Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Преподаватели

  Проф. д.и.н. Стела Милчева Дончева
  Проф. д.и.н. Стела Милчева Дончева

  Факултет: Факултет по хуманитарни науки

  Катедра: ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ

  Кабинет: Корпус 1, стая 301

  Телефон: 054 830495, вътр. 375

  Email: s.doncheva@shu.bg

  Приемно време: I седмица - четвъртък от 14-16 ч.; II седмица - четвъртък от 10-12 ч.


  2021 Дончева, С. Производството на художествен метал в България през X век (по данни от производствените центрове в околностите на Преслав). Фабер. Велико Търново, 2021. ISBN: 978-619-00-1428-7.
  2015 С. Дончева. Калъпи и матрици от българското средновековие (IX-XIV в.). В. Търново, 2015, 312 c. ISBN 978-619-00-0337-3. https://www.academia.edu/41560774/
  2012 Doncheva, S. Metal Art Production in Medieval Bulgaria. Jewelry craftsmanship in Bulgaria at the Middle Ages. Lambert Academic Publishing, 2012, 161 pp. Saarbrucken.
  2011 Ст. Бонев, С. Дончева. Старобългарски производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско. В. Търново, 2011, 323 с. ISBN 978-954-400-414. https://www.academia.edu/41547162/
  2008 Дончева, С. Кръстокуполните църкви в Първото българско царство. В. Търново, 2008, 370 с. ISBN:978-954-775-843-8, 338. https://www.academia.edu/5168451/
  2007 Дончева, С. Медалиони от Средновековна България. В. Търново, 2007, 338 с. ISBN:978-954-775-699-1, 338. https://www.academia.edu/2401211/
  2003 Дончева, С. Базиликите от Първото българско царство. Архитектурен облик. Шумен, 2003, 155 с. ISBN:954-8665-34-5, 155. https://www.academia.edu/41546893/
  2021 Doncheva, S. \"The \"golden section\" in the Bulgarian medieval architecture\". – In: The Journal of Symmetrion. Editor: V. Katona. – Symmetry: Culture and Science, 2021, 205-208.
  2021 Doncheva, S. Аn Enamel Finding from Bulgaria at the 11th-12th century and Production of Cloisonne Enamel. – In: Arheologia Mileniului I P. Chr. VI. Dunarea de Jos intre antichitate si evul mediu. Braila, 2021, 249-264.
  2021 Doncheva, S., N. Arhangelova, A. Csepregi, A. Angyal, Z. Szikszai. PIXE - Analyse of Ingots and Scrap from the Metal Art Production Centre near Zlatar, Veliki Preslav Municipality. – In: Studia academica Sumenensia, Vol. 8, 2021, 71-98.
  2021 Doncheva, S., N. Arhangelova, A. Csepregi, A. Angyal, Z. Szikszai. PIXE - Analyse of Ingots and Scrap from the Metal Art Production Centre near Nadarevo, Veliki Preslav Municipality. – In: Orbis Mediaevalis, 3rd session. Exploring Dwellings and Manufacturing Spaces in the Medieval Context (7th – 14th Centuries), 2021, 191-208.
  2021 Дончева, C. Реконструкция на конска амуниция по находки от Абритус. – В: Известия на Исторически музей Разград, Т. 3, 2021, 147-153. ISSN: 2367-6337.
  2021 Дончева, C. Идейна възстановка на орнаментиката по изделия на художествения метал от X век“. – Годишник на Софийския университет „Климент Охродски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчева“. Том 102 (21), 2021, 329-344.
  2021 Doncheva, S. Workshops in the production centers in the vicinity of the capital Preslav. – In: Orbis Mediaevalis, 3rd session. Exploring Dwellings and Manufacturing Spaces in the Medieval Context (7th – 14th Centuries), 2021, 177-190.
  2021 Дончева, С. Предмети на християнския култ отпроучванията на Акве калиде, Бургаски минерални бани. – В: Aquae Calide. Бургас, 2021, 306-315. ISBN: 978-619-91678-4-7.
  2021 Дончева, С., Т. Тихов. Производствен център за металопластика в землището на с. Златар, Община Велики Преслав. – Археологически открития и разкопки през 2020 г. София, 2021, 999-1002.
  2020 Дончева, С. Средновизантийска оловна евлогия от околностите на Дръстър. – В: Владетел, държава и църква. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Пламен Павлов. Част 2. В. Търново, 2020, 130-138.
  2020 Doncheva, S. “Early Medieval Bulgarian Belt set – Composition and Function”. – In: Pontica, LIII, 2020, 323-341.
  2020 Дончева, С., Н. Николов „Към ранносредновековната символика в ювелирната практика“. – В: България и българите: бит, душевност, национална идентичност. Шумен, 2020, 139-149.
  2020 Дончева, С. О форме и декоре ременных бляшек в раннесредневековой Болгарии. – В: Stratum plus. «На одно крыло — серебряная, На другое — золотая...» Сборник статей памяти Светланы Рябцевой. Отв. ред. Р. Рабинович, Н. Тельнов, Кишинев, 2020, 55-68.
  2020 Дончева, С. Производство византийских фоллисов в центрах художественного металла в окрестностях Преслава в X веке – В: Stratum plus, 5. Властелины дорог. Отв. ред. Р. Рабинович, Ю. Стамати. 2020, 411-424. ISSN: 1857-3533.
  2020 Дончева, С., Н. Николов. Бронзов амулет с надписи от околностите на Плиска. – В: Преславска книжовна школа, Т. 20, 2020, 94-101.
  2020 Doncheva, S. Similar Traits and Influences in the Production of Belt Sets in Bulgaria and Romania in the 10th Century AD. – Pontica, LIII, 2020, 343-370.
  2020 Дончева, С. Оловна мярка от късното средновековие. – ИАИ, Т. 46. Сборник в памет на проф. Йорданка Юрукова, София, 2020, 253-258.
  2019 Дончева, С., Николов, Н. Печати с рядка иконография от територията на България. – In honorem, 6. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Иван Йорданов. Шумен, 2019, 247-253. ISBN 978-619-201-348-6. https://www.academia.edu/43332094/
  2019 Дончева, С. Прорезни ажурни коланни краища с изображения на грифони. – История и култура на България и българите (IX – XIX в.). Исторически изследвания и археологически приноси в памет на проф. д-р Валентин Плетньов. – Acta Musei Varanensis, XIII-1, Варна, 2019, 135-152. ISBN 978-619-7373-68-4.
