Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Ст. преп. д-р Аглика Добринова Добрева
  Ст. преп. д-р Аглика Добринова Добрева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ГЕРМАНИСТИКА

  Кабинет: Корпус 2, стая 307

  Телефон: 054 830495 вътр. 245 К2

  Email: a.dobreva@shu.bg

  Приемно време: първа седмица: четвъртък 11-13 ч., К2-307; втора седмица: петък 17-19ч., К3; Присъствени дни: първа седмица -четвъртък; втора седмица - петък


  2017 2017г. - "Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език"
  2017 Добрева, А. COGNITIVE ASPECT IN THE DESCRIPTION OF BASIC EMOTION CONCEPTS IN ENGLISH AND BULGARIAN (Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език) АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „Германски езици“ (Съвременен английски език), Шумен: ШУ Епископ Константин Преславски, 41 стр., http://shu-bg.net/sites/default/files/stefka/AVTOREFERAT%20FINAL.pdf
  2020 Когнитивен аспект в описанието на концепти за басисни емоции в английския и българския език. Шумен: ШУ ”Епископ Константин Преславски”, 2020, ISBN 978-619-201-440-7.
  2023 2023 г. - Добрева, А. (2023) Езикова политика и урбанистичен лингвистичен пейзаж – В: „Филологически ракурси“ т.V – Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, стр. 177-185.
  2023 2023 г. Dobreva, A. (2023) English as a Lingua Franca in the ULL. – In: Special Issue Proceedings of the 30th BETA-IATEFL Annual International Conference, Sofia: BETA and UNWE ”A Jubilee. The Past present and Future of ELT”, issue 45, year VI, 2023, pp. 80-89.
  2022 Добрева, А. (2022) Лексеми в семантичното поле на концепта гняв в английския и българския език. - В: „Любословие“, бр. 22 - Емоциите. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, стр. 89-110.
  2022 Добрева, А. (2022) Многоезичие и лингвистичен пейзаж - приложни аспекти. - В: Годишник на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“, Факултет по химанитарни науки, т. ХХХIII A/1. Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, стр. 228-235. < https://doi.org/10.46687/VJKX5850>
  2022 Dobreva, A. (2022) Errors in Multilingual Translations as a Source of Classroom Reflection. – In: New trends in teaching English. Sofia: Academic Publisher “Za bukvite – O pismeneh”. ISBN 978-619-185-566-7, pp.43-51.
  2021 Добрева, А. Идеи за типове задачи върху урбанистичния лингвистичен пейзаж в обучението по английски език. В: Кръгла маса „Бизнес лингва 2021 – Актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието. Сборник с доклади“, Свищов: Академично издателство „Димитър Ценов“ ISSN 2815-3022; 2021, стр. 104-112.
  2021 Dobreva, A. Notes on Urban Linguistic Landscape Description and its Implementation in ELT В: Филологически ракурси, т.IV, УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, 2021, ISSN: 2603-4298, стр. 157-168.
  2019 2019 г. - Dobreva, A. SOuL camp, Sremski Karlovci, Serbia, 7-14 July, 2019 Impressions, notes, reflections In: E-Newsletter © of the Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL), Edited by Polly Petcova, Issue 43 (ISSN 1314-6874)
  2019 2019 г. – Добрева, А. За формата Печа Куча и неговото приложение в обучението по английски език В: Филологичвски ракуси III,Шумен: УИ на ШУ „Епископ Константин Преславски“, стр. 132-145
  2018 2018г. - Dobreva, A. Teaching Idioms and Etymology. In: Balkan Educational Studies. Edited by Prof. Dr. Hikmet Asutay. Edirne – 2018, Trakia University Publication No: 195 ISBN: 978-975-374-201-6, pp. 1-6
  2017 Dobreva A. (2017) Teaching Language and Culture through Phraseology. In: Balkan Educational Studies 2017. Editor: Prof. Dr. Hikmet Asutay. Turkey: Trakya Universitesi Yayin N 188, ISBN: 978-975-374-213-9, pp. 199-204,
  2016 Добрева, А. 2016. Цветовете в езикови изрази за емоции в английския и българския език. В: Митева, Н., Бойчева, С., Кирова, Д.: Език - литература - медии, ел. издание, Издателство на ШУ, 2016.
