Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Доц. д-р Айля Реджеб Илиязова
  Доц. д-р Айля Реджеб Илиязова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: a.iliyazova@shu.bg

  Приемно време: К2: I седмица - вторник/ II седмица - вторник


  2014 Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Автореферат на дисертация, Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“
  2021 Различният хоризонт. Немският когнитивно-лингвистичен модел. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, ISBN (print) 978-619-201-535-0. ISBN (online) 978-619-201-536-7.
  2019 Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2019, 275 с. ISBN 978-619-201-333-2. ISSN 2534-8906.
  2021 Илиязова, А. Лингвистична интелигентност и лексикални езикови обекти в дискусията в немскоезична академична среда. В: Юбилеен сборник на списание „Филологически ракурси“, 2021. Т. IV, 41-67, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, ISSN 2367-8348 (print), ISSN 2603-4298 (online)
  2023 Iliyazova, Aylya. Linguo-Didactic Analysis of Interactive Exercises Included in Selected Learning Systems in German (German as a First and a Second Foreign Language). In: AIP Conference Proceedings. AIPCP23-CF-AMEE22-00035, 2023. Online ISSN 1551-7616, Print ISSN 0094-243X
  2023 Илиязова, А. Ролята на изображенията в чуждоезиковото обучение по немски език: извънезикови фактори и комуникация. В: Филологически ракурси, том 5. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“. 2023. ISSN 2603-4298 (online), 134-146. Изданието е реферирано в CEEOL.
  2022 Илиязова, А. Задаването на въпроси и динамиката на мислене в немскоезичен дискурс. В: Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност. Сборник с доклади от международна научна конференция, проведена в рамките на Климентовите дни на Алма матер, 26 – 27 ноември, 2021. Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 2022. 436-445. ISBN 9789540754994.
  2022 Илиязова, А. Сопоставительный анализ глаголов когнитивных действий в немецком и болгарском языках. В: XIV Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа: УГАТУ, 2022, 101-110, ISBN 978-5-4221-1615-7.
  2022 Илиязова, А. Мисълта между рационалността и интуицията: контрастивен анализ на когнитивни глаголи в немския и българския език. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, ФХН. Материали от юбилейната международна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“. Т. XXXIII A/1. Лингвистика, превод, медийни изследвания и методика на обучението. Шумен, 2022, 236-250. ISSN 1311-7300 (print), ISSN 2603-512X (online).
  2022 Илиязова, А. За логиката на емоциите в контрастивен план: лексеми в немския и българския език, илюстриращи интуитивно мислене. В: Любословие. Емоциите. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, бр. 22, 2022, 74-88. ISSN 1314-6033. Списанието е индексирано в ERIH+, РИНЦ и CEEOL и е включено в Националния референтен списък на НАЦИД.
  2022 Ilizayova, Aylya. Kontrastive Ueberlegungen zu einigen Aspekten der Zeit: Zeit-Dauer am Beispiel der kognitiven Verben im Deutschen und im Bulgarischen. In: Analele Universitattii, Ovidius, Constanta. Seria Filologie, Vol XXXIII, 2/2022. Print ISSN 1224-1768.
  2021 Intellektuelle Reflexion und dialogisch orientierte Kommunikation fuer eine Kultur des Miteinander Denkens. В: BDV-Magazin, Juli 2021, 57-66, ISSN 1314-281X https://bdv-bg.eu/wp-content/uploads/2021/06/BDV-Magazin-2021_final.pdf
  2021 Лексемата мисъл в българския език и нейните семантични еквиваленти в немския език. В: Научен вектор на Балканите. Том 5, № 2(12), 24-29, 2021, ISSN 2603-4840 (print), ISSN 2683-1104 (online), UDC 881.161.1, DOI: 10.34671/SCH.SVB.2021.0502.0005 Индексиране: Руски индекс за научно цитиране, индексирано в DOAJ, Crossref, EBSCO, GIF DOI префикс: 10.34671/SCH.SVB, Импакт фактор на списанието: 1,853
  2021 Да модифицираме интелигентността си: рефлексия и комуникационна среда. В: Лингвистични проблеми. Linguistic problems. Научни текстове от Юбилейната международна научна конференция „Филологията – традиция и предизвикателства в новата реалност“ (7-9 октомври 2021г.) по повод 30-годишнината от създаването на Филологическия факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“. Година II, кн. 2. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2021, ISSN 2682-9673
  2021 За заедността в мисленето: трансформации на концепта сътрудничество в немския когнитивно-лингвистичен континуум. В: Любословие: Трансформациите. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, бр. 21, 2021, 258-275. ISSN 1314-6033
  2021 Комуникационен октагон: аспекти на интелигентността през призмата на комуникационната среда. В: Годишник на ФХН, Том 32 А, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2021, 193-207, ISSN 1311-7300 (за печатно издание), ISSN 2603- 512X (за онлайн издание)
  2021 Iliyazova, A. Gedanklich zwischen Ratio und Intuitio: Eine Komponentenanalyse im psycholinguistischen Feld. В: Научни трудове на Пловдивския университет – Филология, 2021, том 59, стр. 332-345. https://lib.uni-plovdiv.net/handle/123456789/1134
  2020 Lernen ohne externe Kontrolle? В: сп. “BDV-Magazin“. София: ДизАрт, 2020, 28-37. ISSN 1310-6228
  2020 “Полемиката за самостоятелното учене: допирателни и разделителни линии между естествения и изкуствения интелект“, В: Сборник с доклади. IX Международна научна конференция: Наука и образование в дигиталната ера. Варна, 2020, с. 282-289.