  2019 Дончева, С. Украшения с изображением сирены из центра художественного металла вблизи с. Златар Преславского района (производство и способ применения). – Археологические вести, 25, 2019, 158-168. ISSN 1817-6976. https://www.academia.edu/41490282/
  2019 Дончева, С., Тихов, Т. Производствен център за металопластика в землището на с. Златар, Община Велики Преслав. - Археологически открития и разкопки през 2018 г. София, 2019, 472-474. ISSN:1313-0889 (PRINT), 2603-3658 (ONLINE). https://www.academia.edu/42329458/
  2019 Дончева, С. Метални покрития върху бронзови изделия от производствените центрове в околностите на Преслав. - Преслав, 8, 2019, 339-354. ISBN:978-619-00-0992-4. https://www.academia.edu/43048604/
  2019 Дончева, С. Железни кръстове от Шуменска крепост и околността. - Известия на исторически музей Шумен, 18, Фабер, 2019, 206-216. ISSN:0861-9581. https://www.academia.edu/41546716/
  2019 Дончева, С. Aлхимията – наука, философия или магия?. - Историкии, 10, 2019, 22-33. ISBN:978-619-00-0832-3.
  2019 Дончева, С., Тотев, Б., Добрев, Д., Тенекеджиев, В. Ранносредновековна църква от първата половина на V в. при с. Топола, община Каварна. Тракия и Хемимонт IV-XIV век, 2, 2019, 28-46. ISBN:978-619-7252-60-6.
  2019 Дончева, С., Пенев, И. Использование PIXE-методов в исследовании ювелирных мастерских столицы Преслав. (металные покрития бронзовых изделия). Ювелирное искусство и материальная культура, 5, Издателство Государственного Эрмитажа, 2019, 114-121. ISBN:978-5-93572-836-6.
  2019 Doncheva, S. Slotted Openwork Strap Ends with \"S\" - Shape Double Palmettes from Northeastern Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, XXIII, 2, 2019, ISSN:1310-9537, 79-92. SJR (Scopus): 0.55. SJR. Линк: https://www.scopus.com/sourceid/21100198236#tabs=1; https://www.academia.edu/41560608/
  2018 Дончева, С. Ювелирные прозводства в Болгарии в X веке (трасология, химический состав металла, техника изготовления). Труды исторического факультета МГУ; вып. 140. Сер. II, Исторические исследования; 83 ), с. 34., УДК 902+903+ 93 ББК, Издaтелство Московского университета, 2018, 36-37.
  2018 Дончева, С. Средновековният български колан – войнско отличие и / или мода. Симеонова България в историята на Европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой, 2, Университетско издателство \"Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий\"., 2018, 242-266. ISBN:978-619-00-0832-3.
  2018 Дончева, С. Колекция прорезни оловни накрайници от РИМ-Шумен. - Приноси към българската археология. В памет на Ирина Щерева, VIII, 2018, 207-214. ISBN:978-954-9472-56-1; 978-954-9472-57-8.
  2018 Дончева, С. Изделия на металопластиката от проучванията на Акве калиде. Aquae Calidae. Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани. Бургас, 2018, 79-88.
  2018 Дончева, С. Идейна планировка в култовата архитектура на ранното християнство. - Преславска книжовна школа, 18, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2018, 321-341. ISSN:2603-4522; 2603-4530.
  2018 Дончева, С., Пенев, И., Цекова, Г. Резултати от изследването на елементния състав на предмети с християнска символика от ранното българско средновековие (материали от производствените центрове за художествен метал в околностите на Преслав и други селища). - Плиска-Преслав, 13, 2018, 323-344. https://www.academia.edu/41560563/
  2018 Дончева, С., Николов, Н. Печат на епископа на Кефалeния от IX век от околностите на Дръстър. - Писменост, книжовници, книги., Фабер, 2018, 188-202. ISBN:978-619-201-213-7.
  2018 Doncheva, S., Тotev, B. Two new swords “Bulgarian” type of Shumen. - Военни експедиции, въоръжение и снаряжение (Античност и Средновековие), 2, Славена, 2018, 129-132. ISBN:978-619-7079-00-5.
  2018 Doncheva, S., Bunzelov, I. Lead Models of Strap Ends Appliques at the 10th century from Metalwork Centers near Preslav. Pontica, LI, 2018, ISBN:973-7951-29-8, 389-403. ISSN:1013-4247. Индексирано в ERIH+ (ERIH Plus). Линк: https://revistaponticaen.wordpress.com/; https://www.academia.edu/39694146/
  2018 Doncheva, S. A bronze amulet from the territory of Northeastern Bulgaria. – In: Studia Romana et Medievalia Europensia. Miscellanea in honorem annos Professoris emeriti Dan Gh. Teodor oblata. Bucuresti – Braila, 2018, 97-106.
  2017 Дончева, С. Ювелирные производственные комплексы X векa вблизи Преслава. -Технологии производства. Stratum Plus. 5, “Сума технологий” по наставлениям Пресвитера Теофила“, Отв. ред. Р. Рабинович., 5, 2017, ISSN:1857-3533, 189-204. SJR:0.21 SJR, непопадащ в Q категория (Scopus). Линк: https://www.e-anthropology.com/; https://www.academia.edu/35065358/
  2017 Дончева, С. Производство на пръстени с изображения на пауни през X век. - Преславска книжовна школа, 17, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2017, 328-331. ISBN:978-619-00-0678-7.
  2017 Дончева, С. Метрическая система и пропорциональность в раннехристиянской архитектуре. - Tyragetia, XI (XXVI), 2017, 235-251. ISSN:1857-0240. (ERIH Plus). Линк: https://www.nationalmuseum.md/en/press_releases/journal_tyragetia/ https://www.academia.edu/35357601/
  2017 Дончева, С. Леярски съдове от Шуменска крепост. - Известия на исторически музей Шумен, 17, 2017, 61-76. ISSN:0861-9581.
  2017 Дончева, С. \"Новые находки древнерусских энколпионов на територии Болгарии\". Сб. В камне и в бронзе. - Сборник статией в чест Анны Песковой. Ред. А. Мусин, О. Щеглова. Москва, 2017, 151-154. ISBN:978-5-9908534-4-7. https://www.academia.edu/31322401/
  2017 Дончева, С., Русев, С. Архитектурна реконструкция и 3D проект на средновековния комплекс в Абритус. - Известия на исторически музей Разград, 2, 2017, 387-400. ISSN:2367-6337.