  2015 Добрева, А. За някои лингвокултурни особености на концептa радост в английския и българския език. В: Литермедия. http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=202
  2015 Добрева 2015: Аглика Добрева. За някои лингвокултурни специфики на концептите страх, тъга, гняв/яд в английския и българския език. В: Научна поредица „Филологически ракурси“. Том I. Съставители: Антоанета Димитрова, Снежана Бойчева, със съдействието на Изабел фон Цитцевиц. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2015, с. 116-122.
  2015 On the Lexical Representation of the Concept of Fear in English and Bulgarian. В: "Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание“ УИ „Епископ К. Преславски“, Шумен 2014, стр.80-86
  2014 Dobreva, А.,Cognitive and Cultural Aspects of Metaphors for Basic Emotions in English and Bulgarian, in SocioBrains, Scientific Refereed Online Journal, Issue1, ISSN: 2367-5721, 2014. IF 3.32 (SJIF 2014)
  2013 Aglika Dobreva. The Concept of Sadness in English and Bulgarian, в сборник на катедрата по английска филология - Dynamics, Interdisciplinarity, Diversity, Konstantin Preslavsky University Press, 2013, стр. 5-9.
  2012 Добрева, А., Metaphorical Schemes in the Representation of Some Emotions, в Съвременни аспекти в англицистиката в съпоставителен план, УИ, 2012, стр. 4-17
  2012 Dobreva A., The Opposition Positive-Negative in Figurative Expressions of Emotions. in Book of Proceedings from Тhe 12th International Language and Stylistics Symposium, vol.2,Edirne: Trakya University Publishing House, 2012, pp. 854-858
  2010 Добрева А., Universality of Emotion Concepts, в: Език, култура идентичност; изд. Фабер: Шумен, 2010, стр.14-19
  2010 Добрева А.,Theories of Emotion and Metaphors for Emotion, в: Language, Cognition, Communication; изд. Епископ Константин Преславски: Шумен, 2010, стр.5-11
  2009 Добрева А., Храна и културна идентичност ( в съавторство с Е. Григорова) - Всекидневието - места, памет, езици, изд. Фабер: В. Търново, 2009, 51-57
  2008 Добрева А., The Concept of Shame in English and Bulgarian. – Проблемъi когнитивного и функционалъного описания русского и болгарского язъiков, въiпуск седмой,Шумен: издателство „Епископ Константин Преславски”, 2008, 178-183
  2007 Conceptual Structure of Positive Еmotions in Idioms // За човека и езика (сборник с научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. д.ф.н. Майа Пенчева)София: Университетско издателство “ Св. Климент Охридски”, 2007: стp.135-145
  2002 Culture Specific Theories Reflected in Ideational Idioms of Emotions // Икономика и развитие на обществото, т. V, 2002, стp. 324-329, Университетско издателство наикономически университет, Варна, ISBN 954-21-0125-2(vol. 5)
  2024 Urban Linguistic Landscape and English Language Teaching, a report presented at Global Voices 2024 Passport to the Future: The 19th International and 23 National ATECR Conference, 6th April, Prague
  2024 Добрева, А. (2024) Урбанистичен лингвистичен пейзаж, езикови и културни взаимодействия. Доклад, представен на конференция \"Езици, литератури, комуникации\", Велико Търново: 6-7 юни.
