Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Гл. ас. д-р Стефка Недялкова Александрова
  Гл. ас. д-р Стефка Недялкова Александрова

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

  Кабинет: Корпус Корпус 1, стая 209

  Телефон: 054 830495, вътр. 319

  Email: st.aleksandrova@shu.bg

  Приемно време: I седмица: понеделник от 12,00 - 14,00 ч., II седмица: понеделник от 12,00 - 14,00 ч.


  2022 Александрова, С. 2022: Изразяване на учтивост в българското речево общуване.
  2018 Александрова, Ст., Стойкова, Н. Обращения и речевые этикетные стереотипы при стартировании речевой интеракции.–В: Проблемы когнитивного и функционального-коммуникативного описания славянских языков, Вып. 12, 2018 г. с. 121 – 145. ISSN 2603-3143
  2024 Изразяване на учтивост/неучтивост при поздрав чрез паралингвистични средства. – В: Български език, г. LXXI. София: ИК ЕМАС, 2024, с. 468–484. pISSN: 0005-4283, eISSN: 2603-3372
  2023 Trends in the choice of greetings to expresspolitenes. In KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL Vol. 58, 717 – 722. ISSN: 1857-923Х
  2023 Изразяване на учтивост чрез речевия акт поздрав в българската и турската езикова практика. –В: Теория и практика языковой коммуникации. Уфа, УУНиТ, 2023, с. 232–242. ISBN 978-5-7477-5735-6.
  2023 Заниманията с аеробика - ефективен начин за психофизическо въздействие в академичните среди (в съавт. с Т. Игнатова). –В: Сборник с доклади от Десета международна научна конференция „Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование\", т.2, Варна: УИ „Проф. д-р П. Стоянов“, 2023, с. 503–509. ISBN 978-619-221-462-3.
  2023 Обръщението в българското и немското неформално речево общуване. –В: Отговорността пред езика, кн. 9. Шумен: УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2023, с. 167–183. ISSN: 1313-695X (Print), ISSN: 2815-4312 (online), (в съавт. с М. Тодорова)
  2022 Речеви формули за изразяване на учтивост/неучтивост при привличане на вниманието на събеседника. –В: Отговорността пред езика. кн.8. Сборник, посветен на 65-годишнината на проф. д-р Н. Николова. Шумен: УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2022, 291–303. ISSN 1313-695X (Print), ISSN 2815-4312 (Online)
  2021 Александрова, С. Учтивостта в българското речево общуване. В: Verba iuvenium Словото на младите. Годишник на Националната научна конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2020, бр.3. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски„, с.85-93
  2017 Александрова, Ст. За поздравите в речта на младежкото речево общуване.–В: Чуждият език и съвременното висше образование. Сборник с доклади от VIII Международна научна конференция (23-25.06.2017 г., Варна: МУ „Проф. д-р П. Стоянов“, 2017, с.230–237
  2017 Александрова, Ст., Стойкова, Н. Обръщения и стереотипни етикетни изрази при стартиране на речевата интеракция (върху материал от съвременната устна реч). http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/121_135_Nadezhda_Stoykova_Stefka_Aleksandrova_ADDRESS_AND_STEREOTYPICAL_ETIQUETTE_PHRASES_FOR_STARTING_SPEECH_INTERACTION.pdf
  2016 Александрова, Ст. За концепта учтивост в лингвистиката. – В: Аспекти на българската речева комуникация, Сборник със студии и статии. e-book pdf. Шумен, 2016, с. 158-168
  2016 Александрова, Ст. За някои изследвания на учтивостта в езика на българските медии.-В: Медиалингвистика. Вьспуск 5. Язык в координатах массмедиа. Материалы I международной научно-практической конференции, 6-9 септемвря 2016, Варна. Изд. Санкт-Петербург 2016, с. 66-68 http://medialing.spbu.ru/news/43-138.html
  2023 \"Тенденции в избора на поздрави за изразяване на учтивост\" в 41-та Международна научна конференция \"The teacher of the future\", гр. Будва, Черна гора, 08-11 юни 2023 г.
  2023 \"Изразяване на учтивост чрез речевия акт поздрав в българската и турската езикова практика\" (в съавт. с М. Шукриева). Доклад в ХV Международна научна конференция \"Теория и практика на езиковата комуникация\" на Уфимския университет, 19-20 юни 2023 г.
  2023 \"Заниманията с аеробика – ефективен начин за психофизическо въздействие в академичните среди\" (в съавт. с Т. Игнатова) в Юбилейна международна научна конференция \"Език, наука, комуникации и спорт – 60 години академично образование\" на Департамента за чуждоезиково обучение, комуникации и спорт към Медицинския университет \"Проф. д-р Параскев Стоянов\" - Варна, 16-17 юни 2023 г.
  2022 Изразяване на учтивост в българското речево общуване. Шумен: УИ \"Епископ Константин Преславски\", 2022, с. 198. ISBN 978-619-201-696-8
  2023 Българската диалектология в контекста на съвременната дигитална лингвистика. –В: Любословие: Интердисциплинарните изследвания, (гл. ред. Св. Неделчева), № 23. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2023, 327–331. https://doi.org/10.46687/JXLM3296