  2017 Дончева, С., Николов, Н. Наблюдения върху една група пръстени с пожелателен надпис. - Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Стоян Витлянов. 4 in Honorem. Tempus fugit. Шумен., 4, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2017, 112-118. ISBN:978-619-201-209-0.
  2017 Дончева, С., Николов, Н. \"Нови свидетелства за българо-византийските търговски отношения в края на VIII – началото на IX век”. Eпохи, XXV, 1, 2017, ISSN:9488, 175-178. (ERIH Plus). https://www.academia.edu/35086978/
  2017 Doncheva, S., Penev, I.,, Tsekova, G., Furu, E., Szikszai,Z, Uzonyi, I. Elemental Composition of Artefacts Found at the Xth Century Decorative Metalwork Centre near Nadarevo, Region of Targovishte, Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, XXI, 1, 2017, ISSN:1310-9537, 75-88. ISI IF:0.55 Q2 (Web of Science). Линк: https://www.archaeologia-bulgarica.com/archaeologia-bulgarica-journal; https://www.academia.edu/33762085/
  2017 Doncheva, S., Nikolov, N. A 9th Century Seal of the Bishop of Cephallenia Found near Durostorum. - Archaeologia Bulgarica, 2, 2017, 65-86. ISI IF:0.55 Q2 (Scopus). Линк: https://www.archaeologia-bulgarica.com/archaeologia-bulgarica-journal/; https://www.academia.edu/35502169/
  2017 Doncheva, S., Bunzelov, I. Signet rings with mythical creatures from Medieval Bulgaria. - Pontica, L, 2017, ISBN:973-7951-29-8, 351-363. (ERIH Plus). Линк: https://revistaponticaen.wordpress.com/; https://www.academia.edu/36283626/
  2016 Дончева, С. Сребърен пръстен с растителна украса от късното средновековие. - Проблеми на изкуството, 3, 2016, 59-61. ISSN:0032-9371. https://www.academia.edu/
  2016 Дончева, С. Оловна икона (евлогия) с Благовещение. - Преславска книжовна школа, 16, 2016, 261-266. ISBN:978-619-00-0570-4.
  2016 Дончева, С. Матрица за накити с растителна украса от ранното средновековие. - ГНАМ. Сборник в чест на Виолета Вълкова-Нешева, 13, 2016, 255-258. ISSN:1310-7933.
  2016 Дончева, С. Златен пръстен-печат от късното Средновековие с изображение на двуглав орел и монограм на Палеолозите. - Великите Асеневци, Абагар. Велико Търново, 2016, 484-487. ISBN:978-619-168-175-4.
  2016 Дончева, С. Бронзова матрица с изображение на Архангел Михаил. - Известия на НАИМ. In honorem professoris Stanislav Stanilov, XLIII, 2016, 423-430. ISSN:0323-9535. https://www.academia.edu/31322477/
  2016 Дончева, С. Антропоморфен амулет от Поповско. - Поломието – находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции, Фабер, 2016, 128-134. ISBN:978-619-00-0364-9.
  2016 Дончева, С., Тихов, Т. Производствен център за металопластика в землището на с. Златар, община Велики Преслав. - Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016, 677-680. ISSN:1313-0889. https://www.academia.edu/
  2016 Дончева, С., Дражева, Ц. Два калъпа за накити от средновековната крепост Акве калиде – Терма в Бургаски минерални бани. - Известия на Бургаския музей, V, 2016, 140-144. ISSN:0407-9477.
  2016 Doncheva, S. The Royal Institution during the Liturgy in Medieval Bulgaria. - Arheologia mileniului I p. chr., V, 2016, 283-308. ISBN:978-606-654-207-4.
  2016 Doncheva, S., Bunzelov, I. Crosses production in the 10th century in Medieval Bulgaria. Pontica, XLVIII-XLIX, 2016, 305-313. ISBN:973-7951-29-8. (ERIH Plus). Линк: https://revistaponticaen.wordpress.com/; https://www.academia.edu/31322223/
  2015 Дончева, С. Производство художественного металла в средневековой Болгарии в Х веке (ювелирные центры, традиции и влияния). - Ювелирное искусство и материальная культура: сб.ст. / Государственный Эрмитаж, СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015, 121-127. ISBN:978-5-93572-599-0. https://www.academia.edu/41596202/
  2015 Дончева, С. Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. - Археологически открития и разкопки за 2014 г. София, 2015, 633-636. ISBN:1313-0889. https://www.academia.edu/42329412/
  2015 Дончева, С. Късносредновековна бронзова матрица с изображение на архангел Гавраил. - Преславска книжовна школа, Т. 15, 2015, 406-411. ISBN:978-619-00-0338-0.
  2015 Дончева, С. Култовите постройки в езическа България – идейно-пространствена реконструкция. - Историкии, 8, 2015, 15-25. ISSN:978-619-00-0325-0.
  2015 Дончева, С. Източници на суровина в производството на художествен метал през X век. - Добруджа, 30, 3, 2015, 359-374. ISSN:0205-2210.
  2015 Дончева, С. За един рядък тип токи от територията на средновековна България. - Плиска-Преслав, Т. 11, 2015, 395-400. ISBN:978-954-9472-36-3. https://www.academia.edu/31322443/
  2015 Дончева, С. Велики Преслав. Административна сграда – юг. - Археологически открития и разкопки през 2014 г. София, 2015, 624-626. ISSN:1313-0889.
  2015 Дончева, С. Aнонимна сфрагидия на български владетел (X в.) от Преслав. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 11, 2015, 149-154. ISSN:1312-5532.
  2015 Дончева, С., Николов, Н. Токи с изображения на животни и митични същества от българското средновековие. - България в европейската култура, наука, образование, религия, Част 1, 2015, 457-478. ISBN:978-619-201-049-2.
  2015 Doncheva, S., Totev, B. Application of three-dimensional (3-D) design and animation in reconstruction of religious building. - Archaeology of the First Millennium A.D. Nomads and the autochtonous in the first millennium A.D. Ploiesti, IV, 2015, 587-600. ISBN:978-606-654-160-2.
  2015 Doncheva, S., Nikolov, N.. Wax seals in the Early Middle Ages in Bulgaria – storage and use. - Arheologia Mileniului I P. Chr. III. Dunarea Inferioara intre stepe si imperiu. Ploiesti., Vol. III, 2015, 313-320. ISBN:978-606-693-032-1.