  2023 Dobreva, A. English as a Lingua Franca in the ULL. - Paper presented at 30th Annual International BETA Conference, 2023 \"A Jubilee. The Past Present and Future of ELT\", 9-10 September, Sofia: UNWE /to be published/
  2019 2019 г. - Dobreva, A. Presentation Formats in EAP (а paper presented at 28th BETA-IATEFL Annual International Conference: Changing the World One Class at a Time: Getting Through to Students, 3rd-5th May 2019, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria) In: BETA-IATEFL conference selections 2019 E-Newsletter © of the Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL), Edited by Polly Petcova, Issue 42, pp. 80-88 (ISSN 1314-6874)
  2018 Etymology of Idioms and Their Teaching. (presented at 27th BETA-IATEFL Annual International Conference: Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies. 22-24.06. 2018, Burgas Free University) In: E-Newsletter © Published bimonthly by the Bulgarian English Teachers’ Association (BETA-IATEFL), Edited by Polly Petcova, Issue 36, Year VII, July – August 2018, pp. 41-55, ISSN 1314-6874
  2017 2017г. - Dobreva, A. Teaching Language and Culture through Language Specific Similes. In: Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future. (E-newsletter “ Papers from the 1st FIPLV East European Regional Congress 26th BETA-IATEFL Annual International Conference 22nd-25th June 2017 Varna, Bulgaria.”) Edited by Velikova S. et al. Issue 30,year VI, July-August 2017, ISSN 1314-6874, pp.71-84 /http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf/
  2012 Добрева, А., The opposition positive-negative in Figurative Expressions of Emotions, в сборник от 12 международен симпозиум по литература и стилистика, Одрин, Турция, 2012 (Тhe 12th International Language and Stylistics Symposium)
  2009 Добрева, А. Approaches in Teaching Essay Writing within an EAP Course at Advanced Level, публикувано в сборник с доклади от национална кръгла маса ‘Владеенето начужд език – условие за успешен бизнес’ изд. ‘Наука и икономика’, Варна, 2009
  2009 Добрева, А. Metaphorical and Metonymical Models of Fear in English and Bulgarian, in Intercultural Communication (Proceedings of the International Conference of theBulgarian American Studies Association and the Bulgarian Society for British Studies,Plovdiv, 2006) Sofia, P OLIS publishers, 2009
  2009 Добрева, А., Approaches in teaching of Essay Writing within an EAP Course at Advanced Level , публикувано в сборник ‘Владеенето на чужд език – условие за успешенбизнес’, изд. ‘Наука и икономика’ Икономически университет, Варна, 2009, 261-266
  2007 Intercultural Pragmatics in Jokes // Cognitive Modeling in Linguistics (Proceedings of the IXth international conference - Sofia 2007), Moscow Steel and Alloys Institute,Copyright, 2007: стp.57-62
  2005 Prototypical Models in Metaphorical Expressions of Pride. The Transatlantic and the Transnational in a Changing Cultural Context. Conference proceedings. M. Danova(ed.)Polis Publishing. Sofia 2005. pp.170-182
  2004 Metaphorical Expressions of Respect in English and Bulgarian, в Годишник на Техническия университет във Варна, т. 5- 312
  2003 Ideational Idioms of Emotions Reflecting a Cultural Theory // Годишник на ШУ, Факултет по хуманитарни науки, т.16-17А, стp.151-158,2003, Университетскоиздателство на ШУ “Епископ Константин Преславски” , Шумен
  2003 Metaphorical Structuring of Anger in English and Bulgarian // Годишник на Технически университет, стр.195-200 Варна, 2003
  2001 Conceptual Motivation and Cultural Specifities of Ideational Idioms of Emotions // Морски научен форум, т.3, стp. 120-126, Приложна лингвистика и чуждоезиковообучение, Вaрнa 2001, Висше Военноморско Училище “Никола Йонков Вапцаров, ISSN 1310-9278
  1999 Bulgarian-English Interlanguage of Idioms // Сборник научни трудове 1999, стp.201, ВВУАПО, Шумен, ISBN 954-9681-01
  1999 Translatabilty and Equivalence of English Idioms // Научни трудове, т..37, серия 7,1999,стp.177,publ. РУ “Ангел Кънчев”, Русе ISSN 1311-3321
  1998 Students’ strategies in the Translation of Business English Idioms // ”Foreign Languages for Specific Purposes”, vol/1, International Conference Proceedings,1998, стp.159,publ. house of University of Medicine,Varna,Bulgaria, ISBN 954-9685-04-7
  2019 Добрева А., (в съавт. С Александрова, А., и кол). 333 български и английски текста за превод. З. Тодоров (ред.). София: Издателство Асеневци, 2019, 294 стр., ISBN: 978-619-7356-81-6
  2015 Добрева, А и др., под редакцията на Тодорова, Р. и Т. Сеизова “120 български и английски текста за превод“ (второ издание), Асеневци трейд ЕООД, 2015
  2011 Добрева, А. „120 български и английски текста за превод в съавторство с език” (в съавторство с А. Александрова и др.), Университетско издателство”ЕпископКонстантин Преславски”, гр. Шумен
  2010 Добрева, А. „12 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език” (в съавторство с Т. Сеизова, Св, Неделчева, Зл. Тодоров, Д Чешмеджиева и Сн.Обейд), Университетско издателство”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен
  2009 Добрева, А. „10 примерни теста за кандидатстудентски изпит по английски език” (в съавторство с Т. Сеизова, Св, Неделчева, Зл. Тодоров, Д Чешмеджиева и Сн.Обейд), Университетско издателство”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен
  2005 15 Model Tests for Admission to Shumen University (В съавторство с Пепа Смядовска ), “Episkop Konstantin Preslavski” University Press, 2005
  2004 Примерни тестове по английски език за кандидат-студенти (в съавторство с Мирослава Цветкова и Деяна Вълчева), издателство на ШУ “Епископ КонстантинПреславски”, 2004
  2024 Добрева, А. (2020) Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език Шумен: УИ Епископ К. Преславски. Цитирано в: Вихрогонова, Хр. (2024) Лингвокултурни концепти в немския и българския език. Пловдив: УИ \"Паисий Хилендарски\", стр. 203
  2022 Добрева, А. Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, 348с. Цитирано в: Вихрогонова, Хр. (2022) Образен аспект на концепта радост в речниковия фонд на немския и българския език. стр.139,140, 141. - В: сп. Любословие. Емоциите. Бр. 22/2022, стр. 128-143. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
  2021 Добрева, А. Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, 348 с. Цитирано в: Илиязова, А. (2021) Различният Хоризонт (Немският когнитивно-лингвистичен модел) стр. 11/стр.20/стр.23. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ISBN (print) 978-619-201-535-0; ISBN (online) 978-619-201-536-7.
