Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р Аглика Добринова Добрева
  Ст. преп. д-р Аглика Добринова Добрева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: a.dobreva@shu.bg

  Приемно време: първа седмица: четвъртък 11-13 ч., К2-307; втора седмица: петък 17-19ч., К3; Присъствени дни: първа седмица -четвъртък; втора седмица - петък


  Завършен университет, специалност

  3авършва ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1993 г., специалност Английска филология.

  От 1994 г. е на работа в Шуменския университет.

  Месторабота преди постъпване в ШУ

  ГПЧЕ " Н. Й. Вапцаров", гр. Шумен

  Заемани академични длъжности

  от 1994-1998 асистент

  от 1998-2008 старши асистент

  от 2008 главен асистент

  от 2015 старши преподавател

  Придобити научни степени

  доктор

  Водени лекции и/или упражнения

  - Английска филология - бакалавърска степен: упражнения по практически английски (превод, лексика, английски за академични цели), семинарни занятия по лексикология и семантика

  - Занятия със студенти от магистърка програма "Лингвистика и превод"и "Езиково обслужване на бизнеса и туризма": упражнения по художествен превод и култура на деловото общуване.

  - английски език за студенти неспециалисти от бакалавърските програми: приложна германистика и специалностите от ФТН и ФМИ: компютърни информационни системи, СС, СОСТ, КТАП; Английски език за специалност "География и регионална политика" (бакалаври).

  - бизнес английски със студенти от специалност "Икономика"

  - упражнения по практически английски език със студенти към ЦПО

  - „Специализиран английски език“ за магистри по специалностите Алгебра/Анализ/Стопанска математика/ Педагогика на обучението по математика и информатика/Педагогика на обучението по математика

  -„Специализиран английски език“ за магистри по Софтуерни технологии/ Софтуерно инженерство/ Мултимедийни технологии

  - „Специализиран английски език“ за магистри по „Уебдизайн и сигурност“ с разработено дигитално съдържание в платформата на ШУ по проект EDUTRANSFORM.

  Преподавателска дейност в чуждестранни университети

  преподаване в университета в Гент, Белгия по линия на Еразъм - декември, 2011

  преподаване в Тракийския университет в Одрин, Турция по линия на Еразъм - май 2013

  преподаване в университета в Кордоба, Испания по линия на Еразъм - май 2016

  преподаване на дисциплината „Английски език за академични цели“ в университета във Фафе, Португалия в рамките на програма „Еразъм+“ (08-12.05. 2017 г.).

  Области на научни интереси

  английски за академични цели, лингвистика, когнитивна лингвистика, семантика, когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции, преподаване на английски език

  Специализации

  тримесечно посещение на университета в Улвърхемптън (1995) по проект Темпус

  двуседмично посещение на университета “Сейнт Андрюз” (1999) по проект съвместно с университета “Сейнт Андрюз”, Британски съвет и Нов Български Университет (1999)

  Участие в семинар като стипендиант в рамките на Европейски форум, Алпбах, Австрия (2002 г.)

  - Обучение по проект Студентски практики.

  - Обучителен курс за използване на база данни Scopus с лектор от Американски университет в Благоевград 10.04.2013,

  - Обучение във връзка с работа във фонетичен кабинет ОТЕХ ООД 2013

  - Семинар проведен от Educational Centre, Варна n 28.03.2017г. на тема: Passport to Success. Life in the Fast Lane.

  - Обучение по немски език – ниво Б1.1 по проект, ръководен от доц. д-р Снежана Бойчева. (29.05.-12.06.2017 г.)

  - Семинар, проведен от Educational Centre, във Варна на 14.11.2017 г., на тема: The Magic of the Words: Maximizing Student Talk Time

  -Обучение по немски език – ниво Б1 (втора част) по проект, ръководен от доц. д-р Снежана Бойчева. (18.06.-02.07.2018 г.)

  -Практически семинар на Elsevier (Science Direct, Scopus, Mendeley) – 18.10.2018 г.

  - Oбучение за използванито на бази данни Web of Sciense - ШУ, 28.02. 2019 г.

  - Курс за обучение на преподаватели по английски език, проведен от SOL (Sharing One language), UK, в Сърбия, 7-14 юли, 2019 г.

  -Уебинар на издателство National Geographic Learning, организиран от Educational Centre – Varna, на тема “Connect 4 - The importance of connections in language learning", с лектор Alex Warren, 4 ноември 2021.

  - Онлайн семинар, организиран от ШУ на тема „Обучение – работа с новия Web of Science” - Шумен, 11.11. 2021.

  - Семинар по комуникация и водене на преговори, организиран от ШУ в рамките на проект, финансиран от ЕС „Да направим обиколка на Черно море Let’s Cycle at the Black Sea“ – проект BSB -998; 30.09. – 01.10.; 15.10.2021, Шумен.

  - Завършен онлайн курс по Иновативни образователни технологии по Национална програма на МОН "Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители", от 20.06.2022 - 01.07.2022.

  - Обучение по проект „Let’s Cycle at the Black Sea“(„Да направим обиколка на Черно море“) октомври/ноември 2022 на тема: „ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИДЕЯ ЗА ПРОЕКТ, СТРАТЕГИЧЕСКИ БИЗНЕС ПЛАН И ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ“.