  2015 Doncheva, S., Bunzelov, I. Buckles with Images of Animals and Mythological Creatures from Medieval Bulgaria. - Pontica, XLVII, 2015, 325-345. ISBN:973-7951-29-8. (ERIH Plus). Линк: https://revistaponticaen.wordpress.com/; https://www.academia.edu/12625981/
  2014 Хараланова, Б., Б. Стефанова, Е. Константинова, Ж. Жекова, С. Дончева. 110 години Исторически музей Шумен 1904-2014. Библиография на научните издания и публикации. Второ допълнено и преработено издание. Варна, 2014, 258 с. ISBN:978-619-00-0067-9, 68-143.
  2014 Конаклиев, А., Дончева, С. Патриаршеска част на царския дворец - Велики Преслав. Археологически открития и разкопки за 2013 г. София, 2014, 462-464. ISSN:1313-0889.
  2014 Дончева, С. Сборник „Преслав“ Т. 7. - Известия на исторически музей Шумен, 15, Славена, 2014, 479-484. ISSN:0861-9581.
  2014 Дончева, С. Производството на сребърни украси в центровете за художествен метал в околностите на Преслав. - Градът в българските земи. По археологически данни. Сборник материали от Национална научна конференция, посветена на живота и делото на ст. н. с. Вера Антонова 31 октомври – 1 ноември 2013. Шумен, 2014, 279-290. ISSN:978-619-00-0139-3. https://www.academia.edu/43058545/
  2014 Дончева, С. Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. - Археологически открития и разкопки за 2013 г. София, 2014, 479-481. ISSN:1313-0889.
  2014 Дончева, С. Оловни медалиони от Разградско. - Известия на исторически музей Разград, Т. 1, 2014, 205-219. ISSN: 2367-6337.
  2014 Дончева, С. Нов център за производство на художествен метал в околностите на Преслав. (Предварително съобщение). - Известия на исторически музей Шумен, 15, 2014, 54-64. ISSN:0861-9581.
  2014 Дончева, С. Матрица за отпечатъци с изображение на птица. - Сборник Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 11, 2014, 61-67. ISBN:978-619-00-0485-5.
  2014 Дончева, С., Тихов, Т. Археологически проучвания на средновековни обекти в Шуменско през последните десетилетия (кратък обзор). - Известия на исторически музей Шумен, 15, 2014, 79-105. ISSN:0861-9581.
  2014 Дончева, С., Николов, Н. Средновековен бронзов пръстен с изображение на Горгона Медуза. - Историкии, 7, 2014, 43-47. ISBN:978-619-00-0150-8.
  2014 Дончева, С., Николов, Н. За восъчните печати през Средновековието. - България в световното културно наследство, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2014, 479-485.
  2014 Doncheva, S., Тotev, B. A New “Hungarian” Type of Saber from the Outer City of Pliska. - Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. Ed. By Lyudmila Doncheva-Petkova-Csilla Balogh-Attila Turk. София – Piliscsaba, 1, 2014, 133-136. ISBN:978-963-9911-55-0.
  2014 Дончева, С. Щрих към изкуството на клетъчния емайл през средновизантийския период. – В: Средновековният човек и неговият свят. Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов. В. Търново, 2014, 395-405.
  2013 Конаклиев, А., Дончева, С. Патриаршеска част на царския дворец във Велики Преслав. - Археологически открития и разкопки за 2012 г. София, 2013, 379-381. ISSN:1313-0889.
  2013 Дончева, С. Точните науки в средновековната християнска архитектура. Журнал за исторически и археологически изследвания, 1, 2013, 40-54. ISSN 1314-748X (print) ISSN 2683-0418 (online).
  2013 Дончева, С. Типы и назначение литейных сосудов в средневековой Болгарии. - Stratum–plus. Культурные слои веры, 6, Бухарест. Санкт Петербург - Кишинев - Одесса, 2013, 243-254. ISSN:1608-9057. SJR:0.21. Линк: https://www.e-anthropology.com/; https://www.academia.edu/5693131/
  2013 Дончева, С. Реконструкция на коланни гарнитури по материали от ранносредновековния център за металопластика при с. Златар, Преславско. - Преслав, 7, 2013, 152-170. ISBN:978-619-00-0992-4.
  2013 Дончева, С. Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. - Археологически открития и разкопки за 2012 г. София, 2013, 389-391. ISSN:1313-0889.
  2013 Дончева, С. Един рядък тип оловни кръстове от българското средновековие. - Сборник Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 10, 2013, 76-81. ISBN:978-619-00-0122-5.
  2013 Дончева, С. Бронзов реликвиарен кръст със Св. Никита. - Преславска книжовна школа, Т. 13, 2013, 343-349. ISBN:978-954-400-815-5.
  2013 Дончева, С. Бронзов пандантив с Богородица от Шуменско. - Сборник Есенни четения Сборяново. От находката до витрината., 8-9, Фабер, 2013, 216-218. ISBN:978-954-400-966-3.
  2013 Дончева, С., Николов, Н. Група късносредновековни заключващи устройства. - Историкии, 6, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2013, 69-75. ISBN:978-954-400-968-7.
  2013 Бонев, Ст., Дончева, С. Ранносредновековен център за металопластика в околностите на Новосел, Шуменско (предварително съобщение за археологически разкопки за периода 2004-2006 г.). - Добруджа, 34-25, 2013, 189-200. ISSN:0205-2210.
  2013 Doncheva, S., Tsekova, G., Рenev, I., Nikolova, E., Furu, E. Elemental Composition of Metal Artefacts from the 10th c. Metal Art Centre Near the Village of Zlatar, Preslav region, NE Bulgaria Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, 1, NOUS Publishers Ltd, PO Box 1275, BG-1000 Sofia, Bulgaria, 2013, ISSN:1310-9537, 71-85. Линк: https://www.archaeologia-bulgarica.com/archaeologia-bulgarica-journal/; https://www.academia.edu/31322569/
  2012 Конаклиев, А., Дончева, С. Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) от Преслав. - Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 8, 2012, 123-133.
  2012 Дончева, С. Сребърен пръстен-печат с митично същество от късното средновековие. - ИАИ, In honorem professoris Димитър Овчаров, XL, 2012, 151-159. ISSN:0323-9535.
  2012 Дончева, С. Катинар с форма на куче от Средновековието. - Сборник Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 8-9, Фабер, 2012, 219-224. ISBN:978-954-400-966-3.
  2012 Дончева, С. Две оловни иконки с християнски образи. Историкии, 5, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2012, 68-72. ISBN:978-954-400-804-8.
  2012 Дончева, С. Археологически разкопки на обект: Производствен център за металопластика при с. Златар, община Велики Преслав. - Археологически открития и разкопки през 2011 г. София, 2012, 495-497. ISSN:1313-0889.