  2020 Учене чрез сътрудничество: общуване на мозъци – В: Балканско научно обозрение, Balkan Scientific Review. 2020, Том 4, № 2 (8), стр. 9-11. UDC 37.022 DOI 10.34671/SCH.BSR.2020.0402.0002 ORCID: 0000-002-1608-8567 https://repository.kvantor.org/public/38/1567?lang=ro https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/12807/1/BSR_T4%20%E2%84%962%20%288%29.pdf
  2020 Креативна ментална енергия или как да мислим креативно. В: Балканско научно обозрение, № 3(9) 29.08.2020 Balkan Scientific Review. 2020. ISSN 2603-4867, Т. 4. № 3(9), стр. 46-48. http://repository.kvantor.org/public/80/2326 DOI: 10.34671/SCH.BSR.2020.0403.0009 eLIBRARY ID: 43862351 импакт фактор на списанието в РИНЦ: 2,656
  2020 Игри на столове: как да работим заедно. В: Балканско научно обозрение, Balkan Scientific Review. 2020. Том 4. №4 (10). ISSN 2603-4867, стр. 9-12. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44313744 eLIBRARY ID: 44313744 DOI: 10.34671/SCH.BSR.2020.0404.0002 импакт фактор на списанието в РИНЦ: 2,656
  2020 Онлайн колаборация чрез Blackboard: правила или автономност? В: Годишник на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“, Факултет по хуманитарни науки, VOL. XXXI A, 2020, Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, ISSN 1311-7300 (Print), ISSN 2603-512 X (Online), стр 282-292.
  2023 Die Projektarbeit in den Lehrwerken fuer Deutsch als Fremdsprache: Ein Beitrag zur Debatte um die Kompetenzvermittlung. В: Юбилейна научна конференция на Софийски университет \"Св. Климент Охридски\", 11.10-14.10.2023. София.
  2022 Илиязова, А. Сопоставительный анализ глаголов когнитивных действий в немецком и болгарском языках. В: XIV Международная научно-методическая конференция «Теория и практика языковой коммуникации», Уфа: УГАТУ, 2022.
  2022 Илиязова, А. Мисълта между рационалността и интуицията: контрастивен анализ на когнитивни глаголи в немския и българския език. В: Юбилейна международна научна конференция „Хуманитаристиката – традиции и предизвикателства“. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 2022.
  2022 Iliyazova, A. Linguo-Didactic Analysis of Interactive Exercises Included in Selected Learning Systems in German (German as a First and a Second Foreign Language). IX Национална конференция по електронно обучение във висшите училища. Варна, 2022.
  2022 Iliyazova, A. Kontrastive Ueberlegungen zu einigen Aspekten der Zeit: Zeit-Dauer am Beispiel der kognitiven Verben im Deutschen und im Bulgarischen. Romania, Constanta, 8.07-9.07. 2022
  2022 Iliyazova, A., Kiorva, D. Zeitgemaesse Lehrwerke unter der Lupe: Potentiale (nie) alternder Kursbuecher im DaF-Unterricht. Tagung: Alter und Altern: literarisch inszeniert, real, im Vergleich (В съавторство с Даниела Кирова). Bukarest. 11-12.11.2022
  2021 Комуникационен октагон: Аспекти на интелигентността през призмата на комуникационната среда. В „Епископ Константинови четения 21“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 20.05. 2021
  2021 Онлайн колаборация чрез Blackboard: Правила или автономност? В: Онлайн семинар на тема „The challenges of Teaching and Learning in an online environment“, организиран от катедра „Английска филология“, ФХН, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 23.10. 2021
  2021 Доклад в Юбилейна научна конференция, посветена на 60-годишнината на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“: „Паисиеви четения 21“ на тема: Gedanklich zwischen Ratio und Intuitio: Eine Kontroverse im psycholinguistischen Feld. Пловдив, 11.11-12.11. 2021.
  2021 Задаването на въпроси и динамиката на мислене в немскоезичен дискурс, На Втора международна научна конференция „Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност“. 26.11. - 27.11.2021, СУ „Св. Климент Охридски“, София
  2020 Полемиката за самостоятелното учене: допирателни и разделителни линии между естествения и изкуствения интелект. На IX международна научна конференция „Наука и образование в дигиталната ера”, 04.06 – 07.06. 2020г., гр. Варна, Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт; Интернационален център за електронно и дистанционно обучение на МУ
  2022 Илиязова, А. Глосар на фразеологични единици в немския и българския език. ISBN (online) 978-619-201-654-8, 2022, 240 стр.