  - Обучение по проект „Let’s Cycle at the Black Sea“ “(„Да направим обиколка на Черно море“) октомври/ноември 2022 на тема: „ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТУРИЗМА И КУЛТУРАТА“ и „ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНИ УСЛУГИ“ .

  - Уебинар: "Connect 4 - The Importance of Connections in Language Learning" by Alex Warren, Senior ELT Academic Consultant @National Geographic Learning, 4. 11. 2022. (Със съдействието на Educational Centre, Varna).

  - Уебинар "OLP – A Helping Hand" by Flo Feast 29.09.2022. (Със съдействието на Educational Centre, Varna).

  - Обучение по Еразъм + в университет "Namik Kemal", Текирда, Турция 13-17 май

  Участия в проекти

  международен проекти ”Темпус” съвместно с университета в Улвърхемптън, (1995);

  проект съвместно с университета “Сейнт Андрюз”, Британски съвет и Нов Български Университет(1999),

  Университетски проект ”Език, култура, идентичност” през 2009,

  Университетски проекти на катедрата по английска филология през 2010, 2011, 2012

  Участие в ”Еразъм” с посещение и преподаване в университета в Гент, Белгия, 2011 и Тракийския университет в Одрин

  Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд и ЕС (2012-2014)

  2013 - „Динамика, интердисциплинарност, вариативност в англицистиката“. Ръководител доц.д-р Теменужка Сеизова-Нанкова. РД-08/273/15.03.2013г.

  2014 ”Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание” (№ РД-08-277/14.03.2014), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

  2014 Преподаване по ПРОЕКТBG51РО001-3.3.06-0003 ”Изграждане на устройчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки”, януари, р-л. Проф. Б. Беджев

  2014 Преподаване по ПРОЕКТ РД-08-248, р-л доц. д-р Сн. Бойчева

  2014 Участие в международна конференция в университета Каляри, Италия, с подкрепа на проекти: РД-08-268/14.03.2014 с р-л проф. д.ф.н. И. Савова и РД-08-277/14.03.2014, р-л доц. д-р Светлана Неделчева

  2015 Национален проект на ШУ: ”Глобалното и локалното: съвременни тенденции в развитието на англицистиката и превода” (РД-08-324/13.03.2015 г.), р-л доц. д-р Светлана Неделчева, ШУ

  2016 Проект на катедра ”Германистика”: „Език - литература – медии“, № РД-10-440/07.03.2016 г.

  2017 Проект РД-08-112/06.02.2017 „Език, медии, култура във взаимодействие ”, р-л доц. д-р Нели Митева/д-р Даниела Кирова

  2017 26-а конференция на Българската асоциация на преподавателите по английски език, проведена в рамките на „Първи източноевропейски регионален конгрес на FIPLV“ в ШУ „Епископ К. Преславски“, ДИКПО Варна (22.06.-25.06.2017 г.) - участие с доклад на тема: „Teaching Language and Culture through Phraseology“

  2018 - Проект РД 08-92/ 31.01.2018 г. ”Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.”, р-л д-р Даниела Кирова

  Проект РД 19-08-05 ”Език и комуникация - медиалингвистични измерения”, р-л преп. д-р Г. Герова

  Проект РД-08-142/ 05.02.2020 г. ”Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение”, ръководител ст. преп. д-р А. Добрева

  РД-08-97/01.02.2021 Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства. Ръководител ст. преп. д-р Н. Лечева

  Университетски роект на катедра „Германистика“: Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване РД-08-135/ 01.03.2022 г. р-л доц. д-р А. Илиязова.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", финансиран от ОП "Наука за образование и интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ в качеството на: 1) Експерт учебна документация и 2) Обучител.

  Научноизследователски проект РД-08-137/24.02.2023 „Дигитален профил на хуманитаристиката - отправни точки и посоки“ на катедра „Германистика“, ШУ „Епископ Константин Преславски“, р-л доц. Айля Илиязова

  - Проект РД-08-87/30.01.2024г. на катедра Германистика в ШУ "Епископ К. Преславски"

  Заемани ръководни позиции

  2020 - Ръководител на университетски проект на катедра „Германистика“ РД 08-142/05.02.2020 „ Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение.

  Организационна дейност

  курсов ръководител на студенти-бакалаври (ежегодно) и студенти към ЦПО (2004-2008), координиране на обучението по практически английски език (ежегодно)

  участие в комисия по признаване на кредити и изготвяне на индивидуални планове на студенти по английска филология

  ръководител: Проект РД-08-142/ 05.02.2020 г. "Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение" ръководител ст. преп. д-р А. Добрева

  Членства в научни организации

  БДБИ - Българско дружество за британски изследвания

  ВЕТА - Bulgarian English Teachers' Association

  Член на редколегията на чуждестранно издание:

  OPEN JOURNAL FOR STUDIES IN LINGUISTICS (OJSL)

  An Online Open Access Academic Journal

  ISSN (Online) 2620-0678 * https://doi.org/10.32591/coas.ojsl

  Publisher: Center for Open Access in Science (COAS), Belgrade – SERBIA