  2012 Дончева, С. Oловни модели за апликации от колекцията на РИМ-Шумен. - Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 2012, 34-41. ISSN 1312-3327.
  2012 Penev, I., Doncheva, S., Tsekova, G., Furu, E., Szikszai, Z., Uzonyi, I. Elemental composition of metal artifacts from the Early Medieval center for artistic metal finds near the village of Novosel, Shumen region, Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, XVI, 1, 2012, 67-82. Линк: https://www.archaeologia-bulgarica.com/archaeologia-bulgarica-journal/; https://www.academia.edu/2401262/
  2012 Penev, I., Doncheva, S., Tsekova, G. PIXE Analysis of the Surface of Gold-plated Artifacts from the Middle Ages. - Bulgarian Academy of Sciences. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Annual Report, 2011, 2012, 132-133.
  2012 Penev, I., Doncheva, S., Tsekova, G. PIXE Analysis of Artifacts with Christian Symbols from Medieval Bulgaria. - Bulgarian Academy of Sciences. Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy. Annual Report, 2011, София, 2012, 134-136.
  2011 Конаклиев, А., Дончева, С. Археологически разкопки на обект „Патриаршеска част на царския дворец във Велики Преслав”. - Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 398-400. ISSN:1313-0889.
  2011 Дончева, С. Ранновизантийски бронзов печат със знаци. - Сборник IX Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 7, 2011, 203-209. ISBN:978-954-579-907-5.
  2011 Дончева, С. Патриаршеската базилика в Дръстър – обемно-пространствена реконструкция. Изследвания в чест на Стефан Бояджиев, 2011, 125-137. ISBN:978-954-9472-11-0.
  2011 Дончева, С. Математическите познания на средновековните български строители. - Сборник Общности и идентичности в европейското пространство, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2011, 121-128.
  2011 Дончева, С. Кръст с релефно изображение на светец-воин от Преслав. - Преславска книжовна школа, 12, 2011, 395-403. ISBN:978-954-400-692-1.
  2011 Дончева, С. Геометрическа хармонизация и построение на църквите в Червен. - Известия на исторически музей Русе. Пространства на дунавската цивилизация, XIV, 2011, 30-44. ISSN:1313-7336.
  2011 Дончева, С. Археологически разкопки на обект: Производствен център за металопластика, с. Златар, Преславско. - Археологически открития и разкопки през 2010 г. София, 2011, 523-525. ISSN:1313-0889
  2011 Дончева, С., Николов, Н. Бронзов амулет-печат със знаци от Североизточна България. - Историкии. Научни изследвания в чест на проф. дин Иван Карайотов по случай неговата 70 годишнина, 4, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2011, 279-287. ISBN:978-954-577-493-5.
  2011 Атанасов, Г., Дончева, С. Свинцовые медальоны с изображениями крестов эпохи Первого Болгаркого царство (IX–XI вв.). - Stratum-plus. Памятники материи и духа, 6, 2011, 93-113. ISSN:1608-9057. SJR:0.21. Линк: https://www.e-anthropology.com/.
  2011 Doncheva, S., Totev, B. A new “Hungarian” type saber from the outskirts of Pliska. - Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube. София-Szeged, 2011, 121-124. https://www.academia.edu/2232795/
  2011 Doncheva, S., Nikolov, N. Moulding Practice in Bulgaria at the Middle Ages. Archeologia mileniului I p. Chr. II. Interferente culturale la Dunarea de Jos, II, Oscar print, Bucuresti, 2011, 299-309. ISBN:978-973-668-298-8.
  2011 Конаклиев, А., Дончева, С. Патриаршеска част на Царския дворец във Велики Преслав. Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 2012, 398-400. ISSN:1313-0889.
  2010 Конаклиев, А., Дончева, С. Археологически разкопки на обект „Патриаршия – северозападен сектор”. - Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 465-466. ISSN:1313-0889.
  2010 Дончева, С. Старобългарски производствен център за металопластика при с. Новосел, Шуменско. - Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 573-576. ISSN:1313-0889.
  2010 Дончева, С. Новонамерени бронзови токи с лъвове и грифони. - Юбилеен сборник в чест на Ц. Янакиева, П. Георгиев и В. Кулев., 2010, 241-249. ISBN:978-954-400-421-7.
  2010 Дончева, С. Метални украси от производствения център при с. Надарево, Търговищко. - Паметници, реставрация, музеи, 3-6, 2010, 16-36. ISSN 1312-3327. https://www.academia.edu/34888510/
  2010 Дончева, С. Матрица за апликации от Шуменската крепост (XII–XIV в.). - Минало, 2, 2010, 14-21. ISSN: 1313-5937.
  2010 Дончева, С. Бронзов реликвиар с изображения на Светите Апостоли Петър и Павел. -Проблеми на изкуството, 2, 2010, 12-14.
  2010 Дончева, С. Архитектурна възстановка на раннохристиянския храм „Св. Св. Козма и Дамян“ на нос Чиракаман в Каварна. - Известия на Народен музей Варна, XLV-XLVI (LX-LXI), 2010, 219-228. ISSN:0324-0533.
  2010 Дончева, С. Археологически разкопки на обект: Производствен център за металопластика, с. Златар, Преславско. - Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 576-577. ISSN:1313-0889.
  2010 Дончева, С., Тихов, Т. Спасителни археологически проучвания на средновековно селище в землището на с. Дойранци, община Каолиново. - Археологически открития и разкопки през 2009 г. София, 2010, 570-573. ISSN:1313-0889.
  2010 Doncheva, S. Metalworking Center by the Second Bulgaria Capital: Great Preslav. - Ivo D. Cholakov, K. Chulakev. Archaeology in Bulgariа 2007-2009. American Journal of Archaeology. Archaeology in Bulgaria. 2007-2011, 114, 4, 2010, 729-731.
  2010 Doncheva, S., Nikolov, N. The Chasing Jewelry Produce in Medieval Bulgaria. - Arheologia Milleniului I P. Chr. Cercetari actuale privind istoria si arheologia migratiilor, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2010, 236-254. ISBN:978-973-668-260-5.
  2010 Doncheva, S. Architectur und Liturgie im fruhmittelalterlichen Bulgarien. - Fruhmittelalterliche Kirchen als archaologische und historische Quelle. Internationale Tagunggen in Mikulcice, VIII, Archaologisches Institut Av Cr. Brno, 2010, 367-383. ISBN:978-80-86023-92-2.
