “Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018“, р.л гл. ас. д-р Даниела Кирова

  - Проект РД-08-272 “Език - памет - фикция - лъжа“, р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2013

  - Проект РД-05-264 “Език на културата и култура на езика“, р-л доц. д-р Антоанета Димитрова, 2012

  - Проект РД-05-167 “Езиците и културите във (взаимо)действие“, р-л доц. д-р Снежана Бойчева, 2011

  Организационна дейност

  2020/2021 - Член на Общото събрание на ШУ „Епископ Константин Преславски“

  2020/2021 - Член на Комисията за признаване и трансфер на кредити към ФХН, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  2021 - Участие в кандидатстудентска кампания при провеждане на изпити в електронна среда

  2021 - Член на Комисията за проверка на спазеността на нормативни изисквания и решения на Методическия съвет при организирането и реализирането на практическата подготовка на студентите с педагогически профил

  2022 - Отговорник по качеството на катедра „Германистика“

  2022 - Член на Факултетния съвет на Факултета по хуманитарни науки

  Членства в научни организации

  Съюз на германистите в България

  Дружество на преподавателите по немски език в България

  Съюз на учените в България