  2022 Илиязова, А. Учене чрез сътрудничество: общуване на мозъци – В: Балканско научно обозрение, Balkan Scientific Review. 2020, Том 4, № 2 (8), стр. 9-11. Цитирано в: Кирова, Д. Дигитална изпитна практика: потенциал, проблеми, перспективи. В: сп. “Педагогика“, Volume 94, Number 8, 2022, с. 1000. https://doi.org/10.53656/ped2022-8.03 ttps:/
  2022 Илиязова, А. Съпоставително изследване на ценностни ориентации, отразени в немската и българската фразеология. В: Съпоставително езикознание (4), 15-30. Цитирано в: Tsvetkov, Plamen. Die wechselseitige Beeinflussung von Erst- und Zweitsprache bei der Textproduktion. Untersucht anhand von schriftlichen narrativen und argumentativen Texten in der Erstsprache Bulgarisch und der Zweitsprache Deutsch. 2022, Sofia: Universitaetsverlag „St. Kliment Ochridski“, ISBN 978-954-07-5412-3.
  2021 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISBN 978-619-201-333-2. Цитирано в: Бойчева, С. Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и образование. Монография. Второ преработено и допълнено издание. Шумен: УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2021, с. 185. ISBN 978-619-201-467-4
  2021 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISBN 978-619-201-333-2. Цитирано в: Stoyanova, V. Deutsche substantivische Zwillingsformeln und ihre Uebersetzung ins Bulgarische. В: Филологически ракурси, т. IV, 2021, 247-270, с. 248. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 2603-4298 (online).
  2021 Илиязова, А. Учене чрез сътрудничество: общуване на мозъци. В: Балканско научно обозрение, Balkan Scientific Review, 2020, Том 4, № 2 (8), 9-11. ISSN 2603-4867. Цитирано в: Бойчева, Сн. Предизвикателствата пред дигиталното онлайн обучение. В: Филологически ракурси, т. IV, 2021, 221-246, с. 226. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, ISSN 2603-4298 (online).
  2021 Илиязова, А. Съпоставително изследване на ценностни ориентации, отразени в немската и българската фразеология. В: Съпоставително езикознание. Contrastive Linguistics, (XXXIX), №4, 15-30. 2014. ISSN 0204-8701. Цитирано в: Колева, П. Видове оценяване на отделните компоненти на комуникативната компетентност на ниво А2. В: BDV-Magazin. Bulgarischer Deutschlehrerverband. Juli, 2021: 110-124, с.114. ISSN 1314-281X
  2021 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISBN 978-619-201-333-2. Цитирано в: Колева, П. Видове оценяване на отделните компоненти на комуникативната компетентност на ниво А2. В: BDV-Magazin. Bulgarischer Deutschlehrerverband. Juli, 2021: 110-124, с.117. ISSN 1314-281X
  2020 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. 2014. Цитирано в: Ангелова, А. За многообразието на терминологията в немската фразеология. В: Годишник на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски\\\". Факултет по хуманитарни науки, 2020, 181-189, с. 183 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=724824
  2020 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISBN 978-619-201-333-2. Цитирано в: Добрева, А. Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език. Шумен: УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2020, стр. 158. ISBN 978-619-201-440-7.
  2018 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. 2014. Цитирано в: Ангелова, А. Съпоставителни аспекти на българската и немската фразеология. В: Отговорността пред езика. Книга 5. 270-275. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, с. 272
  2017 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. 2014. Цитирано в: Димитрова, А. Форми на комуникация в новите медии. В: Филологически ракурси. Език, медии, култура във взаимодействие (колективна монография), том II, 2017, 51-82, с. 82
  2016 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2019, ISBN 978-619-201-333-2. Цитирано в: Карталова, М. Фразеологични единици със зоо- и фитокомпоненти в българския и гръцкия език. Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование. Пловдив, 2016, с. 15
  2015 Илиязова, А. Ценностни ориентации в немската и българската фразеология. 2014. Цитирано в: Tamer, L. Koerperteilbezeichnungen in deutschen und bulgarischen Phraseologismen. Muenchen: GRIN Verlag, 2015, ISBN: 9783668000100 buchhandelsshop.ciando.com/ebook/bid-1972888-koerperteilbezeichnungen-in-deutschen-und-bulgarischen-phraseologismen.html
  2014 Съпоставително изследване на ценностни ориентации, отразени в немската и българската фразеология. В: сп. “Съпоставително езикознание“, 4/2014 https://www.slav.uni-sofia.bg/publ/44-science/editions/1374-4-2014
  2013 За опозициите действие-бездействие, активност-пасивност и тяхната проява като ценностни характеристики в българската и немската фразеология. В: Тотев, Тотю (ред.): Епископ Константинови четения. Том 18. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2013
  2011 За стереотипизацията в устойчиви фразеологични сравнения в немския и българския език. В: Тотев, Тотю (ред): Епископ Константинови четения. Том 16. Шумен: Университетско издателство “Епископ Константин Преславски“, 2011
  2010 Национално външно оценяване за осми клас с интензивно изучаване на немски език в профилираните гимназии и профилирани паралелки в СОУ, 23 юни 2010 г., (в съавторство с Даниела Кирова и Нели Митева) https://www.mon.bg/bg/95