  2010 Doncheva, S., Nikolov, N. An Early Medieval Lead Mould for the Production of Wax Models from Region of Preslav, NE Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, 1, 2010, 81-92. Линк: https://www.archaeologia-bulgarica.com/archaeologia-bulgarica-journal/.
  2009 Конаклиев, А., Дончева, С. НИАР. „Велики Преслав”. Археологически разкопки на обект „Патриаршия”. - Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 585-587. ISSN:1313-0889.
  2009 Конаклиев, А., Дончева, С. Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) в Преслав. - LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova, II, 2009, 247-254. ISBN:978-954-92395-2-2.
  2009 Дончева, С. Щрихи от ежедневието през Средновековиетo. - Сборник Всекидневието – места, памет, езици, Фабер, 2009, 69-76. ISBN:978-954-400-192-6.
  2009 Дончева, С. Център за производство на художествен метал при с. Златар, Преславско. - Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 688-690. ISSN:1313-0889.
  2009 Дончева, С. Средновековни медалиони с митологични изображения от Търговищко. - Известия на исторически музей Търговище, 2009, 54-69. ISSN:1312-5141.
  2009 Дончева, С. Кръстове от Шуменския регион (нови постъпления във фонда на РИМ-Шумен). - Eurika. In honorem Ludmilae Doncheva-Petkovae, 2009, 417-428. ISSN:978-954-92395-4-6.
  2009 Дончева, С. Двустранна оловна икона (евлогия) от Преслав. - Сборник LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova, 2, 2009, 219-228. ISBN:978-954-92395-2-2.
  2009 Дончева, С. Двустранна бронзова иконка с изображения на Христос Пантократор и Богородица Кириотиса от района на Преслав. - Приноси към българската археология, 5, Агато, 2009, 170-177. ISBN:978-954-8761-84-0.
  2009 Дончева, С. Бронзовы реликварий с изображением свв. апостолов Петра и Павла. - Византийский временник, 68(93), 2009, 219-224.
  2009 Дончева, С. Бронзов амулет с антропоморфна фигура. - Сборник Есенни четения Сборяново. Предизвикателството на теренната работа, 6, 2009, 95-101. ISBN:978-954-579-804-7.
  2009 Бонев, Ст., Дончева, С. Центърът за производство на художествен метал при Новосел, Шуменско – общ вид, влияния и комуникации. - Пътуванията в Средновековна България, Абагар. Велико Търново., 2009, , 382-389. ISBN:978-954-427-860-1. https://www.academia.edu/43048054/
  2009 Бонев, Ст., Дончева, С. Старобългарски център за производство на металопластика при с. Новосел, Шуменско. - Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 685-688. ISSN:1313-0889.
  2008 Конаклиев, А., Дончева, С. Археологически обект „Патриаршия” в Преслав. - Археологически открития и разкопки през 2007 г. София. 2008, 622-626. ISSN:1313-0889.
  2008 Дончева, С. Сребърни пандантиви с християнска иконография от района на Плиска. - Преславска книжовна школа, 10, 2008, 394-403. ISBN:978-954-577-492-8.
  2008 Дончева, С. Оловна икона с изображение на Архангел Михаил. - Сборник Есенни четения Сборяново. Погребални практики и ритуали, 5, Фабер, 2008, 158-164. ISBN:978-954-579-745-3.
  2008 Дончева, С. Оловен пандантив с фигура на светец от Дриново, Поповско. - Сборник Попово в миналото. 50 години музей в Попово, 5, ИК \"Полиграф\" - Разград, 2008, 213-220. ISBN:978-954-773-124-0.
  2008 Дончева, С. Новооткрити печати със зооморфни изображения – за тяхното производство и начин на употреба. - Юбилеен сборник Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007), 2008, 401-411. ISNB 978-954-92081-2-2.
  2008 Дончева, С. Монашество и архитектура в Средновековен Египет. - Паметници, реставрация, музеи, 5-6, 2008, 3-12. ISSN 1312-3327.
  2008 Дончева, С. Матрица за релефни икони с изображение на Богородица Епискепсис (Знамение) от Шуменска крепост (XII–XIV в.). - Проблеми на изкуството, 2, 2008, 23-25. ISSN: 0032-9371.
  2008 Дончева, С. Матрица за релефни икони от крепостта Овеч, Провадийско. - Историкии. Юбилеен сборник на доц. д-р Стоян Витлянов по случай неговата 60-годишнина, 3, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2008, 65-73. ISBN:978-954-577-493-5.
  2008 Дончева, С. Калъпи за метални предмети и украси от Шуменската крепост (XII–XIV в.). - Известия на исторически музей Шумен, 14, 2008, 57-64. ISSN:0861-9581. https://www.academia.edu/41596489/
  2008 Дончева, С. За производството на един вид кръстове-енколпиони. - Археология, XLIX, 1-4, 2008, 134-138. ISSN 0324-1203.
  2008 Бонев, С, Дончева, С. Старобългарски производствен център за металопластика при с. Новосел, Шуменско. - Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 636-639. ISSN:1313-0889.
  2008 Doncheva, S. The Sgraffito Ceramics with Zoomorphic Images from the Second Bulgarian Kingdom (XII–XIV c.). - Vasaria Medievalia. Ed. G. Raduescu, C. Gaiu. Bistrita, 2008, 57-79. ISBN:978-973-8915-72-5.
  2007 Дончева, С. Токи с митологични изображения от българското средновековие. - Тракия и Хемимонт IV-XIV в., I, Зограф, 2007, 213-216. ISBN:978-954-15-0170-2.
  2007 Дончева, С. Ранносредновековни амулети-медалиони с ажурни и релефни кръстове. - Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев, Фабер, 2007, 276-297. ISBN:978-954-775-703-5.
  2007 Дончева, С. Оловни кръстове от Шуменско – декорация, производство, употреба. -Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 2007, 42-55. ISSN 1312-3327.
  2007 Дончева, С. Нови накити тип Мартиновка от Североизточна България. - Проблеми на прабългарската история и култура, 4-2, 2007, 153-159. ISSN:1313-4248.
  2007 Дончева, С. Към ранновизантийската металопластика по българските земи. (Сребърен кръст с литургични формули от Разградско). - Сборник с изследвания в памет на акад. Анание Явашов, Академично издателство \"Марин Дринов\", 2007, 63-66. ISBN:978-954-322-198-1.
  2007 Дончева, С. Към манастирското устройство в околностите на столичните центрове на Първото българско царство. - Преславска книжовна школа, 7, 2007, 438-450. ISBN:954-577-204-2.