  2021 Добрева, А. Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, 348 с. Цитирано в: Илиязова, А. (2021) За заедността в мисленето: трансформации на концепта сътрудничество в немския когнитивнолингвистичен континуум. с. 258-275 В: сп. Любословие. Трансформациите, бр. 21/2021, 259 с.
  2021 Добрева, А. Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и българския език. Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2020, 348 с. Цитирано в: Илиязова, А. (2021) Лексемата мисъл в българския език и нейните семантични еквиваленти в немския език. – В: Научен векторна Балканите т.5, N 2 (12) стр. 25. Online ISSN 2683-1104. https://mail.google.com/mail/u/1/#search/%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8F/FMfcgzGkZGhjmLpTTFbHFkCrFjDVJSNq?projector=1&messagePartId=0.1
  2019 Dobreva, A. Etymology of idioms and Their Teaching, 2018, E-Newsletter (BETA-IATEFL), Polly Petcova, editor, Issue 38, Year VII, July-Aug 2018, ISSN 1314-6874, pp.41-55. In: Brandon Chai An Weng(2019), The Effects of Metaphor Awareness on L2 Learners\' Retention of English Idiomatic Phrases. studentsrepo.um.edu.my/12771/1/Brandon_Chai pdf, p.21
  2016 2014г. - Dobreva, А.,Cognitive and Cultural Aspects of Metaphors for Basic Emotions in English and Bulgarian, in SocioBrains, Scientific Refereed Online Journal, Issue1, ISSN: 2367-5721, 2014 Цитирано в: Strudholm, E., Carla Bazzanella and Irene Ronga. 2016. Metaphor and Emotion In Colour Words. In: Silvestre, J.P., E. Cardeira and A. Villalva (eds.). Colour and Colour Naming: Crosslinguistic Approaches. Lisboa: CENTRO DE LINGUISTICA DA UNIVERSIDADE DE LISBOA, UNIVERSIDADE DE AVEIRO. pp. 130-144
  2014 2014 г. – Dobreva 2003. Dobreva, A., \"Metaphorical Structuring of Anger in English and Bulgarian\". In: Annual book of papers of Technical University (CD), Varna,2003, р.195-200. Цитирано в: Господинова, Д. Metaphors of Аnger and Love in English and Bulgarian – дипломна работа за придобиване на ОС бакалавър (непубликувана) 2014 г. -Dobreva 2007. Dobreva, A., \"Conceptual Structure of Positive Еmotions in Idioms\". In: За човека и езика. Sofia: Sofia University Publishing House ‘St. Kliment Ohridski’, 2007,p.135-145. Цитирано в: Господинова, Д. Metaphors of Аnger and Love in English and Bulgarian – дипломна работа за придобиване на ОС бакалавър (непубликувана)
  2014 Dobreva, А.Cognitive and Cultural Aspects of Metaphors for Basic Emotions in English and Bulgarian,presented at RaAM 10 – The 10th Conference of the Association for Researching and Applying of Metaphor and Metonymy, Cagliari, Italy, 20-23 June, 2014, in book of abstracts/http://www.raam.org.uk/wp-content/uploads/2014/06/Cagliari-book-of-abstracts.pdf/