  2007 Дончева, С. Култ и ритуал в Средновековен Велбъжд. - Известия на РИМ-Кюстендил, XIV, 2007, 5-10. ISSN:0861-4342.
  2007 - Дончева, С. Бронзова матрица от Златар, Преславско (IX–X в.). - Археология, 1-4, 2007, 178-184. ISSN 0324-1203.
  2007 Бонев, С,. Дончева, С. Археологически проучвания на производствения център за металопластика при Новосел, Шуменско. - Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 433-436. ISSN:1313-0889.
  2007 Бонев, С,. Дончева, С. Археологически проучвания на производствения център за металопластика при Новосел, Шуменско. - Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 433-436. ISSN:1313-0889.
  2007 Doncheva, S., Nikolov, N.. An Early Mediaeval Amulet-Seal from North-Eastern Bulgaria. - Archaeologia Bulgarica, 2, 2007, 61-69. Линк: https://www.archaeologia-bulgarica.com/archaeologia-bulgarica-journal/
  2007 Дончева, С. Център за производство на художествен метал при с. Златар, Преславско. - Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 639-643. ISSN:1313-0889.
  2006 Овчаров, Д., Конаклиев, А., Дончева, С. Разкопки в североизточната част на Преславската патриаршия. – Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 353-354. ISSN:1313-0889.
  2006 Дончева, С. Традиционни вярвания и официален култ (ранносредновековни амулети от Североизточна България). - Минало, 3, 2006, 25-36. ISSN: 1313-5937.
  2006 Дончева, С. Оловен медалион с изображение на Св. Константин и Св. Елена от Североизточна България. - Проф. д.и.н. Т. Тотев и столицата Велики Преслав, Български писател, 2006, 134-141.
  2006 - Дончева, С. Личната собственост в ежедневния живот през Средновековието (ранновизантийски печат от Мадара). - Сборник Есенни четения Сборяново. Селищен модел в Североизточна България, 4, 2006, 191-197. ISBN:10:954-579-600-6; 13:978-954-579-600-5.
  2006 Дончева, С. За някои особености на манастирската практика през Средновековието. - Преславска книжовна школа, 9, 2006, 395-407. ISBN:10:954-577-401-0; 978-954-577-401-0.
  2006 Дончева, С. Жилищното строителство в ранносредновековна България. - Трудове на Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин Преславски, 9, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2006, 5-20. ISSN:13109928.
  2006 Дончева, С. Два раннохристиянски оловни реликвария от Североизточна България. – Известия на Народен музей Варна, XLII (LVII), 2006, 64-71. ISSN:0324-0533. https://www.academia.edu/41546569/
  2006 Дончева, С. Ампули-евлогии от раннохристиянския период (IV–VI в.). (Колекция от фонда на РИМ-Шумен). – Известия на исторически музей Шумен, 13, 2006, 61-68. ISSN:0861-9581. https://www.academia.edu/41547564/
  2006 Бонев, С, Дончева, С. Старобългарски производствен център за металопластика при Новосел, Шуменско. - Археологически открития и разкопки през 2005 г. София, 2006, 300-303. ISSN:1313-0889.
  2006 Doncheva, S. Early Christian Martyria in Bulgaria and its Connection to the Eastern Religious Practice. - Раннохристиянски мъченици и реликви и тяхното почитане на Изток и Запад, IV, 2, Acta Musei Varnaensis, 2006, 141-162. ISBN:978-954-427-729-1.
  2005 Дончева, С. Старобългарски производствен център за металопластика при село Новосел, Шуменска област. Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 285-286. ISSN:1313-0889.
  2005 Дончева, С. Символни акценти в българската архитектура. - Сборник \"Проф. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура\", Университетско издателство \"Св. Св. Кирил и Методий\". Велико Търново, 2005, 264-275. ISBN:954-524-444-5.
  2005 Дончева, С. Ранносредновековен оловен кръст с релефно изображение на светец. - Трудове на Катедрите по История и Богословие към ШУ „Еп. Константин Преславски, 8, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2005, 103-106. ISSN:1310-9928.
  2005 Дончева, С. Опит за богословска интерпретация на принципите на оразмеряване и реконструкция на кръстокуполните храмове в Преслав. - Старини, 1, 2005, 53-62.
  2005 Дончева, С. Обемно-пространствена възстановка на базиликата при село Хан Крум, Шуменско. - Паметници, реставрация, музеи, 1, 2005, 34-38. ISSN 1312-3327.
  2005 Дончева, С. Към средновековното архитектурно наследство на Кюстендил и околностите. - Известия на РИМ-Кюстендил, X, 2005, 249-262. ISSN:0861-4342.
  2005 Дончева, С. Култът към светците в Ранното християнство по българските земи – архитектура и практика. Преславска книжовна школа, 8, 2005, 12-26. ISBN:954-577-321-9.
  2005 Дончева, С. Кръгла иконка с релефно изображение на “Св. Никола” от Североизточна България. - Сборник “IV есенни четения Сборяново, 3, 2005, 80-89. ISBN:10:954-579-600-6; 13:978-954-579-600-5.
  2005 Дончева, С. За още един шлем от Шуменско. МИФ. Тракия и околният свят, 9, Нов български университет, 2005, 295-302. ISSN:1311-3550.
  2005 Дончева, С. Бронзови токи с изображения на лъвски фигури от Североизточна България. - Паметници, реставрация, музеи, 5-6, 2005, 52-55. ISSN 1312-3327.
  2005 Бонев, С, Дончева, С. Старобългарски производствен център за металопластика при Новосел, Шуменско. - Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 285-286. ISSN:1313-0889.
  2005 Doncheva, S. Symbolic Emphasizes in the Medieval Religious Architecture. - Ниш и Византија (Nis and Byzantium). Трети научни скуп. Ниш, 3–5. Jун 2005. (The collection of scientific works). Зборник радова, III, 2005, 241-260. ISBN:86-7455-659-0.
  2004 Хараланова, Б., Б. Христова, С. Дончева. Библиография. 100 години Исторически музей Шумен. (Библиография на научните издания и публикации 1904 – 2004 г.), Варна, 2004, 235 с. ISBN:978-619-00-0067-9, 68-143.
  2004 Овчаров, Д., Дончева, С. Монументалните преславски базилики – генезис, архитектурен тип, развитие. - Преслав, 2004, 91-106. ISBN:954-322-022-6.
  2004 Дончева, С. Църквата “ Св. Герман ” до с. Герман – изследване на принципите на оразмеряване и построение. - Известия на исторически музей Шумен, 11, 2004, 68-80. ISSN:0861-9581.
  2004 Дончева, С. Паралели и влияния на формирование композиций средневековой культовой архитектуры Балкан и Руси. - Россия-Крым-Балканы: диалог культур. Екатеринбург, 2004, 266-268. ISBN: 5890880284.
  2004 Дончева, С. Някои паралели при композиционната постановка на църковното строителство на Балканите. - Трудове на Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин Преславски”. (Сборник в чест на проф. Тодор Събев), 6, 2004, 154-170. ISSN:1310-9928.
  2004 Дончева, С. Медалион от обков с антропоморфно изображение. - Сборник Есенни четения, Сборяново. От находките до витрините, 2, Славена, 2004, 62-66. ISBN:954-579-501-8.
  2004 Дончева, С. Към средновековната култова архитектура в Попово и региона. - Попово в миналото. Култура и религия, 4, ИК \"Полиграф\" - Разград, 2004, 98-110. ISBN:954-773-057-6.
  2004 Дончева, С. Към манастирското устройство в околностите на столичните центрове в Първото българско царство. - Преславска книжовна школа, 7, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2004, 438-450. ISBN:954-577-204-2.
  2004 Дончева, С. Кръглата църква в Преслав – опит за реконструкция на архитектура и декорация. - Трудове на Катедрите по История и Богословие при ШУ „Еп. Константин Преславски”, 5, 2004, 202-216. ISSN:1310-9928.
  2004 Дончева, С. За един вид орнаментална украса в ранносредновековната българска металопластика. - Преслав, 6, 2004, 212-227. ISBN:978-954-400-946-5. https://www.academia.edu/43047683/
  2004 Атанасов, Г., Стойчев, Ст., Дончева, С. Три саби от ранното българско средновековие (Нови постъпления в РИМ-Шумен). – Известия на исторически музей Шумен, XII, 2004, 73-77. ISSN:0861-9581. https://www.academia.edu/41596520/
  2004 Аладжов, Ж., Дончева, С. Разкопките на обект No 40 (комплекс „А”) и тяхното значение за археологическото проучване на Плиска. - Плиска-Преслав, 10, 2004, 198-211.
  2004 Doncheva, S. The Lead Medallions – Amulets or Elements of Decoration (About Some New Finds From Bulgaria). - Prinos lui Petre Diaconu la 80 De Ani. Brаila, 2004, 375-391. ISBN:973-9469-55-8.
  2003 Дончева, С. Църквата в м. Джанавар тепе – композиция и паралели. - Черно море между Изтока и Запада. Сборник VII Понтийски четения, Варна 10-11 май, 2002 г. СУ “Черноризец Храбър”., Университетско издателство \"Варненски свободен университет Черноризец Храбър\", 2003, ISBN:954-715-171-1, 126-133.
  2003 Дончева, С. Поглед към Голямата базилика в Плиска. - Плиска-Преслав, 9, 2003, 230-236.
  2003 Дончева, С. Бронзово огниво от района на Шуменската крепост. - Сборник Есенни четения Сборяново. На полза роду, 1, 2003, 36-39. ISBN:954-579-405-4. https://www.academia.edu/41596442/
  2002 Дончева, С. Шуменската крепост и нейният култов център. - Сборник 200 години Св. Райко Шуменски, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2002, 83-94.
  2002 Дончева, С. Ролята на царската институция при богослужението в Средновековна България. - Християнската традиция и царската институция в българската култура, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2002, 57-71.
  2002 Дончева, С. Роля на базиликалния тип храмове във Втората българска столица. - Преславска книжовна школа, 6, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2002, ISBN:954-430-885-7, 271-284.
  2002 Дончева, С. Някои акценти в архитектурното проектиране на църковното строителство в Първото българско царство. - Археология, 3, 2002, 49-56. ISSN 0324-1203.
  2002 Дончева, С. Многопрестолни църкви в Преслав. - Византийското културно наследство и Балканите. Сборник доклади от Международна научна конференция, Пловдив, 6-8 септември, 2001, София, 2002, 386-407.
  2002 Дончева, С. Езичесkите храмове – опит за архитектурно-семантичен анализ. - Българските земи през Средновековието (VII–XVIII в.). AMV. III-2., 2, Абагар. Велико Търново, 2002, 73-94. ISBN:954-427-667-X.
  2002 Дончева, С. Бронзов накрайник за ножница на меч от Североизточна България. - Acta Musei Varnaensis, I, 2002, 141-144. ISBN:954-427-667-X. https://www.academia.edu/41596050/
  2001 Дончева, С. Принципни положения при проектирането и изграждането на кръстокуполните църкви в Преслав. - Трудове на Kатедрите по История и Богословие., 4, 2001, 164-180. ISSN:1310-9928.
  2001 Дончева, С. Предложение за реконструкция на обемно-пространствената постановка на кръстокуполните църкви без свободни опори в Преслав. - Минало, 4, 2001, 5-12. ISSN:1313-5937.
  2001 Дончева, С. Една архитектурна концепция в православието. - Епископ-Константонови четения, 4-5, Университетско издателство \"Шуменски университет Епископ Константин Преславски\", 2001, 144-151. ISBN:954-8901-57-9.
  2000 Дончева, С. Църквата във Виница – опит за планова и обемно-пространствена възстановка. - Годишник на Шуменския университет. Факултет по хуманитарни науки., XVA, 2000, 92-105. ISSN:1311-7300.
  2000 Дончева, С. Принципи на композиционната постановка на църквата „Св. Георги“ в Горни Козяк. - Археология, 3-4, 2000, 62-68. ISSN 0324-1203.
  2000 Дончева, С. Метрични зависимости и оразмерителни принципи в църковното строителство на Първата българска столица. - Плиска-Преслав, 8, 2000, 114-124. ISBN:954-8901-46-3.
  2000 Дончева, С. Метричен анализ на някои църкви от Велики Преслав. - Преславска книжовна школа, 5, 2000, 94-104. ISBN:954-430-771-0.
  1999 Дончева, С. Някои символни аспекти при определянето на архитектурния образ на кръстокуполните храмове. - Средновековните Балкани – политика, религия, култура. София, 1999, 101-108. ISBN:954-430-606-4.
  1999 Дончева, С. Към методите на оразмеряване на кръстокуполните църкви във Велики Преслав. - Археология, 1-2, 1999, 85-91. ISSN 0324-1203.
  1997 Дончева, С. За произхода на един църковен архитектурен тип. – В: Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 1, 1997, 132-140. ISSN:1310-9928.